Student activities/Aktivity studentů

Year 2 Physics class

Physics/Fyzika

Group 4 Project

Year 5 students took part in the Group 4 Project. Their day of fieldwork in Divoká Šárka was followed by analysis and presentation of their findings. Well done Year 5! That's another successful step taken on your IB journey.

Studenti 5. ročníku se zapojili do fyzikálního projektu v rámci IB pod názvem Group 4 Project. Po dni stráveném v terénu v Divoké Šárce následovala analýza a prezentace jejich nálezů a zjištění. Blahopřejeme studentům! Udělali další úspěšný krok na své cestě k diplomu IB.

Year 2

As part of Year 2 Physics, students are currently studying Astrophysics, including the Solar System, the lifecycle of stars, measuring Stellar distances, galaxies, Black Holes and the Big Bang!  Here are some beautiful examples of the booklets they are making.

V rámci 2. ročníku studenti v předmětu fyzika studují astrofyziku, včetně sluneční soustavy, životního cyklu hvězd, měření hvězdných vzdáleností, galaxií, černých děr a velkého třesku! Zde je několik ukázek brožurek, které vytvořili.

 

Year 4

Here is an excellent practice Physics Extended Essay by Robin Hermann in Year 4-2 on future developments and the benefits of AI (artificial intelligence).

Zde je vynikající cvičná maturitní práce z fyziky od Robina Hermanna ze 4. ročníku zaměřená na budoucí vývoj a výhody umělé inteligence.

 

Another great essay by Margit Pertoldová as part of her Physics practice Extended Essay is here. The focus is on time travel as a real possibility.

 

Další skvělou cvičnou maturitní esej z fyziky napsala Margit Pertoldová. Důraz je kladen na zkoumání cestování časem jako reálné možnosti.

 

This is an excellent pre-IB Physics essay from Gabriela Ottová in Year 4 focusing on the impact of viable nuclear fusion on the world.

Na tomto odkazu je vynikající esej z fyziky od Gabriely Ottové ze 4. ročníku se zaměřením na dopad životaschopné jaderné fúze na svět.

History/Dějepis

Year 2 history project/Projekt do historie - 2. ročník

Once again, the Year 2 History students recently took part in the annual World War One Museum event. This year was very special as it was the first year we had been able to hold the event since 2019, due to Covid. As usual, the projects did not disappoint, with a large array of work on display. This included model trenches, and WW1 era tanks and planes; wartime propaganda posters; food cooked with recipes from the era; displays on the Czechoslovak legion; and a variety of other excellent displays. The students all did an excellent job of presenting their work to the year 1 students, and there was an excellent atmosphere all-round. Congratulations to the year 2's on a job well done!

Mr Hill, Head of History

Studenti historie ve 2. ročníku se opět nedávno zúčastnili každoroční akce Muzeum první světové války. Letošní ročník byl velmi výjimečný, protože byl první, který se kvůli pandemii mohl od roku 2019 konat. Jednotlivé projekty jako obvykle nezklamaly a vystaveno bylo velké množství prací. Zaměřily se například na modelové zákopy, tanky a letadla z dob 1. světové války, válečné propagandistické plakáty, jídlo vařené podle receptů z dané éry, ukázky československých legií a řadu dalších vynikajících prezentací. Všichni studenti odvedli skvělou práci při představení své práce studentům 1. ročníku a všude panovala výborná atmosféra. Gratulujeme 2. ročníku k dobře odvedené práci!

Nicholas Hill, vedoucí oddělení dějepisu

Czech/Český jazyk

Here you can read an example of an excellent Czech Maturita writte essay in Year 5:/Zde si můžete přečíst ukázku výborné maturitní slohové práce z českého jazyka v 5. ročníku:

Probuzení do sna - vyprávění
Když jsem se jednou ráno probudil z nepokojných snů, shledal jsem, že vůbec nejsem ve své posteli. Také jsem si při té příležitosti uvědomil, že vlastně vůbec neležím. Nacházel jsem se sice ve vodorovné pozici, to ano, nedotýkal jsem se však žádného povrchu. Spíš jsem se jen tak vznášel ve vzduchu.
Levitace je v teorii sice zajímavá, dokonce snad i lákavá. Ne ale když je nedělní ráno a člověk se bez upozornění nachází dva metry nad podlahou svého pokoje. Vydal jsem ze sebe zcela zděšený výkřik. Poté jsem začal zběsile kopat nohama a mávat rukama, jako by mi to snad mohlo nějak pomoct. ,,Mami!" zavřeštěl jsem z plných plic. ,,Mami! Mami! Mami proboha pojď sem!" křičel jsem dál. Nohama se mi podařilo dotknout se stropu. Ve zběsilosti jsem se rozhodl odrazit se od něj, doufaje, že si tím pomůžu. Vtom se však dveře mého pokoje rozletěly dokořán.
,,Ježkovi voči Vašku!" vykřikla má matka. ,,Václave!" ječela stejně zděšeně jako před chvílí já. Bylo však už moc pozdě. Závan vzduchu, který otevření dveří způsobilo, byl překvapivě silný. V kombinaci s odrazem, který nebyl ani sám o sobě nejlépe nasměrován, se závan stal docela zkázným. V plné rychlosti jsem se teď řítil přímo k otevřenému oknu. Nestihl jsem ze sebe vydat ani hlásku a z okna jsem úplně celý vyklouzl. V poslední snaze zachránit se jsem se ukazováčkem zachytl hliníkového parapetu, který však už nebyl v nejlepší formě a proti síle venkovního průvanu nestál sebemenší šanci. Zaslechl jsem jen poplašené ,,Venco!" načež jsem se i s parapetem vznesl neuvěřitelnou rychlostí přímo k nebi. 
Tu se však objevil nečekaný zachránce - můj kocour Tygr. Tygr je zvíře velmi líné. Pořád by jen žral, mazlil se, nebo spal. Nyní se však měl k činu. Bez zaváhání se odrazil od kamenné plochy, kde býval parapet, s kočičí obratností vyskočil a přistál mi přímo uprostřed hrudi. Z nějakého nepochopitelného důvodu byl o dost těžší než já, a proto mě svou vahou začal stlačovat zpátky dolů, do otevřeného okna. Snesli jsme se spolu až na mojí postel. ,,Kluku bláznivá, co to vymejšlíš?" bědovala maminka. Já však nemohl pořádně odpovědět, protože tíha na mé hrudi rostla a špatně se mi dýchalo. Poté se mi zatmělo před očima.
Když jsem se to ráno již po druhé probudil, zalapal jsem po dechu. K mé neskutečné úlevě jsem se teď již nacházel ve své posteli. Dveře pokoje byly jen pootevřené a maminka nikde k nalezení. Tygr však stále ležel přímo na mě. Krátce zvedl hlavičku, upřeně se mi podíval do očí a poté ulehl zase zpátky. Nepronesl sice žádná slova, ale jeho pohled mi stačil k tomu, aby mi došlo, že nepokojné sny možná přece jenom nejsou pouhým sněním. 
Anise Napoleao dos Reis

Mathematics/Matematika

Mission to Mars/Mise na Mars

The 3rd annual Mission to Mars project resulted in some tremendous models and exciting video diaries. For those who are unaware, as Headmaster, I like to work with the Year 1 students on an extended project which places extremely high demands on the students’ ability to self-manage complex teamwork tasks, to work independently and share and analyse complex data with a view to making actionable decisions. At the end of the project the teams will have navigated their way to Mars, and depending on the decisions they made, they will have either successfully returned to Earth or perhaps suffered a different fate! They had the option of creating physical models of their Martian base, or writing a mission log along with a video diary of their journey. At the end of the year the students understood much more about the consequences of good (or poor!) decision making and communication while having their ethical and moral frameworks challenged!

Nigel Brown, Headmaster

A model by Lucy Erent
A model by Lucy Erent

Třetí ročník projektu Mise na Mars přinesl několik úžasných modelů a napínavých video blogů. Pro ty, kteří o tom nevědí, jako ředitel školy rád pracuji se studenty 1. ročníku v rámci projektové výuky na rozšířeném projektu, který klade extrémně vysoké nároky na schopnost studentů zvládat komplexní týmové úkoly, pracovat samostatně a sdílet i analyzovat složitá data s cílem činit realizovatelná rozhodnutí. Na konci projektu se týmy vydaly na Mars a v závislosti na rozhodnutích ve svých týmech, se buď úspěšně vrátili na Zemi, nebo je možná potkal jiný osud! Studenti mají možnost vyrobit 3D modely své marťanské základny nebo napsat deník mise a připojit video blog o své cestě. Na konci školního roku studenti tak mnohem více porozuměli důsledkům dobrého (nebo špatného!) rozhodování a komunikace, přičemž se museli potýkat i s etickými a morálními problémy!

Nigel Brown, ředitel

A model by Ester Vondrážková
A model by Ester Vondrážková
A model by Clint Gerbrands
A model by Clint Gerbrands

IB Induction activities/Aktivity v rámci vstupu do programu IB

Year 4 students had an IB Induction Day. Its goal was to more deeply acquaint them with the ethos, systems and processes of the IB Diploma Programme - as well as connect them with each other as IB learners. This should support the students in their transition into the programme next academic year.

Studenti 4. ročníku se v rámci úvodního dne připravovali na vstup do programu IB. Cílem bylo hlouběji je seznámit s étosem, systémy a procesy v tomto programu a také je mezi sebou propojit. To by mělo podpořit studenty v jejich přechodu do programu IB v příštím akademickém roce.

Last bell for Year 6/Poslední zvonění

Mácha´s Máj on Petřín Hill/ Máchův máj na Petříně

Mácha´s Máj on Petřín Hill happened this year! Run by students led by Garik Pražák. The tradition is still alive despite all our recent difficulties! Long live poetry!

I letos se konal Máchův Máj na Petříně, a to pod vedením studenta Garika Pražáka. Tato tradice je stále živá i přes všechny nedávné potíže s covidem! Ať žije poezie!