DofE expeditions/Expedice DofE

Year 2 students on DofE Bronze expedition

DofE Bronze Expeditions/ Bronzové expedice v programu DofE

YEAR 3/3. ROČNÍK

When signing up for DofE, none of us knew exactly what to expect - we just wanted to try to make new memories, learn something, and have fun. I think the DofE gave us everything we asked for.

The first couple of months of DofE consisted of meetings, planning and logging your progress into the online journal. But then the fun part came. We had two practice walks to get us ready for the expedition, and both were very enjoyable. But the highlight of the DofE was the expedition to Kokořínsko, where we hiked for two days (16 kilometres was the minimum per day, but some did more), and slept in a campsite. We were supposed to sleep in tents, but a thunderstorm hit the area so hard that we had to move into the wooden huts. Honestly, this just enhanced the experience, because running through a campsite in the dead of night through the pouring rain is something I'll never forget.

So, even though our clothes were soaking and our backs hurt from the 20 kilogram backpacks, I know everybody who went really enjoyed the DofE experience. It really allowed us to spend quality time with friends, test our fitness and encouraged us to try some new hobbies. Thanks to the teachers for taking the time out of their schedules to give us this lovely experience!

Elsa Sršňová, Year 3

Když jsme se hlásili do programu DofE, nikdo z nás přesně nevěděl, co očekávat. Chtěli jsme si jen zkusit vytvořit nové vzpomínky, něco se naučit a pobavit se. Myslím si, že DofE nám dalo vše, co jsme požadovali.

Prvních pár měsíců v programu DofE se skládalo ze schůzek, plánování a zapisování pokroku v aktivitách do online deníku. Pak teprve přišla ta zábavná část. Měli jsme dva cvičné výlety, abychom se připravili na expedici, a oba byly velmi příjemné. Vrcholem ale byla hlavní expedice na Kokořínsko, kde jsme dva dny pochodovali (16 kilometrů bylo minimum za den, ale někteří zvládli i více) a spali v kempu. Původně jsme měli spát ve stanech, ale oblast zasáhla tak silná bouřka, že jsme se museli přesunout do dřevěných chatek. Upřímně, tahle část jen umocnila celý zážitek, protože na běh kempem při lijáku uprostřed noci nikdy nezapomenu.

Takže i když jsme měli promočené oblečení a bolela nás záda z nošení 20kilogramových batohů, vím, že každý, kdo se zúčastnil, si expedici DofE opravdu užil. Umožnilo nám to strávit kvalitní čas s přáteli, otestovat svoji kondici a povzbudilo nás to vyzkoušet si nějaké nové koníčky. Děkujeme našim učitelům za to, že si našli čas s námi vyrazit, abychom mohli získat tento krásný zážitek!

Elsa Sršňová, Year 3

 

YEAR 2/2. ROČNÍK

With our team of eight people, we went on the Bronze level award qualifying journey from 13th to 14th May. We went by train to get to our starting point, which was partly a good idea, since we could sit comfortably the whole way. However, our train got delayed (trains unfortunately aren't always trustworthy), meaning we started the journey slightly later than planned. I was a bit disappointed by that, because I thought it would have been better to start our journey early in the morning, when the weather was still nice and cool. 

Fortunately, we caught up with the expected time quickly, since we had planned our route carefully and prepared all the necessary instructions for the journey, to avoid getting lost - and that turned out to be very useful. The route we chose was really quite beautiful, since it was mostly through the forests and fields of Kokořínsko, and we even passed the wonderful Kokořín Castle.

All of our team members participated in map reading and leading the group, so thanks to team work we succeeded in reaching the campsite alive and well! Except for one incident, when we took the wrong turn, we completed our first day successfully and got to the campsite as the third team, which left us enough time to set up camp. We then cooked our dinner and later happily went to sleep after a long day. It felt so nice to take off the hiking shoes that we had been wearing the whole day and just lay down peacefully and relax. However, what we were not ready for, was the cold spring night. Almost everyone was freezing in their tents and could not sleep very well because of the cold weather. 

That gives us one thing to improve for next time: take more warm clothes with us! Thankfully, the morning came (it was still pretty chilly, but better than during the night) and we started cooking our breakfast and packing our things, to get ready for day number two. We achieved day number two quite quickly, since we just kept walking and walking at a quick speed; I guess we were just very determined to finish the journey at a reasonable time. I must say this was both a draining and enjoyable experience. We had walked 30 km in total, with heavy bags on our backs, and we had managed this quite well. I enjoyed the map reading, the discussions, the camping, the route, and most importantly, the teamwork. This journey has taught us many useful skills that we won’t ever forget, like understanding maps and working together, and I am grateful for that. I will definitely think about trying for the Silver Award next year.

Anna Muránska, Year 2

S naším osmičlenným týmem jsme se od 13. do 14. května vydali na kvalifikační cestu DofE s cílem získat bronzové ocenění. Jeli jsme vlakem, abychom se dostali do výchozího bodu, což byl částečně dobrý nápad, protože jsme mohli celou cestu pohodlně sedět. Náš vlak však měl zpoždění (vlaky bohužel nejsou vždy spolehlivé), takže jsme vyrazili na cestu o něco později, než bylo plánováno. Byla jsem z toho trochu zklamaná, protože jsme se domluvili, že by bylo lepší vyrazit na cestu brzy ráno, dokud bylo ještě pěkné a chladné počasí. Naštěstí jsme ztracený čas rychle dohnali, protože jsme si trasu pečlivě naplánovali a připravili všechny potřebné pokyny k cestě, abychom nezabloudili, což se ukázalo jako velmi užitečné. 

Trasa, kterou jsme zvolili, byla opravdu krásná, protože vedla převážně lesy a poli Kokořínska a prošli jsme si i nádherný hrad Kokořín. Všichni členové našeho týmu se podíleli na čtení z map a vedení skupiny, takže díky týmové práci se nám podařilo dojet do kempu živí a zdraví! Až na jednu příhodu, kdy jsme špatně odbočili, jsme první den dokončili úspěšně a do kempu se dostali jako třetí nejrychlejší tým, což nám nechalo dostatek času na postavení stanů. Pak jsme si uvařili večeři a později šťastně ulehli po dlouhém dni. Bylo tak příjemné sundat turistické boty, které jsme měli celý den na sobě, a jen tak v klidu ležet a relaxovat. Na co jsme však připraveni nebyli, byla studená jarní noc. Téměř všichni mrzli ve stanech a kvůli chladnému počasí nemohli moc dobře spát. To je jedna věc, kterou musíme pro příště zlepšit - vzít si s sebou více teplého oblečení! Naštěstí přišlo ráno (ještě bylo docela chladno, ale lepší než v noci) a my jsme začali chystat snídani a balit věci, abychom se připravili na druhý den.

Do cíle druhého dne jsme se dostali docela rychle, protože jsme jen šli a šli rychlým tempem. V podstatě jsem hlavně byli odhodlaní dokončit cestu v rozumnou dobu. Musím říct, že to byl jak vyčerpávající, tak i příjemný zážitek. Ušli jsme celkem 30 km s těžkými batohy na zádech a docela dobře jsme to zvládli. Bavilo mě čtení z map, debatování, kempování, naše trasa a hlavně týmová práce. Tato expedice nás naučila mnoho užitečných dovedností, na které nikdy nezapomeneme, jako je porozumění mapám a účinná spolupráce, a jsem za to vděčná. Určitě budu uvažovat o tom, zda se příští rok pokusit dosáhnout na stříbrnou úroveň.

Anna Muránska, Year 2

One of the Year 2 DofE teams
One of the Year 2 DofE teams

 

The great, great, great adventure. DofE Expedition.

We did all the planning and getting ready for the expedition and then the day (13.-14.5) of the expedition finally came. We met at Hlavní nádraží at 7 am on Friday and then took a ‘rychlík’ to Mladá Boleslav. Then in Mladá Boleslav, we transferred onto a different train to Mšeno (Now this train was on a whole new level. It looked like a train from the old movies; from the 1940s). And there our adventurous journey began. We decided to walk 20km on the first day and 10km on the second day, which was actually a great idea. 

The scenery in Kokořínsko was beautiful and the paths we chose were great. Unfortunately around the middle of our journey, we got lost in the middle of a ginormous meadow and couldn’t find our way out for the next 20 minutes. 

Fortunately, we found a path and then met humans, who helped us find our location on the map, so we could continue. During the last km or so, we saw the other group of boys, and as we are very competitive (and just wanted to be at the campsite) we started speedwalking/jogging and we quickly got to the campsite. We set up home for the night and explored the campsite. Then we cooked ourselves dinner and when filling up the water bottles we watched the teachers, how they were eating the edible food from the restaurant. After dinner, a problem occurred, as Eileen put the wrong lid on her mess tin. Although we had no TV and phones, watching all the boys trying to take that lid off the mess tin was better than any comedy TV show. It took 90 minutes and then finally Mr. Straughan came to the rescue and somehow took the lid off. Later that evening/night we played frisbee, which was so much fun. We stayed out playing until we couldn’t see each other anymore. Then everyone went to bed to ‘sleep’, which soon became impossible, as there were super noisy people yelling and they put the radio on max. volume with some super creepy music at 2 am. After they left, everyone who was lucky enough to fall asleep woke up, because it started freezing, so everyone started to put extra layers on. I fell asleep somewhen after 3 am and woke up at 5:50 am. That day we ate breakfast and were the first ones to leave the campsite. We walked quickly and completed the whole 10km in only 2.5 hours. As a reward, we got ice cream, when we finished the DofE expedition. 

Despite the horrible night, DofE was a great experience and I had so much fun during the walk (we played city, country, animal, thing) and at the campsite. It was certainly an “Adventurous journey” and we were really lucky to have amazing weather. The scenery during the expedition was beautiful and I got to see the world from a different perspective while exploring the beauties of the planet Earth. I would like to do DofE next year too.

Amelie Fišerová, Year 2

Velké, skvělé a báječné dobrodružství. Expedice DofE.

Nejprve jsme provedli veškeré plánování a přípravy na expedici a pak konečně nastal čas expedice (13.-14.5.). Sešli jsme se v pátek v 7 hodin ráno na Hlavním nádraží a pak jeli rychlíkem do Mladé Boleslavi. V Mladé Boleslavi jsme pak přestoupili na jiný vlak do Mšena (tento vlak byl z úplně jiné kategorie. Vypadal jako vlak ze starých filmů - ze 40. let). V Mšenu začala naše dobrodružná cesta. Rozhodli jsme se jít první den 20 km a druhý den 10 km, což byl vlastně skvělý nápad.

Scenérie na Kokořínsku byla nádherná a cesty, které jsme zvolili, byly skvělé. Bohužel v polovině naší cesty jsme se ztratili uprostřed obrovské louky a dalších 20 minut jsme nemohli najít správnou cestu. Naštěstí se to pak podařilo, potkali jsme nějaké lidi, kteří nám pomohli najít naši polohu na mapě, takže jsme mohli pokračovat. Přibližně na posledním kilometru jsme viděli druhou skupinu kluků, a protože jsme hodně soutěživí (a prostě jsme chtěli být už v kempu), přešli jsme na rychlochůzi až běh a rychle jsme se dostali do kempu. Připravili jsme si přístřeší na noc a prozkoumali kemp. Pak jsme si uvařili večeři a když jsme si šli pro vodu viděli jsme učitele, jak konzumují velmi jedlé jídlo z restaurace. Po večeři nastal problém, protože Eileen dala na svůj ešus špatné víko. Ačkoli jsme neměli televizi ani telefony, sledovat všechny kluky, jak se snažili to víko sundat, bylo lepší než jakákoliv televizní komedie. Trvalo to 90 minut a pak konečně přišel na pomoc pan Straughan a nějak se mu podařilo víko sundat. Později toho večera jsme hráli frisbee, což bylo velmi zábavné. Hráli jsme až do setmění, až jsme na sebe neviděli. Pak šli všichni spát, což se brzy stalo nemožným, protože nedaleko křičeli hluční trampové a rádio dali ve 2 hodiny ráno na maximum se hodně strašidelnou hudbou. Po jejich odchodu se všichni, kdo měli to štěstí, že usnuli, opět probudili, protože začalo mrznout, a tak si všichni začali oblékat další vrstvy. Usnula jsem někdy po 3:00hod. a probudila jsem se v 5:50hod. Druhého dne jsme se nasnídali a hned poté jsme byli první, kdo opustil kemp. Šli jsme rychle a celých 10 km jsme absolvovali za pouhé 2,5 hodiny. Za odměnu jsme si po dokončení expedici DofE dali zmrzlinu.

Navzdory příšerné noci byla tato cesta skvělým zážitkem a během procházky (hráli jsme na město, zemi, zvíře, věc) a v kempu jsem si užila spoustu legrace. Určitě to byla „dobrodružná cesta“ a měli jsme opravdu štěstí na úžasné počasí. Scenérie během expedice byly nádherné a já jsem měla možnost dívat se na svět z jiné perspektivy při poznávání krás planety Země. Do programu DofE bych se chtěla zapojit i příští rok.

Amelie Fišerová, 2. ročník

DofE Silver Expedition/ Stříbrná expedice v programu DofE

Year 4 students did their Silver Qualifying Expedition in Krkonoše:/Studenti 4. ročníku absolvovali stříbrnou expedici v programu DofE v Krkonoších:

DofE Ceremony/Slavnostní předávání ocenění v programu DofE 

ECP students received their DofE awards
ECP students received their DofE awards

Here is a link to the photogallery, where you can see photos from the handover of the DofE (Duke of Edinburgh’s International Award) certificates and badges. Zde je odkaz na fotogalerii, kde naleznete fotografie z předávání ocenění a odznaků v rámci programu DofE (Mezinárodní cena vévody z Edinburghu).