Events/Akce

ECP Asian Festival

Parents’ Association Cruise/ Plavba se sdružením rodičů

Our second English College Parents’ Association social event – an evening cruise – was a reminder that sometimes you have to get out onto the river to fully appreciate the beauty of this wonderful Bohemian capital. And how better to enjoy the sites lining the Vltava’s banks than while meeting more of the families and faculty of the English College in Prague’s unique school community. It was a lovely occasion. Sixty of us turned out for conversation, drinks, a buffet and to sail under the bridges and night sky.

Still, we were not entirely lazy. We all need to thank Eva dos Reis, ECPA member, for deciding that ECP parents don’t dare ignore our own education while our students are going through their exams. We had to work hard in teams to survive Eva’s challenging quiz on Prague history!  By the end, we all likely came away with some interesting new facts about the historic scenery in addition to new acquaintances.

It’s exciting to have a Parents’ Association that enables these extra chances for community and common cause. We very much appreciate the support of Dr. Brown and ECP faculty and the fantastic organising assistance from Karolina Santander, ECP Marketing Manager.  We’re looking forward to planning more fun events and more fundraisers for worthwhile causes next school year while wishing every parent, teacher and student a terrific summer before then.

Druhou společenskou akcí sdružení rodičů ECPA byla večerní plavba po Vltavě, která byla připomínkou toho, že někdy musíte pohlédnout z řeky, abyste mohli naplno ocenit krásu nádherného českého hlavního města. A jak si lépe užít panoramata lemující vltavské břehy než při setkání s dalšími rodinami a učiteli jedinečné školní komunity ECP. Byla to krásná příležitost. Šedesát z nás se zúčastnilo společných konverzaci, občerstvení a plavby pod mosty a noční oblohou.

Dokonce jsme ani nelenili. Všichni musíme poděkovat paní Evě dos Reis, člence ECPA, za rozhodnutí, že ani rodiče ECP nebudou ignorovat své vlastní vzdělání v době, kdy jejich děti procházely zkouškami. Museli jsme tvrdě pracovat v týmech, abychom zdolali Evin náročný kvíz o pražské historii! Ke konci jsme si všichni kromě nových známostí pravděpodobně odnesli i několik zajímavých nových faktů z historie.

Jsme nadšení, že máme rodičovské sdružení, které umožňuje tyto mimořádné příležitosti pro setkání komunity a společnou věc. Velmi si vážíme podpory Dr. Browna a zaměstnanců ECP a skvělé organizační podpory Karoliny Santander, marketingové manažerky ECP. Těšíme se, že příští školní rok naplánujeme další zábavné akce a více finančních sbírek pro charitativní účely. Prozatím přejeme všem rodičům, učitelům a studentům báječné léto.

English College Parents’ Association/Sdružení rodičů ECPA

Event Organisers/Organizátoři akce - Eva dos Reis, Lana Gergisak, Borislava Watson, Bonita Rhoads, Gavin Flook

Asian Festival 2022/Asijský festival 2022

What is it?

The Asian Festival is an annual charity event organised by a group of ECP students, from which all proceeds go to the Caritas of the Archdiocese of Prague to provide for the educational needs of two children in India, Joel and Sanjana. With the aim of introducing and developing insights into the rich variety of Asian cultures and traditions, the programme included food tasting of the cuisine from more than 10 countries, performances, many workshops and challenges, such as Indian henna art and Korean honeycomb. 

Who are Joel and Sanjana?

Joel, a 7-year-old boy, is a huge adventurer and explorer, who dreams of becoming a policeman in the future. His father sells drums, often having to travel very far and spend long periods of time away from home, so his mother, who works as a teacher in a private kindergarten, has to look after the large family on her own. 

Sanjana is a 6-year-old girl with a talent for singing and drawing. In the future, she aspires to become a teacher. Both of her parents have only completed 5 years of school; Sanjana’s father works as an assistant in the kitchen of a small hotel, while her mother stays at home to take care of the household and their retired grandmother. 

The yearly income of both families is only around 4000 INR, which is equivalent to just over 1000 CZK.

The festival supports two Asian children
The festival supports two Asian children

Why did we organise it?

We think it is necessary to provide for the education of all children, especially those living in impoverished communities with a lack of access to schooling, so that they get the opportunity to decide their future and get out of the poverty cycle. In addition, we also find it important to share our culture with others as a way to reflect on our own roots and heritage. 

Outcome

We've raised 24 405 Kč in total, all of which will be donated to Joel and Sanjana to provide for their education back home in India. Personally, we feel that the event raised awareness about many important topics, namely the significance of education for all children and the appreciation of Asian cultures. We are very grateful to have had this opportunity not only to help Joel and Sanjana, but also to experience a strong sense of togetherness during the event. 

Reflection

We learnt the organisational skills needed to plan such a big event, which required lots of time management and effective communication within the team. Overall, we think the event was quite successful, though parts of it were stressful and felt very last minute. However, we managed to overcome them in the end thanks to our fantastic team members and many volunteers! 

Beatrice Doubová, Year 4

Co je Asijský festival?

Je to každoroční charitativní akce organizovaná skupinou studentů ECP, z níž veškerý výtěžek putuje Arcidiecézní charitě Praha na zajištění vzdělávacích potřeb dvou dětí v Indii, Joela a Sanjany. Program má za cíl představit a rozvíjet vhled do bohaté škály asijských kultur a tradic a zahrnuje ochutnávky jídel z kuchyní z více než 10 zemí, představení, mnoho workshopů a výzev, jako je indické umění henna nebo korejské plástve.

Kdo jsou Joel a Sanjana?

Joel, 7letý chlapec, je obrovský dobrodruh a průzkumník, který sní o tom, že se v budoucnu stane policistou. Jeho otec prodává bubny, často musí cestovat hodně daleko a trávit dlouhou dobu mimo domov, takže jeho matka, která pracuje jako učitelka v soukromé školce, se musí o velkou rodinu starat sama.

Sanjana je 6letá dívka s talentem na zpěv a kreslení. V budoucnu se chce stát učitelkou. Oba její rodiče dokončili pouze pět let školy. Sanjanin otec pracuje jako asistent v kuchyni malého hotelu, zatímco její matka zůstává doma a stará se o domácnost a babičku v důchodu.

Roční příjem obou rodin se pohybuje pouze kolem 4000 INR, což je v přepočtu něco málo přes 1000 Kč.

Proč jsme to organizovali?

Myslíme si, že je nutné zajistit vzdělání všem dětem, zejména těm, které žijí v chudých komunitách s nedostatečným přístupem ke vzdělání, aby měly možnost rozhodnout o své budoucnosti a dostat se z kruhu chudoby. Kromě toho také považujeme za důležité sdílet naši kulturu s ostatními, a tím i sami přemýšlet o našich vlastních kořenech a dědictví.

Výsledek

Vybrali jsme celkem 24 405 Kč a celá částka bude věnována Joelovi a Sanjaně na zajištění jejich vzdělání doma v Indii. Osobně cítíme, že akce zvýšila povědomí o mnoha důležitých tématech, zejména o významu vzdělání pro všechny děti a o povědomí o asijských kulturách. Jsme velmi vděční, že jsme měli tuto příležitost nejen pomoci Joelovi a Sanjaně, ale také zažít během akce silný pocit sounáležitosti.

Zamyšlení

Naučili jsme se organizační dovednosti potřebné k plánování tak velké akce, která vyžadovala spoustu času a efektivní komunikaci v týmu. Celkově si myslíme, že akce byla docela úspěšná, i když její části byly stresující a připravené až na poslední chvíli. Nakonec se nám však vše vydařilo díky fantastickým členům našeho týmu a mnoha dobrovolníkům!

Beatrice Doubová, 4. ročník

Sports Day/Sportovní den

This year's Sports Day took place on Tuesday, 31st May 2022 at the traditional place of Podvinný Mlýn Sparta Arena. The day consisted of the four houses of ECP competing against each other in various sporting activities such as football, volleyball and, this year's specialty of air gun shooting. 5 out of the last 7 sports days at ECP had been won by my house, Terra, which motivated us but also put extra pressure on us. This year was also different because I was going into the event as Terra house captain, so I had an extra internal motivation to win. House events are however, in my opinion, some of the best activities a school can offer to develop its community and therefore my excitement outweighed my nerves. 

Personally, I played football for the Terra girls team. I played in attack with my friends from my year group, which was nice, because we know each other and are aware of how we play. Even though we didn't play exceptionally well, I enjoyed the atmosphere a lot and felt an immense team spirit during the game. After all of the matches had been played, we were told the current standings. Terra was losing to Ignis, who were in first place, by 1 point. 

This therefore meant that, the same as almost every year, the House Run would be decisive. The House Run consists of a 400m run, where the number of participants plays a highly significant role; the more people you have, the better the outcome for your house is bound to be. I ran it as well and tried to convince as many people to run it as possible, which ended up paying off, because it was in fact the House Run, which changed the final standings. In the end, Terra overtook Ignis and my house therefore extended our winning streak of 5 sports cups in a row to a current 6 with the 2022 sports cup being put in Terra’s hands as well.

Tereza Patočková, Year 4

play_circle_filled

Letošní Sportovní den se konal v úterý 31. května 2022 na tradičním místě - Sparta Arena Podvinný Mlýn. Na programu byly soutěže mezi čtyřmi kolejemi ECP v různých sportovních disciplínách, jako je fotbal, volejbal a letošní specialita - střelba ze vzduchových zbraní. Pět z posledních 7 sportovních dnů v ECP vyhrála moje kolej Terra, což nás motivovalo, ale také to na nás vyvíjelo další tlak. Letošní ročník byl jiné také v tom, že jsem v něm byla zapojená jako kapitánka koleje Terra, takže jsem měla o to větší vnitřní motivaci vyhrát. Podle mého názoru jsou soutěže mezi kolejemi jedny z nejlepších aktivit, které může škola pro rozvoj své komunity nabídnout, a proto mé nadšení převážilo můj stres.

Osobně jsem reprezentovala naši kolej Terra v dívčím fotbale. Hrála jsem v útoku s kamarády z mého ročníku, což bylo fajn, protože se známe a máme představu, jak kdo hraje. I když jsme nehráli úplně nejlépe, hodně jsem si užívala atmosféru a během zápasu jsem cítila nesmírného týmového ducha. Po odehrání všech zápasů nám bylo sděleno aktuální pořadí. Terra prohrávala s kolejí Ignis, která byla na prvním místě, o 1 bod. Znamenalo to tedy, že jako téměř každý rok byl rozhodující běh kolejí, což je běh na 400 m, kde velmi významnou roli hraje počet účastníků. Čím více členů máte, tím lepší bude výsledek pro vaši kolej. Běžela jsem také a snažila se přesvědčit co nejvíce lidí, aby se přidali, což se nakonec vyplatilo, protože konečné pořadí změnil právě tento skupinový běh. Terra nakonec Ignis předběhla a moje kolej tak opět prodloužila svoji vítěznou sérii pěti sportovních pohárů v řadě na současných šest. Kolej Terra navíc také získala Sportovní pohár 2022.

Tereza Patočková, 4. ročník

Cultural Olympiad Reflection/Zamyšlení nad Kulturní olympiádou

Performing at the Cultural Olympiad is unlike anything I have done at ECP so far. It was such a unique and exciting experience. I was really hoping to take part in one of the performing categories this year, so when Eileen and I signed up, I was really excited. I found going to the meetings quite intimidating at first, especially since I usually had to go alone since Eileen was busy. I didn’t know many of the people there, but that was one of the best parts, getting to know them. And I think that’s one of the reasons I enjoyed the Cultural Olympiad as much as I did, I got to meet amazing people from different year groups who I wouldn’t have known otherwise.

Another thing which I was scared of initially was the fact that I didn’t have much experience of dance. Of course I had performed in school organised dances in my previous schools, however I wouldn’t say I was particularly good at it. So I was really relieved when the other participants helped me learn the dances and taught me all the choreography.

I was also able to submit an art entry of a painting I did related to the theme of roots. I did submit an art piece last year, so this year I tried to do something different and I also definitely spent much more time on it. It was really nice doing another bigger canvas piece, since I haven’t done one in quite a while and I’m actually pretty happy with how it turned out.

I am most definitely looking forward to next year’s Cultural Olympiad, in which I will definitely take part. I will, for sure, submit another art piece and I will probably take part in dance again. I might even try to join music or drama to experience something different. I just hope that next year’s Cultural Olympiad will be as amazing as this one and that I will be able to participate in it in the same way.

Marina Žiaranová, Year 2

Art work by Marina Žiaranová
Art work by Marina Žiaranová

Účinkování v Kulturní olympiádě se nepodobá ničemu, co jsem doposud v ECP vyzkoušela. Byl to velmi jedinečný a vzrušující zážitek. Opravdu jsem doufala, že se zúčastním jedné z hlavních kategorií, takže když jsme se s Eileen přihlásily, byla jsem nadšená. Zpočátku mě organizační schůzky docela děsily, zvláště když jsem musela jít sma, protože Eileen neměla čas. Moc lidí jsem tam neznala, ale jedna z nejlepších částí toho všeho byla, že jsem se s nimi mohla poznat. Připadá mi, že to je i jeden z důvodů, proč jsem si Kulturní olympiádu tolik užila. Měla jsem možnost potkat se s úžasnými lidmi z různých ročníků, které bych jinak nepoznala.

Další věc, které jsem se zpočátku bála, byl fakt, že jsem s tancem moc zkušeností neměla. Na předchozích školách jsem samozřejmě v tancích také vystupovala, ale neřekla bych, že jsem v tom byla nějak zvlášť dobrá. Takže se mi opravdu ulevilo, když mi ostatní účastníci pomohli naučit se kroky a celou choreografii.

Podařilo se mi také přispět do výtvarné kategorie se svým obrazem, který jsem vytvořila k tématu Kořeny. Loni jsem se také zúčastnila a letos jsem se pokusila udělat něco trochu jiného a rozhodně jsem tomu věnovala i mnohem více času. Bylo příjemné namalovat si další větší obraz, protože jsem už nějakou dobu nic takového nedělala, a s výsledkem jsem vlastně docela spokojená.

Rozhodně se těším na příští ročník Kulturní olympiády, které se určitě opět zúčastním. Určitě vytvořím další umělecké dílo a pravděpodobně se znovu zapojím do kategorie tanec. Možná se dokonce pokusím přispět v hudební nebo dramatické kategorii a zažít tak něco nového. Jen doufám, že příští rok bude Kulturní olympiáda stejně úžasná jako tato a že se jí budu moci zúčastnit.

GSA events/Akce klubu GSA

The ECP GSA has done some amazing work this school year. First of all, it’s important to appreciate every member who has participated in the planning and execution of events, as well as just supported the GSA by coming to the weekly meetings and contributing interesting ideas. The main focus was the Pride Fortnight, from 2nd May to 13th May. The GSA spent their afternoon decorating the whole building with pride flags and balloons. 

Two social events, a karaoke night and a board game night, were planned during the Fortnight for anyone to enjoy. A very successful bake and pin sale took place, that raised around 6000 CZK that were donated to Alliance Global, to support a shelter in Kyiv, Ukraine for queer and transgender people who couldn’t safely leave the country. During the fall term, the GSA organised a movie night, to welcome new members as well as to have a good time as a group. The movie selected was Luca, not necessarily a queer movie, but with a lot of queer subtext, which was enjoyable for everyone involved. 

In LGBTQ+ oriented PSME lessons, a transgender non-binary student, David Šťovíček, Y3, made a presentation to Y2 students, talking about their experience with gender dysphoria, the transphobia they have faced and how their life is different from other, cisgender folk. The students were free to ask any questions and the discussion was deemed very useful for the attending teachers as well as Y2 students. The GSA welcomes anyone,next year, to join and help out the community, in the school as well as on a bigger Prague-wide scale. 

David Šťovíček, Year 3

 

Klub GSA odvedl v tomto školním roce úžasnou práci. Především je důležité ocenit každého člena, který se podílel na plánování a realizaci akcí a také podpořil GSA tím, že chodil na pravidelné schůzky a přispěl zajímavými nápady. Hlavním zaměřením byl Pride Fortnight (dva týdny osvěty na téma LGBT+) od 2. května do 13. května. Členové klubu strávili odpoledne vyzdobením celé budovy vlajkami LGBT+ a balónky. 

Během tohoto období byly naplánovány dvě společenské akce, karaoke a desková hra, a zapojit se mohl každý. Proběhl velmi úspěšný prodej dobrot a odznáčků, který vynesl kolem 6000 Kč. Tato suma byla věnována organizaci Alliance Global na podporu útulku v Kyjevě na Ukrajině pro LGBT+ lidi, kteří nemohli bezpečně opustit zemi. Během podzimního trimestru klub GSA uspořádal filmový večer, aby přivítal nové členy a všichni si užili zábavu. Vybraný film byl Luca, ne přímo zaměřený na LGBT+, ale se spoustou příslušného podtextu, byl příjemný ke sledování pro všechny zúčastněné. 

V hodinách předmětu PSME zaměřených na LGBTQ+ přednesl transgender nebinární student Šťovíček ze 3. ročníku prezentaci studentům 2. ročníku. Hovořil o svých zkušenostech s genderovou dysforií, transfobií, se kterou se setkal, a také o tom, jak se život liší od jiných, cisgender lidí. Studenti mohli klást jakékoli dotazy a diskuse byla považována za velmi užitečnou pro přítomné učitele i studenty. Klub GSA uvítá každého, kdo se v příštím roce bude chtít zapojit a pomůže komunitě ve škole i v širším měřítku po celé Praze.

David Šťovíček, 3. ročník

 

In early May, we had a focus on the LGBT+ community in school. It consisted of raising awareness and celebrating the differences within ECP. As part of the PSME curriculum, students in Years 1 and 2 have 2 lessons dedicated to this theme. These are intended to let students know that they are within a safe and supportive environment, but to also better inform our collective about gender identity and sexual preferences.

Ms Hulová, Head of PSME

Začátkem května jsme se zaměřili na LGBT+ komunitu ve škole. Cílem bylo zvyšovat povědomí a oslavovat rozdíly v rámci ECP. V rámci osnov předmětu PSME (občanska nauka) mají studenti 1. a 2. ročníku dvě hodiny zaměřené na tuto tématiku. Hlavním záměrem je dát studentům vědět, že se nacházejí v bezpečném a podpůrném prostředí, ale také lépe informovat náš kolektiv o genderové identitě a sexuálních preferencích.

Helen Hulová, vedoucí předmětu občanská nauka

Assembly on the last school day in photos/Shromáždění poslední školní den ve fotografiích

Kavita Doddová
Kavita Doddová
ECP band
ECP band
Farewell to Mr and Mrs Gavriněv
Farewell to Mr and Mrs Gavriněv
Standing ovation for Mr and Mrs Gavriněv
Standing ovation for Mr and Mrs Gavriněv
Adrian Hraboš and Jiří Veselý performing
Adrian Hraboš and Jiří Veselý performing