News/Novinky

UK trainees at ECP

Shaping the future of education/Utváření budoucnosti ve vzdělávání

ECP provides teaching placements for UK trainees

This term The English College welcomed six UK teacher trainees into our community, the first to join us since we established Teaching Together in Europe (TTE). This is a consortium of two UK pedagogical training centres and three top European Council of British International Schools (COBIS). 

Teaching Together in Europe - our first trainees
Teaching Together in Europe - our first trainees

You can read more here:/Více se dozvíte zde:

ECP poskytuje pedagogickou praxi pro začínající britské učitele

V letním trimestru Anglické gymnázium (ECP) přivítalo do své komunity šest začínajících učitelů z Velké Británie na pedagogickou praxi. Byla to první skupina od založení iniciativy Teaching Together in Europe (TTE), což je konsorcium dvou britských pedagogických školících center a tří předních britských škol v Evropě, které jsou členy asociace COBIS.

One of the developing teachers in action
One of the developing teachers in action

Getting Immersed and Versed in the IB/IB - získávání povědomí a zkušeností

Future UK teachers travel to The ECP to learn about the IB

Along with the teacher training placements The English College offered this year, four more trainees joined us from One Cumbria Teaching Hub in the UK to learn specifically about the International Baccalaureate programme. The ECP was the first school in Czechia to deliver the IB 26 years ago and is regarded as one of the leading IB schools in Europe.

Trainees sat in lessons, assisted with tutor time and extracurricular activities, and also attended workshops on topics like “The IB Approaches to Teaching and Learning,” “Motivation and Engagement,” and “What is Theory of Knowledge?”

Feedback on this IB experiential opportunity and our school is as follows:

On ECP students:

“The pupils at the ECP are reflective and critical thinkers who ask insightful questions and have a curiosity for a range of subjects. The way that the pre-IB programme is taught in Years 1-4 lays the foundation for developing the attributes of the IB Learner profile which consists of being inquiring, open minded and risk-taking, to name a few. I particularly enjoyed observing this through the way that the teachers in the classroom engage pupils in discussions and ask probing questions with the expectation that one another’s ideas are built upon to gain a number of different perspectives.” 

Georgina Kett, English

On professional development:

“All staff partake and are encouraged to engage in high quality professional development that encourages critical thinking, self-reflection and dedication to lifelong learning and continuous improvement. All the staff I have interacted with have been keen to show me and the other trainees the innovative and diverse education frameworks, unit planners, teaching resources and evaluation tools the ECP uses. I have seen, and hope to incorporate into my own teaching, a pedagogical approach which is producing students who are motivated to continue inquiry and lifelong learning, beyond school study.” 

Emily Verden, History 

On pastoral care:

“I was extremely interested to see how the British style of education works in a context outside of the UK and how students from different backgrounds respond to it. One of the clearest examples of this is through the ECP’s pastoral care system which is palpably British with form tutors, heads of year and heads of house. The pastoral provision is excellent at the school and the teachers care deeply for their pupils’ wellbeing. It was great to see this working well in an international setting and pupils themselves expressed how this is a marked difference from other schools they have attended. They enjoy the teamwork and camaraderie of being part of house groups, as we were able to observe during the school sports day.” 

Lucinda McKenna, Modern Foreign Languages

On methodology:

“Many of the issues and methods of teaching were familiar, but being a [GoogleForEdu] school with pupils using their own electronic devices as learning tools was very interesting, insofar as pupils could make their own learning resources instead of my usual practice in England of preparing handouts for pupils to write on and glue in their books! It worked really well, and pupils could follow links from the presentation and do their own research, taking responsibility for their own independent learning. This approach seemed to characterise the entire IB programme - independent learning and research, facilitated by teaching and resources to promote critical thinking.” 

Luke Eidsford, Religious Education 

 

You can find more feedback from the trainees here:/Další zpětnou vazbu naleznete zde:

Georgina Kett

Lucinda McKenna

Emily Verden

Luke Eidsforth (Part 1 and Part 2)

 

Budoucí britští učitelé přijíždějí do ECP, aby se dozvěděli více o programu IB

Kromě pedagogické praxe pro začínající učitele, kterou Anglické gymnázium letos nabídlo, náš navštívili také čtyři stážisté z britské organizace One Cumbria Teaching Hub, aby se dozvěděli více o programu International Baccalaureate. ECP bylo první školou v Česku, která před 26 lety začala poskytovat IB, a je považováno za jednu z předních IB škol v Evropě.

Účastníci školení chodili na hospitace, pomáhali s třídnickými hodinami a mimoškolními aktivitami a také navštěvovali workshopy na témata jako „Přístupy IB k vyučování a učení“, „Motivace a angažovanost“ a „Co je teorie poznání?“

Zpětná vazba od stážistů na tuto příležitost a na naši školu byla následující:

 

O studentech ECP:

„Studenti Anglického gymnázia jsou reflexivní a umí kriticky myslet. Umí klást zasvěcené dotazy a zajímají se o řadu témat. Způsob, jakým je vyučován program přípravy na IB v 1.-4. ročníku zabezpečuje základy pro rozvoj atributů profilu studenta IB, který zahrnuje například zvídavost, otevřenou mysl a riskování. Obzvláště mě zaujalo, jak učitelé ve třídě zapojují žáky do diskusí a kladou hloubavé otázky s tím, aby myšlenky jednotlivých studentů na sobě stavěly na základě různých úhlů pohledu.“ 

Georgina Kettová, obor angličtina

O profesním rozvoji:

„Všichni pedagogové se zapojují do vysoce kvalitního profesního rozvoje, který podporuje kritické myšlení, sebereflexi, oddanost celoživotnímu vzdělávání a neustálému zlepšování, a jsou povzbuzováni k tomu, aby se zapojili do vysoce kvalitního profesního rozvoje. Všichni učitelé, se kterými jsem komunikovala, nám chtěli ukázat inovativní a rozmanité vzdělávací rámce, učební plány, výukové zdroje a nástroje hodnocení, které ECP používá. Viděla jsem pedagogický přístup, jenž produkuje studenty, kteří jsou motivováni pokračovat v bádání a celoživotním učení i mimo studium ve škole. Doufám, že podobný přístup začlením do své vlastní výuky.“ 

Emily Verden, obor historie

O výchovné péči:

„Velmi mě zajímalo, jak britský styl vzdělávání funguje v kontextu mimo Spojené království a jak na něj reagují studenti z různých prostředí. Jedním ze zářných příkladů je systém výchovné péče ECP, který je zjevně britský, včetně třídních učitelů, vedoucích ročníků a vedoucích kolejí. Výchovná péče je ve škole na vynikající úrovni a učitelé se hluboce starají o blaho svých žáků. Bylo skvělé vidět, jak dobře to funguje v mezinárodním prostředí, a sami žáci vyjádřili, jak výrazný je to rozdíl oproti jiným školám, které navštěvovali. Baví je týmová práce a kamarádství, které vzniká v rámci kolejí, jak jsme mohli pozorovat během školního sportovního dne.“ 

Lucinda McKenna, obor cizí jazyky

O metodologii vzdělávání:

„Mnoho výzev a metod výuky bylo povědomých, ale změna byla v tom, že škola pracuje v systému Google for Education, v jejímž rámci žáci používají svá vlastní elektronická zařízení jako učební nástroje, což bylo velmi zajímavé, protože si žáci mohli vytvořit vlastní učební zdroje, zatímco v mé obvyklé praxi v Anglii se podklady pro žáky připravují na papíru, na které žáci mohou psát a lepit si je do sešitu! ECP systém fungoval opravdu dobře a žáci mohli klikat na odkazy v prezentacích, provádět vlastní výzkum a převzít odpovědnost za své vlastní samostatné učení. Zdá se, že tento přístup charakterizuje celý program IB – nezávislé učení a bádání, podporované výukou a zdroji na podporu kritického myšlení.“ 

Luke Eidsford, obor náboženská výchova

COBIS training at ECP/Školení pod záštitou COBIS v ECP

The ECP will be hosting a training day on #DEIJ (Diversity, Equity, Inclusion and Justice) and #Transinclusivity in association with @COBISorg on Sept. 14 in Prague. All schools are welcome to attend. Details and registration at: https://www.cobis.org.uk/professional-learning/forthcoming-events/deij @savageeducation

Anglické gymnázium bude 14. září v Praze pořádat školící den na téma #DEIJ (diverzita, rovnost, inkluze a spravedlnost) a transincluzivita ve spolupráci s organizací @COBISorg. Rádi přivítáme zájemce ze všech škol. Podrobnosti a informace o registraci naleznete zde.

Toys  collection for Ukrainian children/Sbírka hraček pro ukrajinské děti 

"Do you want to make a complaint? But you cannot do it here," an official from the Municipal Office of Prague 9 replied when I asked her who was responsible for the Refugee Centre in Vysočany. My answer that we certainly do not want to complain, but that we want to help Ukrainian Roma children to have something to do during the long waiting time in the park in front of the centre, surprised her.

We then arranged with the very helpful Director of the Security Department of the City of Prague, JUDr. Markétou Štalmachová, that we would organise a collection of toys so that the children would have something to play with. We named the collection Busy Hands, Happy Hands.

Handover of the toys
Handover of the toys

Our Headmaster, Dr. Brown, and Ms. Rankin, who adopted two Romani children, explained to students in a series of meetings why such situations should be addressed, although this may not be entirely easy.

In less than two weeks, students, school staff and teachers collected three containers of toys. Students bought some of the toys from the proceeds of a bake sale, which they organised during the ECP Sports Day.

There was a formal handover of the collection to Mrs. Štalmachová and to the Director of the Prague Fire Brigade, Col. Ing. Luděk Prudil, who arranged for the toys to be taken to the tent camps in Trója and Malešice, where Romani Ukrainian families are now waiting in nicer conditions for their asylum applications to be processed.

In the end, we all learned that sometimes helping out can be easier than complaining.

Alena Švejdová, Deputy Head Co-Curriculum

Toys from ECP at the tent camp
Toys from ECP at the tent camp

„Vy si chcete stěžovat? To ale tady nejde," odpověděla úřednice z Městského úřadu Prahy 9, když jsem se jí zeptala, kdo je zodpovědný za Uprchlické centrum ve Vysočanech. Moje odpověď, že si určitě nechceme stěžovat, ale že chceme pomoci ukrajinským romským dětem přečkat dlouhý čas čekání v parku před centrem,  ji překvapila. 

S velmi vstřícnou ředitelkou Bezpečnostního odboru Magistrátu hlavního města Prahy  paní JUDr. Markétou Štalmachovou jsme se pak domluvili, že uspořádáme sbírku hraček, aby si děti měly s čím hrát.  Sbírku jsme pojmenovali Kdo si hraje, nezlobí.

Pan ředitel dr. Brown  a paní Rankin, která adoptovala dvě romské děti, studentům v sérii shromáždění vysvětlili, proč je třeba v takových situacích zasáhnout, i když to nemusí být úplně snadné. 

Za necelé dva týdny studenti a zaměstnanci školy spolu s učiteli shromáždili 3 kontejnery hraček. Některé studenti nakoupili z výtěžku prodeje dobrot, který uspořádali na Sportovním dnu. 

Sbírku jsme slavnostně předali paní ředitelce Štalmachové  a řediteli pražských hasičů plk. Ing. Luďku Prudilovi, kteří zajistili odvoz hraček do stanových městeček v Tróji a v Malešicích, kde nyní již v důstojnějších podmínkách romské ukrajinské rodiny čekají na vyřízení žádostí o azyl. 

Nakonec jsme se všichni poučili, že někdy může být pomoc jednodušší než stížnost. 

Alena Švejdová, zástupkyně ředitele pro mimoškolní aktivity

Dr Brown and Equilibrium/Dr. Brown v programu Equilibrium

ECP’s Headmaster, Dr Nigel Brown, has been part of the British Chamber of Commerce’s Equilibrium Programme for four years.

It was established by the BCC as a mentoring programme to encourage women in business to pursue their professional development goals and to further their careers. It also helps women who are returning to work after periods away from the workplace, on maternity leave for example.

The programme has enjoyed the enthusiastic support of the British Embassy and, at the closing ceremony of this year’s programme, Dr Brown was able to discuss his role as a mentor with Lucy Hughes, the Deputy Head of Mission at the Embassy.

Lucy Hughes will soon be moving on to another role within the Foreign Office, but she has been an enthusiastic advocate for the programme and was appreciative of Dr Brown’s involvement.

Another change at the Embassy has also just been announced. UK Ambassador Nick Archer, who we were delighted to welcome to the College in June 2018, is also leaving Prague to take up a new posting. His replacement has been named as Matt Field, who has just served as UK Ambassador to Bosnia and Herzegovina and we hope to be able to welcome him to Vysočany as well in due course.

The main goal of the BCC Equilibrium mentoring programme is to encourage women in business and management positions who are committed to further professional growth, and also to provide support for those women returning to work after an extended period of time, such as after parental leave, or for those who just want to restart their career. The Equilibrium is at the forefront of shaping a new generation of women executives and strengthening gender diversity in the Czech business environment. The motto of the programme is DREAM – DARE – SHARE. 

At the closing ceremony of this year's edition Dr Brown concluded his work with his mentee who was looking for support and advice in developing her role as a manager in a charity organisation in the voluntary sector. Nigel was talking to Lucy Hughes about education in the post-Brexit environment. 

Ředitel Anglického gymnázia, Dr Nigel Brown, je již čtyři roky součástí programu Equilibrium pořádaného Britskou obchodní komorou (BCC).

Založen byl jako mentorský program, jehož cílem je povzbudit podnikající ženy, aby šly za svými cíli profesního rozvoje a prohlubovaly svou kariéru. Pomáhá také ženám, které se vracejí po pauze do práce, například po mateřské dovolené.

Program se těší podpoře Britského velvyslanectví a na závěrečném ceremoniálu letošního programu měl Dr. Brown možnost diskutovat o své roli mentora s Lucy Hughes, zástupkyní vedoucího mise na velvyslanectví.

Lucy Hughes se brzy přesune do jiné role v rámci britského ministerstva zahraničí, je však nadšenou zastánkyní tohoto programu a ocenila zapojení Dr. Browna.

Nedávno byla oznámena také další změna na britské ambasádě. Britský velvyslanec Nick Archer, kterého jsme s potěšením přivítali u nás ve škole v červnu 2018, opouští Prahu, aby převzal nové umístění. Jeho nástupcem byl jmenován Matt Field, který dříve působil jako velvyslanec Spojeného království v Bosně a Hercegovině a doufáme, že jej budeme moci brzy přivítat také v ECP.

Hlavním cílem mentorského programu BCC Equilibrium je povzbudit ženy v obchodních a manažerských pozicích, které se zavázaly k dalšímu profesnímu růstu, a také poskytnout podporu těm ženám, které se vracejí do práce po delší době, například po rodičovské dovolené, nebo pro ty, kteří chtějí restartovat svou kariéru. Equilibrium pomáhá formovat nové generace manažerek a posilovat genderovou diverzitu v českém podnikatelském prostředí. Mottem programu je DREAM – DARE – SHARE. 

Na závěrečném ceremoniálu letošního ročníku zakončil Dr. Brown práci mentora se svou svěřenkyní, která hledala podporu a rady při rozvoji své role manažerky v charitativní organizaci v oboru dobrovolnictví. Nigel hovořil s Lucy Hughes o situaci ve vzdělávání po Brexitu.

 

Candy store

The Candy Store is opening a new shop located right across from ECP: Sokolovská 58/219. It offers hundreds of goodies from all over the world, including the USA, Great Britain, Germany, Japan and many more. All ECP people received a special 20% discount throughout all of June. After that the shop offers a permanent 5% discount. All discounts will be applied based on ISIC cards. (The discount only applies to the new Prague 9 store.) And why are we mentioning this? A few of the staff, including the owner, are former ECP students!

Dobroty z celého světa

Candy Store otevírá novou prodejnu přímo naproti ECP: Sokolovská 58/219. Nabízí stovky dobrot z celého světa, včetně USA, Velké Británie, Německa, Japonska a mnoha dalších zemí. Všichni z ECP získali speciální 20% slevu po celý červen, na kterou navazuje trvalá sleva 5 %. Všechny slevy budou uplatněny na základě ISIC karet. (Sleva se vztahuje pouze na novou prodejnu v Praze 9.) A proč to zmiňujeme? Několik zaměstnanců obchodu, včetně majitele, jsou bývalí studenti ECP!