Student successes/Úspěchy studentů

The Sports Cup goes to Ignis students

ECP student receives the Global Young Journalist Award/Studentka ECP získala Mezinárodní cenu pro mladé žurnalisty!

This year, The Global Young Journalist Award was established by The Day, with the aim of inspiring future generations of journalists to build a better world through storytelling. Our Librarian, Ms Selbie, was delighted that two students chose to enter the competition and she was even more delighted to learn that Tereza Černá won Sports Journalist of the Year! Tereza joined the Awards ceremony live on 17 June to receive her award and be congratulated by the judge Ayo Akinwolere, a sports broadcaster who works for the BBC!  Well done, Tereza!

Ms Selbie, Librarian

Tereza Černá as a journalist
Tereza Černá as a journalist

Letos založil online deník The Day ocenění Mezinárodní cena pro mladé žurnalisty s cílem inspirovat budoucí generace novinářů k budování lepšího světa prostřednictvím vyprávění příběhů. Paní Selbie z knihovny měla radost, že se do soutěže rozhodli přihlásit dva naši studenti, a ještě nadšenější byla, že Tereza Černá vyhrála v kategorii sportovní novinářka roku! 17. června se živě zúčastnila slavnostního vyhlášení, kde převzala cenu. Poblahopřála jí porotkyně Ayo Akinwolere, což je sportovní hlasatelka, která pracuje pro BBC! Gratulujeme, Terezo!

Kayti Selbie, knihovnice

Poetry by Heart Champions/Mistři Poezie zpaměti

Following on from our celebration of World Poetry Day in March, students were encouraged to enter the first international Poetry by Heart competition. I was thrilled that 5 students chose to enter. Each one had to learn two poems: one pre-1914 and one post-1914 and you can watch their video recordings here. Anna Muránska and Amelie Fišerová were both highly commended by the judges, whilst Šimon Donovan and Petr Papánek made it to the finals! Šimon and Petr won in their different age categories so we are thrilled to announce that we have two Poetry by Heart Champions!

Ms Selbie, Librarian

 

Poetry by Heart Champion - Šimon Donovan:

play_circle_filled

Poetry by Heart Champion - Petr Papánek:

play_circle_filled

Po březnové oslavě Světového dne poezie byli studenti vyzváni, aby se přihlásili do první mezinárodní soutěže Poezie zpaměti (Poetry by Heart). Moc mě potěšilo, že pět studentů se rozhodlo přihlásit. Každý se musel naučit dvě básně: jednu z období před rokem 1914 a jednu z období po roce 1914. Na jejich videonahrávky se můžete podívat zde. Annu Muránskou a Amelii Fišerovou porota velmi vychválila a Šimon Donovan s Petrem Papánkem postoupili do finále! Šimon a Petr zvítězili ve svých věkových kategoriích, takže s radostí oznamujeme, že máme v ECP dva šampiony soutěže Poetry by Heart!

Kayti Selbie, knihovnice

Poetry by Heart participants
Poetry by Heart participants

Success in the Czech Olympiad /Úspěch v Olympiádě z českého jazyka

ECP student Anise Napoleao dos Reis was awarded a diploma for excellent second place in the Czech Olympiad (2nd category; district round). Congratulations!

Studentka ECP Anise Napoleao dos Reis obdržela diplom za skvělé 2. místo na Olympiádě z českého jazyka (II. kategorie, okresní kolo). Gratulujeme!

Year 6 students completing their Czech Maturita Oral Exam/Studenti 6. ročníku dokončili ústní maturitní zkoušku

ECP Academic Prizes 2021-2022/Akademická ocenění za tento za školní rok

Congratulations!/Gratulujeme!

House cups/Poháry pro vítězné koleje

House cups were given out during the final assembly on the last day of school. Well done!/Poháry pro vítězné koleje byly předány poslední školní den. Blahopřejeme!

Shared Achievement Cup for Terra and Ventus
Shared Achievement Cup for Terra and Ventus

At the end of the assembly, everyone was singing the final song of the year with the band:/Na konci shromáždění všichni zpívali poslední píseň školního roku společně s kamelou:

play_circle_filled

Shark tank event/Akce Shark tank

As part of the Future Business Leaders ECA, together with students from Gymnazium Jana Palacha, we attended a session of Shark Tank on 23rd of May 2022. We had to create a product or service, prepare a presentation and later present our idea to  investors. Near the end of the event, we had time to talk with the investors and students from the other school.

The winner of the event was Radim Sirucek from Y4 with his ice cream (for summer) and Christmas (for winter) stalls, however I feel like we were all  winners. We  used our theoretical knowledge and concepts and applied them to a practical case study. We had a unique chance to present in front of strangers, practise our communication as well as presenting skills, and get feedback on how to improve. I hope that next year we will have the same opportunity and maybe in a few years we will be spectacular presenters:)

Hubert Szykula, Year 3

V rámci kroužku Future Business Leaders jsme se spolu se studenty Gymnázia Jana Palacha zúčastnili 23. května 2022 setkání pod názvem Shark Tank. Museli jsme vytvořit produkt nebo službu, připravit prezentaci a později prezentovat náš nápad investorům. Ke konci akce jsme měli čas promluvit si s investory a studenty z druhé školy.

Vítězem akce se stal Radim Sirůček z našeho 4. ročníku se svými zmrzlinovými (na léto) a vánočními (na zimu) stánky, nicméně mám pocit, že jsme byli vítězové všichni. Využili jsme našich teoretických znalostí a konceptů a aplikovali je na praktickou případovou studii. Měli jsme jedinečnou šanci prezentovat před cizími lidmi, procvičit si komunikační i prezentační dovednosti a získat zpětnou vazbu, jak se zlepšit. Doufám, že příští rok budeme mít stejnou příležitost a třeba z nás za pár let budou úžasní řečníci :)

Radim Sirůček presenting
Radim Sirůček presenting

I recently attended the Business club that Miss Vella and an outside organisation organised. Reflecting back on the experience, I think it was a great way to have fun with your friends, whilst learning something interesting in the process. The lessons were presented in a free and creative manner. In every lesson, we had the opportunity to learn and practise a business skill, whilst consulting with professionals. The event that marked the final stage of the club was also very interesting and enjoyable. Myself and Radim attended a session with other students from five different schools to present our ideas and practise all the skills we had been taught throughout the year. Then, we had the chance to talk to all of the experienced business people and reflect on our presentations. I am thankful that I was given the opportunity to see and talk to such people, as it gave me a lot of ideas and inspiration, as well as useful feedback. 

Šimon Michal, Year 4

Nedávno jsem navštěvoval kroužek Future Business Leaders, který vedla paní Vella s externí organizací. Když se zpětně zamyslím nad touto zkušeností, myslím, že to byl skvělý způsob, jak se pobavit se svými přáteli a přitom se naučit něco zajímavého. Setkání probíhala volně a kreativně. Pokaždé jsme měli příležitost naučit se a procvičit obchodní dovednosti a zároveň vše konzultovat s profesionály. Akce, kterou byl klub zakončen, byla také velmi zajímavá a příjemná. Já a Radim jsme se zúčastnili sezení s dalšími studenty z pěti různých škol, abychom prezentovali své nápady a procvičili si všechny dovednosti, které jsme se během roku učili. Poté jsme měli možnost hovořit se zkušenými obchodníky a přemýšlet o našich prezentacích. Jsem vděčný, že jsem dostal příležitost setkat se s takovými lidmi a mluvit s nimi, protože mi to dalo spoustu nápadů a inspirace a také užitečnou zpětnou vazbu.

Šimon Michal, 4. ročník

Dance champion from ECP/ECP studentka bodovala v tanci

The last acrobatic rock n roll competition of this season, called The Black Cup took place in June. Vendy Baštová from our Year 1 and her dance partner Maxim Kolb confirmed their position as  leaders of the Czech national team, as they won in the junior category. Congratulations!

V sobotu proběhla poslední soutěž této sezóny v akrobatickém rokenrolu Black Cup. Vendy Baštová z 1. ročníku s Maximem Kolbem potvrdili pozici lídra české reprezentace a v kategorii junior obsadili 1. Místo. Blahopřejeme!

play_circle_filled

 

Vendy Baštová from Year 1 and her dance partner Maxin Kolb were successful during the May World Cup in rock n roll in Budapest. They finished 9th behind couples from Ukraine and Hungary and moved up in the overall rankings. Their performance was great. You can watch it here: 

play_circle_filled

Vendy Baštová z 1. ročníku a její taneční partner Maxin Kolb byli úspěšní v květnovém Světovém poháru v rokenrolu v Budapešti. Skončili na 9. místě za páry z Ukrajiny a Maďarska a posunuli se v celkovém hodnocení nahoru. Jejich vystoupení bylo skvělé. Podívat se na něj můžete zde

Toni Kolínová from Year 4 also competed at this event in a group of 11 performers, they finished 11th out of 16 groups and really enjoyed the event and Budapest.

Na této akci soutěžila i Toni Kolínová ze 4. ročníku v souboru 11 účinkujících. Skončili na 11. místě ze 16 skupin a moc si akci i Budapešť užili.

Read about another dancing success here:/Zde si přečtěte o dalším úspěchu v tanci:

Folklore performance/Folklórní vystoupení

ECP teachers, Ms Vella and Ms Uriu, attended a folklore performance at Divadlo U Hasičů, which featured our Year 2 student Kavita Doddová. They were impressed and enjoyed the show very much.

Paní Vella a paní Uriu, učitelky z Anglického gymnázia, se přišly podívat na folklórní vystoupení v Divadle U Hasičů, v němž vystupovala naše studentka 2. ročníku, Kavita Doddová. Vystoupení na ně udělalo velký dojem a moc si ho užily.

Kavita with Ms Vella and Ms Uriu
Kavita with Ms Vella and Ms Uriu