ECPN

Patricie Fuxová in iMucha show

Lucie Samcová-Hall Allen (2000)

2000 graduate Linda Samcová-Hall Allen is the EU’s Ambassador to Iceland. Always a passionate advocate for the vital role of women in diplomacy, Linda spoke recently at the 17th European Conference of Business and Professional Women in Reykjavik. She also took part in a panel discussion with Minister Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir and Tatjana Latinovic, President of the Women's Rights Association.

Linda Samcová-Hall Allen, absolventka ECP z roku 2000, je velvyslankyní EU na Islandu. Linda, která je vždy vášnivou obhájkyní zásadní role žen v diplomacii, nedávno vystoupila na 17. Evropské konferenci podnikajících a profesně aktivních žen v Reykjavíku. Zúčastnila se také panelové diskuse s ministryní Áslaug Arnou Sigurbjörnsdóttir a Tatjanou Latinovic, předsedkyní Asociace pro práva žen.

Marek Slavicky (2006)

After graduating from the English College in 2006, Marek studied at two Czech universities simultaneously, earning himself Master’s degrees in International Business (University of Economics in Prague) and Adult Education and Personnel Management (Faculty of Arts, Charles University). Following two years in Prague as a training & development consultant and specialist in soft-skills such as time management and presentation skills, he moved to a medical-focused NGO in Switzerland, as nature has always been his passion, especially the mountains.

But despite his professional career, he still has time to pursue his creative dreams and in 2020, he released his first piano music album entitled Argo. Then after the start of the war in Ukraine, he released a new single and music video, entitled Sing to the Hills / Oy vershe, miy vershe, based on a Ukrainian folk song.

Marek says: “Looking back, what I appreciate the most about my time at ECP, is gaining a new family. A family of friends and valuable individuals, with whom I am still in touch and whose intriguing personalities make my creative side bloom. Check out my latest music video for a new single that is dedicated to all the Ukrainian families split by the war. Every day, we hear about the political, economic and social implications of the war. With this piece, which is based on a beautiful folk song widely popular in Ukraine, let's now also discover some of its musical heritage - more information is available in the video description. Enjoy!”

www.marekslavicky.com

 

Po absolvování Anglického gymnázia v roce 2006 studoval Marek současně dvě české univerzity, kde získal magisterské tituly v oboru Mezinárodní obchod (VŠE v Praze) a Vzdělávání dospělých a personální management (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy). Po dvou letech v Praze jako konzultant pro školení a rozvoj a specialista na soft skills, jako je time management a prezentační dovednosti, přešel do nevládní organizace zaměřené na lékařství ve Švýcarsku, protože příroda byla vždy jeho vášní, zejména hory.

Navzdory své profesionální kariéře má stále čas plnit si své tvůrčí sny a v roce 2020 vydal své první klavírní hudební album s názvem Argo. Poté, co začala válka na Ukrajině, vydal nový singl a videoklip s názvem Sing to the Hills / Oy vershe, miy vershe, založený na ukrajinské lidové písni.

Marek říká: „Když se ohlédnu zpět, co na ECP oceňuji nejvíce, je to získání nové  „rodiny”. Je to rodina přátel, se kterými jsem stále v kontaktu a jejichž zajímavé osobnosti mě motivují ke kreativitě. Podívejte se na můj nejnovější videoklip k novému singlu, který je věnován všem ukrajinským rodinám rozděleným válkou. Každý den slyšíme o politických, ekonomických a sociálních důsledcích války. S tímto kouskem, který vychází z krásné lidové písně, která je velmi populární na Ukrajině, nyní také můžeme objevit něco z jejího hudebního dědictví - více informací je v popisu videa. Užijte si to!"

Linda Doan (2007)

In her professional life, 2007 graduate Linda Doan is an Internal Control Manager for PwC here in Prague. After leaving the English College, she obtained a BA in Information Management and a MSc in Service Management from the Copenhagen Business School. But in her free time, as well as being a military reservist, Linda is a Jiu Jitsui expert and here she is competing in the Abu Dhabi Jiu Jitsu Pro tournament in Budapest recently, where she brought home a medal!

Linda Doan, absolventka ECP z roku 2007, je ve svém profesním životě manažerkou interní kontroly ve společnosti PwC v Praze. Po odchodu z Anglického gymnázia získala tituly BA v oboru Informační management a MSc v oboru Řízení služeb na dánské Copenhagen Business School. Ve volném čase, kromě toho, že je ve vojenské záloze, je Linda odbornicí na Jiu Jitsu a zde je fotografie ze závodů na turnaji Abu Dhabi Jiu Jitsu Pro v Budapešti, odkud si přivezla medaili!

Patricie Fuxová (2010)

It’s great to see live performances back after Covid and even better when they feature an ECP graduate! Patricie Fuxová, who graduated in 2010, starred in the much publicised iMucha Show at the end of May and the photos show how well cast she was as one of Mucha’s Art Nouveau stunning models. #iMUCHA @imuchaproject 

Je skvělé vidět živá vystoupení po éře Covidu a ještě lepší je, když v nich vystupuje absolventka ECP! Patricie Fuxová, která ukončila studium v ECP v roce 2010, byla na konci května hvězdou v hojně propagované iMucha Show a fotografie ukazují, jak dobře byla obsazena jako jedna z Muchových úžasných secesních modelek. #iMUCHA @imuchaproject

 

Stephen Thompson (Head of Art 2004-2011)

Those who were in school from 2004-2011 will remember Stephen Thompson as ECP’s Head of Art. As well as nurturing talented students at the English College, Stephen is himself a talented artist and if you were in Kent at the beginning of June, you could have seen his work on display as part of the annual South East Open Studios event. You can see details of Stephen’s exhibition on the SEOS Guide when you search for his name.

 

Ti, kteří studovali Anglické gymnázium v letech 2004–2011, si pamatují Stephena Thompsona jako tehdejšího vedoucího oddělení umění. Kromě výchovy talentovaných studentů v ECP je Stephen i talentovaným umělcem, a pokud jste byli v Kentu na začátku června, mohli jste vidět jeho práci vystavenou v rámci každoroční akce South East Open Studios. Na podrobnosti o Stephenově výstavě se můžete podívat zde - SEOS Guide - když si vyhledáte jeho jméno.

Kristina Fried (2011)

2011 graduate Kristina Fried is a Human Rights Lawyer. She followed up her BA in Near and Middle Eastern Studies from the University of Melbourne with a Doctor of Law degree from the Boston University School of Law. After an internship at the Czech Embassy in Cairo and positions at Boston University, Kristina worked for the UNHCR before taking up her current position with the Institute for Justice and Democracy in Haiti while working as a volunteer attorney for United Stateless.

Now, she is also becoming a regular contributor to Al Jazeera online and her latest article has just been published entitled Stateless Ukrainians: No nationality and now, no home dealing with the position of stateless Ukrainian refugees, one of the most vulnerable groups fleeing the war.

Kristina Fried, absolventka ECP z roku 2011, je právničkou v oblasti lidských práv. Po bakalářských studiích v oboru Blízký a Střední východu na University of Melbourne získala titul doktor práv na Boston University School of Law. Po stáži na českém velvyslanectví v Káhiře a pozicích na Bostonské univerzitě pracovala Kristina pro organizaci UNHCR a poté nastoupila na svou současnou pozici v Institutu pro spravedlnost a demokracii na Haiti. Zároveň také působí jako dobrovolná advokátka pro United Stateless.

Nyní se také stala pravidelnou přispěvatelkou do zpravodajského kanálu Al-Džazíry online a právě vyšel její nejnovější článek s názvem Ukrajinci bez státní příslušnosti: Žádná národnost a nyní žádný domov, který se zabývá postavením ukrajinských uprchlíků bez státní příslušnosti, jedné z nejzranitelnějších skupin prchajících před válkou. 

Marie Kroneisl (Trefná) (2012)

Congratulations to Marie Kroneisl who has just taken up the post of General Surgery Resident at Fakultní nemocnice Bulovka. Marie graduated from the ECP in 2012 and has returned to Prague after ten years in Groningen where she began her career in medicine by taking an International Bachelor of Medicine degree as part of the Groningen’s Honours programme, restricted to the top 3% of students who, in addition to their normal studies, follow a course with an emphasis on a greater depth and breadth of study.

Marie qualified as a Doctor of Medicine in 2018 and she is also studying for a PhD in Clinical Pharmacy and Pharmacology. She generously came into school in 2018 with three other ECP graduates - Jindrich Kodl, Tomáš Pražák and Pavel Machálek - to talk to students about careers in Science. Medicine is an increasingly popular subject at the ECP and now that we are free of Covid restrictions, we hope to be able to repeat the session next year.

 

Blahopřejeme Marii Kroneisl, která právě nastoupila na oddělení všeobecné chirurgie do Fakultní nemocnice Bulovka. Marie ukončila studium v ECP v roce 2012 a po deseti letech v Groningenu se vrátila do Prahy, kde začala svou kariéru v medicíně získáním titulu International Bachelor of Medicine v rámci programu Groningen's Honors, omezeného na 3 % nejlepších studentů, kteří kromě běžného studia absolvují kurz s důrazem na větší hloubku a šíři studia.

Marie získala doktorát v medicíně v roce 2018 a zároveň studuje doktorát v oboru klinická farmacie a farmakologie. Jsme rádi, že v roce 2018 navštívila ECP spolu s dalšími třemi absolventy - Jindřichem Kodlem, Tomášem Pražákem a Pavlem Machálkem - aby si se studenty popovídali o kariéře ve vědě. Medicína je v ECP velmi populární obor a nyní, když byla zrušena covidová opatření, doufáme, že budeme moci podobné setkání zopakovat příští rok.