Arts/Umění

ECP Summer Art Exhibition

Summer Art Exhibition/Letní výtvarná výstava

We were delighted to hold the first summer exhibition since the pandemic and consequently included the work of around 50 students from Y2 to Y6 at the Pragovka Art District in Prague 9. Our vernissage on the evening of May 11th was a delightful mix of around 200 staff, students and parents. Thank you to Mrs Hatinova and her team of performers who also entertained the crowd with live music. A big shout out, also, to Ms Alena Turneberová who worked extremely hard behind the scenes to prepare the exhibition and catering! Congratulations to all our exhibitors who represented the College with a fascinating array of ceramics, photography, mixed media, painting, installation and projection. 

By Tim Žiaran, Year 5
By Tim Žiaran, Year 5

Byli jsme potěšeni, že jsme mohli uspořádat první letní výstavu od pandemie a do výstavy jsme zahrnuli práce zhruba 50 studentů z 2.-6.ročníku. Akce proběhla umělecké čtvrti Pragovka v Praze 9. Na naší vernisáž přišla v podvečer 11. května skvělá směs přibližně 200 zaměstnanců, studentů a rodičů. Děkuji paní Hatinové a jejímu týmu účinkujících, kteří bavili dav živou hudbou. Velký dík patří také Aleně Turneberové, která v zákulisí tvrdě pracovala na přípravě výstavy a cateringu! Gratulujeme všem našim vystavovatelům, kteří reprezentovali školu fascinující škálou keramiky, fotografií, kombinovaných médií, malby, instalací a projekcí.

By Tereza Červinková, Year 3
By Tereza Červinková, Year 3

Elsa Sršňová: DofE Portraiture /Portrét pro DofE 

To complete the Duke of Edinburgh programme (DofE), I had to choose a creative hobby to pursue or develop, and since I already had a love for Art, I chose that. My goal was to draw something, however small, at least once a week, and here are some of the pieces I put most effort into. My favourite thing to draw is portraiture, especially with coloured pencils. I tried to focus on getting the texture and shades of the skin right, and I really enjoyed this creative process that the Duke of Edinburgh programme encouraged me to do. I felt that the programme pushed me to keep practising and helped me improve. 

Abych mohla dokončit program DofE, musela jsem si zvolit kreativní koníček, kterému se budu věnovat nebo ho rozvíjet, a protože mám ráda umění, volna byla jasná. Mým cílem bylo alespoň jednou týdně namalovat něco, jakkoli malého, a zde jsou některé z kousků, kterým jsem věnovala největší úsilí. Nejraději kreslím portréty, zvláště barevnými tužkami. Snažila jsem se zaměřit na správnou texturu a odstíny pleti a tento tvůrčí proces, ke kterému mě program DofE nabádal, se mi opravdu líbil. Cítila jsem, že mě program povzbudil k dalšímu procvičování a pomohl mi se zlepšovat.

 

Y6 Arts Prize winners/Držitelé ocenění za umění - 6. ročník

Johana Rejholcová & Garik Pražák

Congratulations to our prize winners from the Arts in Y6. Johana (Visual Arts) received offers to study from top destinations Goldsmith’s and London College of Communication to study Design and was awarded the Eva Jiričina prize for Art and Design; Garik, who received the Jan Grossman prize for Drama, was delighted to receive an offer from the prestigious FAMU (Film and TV School of the Performing Arts Academy in Prague). Well done from the Arts Faculty! These are particularly strong achievements given half of their practical work needed to be completed during distance learning. 

Johana Rejholcová & Garik Pražák
Johana Rejholcová & Garik Pražák

Gratulujeme našim výhercům cen za umění v maturitním ročníku. Johana (výtvarné umění) dostala nabídky ke studiu z předních univerzit Goldsmith’s a London College of Communication ke studiu designu a byla oceněna cenou Evy Jiřičné za umění a design. Garik, který obdržel cenu Jana Grossmana za dramatické umění, byl potěšen nabídkou z prestižní FAMU (Filmová a televizní škola Akademie múzických umění v Praze). Gratulujeme! Jedná se o obzvláště významné úspěchy, vzhledem k tomu, že polovina jejich praktických prací musela být dokončena během distanční výuky.

Photo Stories from Year 3/Foto příběhy z 3. ročníku 

Tobiáš Boček - Photographer of the Year/Fotograf roku 

Black  & White: A series of photos taken on my usual route to school, nothing extraordinary but yet so eye catching. All the photos were shot on manual, the intentional blur is created by the long exposure which is used to break the everlasting stillness of the photos and evoke a sense of movement, exploration and embrace the essence of a fleeting moment. 

Černá & bílá: Série fotografií pořízených na mé obvyklé cestě do školy, není to nic výjimečného, ale přesto je to poutavé. Všechny fotografie byly pořízeny manuálním přístrojem, záměrné rozostření je vytvářeno dlouhou expozicí, která se používá k přerušení nehybnosti fotografií a vyvolání pocitu pohybu, zkoumání a přijetí podstaty prchavého okamžiku.

Tadeáš Daduliak

The colours of yellow and blue flooded Prague and the rest of the world after February 24th 2022 to show support and solidarity with Ukraine. This photo story seeks to capture these colours throughout Prague, including their combinations that we failed to notice before. However, it also aims to demonstrate how people can unite to support a good cause or others who are not as fortunate.

Po 24. únoru 2022 zaplavily Prahu a zbytek světa modrá a žlutá barva, aby ukázaly podporu a solidaritu s Ukrajinou. Můj fotopříběh se snaží zachytit tyto barvy v celé Praze, včetně jejich kombinací, kterých jsme si dříve nevšimli. Jeho cílem je však také ukázat, jak se lidé mohou spojit, aby podpořili dobrou věc nebo jiné lidi, kteří čelí nešťastným okolnostem.

Photography sketchbooks/Skicy s fotografiemi

Catch a rare glimpse into student’s sketchbooks with some superb examples of photography research from Ela Sršňová and Ivan Vobořil. Photography and digital manipulation have developed in the post-covid Pre IB curriculum; sketchbooks offer a chance to combine the technical skills with experimentation and visual research. 

By Ela Sršňová, Year 5
By Ela Sršňová, Year 5

Užijte si vzácný pohled do studentských skicáků s několika skvělými příklady fotografického výzkumu od Ely Sršnové a Ivana Vobořila. Fotografie a digitální manipulace se v kurikulu pre-IB programu rozvinuly po éře covidu. Skicáky nabízejí šanci spojit technické dovednosti s experimentováním a vizuálním výzkumem.

By Ivan Vobořil
By Ivan Vobořil

King UBU performance - rehearsal and filming/Představení Král Ubu - generální zkouška a filmování 

We rehearsed and filmed scenes from act I and II of King Ubu (Ubu Roi) by Alfred Jarry. The play is considered the first absurdist play and was written in 1896. We played around with elements of Absurd Theatre and big gestures and voice. We set the play in a neon/futuristic 90's nostalgic design, designed by our Y2 Art students. The highly relevant political aspects of Ubu were discussed in rehearsal and implemented in characterization and blocking. 

The day of the shoot was extremely efficient and fun, the actors gave their very best performances and came across as professionals in front of the camera. There were a few 'one take wonder' scenes. 

We tried to make the most of the incredible technology that has been added to the Vaclav Havel Drama Studio, and turned it into a film studio with lights(also UV), set design, projection and sound. The film crew (WR Production) worked well with everyone, and also gave us educational tips.

Because Jarry was influenced by Shakespeare, and used inspiration directly from several Shakespeare plays, we asked Tomáš Jokl in Y4 to perform a monologue from Hamlet as Hamlet. He did it beautifully in one take.

This was an amazing experience for me, especially because of the students being very well prepared and fearlessly embracing their very flawed characters with understanding.

Ms Linde, Drama Teacher

Zkoušeli a natáčeli  jsme scény z I. a II. dějství Krále Ubu (Ubu Roi) od Alfreda Jarryho. Hra je považována za první absurdní drama a byla napsána v roce 1896. Pohráli jsme si s prvky absurdního divadla, velkými gesty a hlasem. Hru jsme zasadili do neonového/futuristického nostalgického designu 90. let, který navrhli studenti výtvarné výchovy ve 2. ročníku. Vysoce relevantní politické aspekty postavy Ubu byly diskutovány na zkoušce a implementovány do charakterizace a blokování.

Natáčecí den byl mimořádně efektivní a zábavný, herci podali své nejlepší výkony a před kamerou působili jako profesionálové. Nastalo několik scén, které byly hned napoprvé vystřiženy na jedničku.

Snažili jsme se maximálně využít neuvěřitelnou technologii, která do Dramatického studia Václava Havla přibyla, a udělali z něj filmové studio se světly (i UV), výpravou, projekcí a zvukem. Filmový štáb (WR Production) se všemi dobře spolupracoval a také nám dal poučné tipy.

Protože Jarry byl ovlivněn Shakespearem a čerpal inspiraci přímo z několika Shakespearových her, požádali jsme Tomáše Jokla ze 4. ročníku, aby jako Hamlet přednesl slavný monolog z tohoto díla. Zvládl to skvěle na jeden zátah.

Byl to pro mě úžasný zážitek, zejména proto, že studenti byli velmi dobře připraveni a nebojácně přijali své velmi pochybné postavy s porozuměním.

Beathe Linde, učitelka dramatické výchovy

 

Amy Fišerová, Year 2: 

It was a lot of fun and a great opportunity to perform in the King Ubu play. Playing Ma Ubu and Good King Wenceslas, I was able to explore the contrast and similarity between the two characters and tried to find ways to pass that onto the audience. My Cultural Studies class also made a part of the set design and I was amazed by how well all the neon colours popped out in the ultraviolet light, and how the black effects created a great contrast between the colours on the floor.

Vystupovat ve hře Král Ubu byla skvělá příležitost a užili jsme si spoustu legrace. Při hraní rolí Ma Ubu a Dobrého krále Václava jsem mohla pracovat s kontrastem a podobností mezi těmito dvěma postavami a snažila jsem se najít způsoby, jak vše předat publiku. Součástí výpravy byla i část z mých hodin kulturních studií a byla jsem ohromena tím, jak dobře všechny neonové barvy vynikly v ultrafialovém světle a jak černé efekty vytvořily skvělý kontrast mezi barvami na podlaze.

Tomáš Jokl, Year 4: Hamlet monologue included in Ubu filming/Hamletův monolog včleněn do filmování Krále Ubu

Working with Ms Linde is always fun. The filming of my monologue was a great experience for me, because it was the first time I had performed in front of a camera in a professional environment. I enjoyed it very much, to say the least. I’m very happy I got this opportunity and I’m looking forward to working on other drama projects in the future.

Práce s paní Linde je vždy zábavná. Natáčení mého monologu pro mě bylo velkým zážitkem, protože to bylo poprvé, co jsem vystupoval před kamerou v profesionálním prostředí. Velmi jsem si to užil. Jsem velmi rád, že jsem dostal tuto příležitost, a těším se na spolupráci na dalších dramatických projektech v budoucnu.

LAMDA Musical Theatre recording/Nahrávky muzikálového divadla pro kvalifikaci LAMDA 

This year we are piloting the Lamda Musical Theatre exams.

Y4 students had to prepare three songs from musicals following certain rules. When choosing the songs, we had to keep in mind in which decade the songs had been composed, to have a good contrast in the repertoire and also to  have the songs transposed into the best key for our students' voices. I am very proud of our Y4  students’ work. They were incredibly focused when recording and stayed creative in their acting. Well done, Amelie and Milana!

Mrs Hatinová, Head of Music

It was a new and challenging experience, however it was very rewarding in the end. I have learnt so many new skills and gained a lot of knowledge. It is a completely different environment and feeling when performing live compared to recording your performances. While it was very demanding, I also enjoyed the process quite a lot. 

Milana Rostohar, Year 4

The Musical Theatre examination has brought us a new perspective on our musical and dramatic studies. For me, personally, it was something new that I enjoyed learning.We are very grateful to the Arts faculty of our school for supporting us during the process, especially to Mrs Hatinova for guiding us through both parts of this examination.This experience allowed us to think outside the box,strengthen our abilities and learn more about recorded performances. 

Amelie Žůrková, Year 4

Letos poprvé zkoušíme zkoušky LAMDA v oblasti muzikálového divadla

Žáci 4. ročníku museli podle určitých pravidel připravit tři písně z muzikálů. Při výběru skladeb jsme museli mít na paměti, ve které dekádě byly skladby složeny, aby vytvořily dobrý kontrast v repertoáru a také aby byly skladby transponovány do té nejlepší tóniny pro hlasy našich studentů. Jsem velmi hrdá na práci našich studentů. Při nahrávání se neuvěřitelně soustředili a zůstali kreativní. Bravo, Amélie a Milano!

Eliška Hatinová, vedoucí oddělení hudební výchovy

Byla to nová a náročná zkušenost, ale nakonec byla velmi obohacující. Naučila jsem se spoustu nových dovedností a získala spoustu vědomostí. Je to úplně jiné prostředí a pocit, když porovnáme živé vystupování s nahráváním výkonu. I když to bylo velmi náročné, proces mě i celkem bavil.

Milana Rostohar, 4. ročník

Zkouška z muzikálového divadla nám přinesla nový pohled na naše studium hudební a dramatické výchovy. Pro mě osobně to bylo něco nového, co mě bavilo se učit. Jsme velmi vděčni členům oddělení umění za podporu během procesu, zejména paní Hatinové za to, že nás provedla oběma částmi této zkoušky. Tato zkušenost nám umožnila přemýšlet mimo rámec, posílit naše schopnosti a dozvědět se více o nahrávání vystoupení.

Amelie Žůrková, 4. ročník