ECP Literary Festival/ Literární festival ECP

Ash Dickinson

As one of the several writers invited to ECP as part of the 2022 Literary Festival, Ash Dickinson made a remarkable appearance and also gave several lectures in which he went through both his career and poems taken from his books. Students were also able to express their creativity, as they were able to write down poems with, for example, a specific word choice, which then led to some ‘interesting’ and in all cases creative and individual pieces of poetry. 

Ash Dickinson has published 4 titles, with Instructions for Outlaws being the newest - it was released just this year. The Czech Republic is just one of many locations where Ash Dickinson has led school events or workshops. I personally greatly enjoyed Ash Dickinson’s talk - even though I am not so interested in poetry. He made the idea of creative writing seem extremely interesting and enjoyable in a way in which I have not thought of before.  

Nicolas Topolánek, Year 3

Jedním ze spisovatelů pozvaných na Anglické gymnázium v rámci Literárního festivalu 2022 byl Ash Dickinson. Vel několik přednášek, ve kterých vyprávěl o své kariéře i recitoval básně ze svých knih. Studenti také mohli projevit svou kreativitu, protože za úkol například napsat báseň s využitím konkrétních slova, což vedlo v některých případech k „zajímavé“ a ve všech případech ke kreativní a individuální poezii.

Ash Dickinson vydal čtyři tituly, přičemž jeho dílo Instructions for Outlaws je nejnovější – vyšlo letos. Česká republika je jen jedním z mnoha míst, kde Ash Dickinson vedl školní akce nebo workshopy. Mě osobně se povídání Ashe Dickinsona velmi líbilo – i když mě poezie tolik neimponuje. Díky němu se myšlenka tvůrčího psaní zdála nesmírně zajímavá a zábavná takových způsobem, jakým jsem o tom dosud nepřemýšlel. 

Nicolas Topolánek, 3. ročník

Jenny Valentine

One of the English writers who visited from the UK was Jenny Valentine whose work has been published in 19 countries. Valentine won the Guardian Children’s Fiction prize for her book called Finding Violet Park in 2007. It is about a boy who finds an old lady's ashes in a mini cab office and decides to find out who she was. She told us about all of her books and the ideas behind each of them. She has a personal connection with each and adds a little bit of her life to every book - which is wonderful. She also said that while writing her books she doesn't have everything in order and everything thought out beforehand. She changes and edits her scripts to make them better which is often seen as wrong. I personally enjoyed her session.  When Valentine described her books it was interesting to see an author's thought process while writing a book and the story behind it. Finding Violet Park, Broken Soup and The double life of Cassiel Roadnight are available in the school library.  

Karolína Chvátalová, Year 3

Jednou z anglických spisovatelek, která nás navštívila ze Spojeného království, byla Jenny Valentine, jejíž práce byly publikovány v 19 zemích. Valentine v roce 2007 vyhrála cenu Guardian Children's Fiction za svou knihu s názvem Finding Violet Park. Pojednává o chlapci, který najde popel staré dámy v kanceláři mini taxi a rozhodne se zjistit, kdo to byl. Paní Valentine nám vyprávěla o všech svých knihách a o myšlenkách v každé z nich. S každou má osobní spojení a do každé knihy přidává kousek svého života – což je úžasné. Řekla také, že při psaní knih nemá vše předem promyšlené. Své skripty mění a upravuje, aby byly lepší, což je často považováno za špatný přístup. Osobně jsem si její přednášku užila. Když paní Valentine popisovala své knihy, bylo zajímavé vidět její myšlenkový proces při psaní knihy a příběh s tím spojený. Díla Finding Violet Park, Broken Soup a The double life of Cassiel Roadnight jsou k dispozici ve školní knihovně. 

Karolína Chvátalová, 3. ročník

Martin Vopěnka

Martin Vopěnka is a Czech author who did a session during the Literary Festival which took place on Tuesday the 1st of November. In 2016 Martin Vopěnka won the Golden Ribbon Award (fiction for young people) for his book ‘Nová Planeta’. In the session he talked about some of his books, especially Nová Planeta. He mentioned that the Bible inspired him with the characters and plot of the book. The book is set in the future and follows the story of a boy named Daniel. Vopěnka also discussed how he views the world and how he thinks the world will develop in the future. He asked for our opinions and together we debated whether human life will cease to exist or if we will develop into a society of sustainable living. 

I really enjoyed the session, it was very different from the other session, which was quite interesting. I liked how Vopěnka linked the discussion of the future to his book and how it allowed us to understand what inspires his writing and what his book is meant to portray.  He mainly focused on his book Nová Planeta so I would’ve liked to learn more about his other books as well. More information on his writing process would’ve also been interesting even though he did touch on that and even showed us how his initial draft for a book looks. I found the fact that he writes his books on paper first really interesting because most contemporary authors usually type their books. Overall I really enjoyed the session and will definitely be reading some of Vopěnka’s books. 

Marina Žiaranová, Year 3

Martin Vopěnka je český autor, který vystoupil na Literárním festivalu, který se ve škole konal v úterý 1. listopadu. V roce 2016 získal Martin Vopěnka cenu Zlatá stuha (beletrie pro mládež) za knihu „Nová planeta“. Hovořil se studenty o této knize i o svých dalších dílech. Zmínil se, že Bible ho inspirovala postavami a zápletkou. Kniha se odehrává v budoucnosti a sleduje příběh chlapce jménem Daniel. Vopěnka také diskutoval o tom, jak se dívá na svět a jak si myslí, že se svět bude vyvíjet do budoucna. Zeptal se na naše názory a společně jsme debatovali o tom, zda přestane existovat lidský život, nebo se vyvineme ve společnost udržitelného života.

Setkání se mi opravdu líbilo, bylo to velmi odlišné od předchozí přednášky, což bylo zajímavé. Líbilo se mi, jak pan Vopěnka propojil diskuzi o budoucnosti se svou knihou a jak nám to umožnilo pochopit, co inspiruje jeho psaní a co má jeho kniha zobrazovat. Autor se zaměřil hlavně na svou knihu Nová planeta a ráda bych se dozvěděla více i o jeho dalších dílech. Další informace o jeho tvůrčím procesu by byly užitečné, i když i na toto téma narazil a  dokonce nám ukázal, jak vypadá jeho původní náčrt textu knihy. Skutečnost, že své knihy píše nejprve na papíře, mě velmi zaujala, protože většina současných autorů obvykle píše své knihy na počítači. Celkově se mi přednáška moc líbila a určitě si nějakou knihu od tohoto autora přečtu. 

Marina Žiaranová, 3. ročník

Comics workshop with Štěpánka Jislová

During the Literary Festival, I attended a comics workshop with Štěpánka Jislová, who is a Czech illustrator and comics author. During the workshop, we had the opportunity to turn ourselves into comic characters. Štěpánka also showed us some of her work and explained to us how she approaches creating new comic characters and writing comics. It was a lot of fun trying to turn myself into a simple drawing, which could easily be re-drawn multiple times. I found out that comic drawing is very different from normal drawing and requires the use of simple shapes and clear lines. I really enjoyed the whole workshop and I can’t wait to do a similar workshop again next year. 

Amélie Fišerová, Year 3

Během Literárního festivalu jsem se zúčastnila workshopu o komiksech se Štěpánkou Jislovou, která je českou ilustrátorkou a autorkou komiksů. Během workshopu jsme měli možnost proměnit se v komiksové postavy. Paní Jislová nám také ukázala něco ze své tvorby a vysvětlila nám, jak přistupuje k vytváření nových komiksových postaviček a psaní komiksů. Bylo hodně zábavné, když jsme se snažili udělat ze sebe jednoduchou kresbu, kterou lze snadno několikrát překreslit. Zjistila jsem, že komiksová kresba je velmi odlišná od běžné kresby a vyžaduje použití jednoduchých tvarů a jasných linií. Celý workshop se mi moc líbil a nemůžu se dočkat, až si podobný workshop příští rok zopakuji. 

Amélie Fišerová, 3. ročník

Daniela Šafránková

On the first of November, my peers and I attended a session led by Daniela Šafránková during the Literary Festival. She started the lecture by describing her journey of travelling to California with her partner and how different events in her life affected her writing. The way she carried out her presentation really emphasised the authenticity in her books.  In other words, her talk was genuinely inspiring and it reflected how innovative her writing is. I am really grateful that I had the chance to meet her and I am happy that I was influenced to read one of her books myself which, in fact, I consider one of the most original stories I have read. 

Elen Sauerová, Year 3

Prvního listopadu jsem se se svými spolužáky v rámci Literárního festivalu zúčastnila setkání s Danielou Šafránkovou. Přednášku zahájila popisem své cesty do Kalifornie se svým partnerem a různých událostí v jejím životě, jež ovlivnily její psaní. Způsob, jakým svou prezentaci vedla, velmi zdůraznil autenticitu jejích knih. Jinými slovy, její přednáška byla skutečně inspirativní a odrážela, jak inovativní je její psaní. Jsem opravdu vděčná, že jsem měla možnost se s ní setkat, a jsem ráda, že mě setkání motivovalo k tomu, abych si jednu z jejích knih sama přečetla, protože její dílo považuji za jeden z nejoriginálnějších příběhů, které jsem četla. 

Elen Sauerová, 3. ročník

Door Decorating and the Big Book Quiz/Dekorace dveří a velký knižní kvíz

As ECP tradition states, each tutor group attending the festival decorates their door according to a pre-set prompt relating to the school year theme. This year's assignment was to make the door resemble 10 star books every ECP student should read.

Each tutor group was provided with basic materials but were encouraged to bring in their own materials from home. This made for a wide range of designs being seen - from books scattered across the constellations in the sky to small plastic babies glued to the door in a star like pattern.

The second activity for the whole tutor group to take part in was the Big Book Quiz. 30 questions relating to 30 books or authors made to test the students on their knowledge of popular books of both the worlds of fiction and nonfiction. The quiz provided a wide range of books that are well-known and well-written while still being challenging for the small groups of students taking it. Congratulations to Aqua who were the overall winners of the quiz!  

Alex Hanzal, Year 3

Jak již je v ECP tradicí, každá třída během Literárního festivalu zdobí své dveře nastavených pravidel v souvislosti s tématem školního roku. Letošním úkolem bylo, aby dveře připomínaly hvězdné knihy, které by si měl přečíst každý student ECP.

Každá třída dostala základní materiál, ale studenti byli vyzváni, aby si přinesli i své vlastní výtvarné potřeby domova. Díky tomu bylo možné vidět širokou škálu zpracování - od knih rozmístěných po souhvězdích na obloze až po malá plastová miminka přilepená ke dveřím ve hvězdicovém tvaru.

Druhou aktivitou, které se zúčastnily všechny třídy, byl velký knižní kvíz. Skládal se ze třiceti otázek týkajících se třiceti knih nebo autorů, které prověřily znalosti populárních knih, jak ze světa beletrie, tak ze světa literatury faktu. Kvíz poskytl širokou škálu knih, které jsou dobře známé a dobře napsané, a pro studenty byl velkou výzvou. Gratulujeme koleji Aqua, která se stala celkovým vítězem kvízu! 

Alex Hanzal, 3. ročník 

Literary Festival Competition Winners/Vítězové soutěží v rámci Literárního festivalu

We were thrilled that Štěpánka Jislová kindly agreed to judge our Comic Strip Competition for which many students submitted work as part of the Literary Festival.  She said that all the work submitted was wonderful. She awarded first place to Natálie Šarounová in Year 1 because her comic strip had “very nice and clear artwork, coloured, good lettering, multiple characters and a punchline to the story”.  Second place was awarded to Tomáš Vachutka, also in Year 1, because of “the text and the poetic story” in his piece and Barbora Tománková in Year 2 because her work had “good clear linework, good lettering and a punchline”.

Potěšilo nás, že Štěpánka Jislová laskavě souhlasila s účastí v porotě naší komiksové soutěže, do které řada studentů přihlásila své práce v rámci Literárního festivalu. Řekla, že všechny předložené práce byly úžasné. První místo udělila Natálii Šarounové z 1. ročníku, protože její komiks měl „velmi pěknou a jasnou kresbu, barevnost, dobré písmo, více postav a pointu příběhu“. Druhé místo získal Tomáš Vachutka, rovněž z 1. ročníku. Za „text a poetický příběh“ ve svém díle získala ocenění také Barbora Tománková z 2. ročníku, protože její práce měla „dobrou čistou linii, dobré písmo a pointu“.

 

A fantastic selection of illustrations were submitted to the Illustrate a Poem competition that will all be included in the 2023 Literary Journal.  However, the winning illustration was by Eliška Loeblová in Year 1 for her fantastic illustration of Still I Rise by Maya Angelou. Eliška Tuček in Year 3 was the runner up with her disturbing illustration of Ash Dickinson’s poem, Call it Duty.

 

Do soutěže Ilustruj báseň byl zaslán zdařilý výběr ilustrací, které budou všechny zařazeny do Literárního žurnálu 2023. Vítěznou ilustrací se stal výtvor Elišky Loeblové z 1. ročníku za fantastickou ilustraci básně Still I Rise od Mayi Angelou. Na 2. místě se umístila Eliška Tuček ze 3. Ročníku, která zaujala svou ilustrací zneklidňující básně Ashe Dickinsona Call it Duty.