Student activities/Aktivity studentů

MUN trip to Poland

MUN trip to Poland/Výlet na MUN konferenci do Polska

Model United Nations, or MUN for short, is a weekly after school ECA at The English College. It is what the name suggests: a mock simulation of the United Nations (UN). Similar to the UN, students discuss global issues in various committees such as the Security Council (SC), Human Rights Council (HRC), and Economic and Social Council (ECOSOC).

At a MUN conference, students become a World Leader for a weekend. As an MUN “Delegate”, they take on the role of a representative of a country to the UN, where they argue for, defend, and pursue the interests and policies of that country on an assigned topic. This means they have to put themselves in the shoes of an international diplomat and learn the issues facing the world, as well as how their country would respond to these issues. They then write a collaborative resolution to the global issues they are debating. This debating is done under a strict set of Rules of Procedure that all delegates must know and follow throughout the conference.

The ultimate goal of MUN is to promote awareness of international relations and issues, inspire global mindedness and an understanding of world problems. MUN will test delegates in their resiliency, public speaking, active listening, diplomacy, as well as writing and research skills. It also provides a new perspective on countless contemporary global issues, gives opportunities to establish connections with other delegates from different countries, and even allows them to travel the world. 

In November, students from Years 2, 3 and 4 attended the WrocMUN conference in the beautiful southern Polish city of Wrocław. Students debated topics including the 17th century Peace of Westphalia in the Historical Security Council (HSC), the impact of sustainable international trade and investment on health, safety and the environment in the World Trade Organisation (WTO), and the 2050 collapse of the European Union in the Future Security Council (FSC). 

Despite this being their very first conference, two ECP students, Amelie Fišerová and Šimon Donovan, each walked away with ‘Honorable Mention’ awards from this conference, which are awarded to those students who are stand-out delegates in their committees.  ECP’s MUN club is open to students in Years 2-4 and meets every Thursday during period 8 in room 311.  Our next conference will take place at Park Lane in Prague on January 26-29th.

Jaime Kister & Diana Young

MUN Coordinators

Modelová jednání OSN, neboli zkráceně MUN, je jedním z kroužků v Anglickém gymnáziu. Každý týden nabízí studentům možnost simulovat diskuse v OSN. Podobně jako v OSN témata zahrnují globální problémy v různých výborech, jako je Rada bezpečnosti (SC), Rada pro lidská práva (HRC) a Hospodářská a sociální rada (ECOSOC).

Při účasti na konferenci MUN se studenti na víkend stanou světovými lídry. Jako „delegáti MUN“ přebírají role zástupců zemí v OSN, kde argumentují, hájí a prosazují zájmy a politiku přiřazené země na zadané téma. Studenti se tedy musí vžít do kůže mezinárodního diplomata,a zjistit si více o problémech, kterým svět čelí, a o tom, jak by jejich země na tyto problémy reagovala. Poté sepíší společné usnesení ke globálním problémům, o kterých diskutují. Tato debata probíhá podle přísného jednacího řádu, který musí všichni delegáti znát a během konference dodržovat.

Konečným cílem aktivit v rámci MUN je podporovat povědomí o mezinárodních vztazích a problémech, inspirovat globální smýšlení a porozumění světovým problémům. MUN otestuje delegáty v jejich odolnosti, vyjadřování na veřejnosti, aktivním naslouchání, diplomacii a také v písemném projevu a rešerších. Tato aktivita také poskytuje nový pohled na nespočet současných globálních problémů, dává příležitosti k navázání spojení s dalšími delegáty z různých zemí a dokonce jim umožňuje cestovat po světě.

V listopadu se studenti 2., 3. a 4. ročníku zúčastnili konference WrocMUN v krásném jihopolském městě Wrocław. Studenti diskutovali o různých tématech, včetně Vestfálského míru ze 17. století v Historical Security Council (HSC), dopadu udržitelného mezinárodního obchodu a investic na zdraví, bezpečnosti a životního prostředí ve Světové obchodní organizaci (WTO) a kolapsu Evropské unie v roce 2050. Unie v Budoucí Radě bezpečnosti (FSC).

Přestože se jedná o jejich úplně první konferenci, dva studenti ECP - Amélie Fišerová a Šimon Donovan - si z této konference odnesli „čestné uznání“, které se uděluje účastníkům, kteří jsou vynikajícími delegáty ve svých komisích. Kroužek MUN přijímá studenty 2. až 4. ročníku a probíhá každý čtvrtek během 8. vyučovací hodiny v místnosti 311. Další konference, které se studenti ECP zúčastní, se bude konat v Praze ve škole Park Lane v termínu 26.–29. ledna.

From the 25th of November to the 28th of November I was in Poland at the Wroclaw Model United Nations conference, at which I represented the Syrian Arab Republic in the UN Women's Committee. 

We left there on a Thursday and came back at around 9pm on Monday. The vast majority of ECP delegates were first-timers, none of us had been to a conference before. On the bus there, we were all extremely excited but it was rather nerve racking too! We didn’t know what to expect, but right after the first day in our committees, we all realized that it wasn’t as strict as we expected it to be, but actually fun. 

The preparation for the conference was challenging as extensive research was needed and a position paper with an opening speech was compulsory. Research was key, not only about the country of representation, but also about the committee and the other countries present as well.   However, it was all worth it as our days were full of debating, unmoderated and moderated caucuses and the writing of the resolution, which were all very enjoyable. 

Additionally, the trip itself was amazing as we got to make new friends, even within our ECP group, and many activities were organized including gnome hunting and bowling. Overall, it was an interesting, fun and unforgettable experience. 

Eileen Griffin, Year 3

Od 25. do 28. listopadu jsem byla v Polsku na Wroclawské modelové konferenci OSN, na které jsem zastupovala Syrskou arabskou republiku ve Výboru OSN pro ženy.

Na konferenci jsme odjeli ve čtvrtek a vrátili jsme se v pondělí kolem deváté večer. Naprostá většina delegátů z ECP byla prvotřídní, i když nikdo z nás předtím na podobné konferenci nebyl. V autobuse jsme byli všichni nesmírně nadšení, ale také to byly docela nervy! Nevěděli jsme, co máme čekat, ale hned po prvním dni v našich komisích MUN jsme si všichni uvědomili, že pravidla nejsou tak přísná, jak jsme čekali, a že je to vlastně zábava.

Příprava na konferenci byla náročná, protože bylo zapotřebí rozsáhlých rešerší a poziční dokument s úvodním prohlášením byl povinný. Klíčový byl výzkum nejen o zemi, kterou jsme zastupovali, ale také o příslušném výboru a dalších přítomných zemích. Všechno to však stálo za to, protože naše působení bylo plné debatních, nemoderovaných i moderovaných, shromáždění a sepisování usnesení a vše bylo veskrze příjemné.

Navíc byl tento výlet úžasný také v tom, že jsme získali nové přátele, dokonce i v rámci naší skupiny z ECP, a součástí bylo i mnoho aktivit, včetně lovu trpaslíků a bowlingu. Celkově to byl zajímavý, zábavný a nezapomenutelný zážitek.

Debate format/Debatní formát

Year 1 Ignis students were practising a debate format during their PSME lesson:/Studenti třídy 1 Ignis procvičovali v hodině výchovy k občanství formát debaty:

Remembrance week collection/ Sbírka během Týdne vzpomínek 

Every November, ECP students remember those who sacrificed their lives for our freedom and raise money to help the work of the Royal British Legion by selling poppies. We are delighted that this year, out a total of 47,656 CZK collected in Prague, our students raised 17,422 CZK - that's more than 35% of the total. Very well done to the Student Council for such a great achievement and a big 'thank you' to everyone who bought a poppy.

Každý listopad studenti ECP vzpomínají na ty, kteří obětovali své životy za naši svobodu, a získávají peníze na pomoc Královské britské legii prodejem papírových makových květů. Jsme rádi, že letos z celkových 47 656 Kč, které se v Praze vybralo, naši studenti vybrali 17 422 Kč, což je více než 35 % z celkové částky. Velká pochvala Studentské radě za tak skvělý úspěch a velké 'díky' všem, kteří si mák koupili.

Mission to Mars lecture/ Přednáška v rámci projektu Mise na Mars

Success of Josephine Součková/Úspěch Josephine Součkové

DofE practice walk/Cvičná expedice DofE

I went with a group of four other girls and a teacher to the Jizerske mountains. We hiked about 30 km in two days and carried all we needed in our rucksacks. The purpose of the trip was to learn how to orientate without using anything except for a compass and a physical map. We did not have access to our phones for the whole two days and had to cook our own food. I really enjoyed the trip, as much as I hated it at the time and all I could think about was being at home and sleeping in my nice cozy bed instead of in a cold tent. Looking back at it now, it was one of the best experiences of my life, I really connected well with the people that were in my group and with Mr. Mayall who was the teacher that went with us. I laughed my way through the pain my whole body was experiencing. The Czech mountains are perfectly made with coloured trails so even though we did not have maps on our phones, it was easy to find our way, and we only had to use the orienteering equipment a couple of times. Because we had to plan out all our travel it taught me how to use Mapy.cz properly which, in my opinion, is very useful. Knowing how to plan out trips is a skill I will definitely need in the future. The only thing my group did not do so well was planning our trip back to Prague. We finished our walk at the end of the day and then had to stand in the rain for about an hour before figuring out how to get back home. Overall, I would not change anything about the trip because I think that even the parts of the trip that didn't go as planned just made the whole experience unforgettable.

Anna Litster, Year 3

Se skupinou dalších čtyřech dívek a s panem učitelem jsem vyrazila do Jizerských hor. Za dva dny jsme ušli asi 30 km a vše potřebné jsme si nesli na zádech v batozích. Účelem cesty bylo naučit se orientovat bez použití čehokoli kromě kompasu a papírové mapy. Celé dva dny jsme neměli přístup k telefonům a museli jsme si sami vařit. Výlet jsem si opravdu užila, i když jsem v danou chvíli jsem ho proklínala a myslela jsem jen na to, až budu doma a budu spát ve své pěkné útulné posteli místo v chladném stanu. Když se na to teď dívám zpětně, byl to jeden z nejlepších zážitků mého života, kdy jsem se velmi sblížila s lidmi, kteří byli v mé skupině, as také s panem Mayallem, který nás doprovízel jako pedagog. S bolestí, kterou prožívalo celé mé tělo, jsem bojovala smíchem. České hory mají perfektně značené stezky podle barev, takže i když jsme neměli mapy v telefonech, bylo snadné se orientovat a orientační vybavení jsme museli použít jen párkrát. Jelikož jsme si celé cestování museli sami naplánovat, naučilo mě to správně používat Mapy.cz, což je podle mého názoru velmi užitečné. Umět plánovat výlety je dovednost, kterou budu v budoucnu určitě potřebovat. Jediné, co se mé skupině tolik nepovedlo, bylo plánování cesty zpět do Prahy. Procházku jsme dokončili na konci dne a pak jsme museli asi hodinu stát v dešti, než jsme vymysleli, jak se dostat zpátky domů. Celkově bych na výletu nic neměnila, protože si myslím, že i ty části výletu, které se nepovedly podle plánu, učinily celý zážitek nezapomenutelným.

Anna Litster, 3. ročník