Events/Akce

ECP Founders' Day

Founders' Day/Den zakladatelů školy

Pražská křižovatka provided the perfect setting for ECP’s Founders’ Day ceremony. A beautiful 14th century building, it has strong connections with our Czech Founder Patron, Václav Havel. We were celebrating the achievements of our students and remembering the people responsible for the opening of the English College in Prague in 1994. This year we paid tribute to our UK Founder Patron, Charles, Prince of Wales, now His Majesty King Charles III.

The Chairman of Governors, Denis Keefe CMG, reminded everyone of Prince Charles’s interest in Prague and the efforts made in the early 1990s to restore its historical buildings after years of neglect. Prince Charles also had a keen interest in education so when Václav Havel asked him if he would join him in becoming one of the English College’s Patrons, he willingly agreed. The two men had a friendship based on shared interests, not least in architecture.

Pražská křižovatka poskytla oslavě Dne zakladatelů Anglického gymnázia skvělé útočiště. Tato krásná budova ze 14. století je spojena s naším českým zakladatelem, patronem Václavem Havlem. Na akci jsme oslavovali úspěchy našich studentů a vzpomínali na osobnosti zodpovědné za otevření naší školy v roce 1994. Letos jsme vzdali hold našemu zakladateli na britské straně, Charlesovi, princi z Walesu, nyní Jeho Veličenstvu králi Karlu III.

Předseda správní rady školy, Denis Keefe CMG, všem připomněl zájem prince Charlese o Prahu a jeho úsilí z počátku 90. let o obnovu jejích historických budov po letech zanedbané péče. Princ Charles měl také velký zájem o vzdělávání, takže když ho Václav Havel požádal, zda by se společně s ním nestal jedním z patronů ECP, ochotně souhlasil. Přátelství Havla a prince Charlese bylo založené na společných zájmech, včetně architektury.

 

Watch a short video from the event:/Podívejte se na krátké video z akce:

ECP Open Day/Den otevřených dveří

On the 23 of November, ECP organised the first Open Day of the academic year for parents of potential new students to visit the school. Open Days happen three times a year and they encourage new parents and their children to see the school for themselves. Pupils in ECP had an option of participating in the open day, for example by guiding parents through the school, sorting files at the desk or welcoming the visitors at the main entrance. 

Pupils who chose to welcome the visitors at the entrance greeted the parents with a smile and showed them the way to the Refectory where their personal guides were waiting. Students were monitoring the number of guests and reminded parents to fill out a questionnaire with their details so the school could get in touch with them.

The desk job was where students compiled printed materials into folders at the large desk in the refectory, which was the main station for this event. The folders were meant to be handed out to the visiting parents, with Czech or English prospectuses depending on their preferences. Small English College in Prague souvenirs such as key chains, pens and notebooks were also handed out to the parents as a pleasant reminder of their visit. Moreover, students collected the filled out questionnaires while checking the signatures. There were also demonstration lessons for visiting children which students at the desk were supposed to promote. 

Students who were guides at the Open Day, showed  the parents around the school. Each student was able to choose whether to tour as a Czech speaking parent or an English speaking parent. The pupils led the parents through the school, showing each separate classroom to the families and explaining how the school system works. Parents also had the opportunity to ask ECP students many questions about the school and how things in the school work. In addition, parents could also speak with the teachers to have an overview of what ECP is really like. Not only was it beneficial for the parents to hear the experiences of ECP students and how they enjoy the school, it was also a wonderful opportunity for students to engage in an activity they normally would not participate in.

Overall, students of ECP really enjoyed their participation in the Open Day. The visiting Parents also seemed to enjoy their visit, they all appeared to be quite impressed by the school and its approach to learning. The school is looking forward to meeting the next students of the ECP in the new school year.  

Stella Sečková, Year 2

Dne 23. listopadu Anglické gymnázium (ECP) uspořádalo první Den otevřených dveří tohoto školního roku pro rodiče potenciálních nových studentů školy. Třikrát do roka se konají dny otevřených dveří a novým rodičům a jejich dětem umožňují prohlédnout si školu na vlastní oči. Žáci ECP se mohli do Dne otevřených dveří zapojit například jako průvodci návštěvníků po škole, prostřednictvím přípravy a rozdávání složek s materiály o škole nebo uvítání návštěvníků u hlavního vchodu.

Ti, kteří se rozhodli vítat návštěvníky, je s úsměvem pozdravili a ukázali jim cestu do jídelny, kde jim byli přiděleni průvodci z řad studentů. Sledovali také počty hostů a připomínali rodičům, aby před odchodem vyplnili dotazník se svými údaji, aby je škola mohla kontaktovat.

Práce s tištěnými materiály spočívala v tom, že studenti je třídili a umísťovali do složek, které byly k dispozici v jídelně, což bylo hlavní stanoviště pro tento tým. Složky obsahovaly brožury v české či anglické verzi dle preferencí návštěvníků. Jako milá připomínka byly rodičům předány také suvenýry, jako například klíčenky, pera a sešity. Studenti navíc sbírali vyplněné dotazníky. Proběhly také ukázkové hodiny pro návštěvníky z řad dětí, které studenti u materiálů registrovali.

Žáci, kteří si zvolili být na Dni otevřených dveří průvodci, provedli návštěvníky po škole. Každý student si mohl vybrat, zda bude provádět zájemce o výklad v anglickém nebo českém jazyce. Žáci provedli rodiny školou, ukázali jim každou třídu a vysvětlili, jak vše v ECP funguje. Rodiče měli také možnost položit studentům mnoho otázek o Anglickém gymnáziu a jejich zkušenostech. Kromě toho si mohli rodiče promluvit také s učiteli, aby si mohli o škole udělat ucelenou představu. Pro návštěvníky bylo přínosem slyšet o zkušenostech studentů ECP a o tom, jak se jim škola líbí, ale byla to rovněž skvělá příležitost pro studenty ECP zapojit se do činnosti, které by se jinak neúčastnili.

Celkově se studentům ECP účast na Dni otevřených dveří velmi líbila. Zdálo se, že návštěvníci si svůj pobyt také užili, a že na všechny udělala škola a její přístup k učení velký dojem. Škola se těší na setkání s novými studenty ECP, kteří se připojí v příštím školním roce.

Stella Sečková, Year 2

The cycle of lectures with the Star theme/Cyklus přednášek na téma roku Hvězda

12 stars on the EU Flag/12 hvězd na vlajce EU 

On Friday, the 11th of November, we had a lecture with Eva Horelová who works for the European Commission at the Head of Political Section in the Czech Republic. We really enjoyed this lecture because we learned lots of new things about how the European Union negotiations work. Mrs Horelová told us about the situation in Turkey and also gave us very specific overall information. It was very interesting to see how the biggest and most successful non-military organisation solves worldwide problems. 

Throughout her career, Mrs Horelová experienced the ways some of the US presidents such as Barack Obama and Donald Trump operated and she described the challenges that come along with dealing with such powerful people. In particular, Mrs. Horelová said: “with Barack Obama the relationship between the EU and USA was the best and with Donald Trump it wasn't so smooth.” At the end of the lecture we were also given an opportunity to ask Mrs. Horelová some additional questions and her answers were terrific. The theme of the lecture was 12 stars on a blue background representing ideals of unity, solidarity and harmony among the peoples of Europe.

Tomáš Mašovský, Tomáš Balko, Year 3

 

V pátek 11. listopadu jsme měli přednášku vedenou paní Evou Horelovou, která pracuje pro Evropskou komisi jako vedoucí politické sekce v ČR. Tato přednáška se nám velmi líbila, protože jsme se dozvěděli spoustu nových věcí o tom, jak funguje vyjednávání Evropské unie. Paní Horelová nám řekla o situaci v Turecku a také nám poskytla velmi konkrétní ucelené informace. Bylo velmi zajímavé zjistit více o tom, jak největší a nejúspěšnější nevojenská organizace řeší celosvětové problémy. Paní Horelová během své kariéry zažila různé způsoby, jakými jednali někteří američtí prezidenti jako Barack Obama a Donald Trump, a popsala výzvy, které s sebou přináší jednání s tak mocnými lidmi. Paní Horelová konkrétně řekla: „S Barackem Obamou byly vztahy mezi EU a USA nejlepší a s Donaldem Trumpem to tak hladce nešlo.“ V závěru přednášky jsme také dostali příležitost položit paní Horelové několik doplňujících otázek a její odpovědi byly skvělé. Tématem přednášky bylo 12 hvězd na modrém pozadí vlajky, které představují ideály jednoty, solidarity a harmonie mezi národy Evropy.

Tomáš Mašovský, Tomáš Balko, 3. ročník

Eva Horelová
Eva Horelová

From Destruction to Revival: My journey to the Star of David/Od zkázy k obrození: Moje cesta k Davidově hvězdě

The second lecture of the cycle for Years 4 and 5 was led by Rabbi David Maxa, the co-founder of the Progressive Jewish Community Ec chajim in Prague. He spoke about his journey to the Star of David. It took place on 1st December.

Druhou přednášku z letošního cyklu vedl rabín David Maxa, spoluzakladatel progresivni židovské komunity Ec chajim v Praze. Hovořil o své cestě k Davidově hvězdě. Přednáška se uskutečnila 1. prosince pro studenty 4. a 5. ročníku.

Journalism with Rob Cameron/Žurnalistika s Robem Cameronem 

On the 22nd November, Rob Cameron, a freelancer from the BBC, came to ECP to give a lecture about journalism, his career and the war in Ukraine to Year 1 students, to inform them about the life of a journalist.   

Rob Cameron has been in the Czech Republic since 1993 and has been reporting about the Czech Republic and its ups and downs so people around the world know more about it. Apparently the only thing he was good at when he was little, was writing so he always knew he wanted to do something to do with writing. It surprised us that he had always wanted to study journalism at university but didn’t get accepted. That didn't stop him from trying. Even though he wasn't studying journalism he started the university newspaper and after many rejections he eventually became a journalist. 

When asked about what he would recommend to someone who wants to become a journalist he replied "A journalist needs to be a jack of all trades." Later he explained to us that what he meant by that is that journalists need to be able to react quickly when something new happens and if someone wants to be the first to cover the story they need to be prepared to cover it without the usual equipment.

He reports about technology, politics, humorous incidents and writes profiles. His favourite topic to cover is dramatic stories like interviewing holocaust survivors.  He has also interviewed many important people such as Václav Klaus, Zuzana Čaputová and many more.  

After Rob Cameron gave us an introduction about journalism and his career he talked about the war in Ukraine. The war started on Thursday 24 February and by Friday lunchtime he was already at the Slovakian-Ukrainian border. He went by himself so he had to film on his iPhone. Rob started interviewing refugees crossing the border and streamed the interviews online through the BBC app. He didn’t just interview refugees, he also interviewed students who were studying in Ukraine. There many stories from the refugees, but we found this story the most interesting:

Svitlana, an English teacher and a single mother from Korosten, and her 7 year-old son Ilija were fleeing with their cat named Maya. They had nothing else apart from a few clothes and they were hoping they would be able to go back home. 

Rob Cameron said that it was much easier to film about the war than about politics because the refugees wanted to talk about their feelings, where they came from and to, they wanted to share their stories with the world. That was really surprising to us because we would think that reporting these personal stories would be harder because they are more emotional.   

We thought the most inspiring thing that came from the lecture was that Rob Cameron never gave up on his dream. We also found it interesting how unplanned the stories you write about can be and that, as a journalist, you need to be prepared to go on unplanned trips to write a story.  

Julie Podešvová and Adam Gold, Year 1 Ignis, Natálie Šarounová, Year 1 Ventus

22. listopadu navštívil Anglické gymnázium Rob Cameron, nezávislý reporér BBC, a přednášel pro studenty 1. ročníku o žurnalistice, o své kariéře a válce na Ukrajině, aby je tak informoval o životě novináře.

Rob Cameron působí v České republice od roku 1993 a informuje o České republice a jejích vzestupech a pádech tak, aby lidé po celém světě o této zemi více věděli. Zřejmě jediná věc, v níž byl dobrý, když byl malý, bylo psaní, takže vždycky věděl, že se chce psaní věnovat. Překvapilo nás, že vždy chtěl studovat žurnalistiku na univerzitě, ale nepřijali ho. To mu však nezabránilo v dalším úsilí. I když nestudoval žurnalistiku, založil univerzitní noviny a po mnoha odmítnutích se nakonec přece jen stal novinářem.

Na otázku, co by doporučil těm, kteří se chtějí stát novinářem, odpověděl: „Novinář musí být odborníkem ve všech oborech." Později nám vysvětlil, že tím myslel to, že novináři musí umět rychle reagovat, když se něco nového stane, a pokud chce někdo sdělit příběh jako první, musí být připraven na to, že si bude muset vystačit bez obvyklého vybavení.

Pan Cameron reportuje o technice, politice, humorných příhodách a píše profily. Jeho oblíbeným tématem jsou dramatické příběhy, jako je rozhovor s lidmi, kteří přežili holocaust. Vyzpovídal také mnoho významných lidí jako jsou Václav Klaus, Zuzana Čaputová a mnoho dalších.

Poté, co nám Rob Cameron poskytl úvod do žurnalistiky a své kariéry, hovořil o válce na Ukrajině. Válka začala ve čtvrtek 24. února a v pátek v poledne už byl na slovensko-ukrajinské hranici. Cestoval sám, takže musel natáčet na svůj iPhone. Začal zpovídat uprchlíky překračující hranice a rozhovory streamoval online prostřednictvím aplikace BBC. Nezpovídal jen uprchlíky, ale také studenty, kteří studovali na Ukrajině. O uprchlících existuje mnoho příběhů, ale tento nám přišel nejzajímavější:

Svitlana, učitelka angličtiny a svobodná matka z Korostenu, a její 7letý syn Ilija prchali se svou kočkou jménem Maya. Neměli nic jiného než pár kusu oblečení a doufali, že se budou moci vrátit domů.

Rob Cameron řekl, že bylo mnohem jednodušší natáčet o válce než o politice, protože uprchlíci chtěli mluvit o svých pocitech, odkud a kam šli, chtěli se podělit o své příběhy se světem. To nás opravdu překvapilo, protože jsme si mysleli, že reportáže o těchto osobních příbězích bude těžší, protože jsou emotivnější.

Domníváme se, že nejvíce inspirativní částí přednášky bylo to, že Rob Cameron se nikdy nevzdal svého snu. Také nám přišlo poučné, jak mohou být příběhy, o kterých píšete, nečekané a že jako novináři musíte být připraveni vyrazit na neplánované cesty, abyste o zajímavém příběhu mohli napsat.

Julie Podešvová a Adam Gold, 1B, Natálie Šarounová, 1D

Lecture by Martin Ehl from HN daily/Přednáška Martina Ehla, novináře z Hospodářských novin

Martin Ehl came to speak to Year 3 students during their Czech lesson on 28th November.

Dne 28. listopadu Martin Ehl přednášel v hodině českého jazyka pro 3. ročník.

University Fair at ECP/Veleterh vysokých škol v ECP

On 15th November, 27 Czech as well as international universities presented their offer to ECP students.

Dne 15. listopadu představilo 27 vysokých škol z České republiky i ze zahraničí svou nabídku studentům ECP.

ECP at the Czech Secondary School Union/ECP na Českém středoškolském sněmu

On the 11th of December, I attended the national summit organised by the Česká středoškolská unie (ČSU), which is a student led organisation that focuses on improving the Czech school system. Together there were around 50 students with the majority coming from schools in Prague, but many also from schools in Ostrava, Brno and other counties. The seminar was focused on minorities and discrimination, especially in the school environment. There were eight guests altogether: four focused on LGBTQ+ discrimination and four focused on discrimination against minorities. It was extremely interesting and I learned a lot from it. 

Eileen Griffin, Year 3

11. prosince jsem se zúčastnila republikového sněmu pořádaného Českou středoškolskou unií (ČSU), což je studentská organizace, která se zaměřuje na zlepšování českého školství. Dohromady se účastnilo kolem 50 studentů, z nichž většina pocházela ze škol v Praze, ale mnozí také byly ze škol v Ostravě, Brně a dalších měst. Seminář byl zaměřen na menšiny a diskriminaci zejména ve školním prostředí. Hostů bylo celkem osm: čtyři se zaměřili na diskriminaci skupiny LGBTQ+ a čtyři na diskriminaci menšin. Bylo to nesmírně zajímavé a hodně jsem se tam naučila.

Eileen Griffin, 3. ročník

Supporting Ukraine/Podpora Ukrajiny

A student team Help Ukraine organised a bake sale and jewellery sale to raise funds for support of Ukraine. Congratulations for raising 15,000 Kč, which were sent to the Ukraine Embassy.

Studentský tým Help Ukraine zorganizoval prodej sladkostí a šperků, aby získal finanční prostředky na podporu Ukrajiny. Gratulujeme ke získání částky 15 000 Kč, která byla zaslána na velvyslanectví Ukrajiny.