ECPN

ECPN New Year Party

ECPN New Year Party/ Novoroční večírek ECPN 

ECPN members in Prague over the Christmas holidays are warmly invited to the 6th ECPN New Year event on Friday 6 January. You should have received an email, asking you to sign up, but if you haven’t, it is likely to be because you haven’t filled in a GDPR consent form, enabling us to hold your contact details. If you or someone you know hasn’t heard from us, please use the ECP GDPR Consent Form to sign up for College news and details of future ECPN events. As usual, there will be a Happy Hour from 19.00-20.00, with unlimited beer, wine and soft drinks, followed by a cash bar for food and drinks. But hurry to avoid disappointment - places are limited and it’s first come, first served!

Členové sítě ECPN, kteří budou o vánočních svátcích v Praze, jsou srdečně zváni na 6. novoroční večírek ECPN v pátek, 6. ledna. Absolventi obdrželi e-mail s žádostí, aby se zaregistrovali, a pokud tento e-mail nemáte, je to pravděpodobně proto, že jste nevyplnili formulář souhlasu GDPR, který nám umožňuje uchovávat vaše kontaktní údaje. Pokud jste vy nebo někdo, koho znáte, e-mail neobdrželi, použijte prosím formulář souhlasu ECP GDPR k přihlášení k odběru novinek a podrobností o budoucích akcích ECPN. Během akce bude jako obvykle od 19:00 do 20:00 probíhat Happy Hour s neomezenou konzumací piva, vína a nealko nápojů, po které bude následovat cash bar na jídlo a pití. Pospěšte si, abyste se vyhnuli zklamání, jelikož počet míst je omezený!

 

Jerry Javornicky (2002)

Jerry Javornicky describes himself as a CEO and a serial entrepreneur. He is also a good example of the IB’s Learner Profile attribute of collaboration because he is CEO of SpaceKnow Inc, a start-up company involved in satellite technology, which he founded in 2013 with Pavel Machalek, another ECP graduate who took part in our first STEM careers session for current ECP students, via video link all the way from California. Other ECP graduates also work at SpaceKnow, collaborating in this exciting area.

SpaceKnow is based in New York, with an office here in Prague, and uses satellite technology to supply information in the fields of economic products, energy and commodities, environment and utilities, construction and real estate. 

Jerry has written this fascinating analysis of how Chinese provinces have bounced back after Covid lockdowns.

Jerry Javornicky sám sebe popisuje jako generálního ředitele a sériového podnikatele. Je také dobrým příkladem atributu spolupráce v rámci definovaného profilu studenta IB, protože je generálním ředitelem SpaceKnow Inc, což je start-up společnost zabývající se satelitními technologiemi, kterou v roce 2013 založil s Pavlem Machálkem, dalším absolventem ECP, který se zúčastnil naší první přednášky o STEM kariérách pro současné studenty ECP, a to prostřednictvím videokonference až z Kalifornie.

SpaceKnow sídlí v New Yorku, má kancelář zde v Praze a využívá satelitní technologie k poskytování informací v oblasti ekonomických produktů, energetiky a komodit, životního prostředí a utilit, stavebnictví a nemovitostí.

Jerry napsal tuto fascinující analýzu o tom, jak se čínské provincie po covidových lockdownech vrátily k životu.

Nika Kupyrova (2002)

 

Another 2002 ECP graduate in the news is Nika Kupyrova, with her exhibition at the Bildraum 07 Gallery in Vienna. Entitled Woman in Green, the exhibition opened on 22 November and runs until 12 January.

Describing the exhibition, Nika says: “The Hollow” (Agatha Christie, 1946) is a classic country house mystery and yet an unusual novel for its time because of its many female protagonists and psychology-driven narrativeWomen of “The Hollow” are expected to behave according to convention: the dazzling Hollywood actress; the aristocratic lady of the house; the stubbornly independent working girl. The key to the puzzle is in understanding that the characters’ true motivations are in contradiction to their assigned identities: at first glance a murder mystery, “The Hollow” is actually a feminist and social critique.

Within this variety of characters, the exhibition focuses on the sculptress Henrietta Savernake. Appropriating parts of the novel that constitute Henrietta’s inner dialogue, “Woman in Green” examines an image of a woman artist as seen from the outside. Moody, coffee-drinking, introspective Henrietta is being observed — by the novel’s author and its readers and now by the exhibition audience.”

You can see more of Nika’s work on her website Nika Kupyrova.

Další absolventkou ECP z roku 2002  v dnešním seznamu je Nika Kupyrova, která má výstavu v galerii Bildraum 07 ve Vídni. Výstava s názvem Žena v zeleném byla zahájena 22. listopadu a potrvá do 12. ledna.

Nika při popisu výstavy říká: „The Hollow“ (Agatha Christie, 1946) je klasickým příběhem záhady ve venkovském domě, přesto na svou dobu v neobvyklém, stylu, protože obsahuje mnoho ženských hrdinek a vyprávění založené na psychologii. Od žen z „The Hollow“ se očekává, že se budou chovat podle konvence: oslnivá hollywoodská herečka; aristokratická paní domu; tvrdošíjně nezávislá pracující dívka. Klíčem k hádance je pochopení, že skutečná motivace postav je v rozporu s jejich přiřazenou identitou, I když jde na první pohled o záhadu kolem vraždy, „The Hollow“ je ve skutečnosti feministická a společenská kritika.

V rámci této rozmanitosti postav se výstava zaměřuje na sochařku Henriettu Savernakeovou. Za použití částí románu, které tvoří Henriettin vnitřní dialog, „Žena v zeleném“ zkoumá obraz umělkyně zvenčí. Náladovou, kávu popíjející a introspektivní Henriettu je pozorována – nejprve autorkou románu a jejími čtenáři a nyní i publikum výstavy.“

Další práce Niki si můžete prohlédnout na jejím webu Nika Kupyrova.

Could not load embed at https://nikakupyrova.com/

Two ECP graduates in the Czech Parliament/Dva absolventi ECP v Parlamentu ČR

Michaela Oplíštilová (2015)

The first is Michaela Oplíštilová, who graduated in 2015. She has been working as a part-time Parliamentary Assistant in the Czech Parliament since March 2022, specifically responsible for media monitoring and research on education and the family. She combines this with her job as a Project Manager at CEVRO z.s.

První je Michaela Oplíštilová, která ukončila studium ECP v roce 2015. Od března 2022 působí v Parlamentu ČR na částečný úvazek jako parlamentní asistentka, konkrétně zodpovědná za monitoring médií a výzkum v oblasti vzdělávání a rodiny. Tuto práci kombinuje se pozicí Project Manager ve společnosti CEVRO z.s.

Kryštof Burýšek (2018)

Just joining Michaela is Kryštof Burýšek. Kryštof left the ECP in 2018 to study at Exeter University, obtaining first a BSc in Politics and International Relations and then an MA in Applied Security and Strategy. He is now building on his educational qualifications with an internship at the Czech Parliament.

K Michaele se přidal také Kryštof Burýšek. Kryštof v ECP odmaturoval v roce 2018 a poté studoval na Exeter University, kde získal nejprve titul BSc v oboru politika a mezinárodní vztahy a poté magisterský titul MSc v oboru aplikovaná bezpečnost a strategie. Na své vzdělání nyní navazuje stáží v Parlamentu ČR.

Witness History/Svědci historie

Regular listeners to the BBC World Service will know their long-running programme Witness History. The BBC has a huge archive of recorded material collected and catalogued over the one hundred years since the corporation was first established. An Aladdin’s cave of interviews, news reports and documentaries, the archives provide a rich source of material from which programme makers have created literally hundreds of programmes on individual events, featuring the people who were there, from 

the IRA's bombing of the Grand Hotel in Brighton in 1984 to 

a former East German's dissident's account of his time in a Stasi jail. 

Here at the English College, we have our own version of Witness History, or perhaps we should call it Witness History Live, when we invite people who were present when important things happened in our countries’ shared history to come into school to talk to students about what they witnessed.

First, in November, Mrs Jitka Režná-Fajtlová, daughter of the WWII hero, František Fajtl, came into school as part of this year’s Remembrance Week and you can read her moving story of what happened when he was arrested by the communist regime when he returned to Prague in 1945 here.

Then our Founder Governor, Dr Barbara Day, came in to talk to our Drama team, fresh from their successful production of Fragmented at Divadlo Na zábradlí.

 

Dr Day is a Founder Governor of the ECP. Not only is she a regular visitor to the College and school events and a source of wise counsel, she is also a highly-respected expert on Czech theatre; indeed, it was the subject of her PhD from Bristol University. So we were delighted when she agreed to speak to students about her experience of the Czech theatre and about her life and times in her adopted country.

She began by taking us back in time to the 1960s when she first ventured from her hometown of Sheffield in the north of England, to explore foreign fields. She travelled to Italy where she met up with what she thought was a Czech drama group who so impressed her that she wanted to find out more about their country. Fortunately for the English College, although they were actually Slovaks, she went to Prague on an exchange programme. She told students that she hadn’t realised how beautiful the city was nor how popular British people were with the locals. However, although they were very kind and welcoming towards her, she was acutely aware that although there was not an actual shortage of food, there was a shortage of good quality food and she realised that when they offered her nice food to eat, it did represent a considerable sacrifice.

Students heard what it was like in the Divadlo Na zábradlí in those days. Having just staged their own performance there, it was fascinating to hear how, back in the 1960s, the only heating was provided by a wood burning stove and there was a special seat at the front reserved for the woman whose job it was to make sure the boiler was kept fed.

Asked why she thought theatre was more important to people in the Czech Republic than it is in the UK, Dr Day explained that it goes back to the Czech National Revival. At that time, German was the official language of the Austro-Hungarian empire, and although Czech started to assert itself over German, there was an absence of written work in the language. To enable the language to flourish, it was not enough for people to speak Czech in their everyday lives, there must also be a written cannon of Czech literature. And so Czech writers began turning out books and plays in Czech with a passion. Indeed, one of the reasons for the importance attached to Martin Hilský’s translation of the works of William Shakespeare is that it shows that Czech must indeed be an important language if it can be used to translate the beautiful language of Shakespeare.

Dr Day was in Prague in August 1968. She was at Divaldo Na zábradlí on the evening of 20 August, before going home and lying in bed, hearing what sounded like thunder every few seconds during the night, evoking memories of the famous invasion scene in Pelišky. It soon became apparent that it was in reality planes flying in tanks. She described how everyone was in shock at what had happened. There were no trains or flights out of Prague for a couple of days until she got a call from the British Embassy to tell her to get to Smíchov station to be evacuated back to the UK. The trains had to depart from Smíchov as it was still under Czech control while Hlavní nádraží was in the hands of the Soviets. Back in London three days later, Dr Day remembered that she actually had quite a positive view of the situation, because she had seen Praguers arguing on the streets with the soldiers and defying them. The Cabinet were flown to Moscow, which seemed like a triumph. Although it soon became apparent that this wasn't the case, it did feel at that time as though the people were united and that the situation wouldn’t last. An interesting, first hand account of a historical event, which has resonance today. We are very grateful to Dr Day for sharing her experience with our students and hope to be able to interview her again as part of our oral history work.

Pravidelní posluchači stanice BBC World Service budou znát stálý pořad Svědků historie. BBC má obrovský archiv nahraných materiálů shromážděných a zkatalogizovaných během sta let od založení společnosti. Tato Aladinova jeskyně rozhovorů, zpráv a dokumentů poskytuje bohatý zdroj materiálu, ze kterého tvůrci programu vytvořili doslova stovky pořadů o jednotlivých událostech, se zaměřením na lidi, kteří dané události zažili - od bombardování Grand Hotelu v Brightonu ze strany IRA v roce 1984 po vyprávění bývalého východoněmeckého disidenta o době strávené ve vězení Stasi.

U nás v Anglickém gymnáziu máme svou vlastní verzi Svědků historie, nebo bychom ji možná měli nazvat Svědci historie živě, když zveme hosty, kteří byli u toho, když se ve společné historii našich zemí udály důležité věci, aby o svých zkušenostech promluvili se studenty.

Nejprve v listopadu přišla do školy v rámci letošního Týdne vzpomínek paní Jitka Režná-Fajtlová, dcera hrdiny z 2. světové války Františka Fajtla, a vy si zde můžete přečíst její dojemný příběh o tom, co se stalo, když byl její otec zatčen komunistickým režimem, když se v roce 1945 vrátil do Prahy.

Poté přišla Dr. Barbara Daya, aby se setkala s našimi divadelníky, čerstvě po jejich úspěšné inscenaci Fragmented v Divadle Na zábradlí.

Could not load embed at https://www.nazabradli.cz/

Dr. Day je zakládající členkou správní rady ECP. Je nejen pravidelnou návštěvnicí školy a školních akcí a zdrojem moudrých rad, ale také velmi uznávanou odbornicí na české divadlo, na které se zaměřila při svých doktorských studiích na Bristolské univerzitě. Byli jsme tedy potěšeni, když souhlasila s tím, že se studenty pohovoří o svých zkušenostech s českým divadlem a o svém životě a době strávené v zemi, kterou adoptovala.

Začala tím, že nás vzala zpět v čase do 60. let 20. století, kdy se poprvé odvážila vyjet za hranice ze svého rodného města Sheffield na severu Anglie. Nejprve odjela do Itálie, kde se setkala s českým dramatickým souborem, který na ni udělal takový dojem, že se chtěla o jejich zemi dozvědět více. Naštěstí pro Anglické gymnázium, ačkoli to byli ve skutečnosti Slováci, odjela do Prahy na výměnný pobyt. Studentům řekla, že si neuvědomila, jak krásné město to je, ani jak jsou Britové mezi místními oblíbení. Přestože k ní byli velmi milí a vstřícní, byla si velmi dobře vědoma toho, že i když v zemi nebyl skutečný nedostatek jídla, byl nedostatek toho kvalitního, takže to ocenila jako velkou oběť, když jí bylo nabídnuto dobré jídlo.

Studenti se dozvěděli o tom, jak to tehdy vypadalo v Divadle Na zábradlí, kde nedávno uspořádali vlastní představení. Bylo fascinující slyšet, jak v 60. letech 20. století zajišťovala jediné vytápění kamna na dřevo a vpředu bylo speciální sedadlo vyhrazené pro ženu, která měla za úkol zajistit, aby chod kotle byl udržován.

Na otázku, proč si myslí, že divadlo je pro lidi v České republice důležitější než ve Spojeném království, Dr. Day odpověděla, že důvody sahají až do doby českého národního obrození. V té době byla němčina oficiálním jazykem Rakousko-Uherska, a přestože se čeština začala prosazovat nad němčinou, chyběly české písemnosti. K rozkvětu jazyka nestačilo, že lidé v běžném životě mluvili česky, bylo třeba, aby existovaly i psaná díla české literatury. A tak čeští spisovatelé začali s vášní vydávat knihy a divadelní hry v češtině. Jedním z důvodů důležitosti připisované překladu děl Williama Shakespeara Martinem Hilským je skutečně to, že ukazuje, že čeština musí skutečně být důležitým jazykem, pokud může být použita k překladu krásného jazyka Shakespeara.

Dr. Day byla v Praze v srpnu 1968. Večer 20. srpna byla v Divadle Na zábradlí. Tu noc každých pár sekund slyšela něco, co znělo jako hrom, což vyvolává vzpomínky na slavnou scénu invaze v Pelíškách. Brzy se ukázalo, že to byla ve skutečnosti letadla, která dopravovala tanky. Popsala, jak byli všichni v šoku z toho, co se stalo. Několik dní nejezdily vlaky a nebyly žádné lety z Prahy. O pár dní později jí zavolali z britské ambasády, aby šla na smíchovské nádraží, odkud bude evakuována zpět do Spojeného království. Vlaky musely odjíždět ze Smíchova, protože byl stále pod českou kontrolou, zatímco Hlavní nádraží bylo v rukou Sovětů. Za tři dny byla v Londýně a vzpomínala, že měla na situaci vlastně docela pozitivní názor, protože viděla Pražany, jak se na ulicích hádali s vojáky a vzdorovali jim. Kabinet byl letecky převezen do Moskvy, což vypadalo jako triumf. I když se brzy ukázalo, že tomu tak není, v té době se zdálo, že lidé jsou jednotní a že situace nebude trvat dlouho - je to zajímavé svědectví o historické události z první ruky, která je aktuální i dnes. Jsme velmi vděční, že Dr. Day se podělila o své zkušenosti s našimi studenty, a doufáme, že si s ní budeme moci znovu brzy popovídat v rámci projektu v předmětu historie.

Farewell to the British Ambassador/Rozloučení s britským velvyslancem

We want to take this opportunity to say farewell to a good friend of the English College. The outgoing British Ambassador, Nick Archer MVO, will be leaving Prague shortly to go on to his next role with the Foreign, Commonwealth & Development Office. Those of us who were in school in June 2017 will remember his visit, when he generously gave his valuable time to tour the school and to meet students and their teachers.

Mr Archer’s successor at the British Embassy will be Matthew Field. Mr Field was British Ambassador in Bosnia & Herzegovina from August 2018 to June 2022, where coincidentally, he worked with our Chairman of Governors, Denis Keefe. We hope that the new Ambassador will also be able to visit the College and we look forward to welcoming him in due course.

Chceme využít této příležitosti, abychom se rozloučili s dobrým přítelem Anglického gymnázia. Britský velvyslanec Nick Archer MVO v brzké době opustí Prahu, aby se ujal své další role v britském úřadu Foreign, Commonwealth & Development Office. Ti z nás, kteří byli ve škole v červnu 2017, si vzpomenou na jeho návštěvu, kdy štědře věnoval svůj drahocenný čas prohlídce školy a setkání se studenty a jejich učiteli.

Nástupcem pana Archera na britské ambasádě bude pan Matthew Field. Pan Field byl britským velvyslancem v Bosně a Hercegovině od srpna 2018 do června 2022, kde shodou okolností spolupracoval s nynějším předsedou správní rady ECP, panem Denisem Keefem. Doufáme, že i nový velvyslanec bude moci naše gymnázium navštívit a těšíme se, že ho u nás přivítáme.