ECPN

ECP graduate Martin Enev (2017)

Nikita Poljakov (2008)

Members of the Journalism ECA were very lucky to have a distinguished journalist attend one of the meetings recently. Nikita Poljakov graduated from the ECP in 2008 and is now editor-in-chief of the E15 newspaper, the news portal www.e15.cz and the magazine  ForMen

Nikita told students that when he was at the English College, he always knew that he wanted to be a journalist. Although he studied journalism at Charles University, he also studied Political Science at University College London and Economics at the London School of Economics and Political Science, because it is important to be an expert in a particular field so you have something to write about.

He explained that journalism is a combination of passion and curiosity. A journalist should be curious by default, but must also be passionate. His passion came from wanting to tell people’s stories, but he is also interested in new technology and the big debates about the future use of Artificial Intelligence. He said that AI is already used in journalism, mainly as a research tool.

Nikita advised students to be assertive and proactive about what they want to do. In his experience, people will always tell you that you can’t do something, but he said not to listen to them. Writing is 50% brain and 50% heart so he advised them to write about things that their readers will be interested in.

When asked what work he was most proud of, he told students about his collaboration with another ECP graduate, David Gaberle, and their You are not alone project. They had been shocked by the high rate of suicide in young Czech men and they used their writing to raise awareness of the problem. However, Nikita said that it is not enough just to write about a problem and he used the term Solution Journalism, which also seeks to find possible solutions as well as highlighting problems. It was still important to be factual and objective, but also to explore ways of trying to prevent suicide. For this work, he and David won the Solutions Journalism category in the 2019 Journalism Awards.

Členové žurnalistického kroužku měli velké štěstí, že se při jednom z jejich setkání mohli potkat s významným novinářem. Nikita Poljakov dokončil studium Anglického gymnázia v roce 2008 a nyní je šéfredaktorem deníku E15, zpravodajského portálu www.e15.cz a časopisu ForMen.

Nikita studentům řekl, že už když byl na Anglickém gymnáziu, věděl, že chce být novinářem. Poté, co vystudoval žurnalistiku na Univerzitě Karlově pokračoval ve studiu politologie na University College London a ekonomie na London School of Economics and Political Science, protože pro novinařinu je důležité být odborníkem v konkrétním oboru, abyste měli o čem psát.

Vysvětlil, že žurnalistika je kombinací vášně a zvědavosti. Novinář by měl být přirozeně zvědavý, ale musí být také vášnivý. Jeho vášeň pochází z touhy vyprávět příběhy lidí. Dále se rovněž zajímá o nové technologie a velké debaty o budoucím využití umělé inteligence. Nikita řekl, že umělá inteligence se již v žurnalistice používá, a to hlavně jako výzkumný nástroj.

Nikita studentům doporučil, aby byli asertivní a proaktivní v tom, co chtějí dělat. Podle jeho zkušeností jim lidé budou vždy říkat, že něco nemůžou dělat, ale nemají je poslouchat. Jelikož psaní je z 50 % o mozku a z 50 % srdci, poradil jim, aby psali o věcech, které jejich čtenáře budou zajímat.

Když se ho studenti zeptali, na co je nejvíce hrdý, odpověděl, že na spolupráci s dalším absolventem ECP Davidem Gaberlem a jejich projektu „Nejste sami.” Jelikož byli šokováni vysokou mírou sebevražd mezi mladými českými muži, psali o tom, aby zvýšili povědomí o tomto problému. Nikita však řekl, že o tématu nestačí jen psát a použil termín Solution Journalism, což je směr, který se snaží i nacházet možná řešení a nejen upozorňovat na problémy. Vždy je důležité být věcný a objektivní, ale také zkoumat způsoby, jak se sebevraždám bránit. Díky této práci Nikita s Davidem zvítězili v kategorii Solutions Journalism v soutěži Journalism Awards 2019.

ECF Annual General Meeting/Výroční valná hromada nadace ECF

The English College Foundation (ECF) is the UK charity that opened the English College in September 1994 and they still advise and support the College today. Their AGM was held in London recently and Dr Brown attended to give members a report on activities in school. 

Another highlight of every AGM are contributions from ECP graduates, who tell members about their careers since leaving school. This year’s graduates were Jacob Gloser (2006) and Martin Enev (2017).

After leaving the ECP, Jacob studied Economics at Aberdeen University. He is now Technical Product Manager at Napier AI, a technology company working with financial institutions to fight financial crime and is currently designing software to counter money laundering.

Everyone who was in school at the same time as Martin Enev remembers him as one of our leading thespians, with perhaps his most memorable role being in Václav Havel’s Citizen Vaněk as part of the College’s 20th anniversary celebrations.

However, this photo of Martin taken in Year 1, should have provided a clue that a career in Mathematics beckoned. He studied Psychology at the University of Bath and then decided to combine his love of performing with educating young people as a Maths teacher at the Harris Academy in London. Now, a new stage awaits him as he prepares to take up a new teaching position in Barcelona and we wish him every success.

Coincidentally, Jacob has also lived in Barcelona and so it was good to see him after the meeting, giving Martin tips on how to make the most of living in Spain - the ECPN in action! The English College in Prague Network exists not only to help current students at the English College make their career choices, but also to enable graduates to help each other with advice and encouragement.

Nadace English College Foundation (ECF) je britská charitativní organizace, která v září 1994 Anglické gymnázium otevřela a dodnes školu podporuje. Její valná hromada se nedávno konala v Londýně a Dr. Brown se jí zúčastnil, aby členům podal zprávu o současných aktivitách ve škole.

Dalším vrcholem každé valné hromady jsou přednášky absolventů ECP, kteří členům prezentují o své kariéře od ukončení školy. Letošními řečníky byli absolventi Jacob Gloser (2006) a Martin Enev (2017).

Po ukončení studia v ECP Jacob studoval ekonomii na Aberdeen University. Nyní je technickým produktovým manažerem v Napier AI, technologické společnosti spolupracující s finančními institucemi v boji proti finanční kriminalitě a v současné době navrhuje software pro boj proti praní špinavých peněz.

Každý, kdo byl v ECP ve stejné době jako Martin Enev, na něj vzpomíná jako na jednoho z našich předních divadelníků, přičemž jeho asi nejpamátnější role byla v díle Václava Havla Občan Vaněk v rámci oslav 20. výročí školy.

Tato fotografie Martina pořízená v 1. ročníku však poskytuje důkaz, že kariéra v matematice ho lákala již tenkrát. Vystudoval psychologii na University of Bath a poté se rozhodl spojit svou lásku k vystupování s výchovou mladých lidí jako učitel matematiky na Harrisově akademii v Londýně. Nyní ho čeká nová etapa, kdy se připravuje na nástup do nové učitelské pozice v Barceloně, a my mu přejeme hodně úspěchů.

Jacob shodou okolností také žil v Barceloně, a tak bylo hezké vidět, jak po schůzce dává Martinovi tipy, jak co nejlépe využít život ve Španělsku - to je síť ECPN v akci! ECPN existuje nejen proto, aby pomáhala současným studentům Anglického gymnázia při výběru povolání, ale také proto, aby si absolventi mohli navzájem pomáhat radou a vzájemným povzbuzením.

Putting something back/Pomáhat ostatním

Older members of the ECPN will remember our first Chairman of Governors, Lord Holme of Cheltenham. It is Lord Holme, with his steady hand on the tiller in the early days, together with his fellow Governors and Hubert Ward, our first Headmaster, that we have to thank for the establishment of the English College.

ne of Lord Holme’s lasting legacies are his Guiding Principles - set out below. Although written thirty years ago, they are as relevant today as they were then and they still inform a lot of our work today. 

1. The concept of developing each student’s full human potential. Genetic inheritance confers upon each of us a bundle of talents, aptitudes and responses and the life chances that go with them. It is one of the roles of education to identify and nurture these potentials and to raise them further so that each student realises his or her fullest self.

2. The ideal of a community built on reciprocity. A school is a community in miniature and it should be guided by mutual care and respect with each student “putting back” into the common store of good will and positive actions at least as much as they take out. Dealings between members of the school community should be characterised by care, consideration and courtesy.

3. The importance of international understanding, not just between the UK and the Czech Republic, with ties of language, literature and learning but throughout the larger family of mankind when so many shared problems can only be solved by shared values and shared actions. We are educating responsible and aware citizens of an ever-smaller inter-dependent world.

Lord Holme
Lord Holme

ECP graduates are very good at ‘putting something back’. Every time a graduate comes back into school to speak to current students - such as Nikita Poljakov who has recently visited the Journalism ECA - they are ‘putting something back.’

So if you are a graduate who has been thinking about how you could help the next generation of ECP students, you might be interested in our new initiative Work Shadowing. Many ECP graduates have benefited in the past from the English College Foundation’s work experience programme, organised by Governors Ann Lewis and Elizabeth Cooke, which enabled students to spend the October half term with supportive individuals, businesses and organisations in London, while being put up in the homes of other ECF members. We were obviously not able to continue with these placements during Covid and even now, many organisations in London have continued with widespread working from home and so it has not yet been possible to re-start the programme. 

We are therefore very grateful to the ECP Parents Association who have been able to provide several placements here in Prague for current students. But if a week’s placement is too much of a commitment, perhaps you could offer an ECP student a day’s work shadowing. This would involve a student coming to your office for a day, observing you at work, sitting in on meetings and undertaking basic clerical or translation duties. 

This would provide a very useful taster for a student thinking of making a career in your field and if you think you could help, do please get in touch with nicholas.hill@englishcollege.cz  or gina.hearn@englishcollege.cz for more information.

Starší členové sítě ECPN si budou pamatovat našeho prvního předsedu správní rady, Lorda Holma z Cheltenhamu. Byl to Lord Holme, který na začátku školu pevně kormidloval, spolu se svými kolegy ze správní rady a Hubertem Wardem, naším prvním ředitelem, kterému musíme poděkovat za zřízení Anglického gymnázia.

Jedním z trvalých odkazů Lorda Holma jsou jeho vůdčí principy – uvedené níže. Přestože byly napsány před třiceti lety, jsou stejně aktuální dnes jako tehdy a stále nás provázejí při naší práci.

1. Koncepce rozvoje celkového lidského potenciálu každého studenta. Genetická výbava dává každému z nás soubor schopností, talentů a dispozic a spolu s nimi i určité životní vyhlídky. Jednou z úloh vzdělávání je rozpoznat tento potenciál, pečovat o něj a rozvinout jej tak, aby každý student dosáhl svých maximálních možností. 

2. Ideál komunity postavené na spolupráci. Škola je malou komunitou a měla by být prostoupena vzájemnou péčí a úctou. Každý student by měl do této společné pokladnice dobré vůle a pozitivní činnosti „vrátit“ alespoň tolik, kolik si vzal. Vzájemné jednání členů školní komunity by se mělo vyznačovat zájmem, ohleduplností a laskavostí. 

3. Důležitost porozumění mezi národy. Nejen mezi Spojeným královstvím a Českou republikou s vazbami jazykovými, literárními a vzdělávacími, ale i prostřednictvím velké rodiny všech lidí, v níž množství společných problémů může být vyřešeno pouze společnými hodnotami a společnými činy. Vychováváme

 

Absolventi ECP jsou velmi dobří v tom, aby přispívali komunitě a tak navraceli to, co svými zkušenostmi v ECP získali. Pokaždé, když absolventi naši školu navštíví, aby si promluvili se současnými studenty - jako například Nikita Poljakov, který nedávno navštívil náš kroužek žurnalistiky - přispívají tím komunitě.

Pokud jste tedy absolvent ECP, který přemýšlí o tom, jak by mohl pomoci další generaci studentů, mohla by vás zajímat naše nová iniciativa „stínové stáže”. Mnoho absolventů ECP v minulosti těžilo z programu pracovních zkušeností nadace ECF, organizovaného členkami správní rady školy Ann Lewis a Elizabeth Cooke, který studentům umožnil strávit čas s jednotlivci, podniky a organizacemi v Londýně, zatímco ostatní členové nadace jim poskytli ubytování. Kvůli covidu jsme nebyli schopni v těchto stážích pokračovat a i nyní mnoho organizací v Londýně pokračuje ve velkém s prací z domova, takže zatím nebylo možné program obnovit.

Jsme proto velmi vděční Sdružení rodičů ECPA, které dokázalo zajistit několik stáží zde v Praze pro současné studenty. Pokud se Vám zdá týdenní stáž jako příliš velký závazek, možná byste mohli nabídnout studentovi ECP alespoň jednodenní pracovní stínovou stáž. To znamená, že by student přišel na jeden den do Vaší kanceláře, pozoroval Vás při práci, účastnil se schůzek a vykonával základní administrativní nebo překladatelské povinnosti.

Stínování by studentům poskytlo velmi užitečnou zkušenost při zvažování kariéry a pokud si myslíte, že byste mohli pomoci, kontaktujte nicholas.hill@englishcollege.cz  nebo gina.hearn@englishcollege.cz pro více informací.

Join us in Oxford in June/Připojte se k nám v červnu v Oxfordu

Another way ECPN members could help current students would be to join us in Oxford in  June.  Many graduates participated in school trips abroad during their time at the ECP and our international trips programme is now back in full swing after the enforced break during Covid. Tony Emmerson, Laurence Baxter and Gina Hearn are taking a group of Year 4 students to Oxford and will be holding a session about what it’s like to study in the UK. So if you will be in London during the last week in June, we can cover your travel expenses to come to Oxford for the day to share your experience with the next generation of ECP students. If you can help, please get in touch with tony.emmerson@englishcollege.cz or gina.hearn@englishcollege.cz for more details.

ECP alumnus G. Buczko in Oxford
ECP alumnus G. Buczko in Oxford

Další způsob, jakým by členové ECPN mohli pomoci současným studentům, je připojit se k nám v červnu v Oxfordu. Mnoho absolventů se během svého působení v ECP zúčastnilo školních výletů do zahraničí a náš program mezinárodních výletů je nyní po vynucené přestávce během covidu opět v plném proudu. Tony Emmerson, Laurence Baxter a Gina Hearn vezmou skupinu studentů 4. ročníku do Oxfordu a uspořádají setkání o tom, jaké to je studovat ve Spojeném království. Takže pokud budete během posledního červnového týdne v Londýně, můžeme pokrýt vaše cestovní náklady, abyste přijeli na den do Oxfordu a podělili se o své zkušenosti s další generací studentů ECP. Pokud můžete pomoci, kontaktujte tony.emmerson@englishcollege.cz nebo gina.hearn@englishcollege.cz pro více informací.

Denisa Caldová (2009)

After graduating from the English College in 2009, Denisa studied at Erasmus University in Rotterdam, obtaining a BS in Communication and Media Studies and then a MA in Magazine Journalism at Kingston University in the UK, followed by a course at the Columbia Business School in New York.

She then lived and worked in Los Angeles and New York for seven years, gaining valuable experience in public relations, before moving back to the Czech Republic a year ago where she now helps Czech companies promote their brands in the United States.

Denisa marked the anniversary of her return to Prague by giving an interview with Authority Magazine about what it takes to be successful in the competitive field of public relations and if any ECP students are thinking about a career in public relations, this is a ‘must read’ for them although her five ‘top tips’ are equally applicable to all careers.

Po ukončení studia na Anglickém gymnáziu v roce 2009 studovala Denisa na Erasmus University v Rotterdamu, kde získala bakalářský titul v oboru komunikačních a mediálních studií. Poté obdržela magisterský titul v oboru časopisecká žurnalistika na Kingston University ve Spojeném království a následně absolvovala kurz na Columbia Business School v New Yorku.

Denisa potom sedm let žila a pracovala v Los Angeles a New Yorku, kde získávala cenné zkušenosti v oblasti public relations, než se před rokem přestěhovala zpět do České republiky, kde nyní pomáhá českým firmám propagovat jejich značky ve Spojených státech.

Denisa oslavila výročí svého návratu do Prahy rozhovorem pro Authority Magazine o tom, co je třeba k úspěchu v konkurenčním poli public relations, a pokud někteří studenti ECP uvažují o kariéře v public relations, toto si prostě musí přečíst. Jejích pět „nejlepších tipů“ je stejně užitečných i pro jiné kariéry.

Odessa Primus (2012)

While the rest of us had to watch the inauguration of the new Czech President on television, one ECP graduate was honoured to be invited to the Prague Castle to witness the event in person. 

Odessa said: “The atmosphere was truly joyful and I enjoyed seeing everyone for the occasion, including meeting some very cool people from film and music who make up the Czech identity and keep humour and reality as a must in Czech culture (whether political or entertainment!). As you can see, we did end up being some of the last ones there:)”

Zatímco my ostatní jsme museli inauguraci nového českého prezidenta sledovat v televizi, jedna z absolventek ECP byla poctěna pozváním na Pražský hrad, aby byla osobně svědkem této události.

Odessa řekla: „Atmosféra byla opravdu radostná a potěšilo mě vidět se při této příležitosti s ostatními a setkat se s několika velmi fajn lidmi od filmu a z hudebního průmyslu, kteří tvoří českou identitu a udržují humor a realitu jako nutnost v české kultuře (ať už politické nebo zábavní!). Jak vidíte na snímku, nakonec jsme tam zůstali jako jedni z posledních:).”

Dominika Hašková  (2014)

While we wait for the Eurovision Song Contest in May and wish 2010 graduate Patricie Fuxová and her band Vesna every success, we can go to see another ECP Eurovision graduate on stage. Dominika Hašková and her band DOMI represented the Czech Republic in 2022 and now have their first headline gig at the Lucerna Music Bar on 26 April to launch their new EP. You can book here so let’s all go to support Dominika!

Při čekání na květnové finále Eurovize a držení palců absolventce ECP z roku 2010, Patricii Fuxové, a její kapele Vesna se můžeme jít podívat na vystoupení další absolventky ECP a účastnici Eurovize. Dominika Hašková a její skupina DOMI reprezentovali Českou republiku na této soutěži v roce 2022 a nyní mají 26. dubna koncert v Lucerna Music Baru k uvedení své nové desky. Vstupenky si můžete rezervovat zde, pojďme všichni Dominiku podpořit!

Lenka Švorcová (2014)

"If we raise one of us, we raise all of us" /„Pokud vychováme jednoho z nás, vychováme nás všechny"

 

Armed with an BSc in Urban Planning and Property Development from Heriot-Watt University and an MSc in Global Sustainable Cities from Strathclyde Business School, Lenka is a town planner, working towards RTPI chartership. 

She recently organised and chaired a Confidence and Leadership event under the auspices of the Women in Planning Central Scotland branch.  Lenka said: I was excited to chair the first Women in Planning Central Scotland branch in-person event and really enjoyed the discussion about confidence and leadership and bringing the network together. 

Lenka Švorcová, seated far left
Lenka Švorcová, seated far left

Lenka má bakalářský titul v oboru územního plánování a rozvoje nemovitostí z Heriot-Watt University a magisterský titul v oboru globální udržitelná města ze Strathclyde Business School. Nyní působí jako urbanistka a pracuje na charteru RTPI.

Nedávno zorganizovala a předsedala akci Confidence and Leadership pod záštitou středoskotské pobočky Women in Planning. „Byla jsem nadšená, že jsem mohla předsedat prvnímu osobnímu setkání pobočky Women in Planning Central Scotland, a velmi jsem si užila diskusi o důvěře ve vedení a networking.”

Filip Němeček (2014)

Filip is another ECP graduate who enjoys performing. After taking an MA in Economics and Geography at St Andrews, he moved down south where he added an MSc in Migration Studies at the University of Oxford and is now studying for a PhD in Sociology. But Filip still has time to enjoy himself and has become involved in that most English form of musical theatre, with the Gilbert and Sullivan Society - here he is in a promotional poster for their recent production of Ruddigore - and he has also recently been elected as Events Coordinator of the Oxford University Czech and Slovak Society.

Filip je dalším absolventem ECP, který rád veřejně vystupuje. Poté, co získal magisterský titul v oboru ekonomie a geografie na St. Andrews University, se přestěhoval na jih, kde absolvoval magisterský program v oboru migračních studií na Oxfordské univerzitě a nyní studuje doktorát v oboru sociologie. Filip má však stále čas i na koníčky a zapojil se do té nejangličtější formy hudebního divadla se společností Gilbert and Sullivan Society - na fotografii je na propagačním plakátu k jejich nedávné inscenaci Ruddigore. Filip byl navíc nedávno také zvolen koordinátor akcí Spolku českých a slovenských studentů na Oxfordské univerzitě.

Jakub Muller (2019)

Jakub is in his fourth year at the Third Faculty of Medicine at Charles University, well on his way to join the growing list of ECP graduates who are doing valuable work as doctors. Demanding though the medical degree course is, Jakub still has time to help others and he is part of a team who runs first aid courses. Here he is with the Irish Ambassador, Cliona Manahan and her colleagues at the Irish Embassy in Prague. 

Jakub studuje čtvrtým rokem na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a je na dobré cestě přidat se k rostoucímu seznamu absolventů ECP, kteří jako lékaři odvádějí hodnotnou práci. Přestože je lékařský obor náročný, Jakub má stále čas pomáhat druhým a je součástí týmu, který vede kurzy první pomoci. Zde je s velvyslankyní Irska Clionou Manahan a jejími kolegy z Irské ambasády v Praze.

Kristýna Ryčovská (2020)

Another core ECP activity is fundraising for good causes and 2020 graduate Kristýna Ryčovská has been modelling and raising funds at the same time for what will be Trashion’s first ever exhibition in June 2023 in support of student-run initiatives that tackle the UN Sustainable Development Goals.

Kristýna graduated from the English College in 2020 and is studying Sociology at Durham University. Her fellow students are designing and creating garments made from ‘trash’ following the theme The Fabric of Nature, which aims to encourage a reconnection between humans and nature, as well as with one another, as they come together to create and inspire collective change.

Trashion is a not-for-profit organisation that aims to raise awareness of ‘fast fashion’. It is doing this by holding an exhibition to showcase garments made from rubbish.  The money raised will fund community projects fighting hunger and social isolation in local communities, job security in Kenya and food waste in the UK.

Další stěžejní aktivitou ECP je získávání finančních prostředků na dobrou věc. Absolventka z roku 2020 Kristýna Ryčovská shání finanční prostředky na historicky první výstavu Trashion, která proběhne v červnu 2023. Kristýna je zároveň i modelkou pro tuto akci, jež podporuje studentské iniciativy, které se zabývají cíli OSN pro udržitelný rozvoj.

Kristýna ukončila studium v ECP v roce 2020 a nyní studuje sociologii na Durhamské univerzitě. Její spolužáci navrhují a vytvářejí oděvy vyrobené z „odpadu“ podle tématu The Fabric of Nature. Cílem je povzbudit opětovné propojení mezi lidmi a přírodou a také mezi sebou navzájem, při propojení ve snaze vytvořit a inspirovat kolektivní změnu.

Trashion je nezisková organizace, jejímž cílem je zvýšit povědomí o ‚fast fashion‘ prostřednictvím pořádáním výstav, kde jsou prezentovány oděvy vyrobené z odpadu. Vybrané peníze budou financovat komunitní projekty bojující proti hladu a sociální izolaci v místních komunitách, přispějí k zajištění práce v Keni a omezení plýtvání potravinami ve Spojeném království.