Book Talk/O knihách

The Iris Middle School Bookbowl competition

News from the Library/ Novinky z knihovny

Top Readers/Nejlepší čtenáři

Congratulations to Ventus for doing the most reading again.  Our top readers in Years 1-3 between January and March were:/Gratulujeme koleji Ventus k tomu, že si udržela prvenství v četbě. Našimi nejlepšími čtenáři v 1.-3. ročníku od ledna do března byli:

Karolína Chvátalová

Liliana Tucek 

Kavita Doddová 

Daniela Kaderábková 

Julie Musilová

Stella Secková

Emma Maynardová

Natalia Didovic

Martina Boštíková

Katerina Poston

New Books in the Library/ Nové knihy v naší knihovně

Five Survive by Holly Jackson

A group of young friends, including Red, embark on a road trip to the beach for their Spring Break in an RV. Although they are in high spirits, their journey takes a turn for the worse when the RV breaks down in a remote area. Stranded without any phone signal and with no one around to help, the friends start to panic as they notice their tires being shot out one by one. It becomes clear that someone is targeting them intentionally. The group soon realises that one of them is hiding a dangerous secret, and the sniper is willing to go to any lengths to get to it. As the night unfolds, the friends find themselves in a deadly game of cat-and-mouse with the sniper, struggling to identify the targeted member of their group and seek help. Trapped in the confined space of the RV, buried secrets start to surface, and tensions escalate among the friends, leading to a life-or-death situation. Not everyone will survive the night…

Skupina mladých přátel, včetně Reda, se vydává na výlet na pláž na jarní prázdniny v karavanu. Přestože jsou v dobré náladě, jejich cesta se zvrtne, když se karavan v odlehlé oblasti porouchá. Přátelé uvízli bez jakéhokoli telefonního signálu a bez nikoho, kdo by jim pomohl, a začnou panikařit, když si všimnou, že pneumatiky jedna po druhé praskají. Je jasné, že na ně někdo cílí úmyslně. Skupina brzy zjistí, že jeden z nich skrývá nebezpečné tajemství, a odstřelovač je ochoten zajít jakkoli daleko, aby se k němu dostal. Jak se blíží noc, přátelé se ocitnou ve smrtící hře na kočku a myš s ostřelovačem, kde se snaží identifikovat cíleného člena jejich skupiny a hledat pomoc. Při uvěznění v omezeném prostoru karavanu začnou vyplouvat na povrch pohřbená tajemství a mezi přáteli eskaluje napětí, které vede k situaci na život a na smrt. Ne každý noc přežije…

 

Já, Smrt by Aleš Novotný

The local high school is under siege from a rash of vandalism that has never been seen before. Walls covered in spray paint, toilets ruthlessly flushed and the principal's office window smashed to bits. As the school community reels from these shocking acts, the question on everyone's mind is, could it all be linked to the brutal murder of student Julia Forman?  All signs point to a group of teenagers, and at the centre of it all is Julia's twin sister, Sabina. The mystery surrounding the crime ignites a spark that brings together an unlikely group of friends. But little do they know that this spark will set off a whirlwind of cruelty, deception and shocking revelations that will shake the very foundations of their relationships.  As the friends navigate their way through the twists and turns of the case, they are forced to confront the harsh reality that some people are capable of the unthinkable - killing without a second thought. But even in a world ruled by hate and lies, there is always hope. Will the friends be able to uncover the truth and bring justice for Julia's murder? Only time will tell.

Místní střední škola je v obležení vandalismu, který tu ještě nebyl. Stěny pokryté sprejem, toalety bezohledně spláchnuté a okno ředitelovy kanceláře rozbité na kousky. Když se školní komunita zmítá v těchto šokujících činech, všichni přemýšlí, zda by to všechno mohlo souviset s brutální vraždou studentky Julie Formanové? Všechny znaky ukazují na skupinu teenagerů a v centru všeho je Juliino dvojče, Sabina. Záhada kolem zločinu zažehne jiskru, která svede dohromady nepravděpodobnou skupinu přátel. Netuší však, že tato jiskra spustí smršť krutosti, podvodu a šokujících odhalení, jež otřesou samotnými základy jejich vztahů. Když přátelé procházejí zvraty případu, jsou nuceni čelit kruté realitě, kterou jsou někteří lidé schopni nemyslitelného – zabíjet bez rozmyslu. Ale i ve světě ovládaném nenávistí a lží je vždy naděje. Podaří se přátelům odhalit pravdu a přinést spravedlnost za Juliinu vraždu? To ukáže pouze čas.

 

Love and Other Words by Christina Lauren

Macy Sorensen has settled into a routine that's both ambitious and emotionally distant. She works hard as a new resident in paediatrics, plans her wedding to an older, wealthy man, and tries to keep her emotions in check. However, her carefully constructed world begins to crumble when she unexpectedly runs into Elliot Petropoulos, the only man she has ever truly loved.  Elliot was once Macy's entire world. He was her nerdy friend who had grown into a man and opened up her heart again after the loss of her mother. But he shattered it all on the very night he declared his love for her. Now, as adults, they have become strangers until a chance reunion. Although their memories of the past are clouded by the pain of that fateful night so many years ago, Elliot comes to understand the truth behind Macy's silence over the past decade. He must overcome his own past and emotions to revive Macy's faith in the possibility of a consuming and all-encompassing love.

Macy Sorensen se usadila v rutině, která je ambiciózní a emocionálně vzdálená. Tvrdě pracuje jako nová rezidentka na pediatrii, plánuje svatbu se starším bohatým mužem a snaží se udržet své emoce na uzdě. Její pečlivě vybudovaný svět se však začne hroutit, když nečekaně narazí na Elliota Petropoulose, jediného muže, kterého kdy skutečně milovala. Elliot byl kdysi celý Macyin svět. Byl to její praštěný přítel, který vyrostl v muže a po ztrátě matky znovu otevřel její srdce. Všechno ale rozbil té noci, kdy jí vyznal lásku. Nyní, jako dospělí, se odcizili až do náhodného shledání. I když jsou jejich vzpomínky na minulost zakalené bolestí oné osudné noci před tolika lety, Elliot pochopí pravdu o Macyině mlčení v posledním desetiletí. Musí překonat svou vlastní minulost a emoce, aby oživil Macyinu víru v možnost stimulující a všeobjímající lásky.

 

Dark Matter by Blake Crouch

On a chilly Chicago night, Jason Dessen is looking forward to a cozy evening at home with his wife and son when everything changes in an instant. A masked abductor confronts him with a haunting question: "Are you happy with your life?" And before he knows it, Jason is unconscious.  When he wakes up, he's surrounded by strangers in hazmat suits, and his reality is shattered. His wife isn't his wife, his son was never born, and Jason isn't just a college professor, but a celebrated genius who's achieved the impossible. Is this real life, or is it all just a dream?  As he struggles to make sense of his situation, Jason embarks on a journey that's both wondrous and terrifying. He'll confront his deepest fears and darkest secrets as he battles a seemingly unbeatable foe in a quest to make it back to the family he loves.  The stakes have never been higher, and the journey has never been more thrilling. Follow Jason as he fights to unravel the mystery and reclaim the life he once knew in a race against time and a relentless adversary.

Za chladné chicagské noci se Jason Dessen těší na příjemný večer doma se svou ženou a synem, avšak všechno se v mžiku změní. Maskovaný únosce ho konfrontuje se strašidelnou otázkou: „Jsi spokojený se svým životem?" A než si to uvědomí, je Jason v bezvědomí. Když se probudí, je obklopen cizími lidmi v oblecích a jeho realita je otřesena. Jeho žena není jeho manželka, jeho syn se nikdy nenarodil a Jason není jen vysokoškolský profesor, ale oslavovaný génius, který dokázal nemožné. Je to skutečný život, nebo je to všechno jen sen? Zatímco se Jason snaží pochopit svou situaci, vydává se na cestu, která je úžasná i děsivá. Bude čelit svým nejhlubším obavám a nejtemnějším tajemstvím, když bude bojovat se zdánlivě neporazitelným nepřítelem ve snaze dostat se zpět k rodině, kterou miluje. Sázky nebyly nikdy vyšší a cesta nebyla nikdy napínavější. Následujte Jasona, jak bojuje za odhalení záhady a znovuzískání života, který kdysi znal, v závodě s časem a neúprosným protivníkem.

 

Outsmart your Brain: Why Learning is Hard and How You Can Make It Easy by Daniel T Willingham

When it comes to studying, we often focus on the tasks that give us a sense of control, like highlighting and rereading. But as Dan Willingham, a renowned psychology professor and bestselling author, warns us, these practices can give us a false sense of mastery. Simply being familiar with the material doesn't mean we truly comprehend it. Enter Outsmart Your Brain, the ultimate guide for both teachers and students of all ages!  Packed with real-world practices and the latest research on how to train your brain for optimal learning, this book offers clear and specific strategies to help you achieve academic success. And as you learn why traditional study methods fall short, you'll gain a deeper understanding of the power of your own mind. Get ready to improve your grades and unlock the full potential of your brain!

Pokud jde o studium, často se zaměřujeme na úkoly, které nám dávají pocit kontroly, jako je zvýrazňování text a opakované čtení. Ale jak nás varuje Dan Willingham, renomovaný profesor psychologie a autor bestsellerů, tyto praktiky nám mohou dát falešný pocit mistrovství. Pouhá znalost materiálu ještě neznamená, že mu skutečně rozumíme. Vstupte do této knihy, dokonalého průvodce pro učitele i studenty všech věkových kategorií! Tato kniha plná praktických postupů a nejnovějších výzkumů o tom, jak trénovat mozek pro optimální učení, nabízí jasné a konkrétní strategie, které vám pomohou dosáhnout akademického úspěchu. A když zjistíte, proč tradiční metody studia zaostávají, získáte hlubší pochopení síly své vlastní mysli. Připravte se na zlepšení svých známek a odemkněte plný potenciál svého mozku!

World Poetry Day/Světový den poezie

World Poetry Day is a celebration of the beauty, power, and importance of poetry in our lives. At ECP, we take this occasion seriously and strive to create an atmosphere that is conducive to the appreciation and enjoyment of this art form. This year's celebration was no different, with a range of activities designed to inspire, educate and entertain. The poetry readings in the gym at lunchtime were a highlight of the event. Students and staff shared their favourite poems, ranging from classic works to more contemporary pieces - the variety of voices and styles was truly impressive! A particular highlight were the Samizdat poetry collections that Ms Švejdová shared and read from, powerfully demonstrating the centrality of poetry to Czech culture.

The Poetry Cafe in the library the following day was just as engaging. The space was transformed into a cozy setting with soothing  jazz melodies playing and refreshments available for the students to enjoy.   The atmosphere encouraged conversation and reflection as students were invited to  discuss and reflect on a range of poems. What was especially pleasing to see was how many students were inspired to write their own poetry - all of which will be published in our annual Literary Journal later this year. 

Kayti Selbie, Teacher Librarian

 

Světový den poezie je oslavou krásy, síly a důležitosti poezie v našich životech. V ECP bereme tuto příležitost vážně a snažíme se vytvořit atmosféru, která vede k ocenění a radosti z této umělecké formy. Letošní oslava nebyla jiná, s řadou aktivit navržených tak, aby inspirovaly, vzdělávaly a pobavily. Vrcholem akce byl přednes poezie v tělocvičně během polední pauzy. Studenti i učitelé se podělili o své oblíbené básně, od klasických děl po modernější skladby – rozmanitost hlasů a stylů byla skutečně působivá! Zvláštním vrcholem byly samizdatové básnické sbírky, které paní učitelka Švejdová sdílela a četla z nich, což silně demonstrovalo ústřední význam poezie pro českou kulturu.

Akce Poetry Cafe, která se konala v knihovně následující den, byla stejně poutavá. Prostor se proměnil v útulné prostředí s uklidňujícími jazzovými melodiemi a občerstvením pro studenty. Atmosféra podporovala konverzaci a reflexi, protože studenti byli vyzváni, aby diskutovali a přemýšleli o řadě básní. Zvláště potěšující bylo, kolik studentů bylo inspirováno k napsání vlastní poezie – to vše bude zveřejněno v našem výročním Literárním žurnálu na konci školního roku.

Kayti Selbie, Teacher Librarian

Student Spotlight/Studenti doporučují

Turtles All The Way Down by John Green

This book follows the story of Aza Holmes, a sixteen year old struggling with severe OCD, and her best friend, Daisy. Together, they are trying to find a local millionaire, who disappeared one night without trace. While the story unfolds, Aza is becoming more and more affected by her spiralling thoughts, making it harder and harder to maintain a normal life. Unlike many other books depicting Obsessive Compulsive Disorder in particular, Turtles All The Way Down paints a much more realistic and genuine picture. It is not afraid to show both the good and the ugly, breaking the stigma and stereotypes so often associated with OCD. This and much more makes Turtles All The Way Down a must-read with a truly moving reading experience.  

Alex Hanzal, Year 3

Tato kniha sleduje příběh Azy Holmesové, šestnáctileté dívky, která bojuje s těžkou obsedantně kompulzivní poruchou (OCD), a její nejlepší kamarádky Daisy. Společně se snaží najít místního milionáře, který jedné noci beze stopy zmizel. Zatímco se příběh odvíjí, Aza je čím dál tím více ovlivněna svými spirálovitými myšlenkami, takže je stále těžší vést normální život. Na rozdíl od mnoha jiných knih, které popisují zejména obsedantně kompulzivní poruchu, toto dílo vykresluje mnohem realističtější a opravdovější obrázek. Nebojí se ukázat to dobré i špatné, bourá stigma a stereotypy, které jsou tak často s OCD spojené. Z tohoto i dalších důvodu je tato kniha vřele doporučovanou četbou nabízející skutečně dojemný čtenářský zážitek.

Alex Hanzal, 3. ročník

 

A Different Sort of Normal by Abigail Balfe

A Different Sort of Normal is the autobiography of the author Abigail Balfe who is neurodivergent. Abigail was diagnosed with autism at the age of 33 and ADHD at 37. The book explains Abigail’s struggles in fun and engaging ways using sketches, mindmaps, images, etc.  It describes how she tried to cope with the ‘normal’ world when she was a child and a teenager. This book includes plenty of interesting facts about autism, as well as challenging the common stereotypes. Abigail talks about the strengths of her neurodivergent brain and encourages readers not to mask themselves to fit in. It is a great book to read not only for neurodivergent people but for everyone, as it helps you see the world from a totally different perspective. It is definitely a must-read from the well-being section and I greatly recommend it! 

Amélie Fišerová, Year 3

 

A Different Sort of Normal je autobiografie autorky Abigail Balfe, která je neurodivergentní. Abigail byl diagnostikován autismus ve 33 letech a ADHD ve 37 letech. Kniha vysvětluje Abigailiny boje zábavným a poutavým způsobem pomocí náčrtů, myšlenkových map, obrázků atd. Popisuje, jak se snažila vyrovnat se s „normálním“ světem, když byla dítě a teenager. Tato kniha obsahuje spoustu zajímavých faktů o autismu a také odvrací zažité stereotypy. Abigail hovoří o silných stránkách svého neurodivergentního mozku a nabádá čtenáře, aby se nemaskovali, aby zapadli. Je to skvělá kniha, kterou si mohou přečíst nejen neurodivergentní lidé, ale každý, protože vám pomůže vidět svět z úplně jiné perspektivy. Rozhodně je to fascinující četba ze sekce o duševní pohodě a vřele ji doporučuji!

Amélie Fišerová, 3.ročník

 

After The Fire by Will Hill 

After the Fire is an excellent book by Will Hill. It is about a girl called Moonbeam, who grew up in an isolated religious cult. The cult burned down and a lot of people were killed, and Moonbeam now has to deal with the aftermath, grieving her past life and her friends who lost their lives in the fire as she tries to navigate normal life. The book is wonderfully written and is very emotional and thought-provoking. If that is something you are interested in, I would highly recommend reading it. 

Natálie Duffková, Year 3

 

After the Fire je výborná kniha od Willa Hilla. Je o dívce jménem Moonbeam, která vyrostla v izolovaném náboženském kultu. Kult vyhořel a mnoho lidí bylo zabito a Moonbeam se nyní musí vypořádat s následky, se zármutkem vzpomíná na svůj minulý život a své přátele, kteří přišli o život v ohni, a zároveň se snaží žít normální život. Kniha je skvěle napsaná a je velmi emotivní a nutí k zamyšlení. Pokud vás toto téma zajímá, vřele doporučuji si ji přečíst.

Natálie Duffková, 3.ročník

Librarian Picks/Knihovna vybírá

Praskliny by Klára Vlasáková

I recommend a book by Klára Vlasáková called Praskliny. A round shaped object that appears out of nowhere and does not react to anything, does not move or change, makes people think about the meaning of life. Some want it to mean some upcoming change, some try to ignore it. The book deals with topics such as climatic changes, robotization, addictions, frustration, exhaustion with dystopian aspects to it. It is a strange, interesting and not completely straight forward book.  

Alena Turneberová, Assistant Librarian

Doporučuji knihu od Kláry Vlasákové Praskliny. Objekt kulatého tvaru, který se z ničeho nic objeví a na nic nereaguje, nehýbe se ani nemění, nutí člověka přemýšlet o smyslu života. Někdo chce, aby to znamenalo nějakou nadcházející změnu, někdo se to snaží ignorovat. Kniha se zabývá tématy jako klimatické změny, robotizace, závislosti, frustrace či vyčerpání s dystopickými aspekty. Je to zvláštní, zajímavá a ne úplně přímočará kniha.

Alena Turneberová, asistentka knihovnice

Teacher Feature/Doporučení učitele

I've read books my whole life, as a kid, I was either in the forest or by myself at home reading. All to try to escape my hyperactive, buck toothed and self-proclaimed annoying self and my surroundings. I felt like a Ronja Robber's Daughter, running through the forests and facing my fears head on. I also became fluent in English by reading, not talking. I spent most of my life reading novels, some of my favourite authors are Donna Tartt and Jens Bjorneboe, and I still love reading Astrid Lindgren's books out loud to children. During the last few years, I have mostly been reading plays (for work) and non-fiction books as well as studying plants and fungi. Right now, I'm reading Entangled Life: How Fungi Make Our Worlds, Change Our Minds & Shape Our Futures by Merlin Sheldrake, an amazing book about the world of fungi. It offers a beautiful but scary perspective on our relationship to fungi, and how they can both destroy or, more likely, save us and the world. 

Beathe Linde, Drama and Cultural Studies Teacher

Celý svůj život jsem četla knihy. Jako dítě jsem byla buď v lese, nebo jsem si sama doma četla, a to vše ve snaze uniknout svému hyperaktivnímu, hubatému a samozvanému otravnému já a svému okolí. Připadala jsem si jako dcera loupežníka Ronja, běhající po lesích a vstříc svému strachu. Také jsem se naučila plynně anglicky tím, že jsem četla, a ne mluvením. Většinu svého života jsem strávila čtením románů, někteří z mých oblíbených autorů jsou Donna Tartt a Jens Bjorneboe a stále ráda nahlas čtu dětem knihy Astrid Lindgrenové. Posledních pár let většinou čtu divadelní hry (pracovně) a také literaturu faktu; studuji rostliny a houby. Nyní čtu dílo Entangled Life: How Fungi Make Our Worlds, Change Our Minds & Shape Our Futures od Merlina Sheldrakea, úžasnou knihu o světě hub. Nabízí krásný, ale děsivý pohled na náš vztah k houbám a na to, jak nás a svět mohou oba zničit, nebo pravděpodobněji zachránit. 

Beathe Linde, učitelka dramatické výchovy a kulturních studií

Iris Book Award

Being a part of the Iris Book Award team was a fun and unique experience. We got to read books that we probably would have not read because they aren't promoted as much as other books on social media. All of the books in the Iris Book Award this year dealt with important topics that are being discussed all over the world such as discrimination, identity, self-acceptance, climate change and fighting for equality and democracy.

This year the Book Bowl took place on the 27 March. During the Book Bowl,  ECP competed against 8 other schools from different countries. There are different parts to the competition such as: matching quotes to the correct book, a kahoot, guessing the book by a part of the book cover, and much more. The part we enjoyed the most was guessing the name of the books from some clues we were given.  We liked the atmosphere there and how we worked and collaborated as a team. We really enjoyed the Book Bowl and we think it was an interesting and useful experience at ECP.     

Eva Dymáčková and Julie Podešvová, Year 1

Být součástí týmu Iris Book Award nám přineslo zábavný a jedinečný zážitek. Musíme číst knihy, které bychom pravděpodobně nečetli, protože nejsou tak známé jako jiné knihy, jež jsou propagované na sociálních sítích. Všechny knihy v letošním ročníku Iris Book Award se zabývaly důležitými tématy, o kterých se diskutuje po celém světě, jako je diskriminace, identita, sebepřijetí, změna klimatu a boj za rovnost a demokracii.

Letos se soutěž Book Bowl konala 27. března. ECP se setkalo v klání s osmi dalšími školami z různých zemí. Soutěž obsahuje různé části, například přiřazování citátů ke správné knize, kahoot, hádání knihy podle části obálky knihy a mnoho dalšího. Nejvíc nás bavilo hádat názvy knih podle indicií, které jsme dostali. Líbila se nám celková atmosféra a to, jak jsme spolu pracovali jako tým. Book Bowl jsme si opravdu užili a myslíme si, že to byla zajímavá a užitečná zkušenost zde v ECP.

Eva Dymáčková a Julie Podešvová, 1. ročník

Poetry by Heart Competition/Soutěž Poetry by Heart 

 

Last year, ECP entered the International Poetry by Heart competition for the first time and we were thrilled that two of our students, Šimon Donovan and Petr Papánek,  won in their respective age categories!  This year, as part of the unit 'Poets' in the Y2 English classes, students were asked to select a poem to perform in the competition Poetry by Heart. Most of the students chose to enter the freestyle category, some performing solo whilst others chose the pair or group format. Having selected a poem from the collection, Year 2's set about understanding the poem before memorising it and then recording themselves performing it on video. Their recitations were enjoyed and graded by their English teachers and we now have our fingers crossed for the students who have been selected to represent the school in the international competition along with students from years 1, 3 and 6. 

Anna Beard, English Teacher

 

V loňském roce se Anglické gymnázium poprvé přihlásilo do mezinárodní soutěže Poetry by Heart a byli jsme nadšeni, že dva naši studenti, Šimon Donovan a Petr Papánek, zvítězili ve svých věkových kategoriích! V letošním roce byli studenti 2. ročníku požádani, aby si v hodinách angličtiny v rámci tématu „Básníci“ vybrali báseň, kterou pro soutěž přednesou zpaměti. Většina studentů se rozhodla vstoupit do kategorie freestyle. Někteří vystupovali sólo, zatímco jiní zvolili formát dvojice nebo skupiny. Po výběru básně se studenti soustředili na porozumění obsahu a teprve poté na zapamatování básně a nahrání přednesu na video. Učitelé angličtiny si nahrávky se zájmem prohlédli a výkony oznámkovali. Nyní držíme palce studentům, kteří byli vybráni k reprezentaci školy v mezinárodní soutěži společně se studenty 1., 3. a 6. ročníku. 

Anna Beard, učitelka angličtiny

 

This year I once again entered the Poetry by Heart Competition. I really enjoyed the event last year and was looking forward to this year’s competition. Poetry by Heart is a competition where you recite poems. There are two different categories, but I entered the classic category, where you recite two poems: one written before 1914 and the other one written after 1914. I believe that the competition has a lot to offer. You can improve your speaking skills as well as your analysis of poems. In addition, you learn how to figure out the author's intentions and incorporate them into the way you present your poem. There are probably many people entering the competition with the same poem; therefore, my goal always is to make it as authentic and original as possible. It is a lot of fun playing with the different ways you can deliver your poem and seeing how it changes the audience’s perception of the story the poem is trying to tell. This year I explored two totally different poems, both linking to females and how society sees them. I chose a sonnet called “How Do I Love Thee?” by Elizabeth Browning, written in 1850, which talks about the deep love she had for her husband. Love is often associated with women, and they are usually viewed as the ones madly in love. However, the second poem I chose, called ‘I, being born a woman and distressed’ by Edna Millay, written in 1923, contrasted with the first one in some ways. It stresses the false idea her society had of women: fragile and demure beings. It was interesting exploring these two poems and making deliberate decisions in their delivery. I highly recommend taking part in next year’s Poetry by Heart competition if you want to challenge yourself, explore poems, and have fun. I can’t wait to find out how everyone who took part this year did!  

Amélie Fišerová, Year 3

Letos jsem se opět přihlásila do soutěže Poetry by Heart. Loni se mi akce moc líbila a těšila jsem se na letošní kolo. Tato soutěž se zaměřuje na recitaci básní. Vybrala jsem si klasickou kategorii, kde recitujete dvě básně: jednu napsanou před rokem 1914 a druhou napsanou po roce 1914. Věřím, že soutěž má co nabídnout. Můžete si zlepšit své schopnosti přednesu i analýzu básní. Kromě toho se naučíte, jak zjistit autorovy záměry a začlenit je do způsobu prezentace své básně. Pravděpodobně se do soutěže hlásí mnoho lidí se stejnou básní; proto je mým cílem, aby to bylo co nejautentičtější a originální. Je velmi zábavné hrát si s různými způsoby, jak můžete svou báseň předat, a sledovat, jak to v publiku mění vnímání příběhu, který se báseň snaží vyprávět. Letos jsem nastudovala dvě zcela odlišné básně, obě se týkají žen a toho, jak je společnost vidí. Vybrala jsem si sonet s názvem „Jak tě miluji?” od Elizabeth Browning, napsaný v roce 1850. Dílo hovoří o hluboké lásce, kterou chovala ke svému manželovi. Láska je často spojována se ženami a obvykle jsou považovány za ty bláznivě zamilované. Nicméně druhá báseň, kterou jsem si vybrala, nazvaná Já, narozená jako žena a trpící” od Edny Millayové z roku 1923, v některých ohledech kontrastovala s tou první. Zdůrazňuje falešnou představu společnosti o ženách jako křehkých a ostýchavých bytostech. Bylo zajímavé prozkoumat tyto dvě básně a učinit promyšlená rozhodnutí o jejich přednesu. Vřele doporučuji zúčastnit se příštího ročníku soutěže Poetry by Heart, pokud se chcete motivovat k výkonu, nastudovat básně a pobavit se. Nemůžu se dočkat, až zjistím, jak si vedli všichni, kteří se letos zúčastnili! 

Amélie Fišerová, 3.ročník

Could not load embed at https://poetrybyheart.org.uk/

When you mention the Poetry by Heart competition, what comes to everyone's mind? Regular and repetitive reciting. It took me a long time to figure out how to make my recording special and original. As I can play guitar, why not try to combine it with my reciting?  It took me 2 hours and more than 20 attempts to perform an unofficial recording for Ms. Selbie.  Then, I got picked to perform on World Poetry Day, which made me really nervous. I have never performed in front of a crowd of more than 20 people.  Thankfully, my friends were there throughout my performance and cheered me on, which helped my nervousness. 

Mathias Kural, Year 1

Co člověka napadne, když zmíníte soutěž Poetry by Heart? Pravidelné a opakované recitování. Dlouho mi trvalo, než jsem přišel na to, jak svou nahrávku ozvláštnit a učinit originální. Protože umím hrát na kytaru, proč to nezkusit spojit s recitací? Trvalo mi dvě hodiny a více než dvacet pokusů než jsem připravil neoficiální nahrávku pro paní Selbie. Pak jsem byl vybrán, abych vystoupil v rámci Světového den poezie, což mě opravdu znervóznilo. Nikdy jsem nevystupoval před davem více než 20 lidí. Naštěstí tam po celou dobu mého vystoupení byli moji přátelé a fandili mi, což pomohlo zmírnit mou nervozitu. Mathias Kural, 1. ročník