Arts/Umění

IB Art Exhibition

Highly Sprung/Pohyb a divadlo

Thanks to Mark and Emily from Highly Sprung Theatre Company who came to ECP for a 3 hour workshop on Monday 20th March. Students learned about how the company devises their original pieces of theatre, exploring strategies and techniques that can help them in their IB Theatre class. They developed their physical theatre skills looking at how physics and mathematics play an important part in creativity! What a fantastic experience full of lifts, turns and twists showing the power of possibility and the impact of storytelling when words just won't do. 

“I feel like the workshop was good for creating a story based around movement in a creative way.” Petr Papánek, Year 5

“The workshop was interesting because it had us involved in very physical activities that broadened our creative perspective. This then helped us in devising our collaborative project because we had alternative approaches to our work. Mark and Emily from Highly Sprung were great!”  Tomáš Jokl, Year 5

“The workshop taught me how to devise a piece using a different approach. It showed me that starting a piece with abstract movements can evolve into more interesting ideas than when starting with a narrative and meaning. The different movements from physical theatre were not only fun to play with, but were useful for our own collaborative piece in IB Theatre.” Loreta Votavová, Year 5

“The workshop helped me develop new ideas for our collaborative devised and inspired me to look at theatre from a different perspective. I really enjoyed trying out all the lifts and finding new ways to move my body in order to create a story.” Alexandra Klett, Year 5

 

Watch a short video from the workshop here:/Na krátké video z workshopu se můžete podívat zde:

Děkujeme Markovi a Emily z Highly Sprung Theatre Company, kteří v pondělí 20. března přišli k nám do školy na tříhodinový workshop. Studenti se dozvěděli, jak tato společnost vymýšlí své originální divadelní kusy a jak plánuje strategie a techniky, které by jim mohly pomoci v hodinách IB divadla. Studenti také měli možnost rozvinout své dovednosti v oblasti fyzického divadla, když pozorovali, jak důležitou roli hrají fyzika a matematika v kreativitě! Byla to fantastická zkušenost plná zvedaček, obratů a točivých pohybů demonstrující sílu možností a dopad vyprávěcí techniky v momentě, když slova už prostě nestačí.

„Mám pocit, že workshop byl užitečný k vytvoření příběhu založeného na kreativním pohybu." Petr Papánek, 5.ročník

„Workshop byl zajímavý, protože nás zapojil do vysoce fyzických aktivit, které rozšířily naši tvůrčí perspektivu. To nám pak pomohlo při vymýšlení našeho společného projektu, protože jsme aplikovali alternativní přístupy k naší práci. Mark a Emily z Highly Sprung Theatre Company byli skvělí!“ Tomáš Jokl, 5.ročník

„Workshop mě naučil, jak vytvořit divadelní kus odlišným způsobem. Ukázal mi, že použití abstraktních pohybů na začátku se může vyvinout do zajímavějších poloh, než když začínáme s vyprávěním. Nácvik různých pohybů z fyzického divadla byl nejen zábavný, ale i užitečný pro naše vlastní skupinové dílo v rámci IB divadla.“ Loreta Votavová, 5.ročník

„Tento workshop mi pomohl rozvinout nové nápady pro naši spolupráci a inspiroval mě nahlédnout na divadlo z jiné perspektivy. Velmi mě bavilo zkoušet různé zvedačky a nacházet nové způsoby, jak hýbat svým tělem, abych vytvořila příběh.“ Alexandra Klett, 5.ročník

Dracula musical production/ Muzikál Drakula

We would like to cordially invite you to our Dracula musical production at Divadlo na Prádle on 4th and 5th May.

Srdečně Vás zveme na náš muzikál Drákula, který uvedeme v Divadle na Prádle 4. a 5. května.

IB Art Exhibition/Výtvarná výstava IB

Tim Žiaran 

I explored mathematics to some extent in all of my works. I believe that mathematics forms the underlying structure of the universe, and through my art I want to explore how this structure appears everywhere, even in places people would not notice it. Most people view mathematics as boring, tedious and uninteresting because of the way it is presented in most schools. Through my artwork, I want to show people the other side of mathematics, and how mathematics can in fact be intriguing and beautiful.

Ve všech svých pracích jsem do určité míry zkoumal matematické jevy. Věřím, že matematika tvoří základní strukturu vesmíru a prostřednictvím umění chci prozkoumat, jak se tato struktura objevuje všude, dokonce i na místech, kde by to lidé nečekali. Většina lidí považuje matematiku za nudnou, únavnou a nezajímavou kvůli tomu, jak je prezentována na většině škol. Prostřednictvím svých uměleckých děl chci lidem ukázat druhou stranu matematiky a to, jak může být matematika ve skutečnosti fascinující a krásná.

 

Julia Komárová

The exhibition is an exploration of the perceptions of beauty through the eyes of young girls. The concept of beauty has continuously been evolving through human history and shaped into restricting boxes. Women, therefore, have often felt a pressure that has eaten into their self-esteem. The feminine ideal has been forced under a microscope for centuries; varying within cultures. Currently in the modern age of promoting consumerism, beauty has become a commodity that can be bought in many forms. The constant exposure to social media forces upon us the idea that the human body is a product that can be fixed up using smooth filters, heavy make-up and aesthetic procedures. The works interlink to provide a reflection on the power dynamics of the media and an individual's view of their body.

Výstava zkoumá vnímání krásy očima mladých dívek. Koncept krásy se v historii lidstva neustále vyvíjel a formoval se do škatulek. Ženy proto často pociťují tlak, který nahlodal jejich sebevědomí. Ideál ženské krásy byl po staletí podsouván pod mikroskopem a lišil se napříč kulturami. V současné moderní době, která podporuje konzum, se krása stala zbožím, které lze koupit v mnoha podobách. Neustálé napojení na sociální sítě nám vnucuje myšlenku, že lidské tělo je produkt, který lze opravit pomocí hladkých filtrů, silného make-upu a estetických procedur. Díla se vzájemně propojují a poskytují reflexi silové dynamiky médií a pohledu jednotlivce na své tělo.

Andy Morrisová

My body of work is concentrated on self-reflection of one’s identity, and has been throughout my process. This theme is important to me as someone who has struggled with my self-perception. Delving into the theme of self-reflection, I focus on the different perspectives and factors that make up one’s identity. Artists such as Jenny Saville, Nikita Kadan and John Singer Sargent have helped influence and spur on my creative process. Saville uses flesh and the body as key concepts in her work which have influenced the focus of my work heavily. While she focuses on being honest and disturbingly revealing about the body, I chose to be more conceptual and metaphorical about one’s body as it is a very personal and multifaceted experience.

Moje práce se soustředí na sebereflexi vlastní identity a procházela procesem. Toto téma je pro mě důležité jako pro někoho, kdo se potýkal s vnímáním sebe sama. Ponořením se do tématu sebereflexe se zaměřuji na různé perspektivy a faktory, které tvoří identitu člověka. Umělci jako jsou Jenny Saville, Nikita Kadan a John Singer Sargent ovlivnili a urychlili můj tvůrčí proces. Saville používá maso a tělo jako klíčové pojmy ve své práci, což silně ovlivnilo zaměření mé práce. Zatímco Saville se zabývá upřímností a znepokojivě odhalujícím přístupem k tělu, já jsem se rozhodla být ohledně vlastního těla více konceptuální a metaforická, protože jde o velmi osobní a mnohostrannou zkušenost.

 

Anna Páleníková

The concept and issue which I wanted to explore through my work is the relationship between nature and human behaviour on Earth. I would like to visually represent how we as humans shape the way through which nature behaves as a result of the act of our accommodating to natural environments. I believe that it is important to consider the effects of human activity on the surrounding environment as nature is not a foundation which will stay forever. Especially with the negative impacts of the increase of pollution emissions, overpopulation and deforestation, the human species is altering the natural form of life on Earth, which in my opinion needs to be addressed.

Koncepce a problematika, na kterou jsem se chtěla ve své práci soustředit, je vztah mezi přírodou a lidským chováním na Zemi. Chtěla jsem vizuálně znázornit, jak jsme my lidé utváříme způsob, jakým se příroda chová v reakci na naše přizpůsobování přírodnímu prostředí. Domnívám se, že je důležité zvážit dopady lidské činnosti na okolní prostředí, jelikož příroda není stálý jev, který zůstane navždy. S ohledem na negativní dopady nárůstu znečištění, přelidnění a odlesňování mění lidstvo přirozenou formu života na Zemi, což je dle mého názoru třeba řešit.

Eliška Jarvisová

In my work I explore the themes of youth, childhood and adolescence. It is one of the most defining periods of our lives, shaping our identity and who we are as people. These concepts are important to me as I am currently in this stage of my life, and many pieces, such as ‘Connection’ and ‘Growing up’, were inspired by my own experiences. My aim is to portray and express certain emotions and experiences that we go through in our youth, such as self doubt, hardships of becoming adolescent, friendships, and childhood.  My pieces interrelate through the central theme of youth, explored through a range of concepts and materials. I have experimented with traditional mediums such as painting, coloured pencils or collage, as well as with contemporary methods like digital art, photography and projection mapping. For each project, I tried to use materials that express the overall concept of the piece.

Ve své práci se zabývám tématy mládí, dětství a dospívání. Je to jedno z nejzásadnějších období našeho života, které utváří naši identitu a to, kým jsme jako lidé. Tyto koncepty jsou pro mne důležité, protože jsem právě v této fázi svého života, a mnoho děl, jako například ‚Connection‘ a ‚Growing up‘, bylo inspirováno mými vlastními zkušenostmi. Mým cílem je ztvárnit a vyjádřit určité emoce a zážitky, kterými procházíme v mládí, jako jsou pochybnosti o sobě samém, těžkosti dospívání, přátelství a dětství. Moje díla se prolínají prostřednictvím ústředního tématu mládí, zkoumaného prostřednictvím řady konceptů a materiálů. Experimentovala jsem s tradičními médii, jako je malba, barevné tužky nebo koláže, i se současnými metodami, jako je digitální umění, fotografie a projekční mapování. U každého projektu jsem se snažila použít materiály, které vyjadřují celkový koncept díla.

Tomáš Vladyka

Throughout my exhibition, I focused on the idea of animal symbolism. I hold animals dear in my heart; animals are the closest things that connect us to the natural world. By representing them in my pieces, I was able to critique human misdoings and also emphasise certain human aspects in an indirect, artistic manner. Additionally, using symbolism I created a more surreal, absurdist context, where my pieces conceptually intrigue viewers to engage with the work and ponder upon them, thus, increasing the chance of the experience being memorable. As the world is evolving, art is evolving also. By using digital media, I wanted to have a taste of emerging media. Using this media allowed me to create effects that would not be otherwise possible.

Skrze svoji výstavu jsem se zaměřil na myšlenku zvířecí symboliky. Mám zvířata velmi rád, jsou zvířata tím nejbližším, co nás spojuje s přírodou. Prostřednictvím využití zvířat ve svých dílech, jsem byl schopen kritizovat lidské přečiny a také zdůrazňovat určité lidské aspekty nepřímým, uměleckým způsobem. Navíc jsem pomocí symbolismu vytvořil více surrealistický, absurdní kontext, kdy moje díla koncepčně vtahují diváky, aby se aktivně zajímali a přemýšleli o nich, čímž se zvyšuje šance, že jejich zážitek bude nezapomenutelný. Když se vyvíjí svět, vyvíjí se i umění. Pomocí digitálních médií jsem chtěl vyzkoušet nové směry. Použití tohoto média mi umožnilo vytvářet efekty, které by jinak nebyly možné.

Diego Štumpa

Throughout my exhibition, I explored the concepts of 3D and shapes. These concepts are important to me because of my interest in physics and the fascination I have with the act of creating something with calculations and precision; my work allows me to showcase the complexity and beauty that can be achieved through mathematical precision. By utilising these concepts in my art pieces, I aim to challenge the viewer's perception of space and form, and to encourage them to think about the relationship between art and science. Despite the occasional setbacks and challenges, I believe that the pursuit of precision and creativity is a worthwhile endeavour that can lead to great personal and professional growth.

Ve své výstavě jsem zkoumal koncepty 3D a různých tvarů. Tyto pojmy jsou pro mě důležité kvůli mému zájmu o fyziku a mé fascinaci spojené s tvorbou za pomoci výpočtů a přesností. Moje práce mi umožňuje představit složitost a krásu, které lze dosáhnout pomocí matematické přesnosti. Využitím těchto konceptů ve svých uměleckých dílech se snažím zpochybnit divákovo vnímání prostoru a formy a povzbudit je k přemýšlení o vztahu mezi uměním a vědou. Navzdory občasným neúspěchům a výzvám věřím, že snaha o přesnost a kreativitu stojí za úsilí, které může vést k velkému osobnímu a profesnímu růstu.

 

Exhibition review/Recenze výstavy

The exhibition struck me with the variety of styles among the students and the mediums they used for their work. It was incredible to see the 3D space being well incorporated into the layout of their art pieces and I was very happy to see students experimenting with sculptures, animations and projections besides the traditional “on canvas” format. Every piece truly reflected the personality and passion of individual students and left me amazed and proud of my classmates. I’m very thankful for this experience as a viewer.

Výstava mě zaujala rozmanitostí stylů mezi studenty a napříč médii, které pro svoji práci používali. Bylo neuvěřitelné vidět, jak je 3D prostor dobře zakomponován do rozvržení jejich uměleckých děl a velmi ráda jsem viděla, jak studenti experimentovali se sochami, animacemi a projekcemi kromě užití tradičního „plátna“. Každý kus skutečně odrážel osobnost a vášeň jednotlivých studentů a zanechal mě v úžasu a hrdosti na své spolužáky. Za tuto zkušenost jsem jako divačka velmi vděčná.

Varvara Kharchenko, Year 6/6. ročník

Pre IB Art Exhibition/Výtvarná výstava studentů Pre IB 

The Vernissage was impressive and my classmates' sculptures were a standout feature. The patination of the sculptures with the ‘natural world’ theme really brought them to life. Additionally, the exhibits created by the IB students were breathtaking; their skills, techniques presentation were truly impressive. Overall, it was a great showcase of artistic talent and creativity. It’s weird to think that I might stand where they did in 2-3 years’ time exhibiting my own work.

Vernisáž byla působivá a sochy mých spolužáků byly výjimečným prvkem. Patinování soch s tématem ‚přírodního světa‘ je skutečně oživilo. Exponáty vytvořené studenty programu IB byly úchvatné; jejich dovednosti a techniky prezentace byly opravdu působivé. Celkově to byla skvělá přehlídka uměleckého talentu a kreativity. Je zvláštní pomyslet, že bych tam za 2-3 roky mohl také stát a prezentovat svou vlastní práci.

Leo Keates, Year 3/3. ročník

 

The Pre IB exhibition included sculptures surrounding the theme of the ‘natural world’. I think that the 3D models were an interesting addition to the exhibition since they were all based on the same theme and grouped together, but were all unique in their own way. It was interesting to see the exhibits of the IB students since it might be something I will be experiencing in a couple of years.  

Výstava v programu Pre-IB zahrnovala sochy na téma „přírodní svět“. Myslím si, že 3D modely byly zajímavým doplňkem výstavy, protože všechny byly založeny na stejném tématu a seskupeny, a přesto každý z nich působil jedinečně. Bylo zajímavé vidět exponáty studentů programu IB, protože za pár let budu možná zažívat něco podobného.

Marina Žiaranová, Year 3/3. ročník

Year 5 - Design a Shrine/ Navrhněte svatyni - 5. ročník 

Daniil Gnezdilov: ‘Homage to Motherhood’ 

A juxtaposition between the grit of the outside world and the warmth of your mother’s hug. Inspired by tagged club doors, urban graffiti, kitsch advertisement and Russian Orthodox frescoes in churches. 

Srovnání mezi drsností vnějšího světa a vřelým objetím vaší matky. Inspirováno štítkovanými dveřmi klubů, městskými graffiti, kýčovitou reklamou a ruskými pravoslavnými freskami v kostelech.

 

Beatrice Doubová: 'Noorani'

Noorani or “light”, is a mixed media installation that explores the intersection of Islamic religion, Javanese culture, and womanhood; creating a sacred space that honours the divine feminine. The piece was inspired by my own cultural and religious background as a woman of Javanese and Islamic heritage. 

Noorani neboli „světlo“ je smíšená mediální instalace, která zkoumá průnik islámského náboženství, jávské kultury a ženství; vytvoření posvátného prostoru, který ctí božskou ženskost. Dílo bylo inspirováno mým vlastním kulturním a náboženským zázemím jako ženy jávského a islámského původu.

 

Forrest Tischenko: ‘An ode to old tech, the shrine’

A memorial to what is becoming considered old and obsolete technology as the world progresses, as well as a literal and conceptual window into a possible future where technology may be so integrated into our society that it never becomes obsolete. It brings up the contemporary issues that come with the rapid development of artificial intelligence, and prompts thoughts on whether a time will come when robots become so similar to humans, both in their internal workings and behaviour, that they morph into one another to become indistinguishable.

 

Památník toho, co je v průběhu časů považováno za starou a zastaralou technologii, stejně jako doslovné a koncepční okno do možné budoucnosti, kde technologie může být tak integrována do naší společnosti, že nikdy nebude zastaralá. Dílo ztvárňuje současné problémy, které přicházejí s rychlým rozvojem umělé inteligence, a podněcuje k zamyšlení nad tím, zda přijde doba, kdy se roboti stanou tak podobní lidem, jak ve svém vnitřním fungování, tak ve svém chování, že se promění jeden v druhého, aby se stali nerozeznatelnými. 

TOK exhibition @ Pragovka/ Výstava TOK v Pragovce

A welcome newcomer to the Y6 IB Visual Art event at Pragovka this year was the TOK exhibition. Some of the Y5 students opted to complete this component of their TOK studies this year leaving them with one less thing to think about in Y6. For many of us, this was an enjoyable and informative way to showcase the core subject of TOK to the students, parents and non-TOK teaching staff. Let’s be honest, many of us don’t really know what goes on in TOK lessons, but at least now some of the enigma of the exhibition component has been demystified. 

Each student displayed just one single object accompanied by the knowledge question they had been researching. It’s fair to say it’s less of an exhibition, more of a mini presentation around a knowledge question, such as What is the relationship between personal experience and knowledge? (objects represented: a climbing harness & a pacemaker). A Haiku was the object for the question: Does some knowledge belong only to particular communities of knowers?, whilst a cup of coffee drew my attention to the question: What role do experts play in influencing our consumption or acquisition of knowledge? 

Seeing the single objects (realia) in front of you, along with the question was enough to draw in the curious. The TOK students then responded to the knowledge question posed, and were confident in sharing their research of the area of knowledge. I was impressed by the confident way in which they handled being cross-questioned, talked about eliminating their biases & were able to make links to other objects. 

Well done to the Y5 students who participated in this event and let’s hope it returns next year to take its seat next to the exhibiting visual artists. 

Anna Beard (non-TOK teacher) 

Výstava děl v rámci předmětu TOK byla letos vítanou novinkou tradiční umělecké výstavy IB na Pragovce. Někteří ze studentů 5. ročníku se rozhodli dokončit svou práci v rámci předmětu TOK již letos, aby si ulehčili náročný program v 6. ročníku. Byl to příjemný a poučný způsob, jak studentům, rodičům a učitelům představit IB předmět TOK. Buďme upřímní, mnoho z nás vlastně neví, co se v hodinách TOK vlastně děje, a díky této výstavě byla alespoň část této záhad odhalena.

Každý student zobrazil pouze jeden jediný předmět doplněný zkoumanou vědomostní otázkou. Je na místě říci, že nejde úplně o výstavu, ale spíše o mini prezentaci související s vědmostní otázkou - například Jaký je vztah mezi osobní zkušeností a vědomostí? (vystavené předměty: horolezecký postroj a kardiostimulátor). Haiku bylo předmětem k otázce: Patří některé znalosti pouze určitým komunitám znalců?, zatímco šálek kávy mě přilákal k otázce: Jakou roli hrají odborníci při ovlivňování naší spotřeby nebo získávání vědomostí?

Vidět jednotlivé objekty (realia) před sebou společně s klíčovou otázkou stačilo k tomu, aby to přitáhlo zvědavce. Studenti předmětu TOK poté odpověděli na položenou znalostní otázku a sebevědomě se podělili o svůj výzkum ve své oblasti. Byla jsem ohromena tím, jak zvládali zkoumavé dotazy s přehledem, hovořili o odstranění předsudků a byli schopni propojit danou oblast na další předměty.

Blahopřejeme studentům 5. ročníku, kteří se této akce zúčastnili, a doufejme, že se tento program příští rok opět vrátí a zaujme místo vedle umělců vystavujících svá výtvarná díla.

Anna Beard (neučí předmět TOK)