Diversity Week/Týden rozmanitosti

Václav Havel Scholarship Concert

Roma and Diversity Awareness Week/Týden romské kultury a rozmanitosti

During the Roma and Diversity Awareness Week, the theme was introduced during student assemblies with this year’s focus on freedom. The week culminated with the Václav Havel Scholarship Concert. You can read more about all the activities in the articles in this section.

V rámci Týdne romské kultury a rozmanitosti bylo toto téma představeno na studentských shromážděních, včetně letošního zaměření na svobodu. Celý týden vyvrcholil Koncertem na podporu Stipendia Václava Havla. Více se o jednotlivých aktivitách týdne dozvíte v článcích níže.

Václav Havel Scholarship Concert/Koncert na podporu Stipendia Václava Havla

On Friday, 31st March, the seventh annual concert in support of the Václav Havel Scholarship, which is intended for boys and girls from Romani families, took place in the Baroque refectory of the Dominican monastery in Prague. We believe that education can help the Roma community overcome the problems they face.

This year's concert, including the auction, was a huge success. The scholarship team raised more than 109 000 czk.

V pátek, 31. března, proběhl v Barokním refektáři dominikánského kláštera v Praze již sedmý ročník koncertu na podporu Stipendia Václava Havla, které je určené pro chlapce a dívky z romských rodin. Věříme, že vzdělání může pomoci romské komunitě překonávat problémy, jimž čelí. 

Letošní koncert, včetně aukce, měl obrovský úspěch po všech stránkách. Vybralo se více než 109 000 Kč.

You can watch a short video from the concert here:/Na krátké video z koncertu se můžete podívat zde:

Perspective of the Václav Havel Scholar/Pohled držitele Stipendia Václava Havla

For me, the Roma Awareness week was a big success. I believe that it is very important for people to learn more about our culture so they can understand us more. People often don’t talk about us nicely and they judge us even though they don’t know us. I’m glad that I can participate in these events and their positive message about us, about Roma people. 

Z mého pohledu byl Týdne romské kultury a rozmanitosti velkým úspěchem. Věřím, že je velmi důležité, aby se lidé dozvěděli více o naší kultuře, aby nám více porozuměli. Lidé o nás často nemluví hezky a soudí nás, i když nás neznají.Jsem rád, že se mohu zúčastnit těchto akcí a jejich pozitivního poselství o nás, o Romech.

Adam Laburda, Year 2

I’m Adam, I'm a student, I’m a Roma boy from Czech Republic. Studying at the ECP is very important to me and I will tell you why. A lot of people think that Roma people are mostly good musicians or dancers but I’m none of those. You definitely don’t want to hear me singing. That’s why I brought my friends who really sing very well.

More important to me is education, achieving something and being very good at something. We have loads and loads of Roma people who are highly educated and very respected and they are my role models. Though, their journey was not easy. My parents always tell me that there should be more Roma people like them so things could change and I absolutely agree. That’s why I’m so glad that the start to my journey can be much easier thanks to the Václav Havel Scholarship. 

Jmenuji se Adam a jsem student, jsem romský chlapec z České republiky. Studium na Anglickém gymnáziu je pro mě velmi důležité a řeknu vám proč. Spousta lidí si myslí, že Romové jsou většinou dobří hudebníci nebo tanečníci, ale já nejsem ani jedno. Určitě byste mě nechtěli slyšet zpívat. Proto jsem přivedl své přátele, kteří opravdu umí velmi dobře zpívat.

Pro mě je důležitější vzdělání, něčeho dosáhnout a být v něčem velmi dobrý. Máme spoustu Romů, kteří jsou vysoce vzdělaní a velmi vážení a jsou mými vzory. Jejich cesta však nebyla jednoduchá. Moji rodiče mi vždy říkají, že by mělo být více takových Romů, aby se věci mohly změnit, a já naprosto souhlasím. Jsem proto moc rád, že začátek mé cesty může být díky Stipendiu Václava Havla mnohem snazší.

How to support the scholarship/Jak podpořit stipendium

If you would like to support this initiative further, please send your donation to the school account number: 481831023/0300. Please give your name as the reference and put the initials VHS as the specific symbol. If you need a confirmation slip for your donation for tax purposes, please send an email to monika.kopova@ecp.cz

Thank you for your support!

Pokud byste chtěli tuto iniciativu podpořit ještě více, svůj dar můžete zaslat na číslo školního účtu: 481831023/0300. Do poznámky pro příjemce uveďte, prosím, Vaše jméno  a iniciály VHS jako specifický symbol. Potřebujete-li potvrzení o daru pro daňové účely, zašlete e-mail na adresu monika.kopova@ecp.cz

Děkujeme za Vaši podporu!

You can find information about the scholarship and the possibilities of its further support on the school’s website and on the website of the scholarship.

Informace o stipendiu a možnostech jeho další podpory najdete na webu školy a  na stránkách stipendia: https://stipendium-vaclava-havla-cz.webnode.cz/

Activities in individual year groups/Aktivity v jednotlivých ročnících

Year 1 Ignis reflects on the lectures/Co přednášky daly třídě 1B

Based on t​he lectures, we better understand the need for greater protection of the human rights of Roma people, including their rights to education, employment, and housing. Understanding the roots of the Roma is important for cultural diversity, raising awareness about historical discrimination that Roma people experienced, and recognising the contributions of the Roma community. The Roma people deserve to be treated equally and not to be stereotyped.  

The lectures helped us learn more about the Roma people and their culture. We really like that this school has a scholarship supporting Roma students. The Roma people have a long and rich cultural heritage including literary traditions that offer insights into their unique experiences. We also found out about the challenges the Roma people had to face. 

The past of the Roma is very interesting and we should learn more about it. The Roma made strong contributions to the cultures in countries they have settled in.

We learned that there are many Romani authors and that their books are translated into the Czech language. It is useful that some Roma literature is produced in two languages, e.g. Czech and Roma, which helps the Roma people who don’t know Romani well learn how to properly speak and write the language. We really enjoyed that we could look at the books and see the language on paper and not just hear it. Interestingly, some of the Romani words assimilated into other languages, including Czech or English. Literature is very important for the Roma. 

Na základě přednášek v rámci týdne osvěty lépe chápeme potřebu větší ochrany lidských práv Romů, včetně jejich práv na vzdělání, zaměstnání a bydlení. Pochopení kořenů Romů je důležité pro kulturní rozmanitost, zvýšení povědomí o historické diskriminaci, kterou Romové zažili, a uznání přínosu romské komunity. Romové si zaslouží, aby se s nimi zacházelo rovnoprávně a bez předsudků.

Přednášky nám pomohly dozvědět se více o Romech a jejich kultuře. Jsme rádi, že naše škola má stipendium na podporu romských studentů. Romové mají dlouhé a bohaté kulturní dědictví včetně literárních tradic, které nabízejí pohled na jejich jedinečné zážitky. Dozvěděli jsme se také, jakým výzvám Romové museli čelit. Minulost Romů je velmi zajímavá a měli bychom se o ní dozvědět více. Romové výrazně přispěli ke kulturám v zemích, ve kterých se usadili.

Z přednášek víme, že je mnoho romských autorů a že jejich knihy jsou překládány do češtiny. Užitečné je, že některá romská literatura je produkována ve dvou jazycích, např. česky i romsky, což pomáhá Romům, naučit se správně mluvit a psát svým jazykem. Moc nás bavilo, že jsme mohli nahlédnout do knih a vidět, jak vypadá romský jazyk na papíře. Zajímavé je, že některá romská slova se asimilovala do jiných jazyků, včetně češtiny nebo angličtiny. Literatura je pro Romy velmi důležitá.

Year 2 reflections of the theme Freedom in the film How I Became a Partisan

Year 3 Trip to Lety/Výlet 3. ročníku do Let

It made me feel really weird standing above hundreds of dead bodies: the victims of the Holocaust, immense torture, and endless trauma. The forest around the memorial resonated with bitterness, coldness, and fear. I can not comprehend the trauma people had to go through while in the Roma camp or any other Nazi-operated facility used as a waiting room before being transported to concentration camps and murdered. Holocaust and the monstrous acts Nazis did is a very sensitive topic for me because my grandpa's grandparents were Jews and were murdered in a concentration camp, the Łódź Ghetto after being transported there from Terezín, and his mom was not far away from the same fate. 

Despite learning about the Holocaust, the reasons for it, and why Nazis were able to do what they did, I can't describe how sick to the stomach it makes me only thinking about it. This was my first ever visit to a Holocaust-related site used for the torture and exploitation of people, and it was challenging. I had goosebumps the whole time and my stomach felt tight. I cannot imagine how 17 adults and 7 toddlers could possibly LIVE in the small huts we saw. Seventeen of us could barely fit there standing, not to mention it was as cold as the outside. It is horrific to think about the conditions under which the Roma people had to live there if you can even call it live. 

The number of people the Nazis aimed to exterminate is horrid. Ordinary people and children: Jews, Roma, disabled, and many many more were treated in a way no living organism should ever be treated. However, the more important it is for us to learn from the past and ensure NOone ever has to experience the same pain, trauma, and fear. This is the reason we must ensure the safety of people and children. By learning about the Holocaust and the genocide of the Roma I saw to what extremes people can go to rule over others, and how most will remain bystanders: just watch and do nothing. The Czech people took part in the Holocaust as well, they were the directors of the Roma camps in Czechoslovakia. They didn’t stand up for what was right and allowed this to happen. I hope that we can learn from the past and, by working together, create a world without wars and conflict, a world where people are kind to each other and respect each other, no matter their gender, religion, or ethnicity.

May all the victims of the Holocaust rest in eternal peace.

Amélie Fišerová, Year 3

Měla jsem opravdu zvláštní pocit, když jsem stála nad stovkami mrtvých těl: obětí holocaustu, nesmírného mučení a nekonečných traumat. Les kolem památníku rezonoval hořkostí, chladem a strachem. Nedokážu pochopit, jakým traumatem si lidé museli projít, když byli v romském táboře nebo v jiném nacisty provozovaném zařízení, které sloužilo jako čekárna, než byli transportováni do koncentračních táborů a zavražděni. Holocaust a monstrózní činy nacistů představují pro mne velmi citlivé téma, protože prarodiče mého dědečka byli Židé a po transportu z Terezína byli zavražděni v koncentračním táboře, lodžském ghettu. Matka mého dědečka neměla daleko ke stejnému osudu.

Navzdory tomu, že jsem se dozvěděla více o holocaustu a důvodech toho, proč nacisté byli schopni něco takového udělat, nedokážu popsat, jak špatně se mi z toho dělá od žaludku, když o tom jen přemýšlím. Lety byly mojí vůbec první návštěvou místa souvisejícího s holocaustem, které se využívalo k mučení a vykořisťování lidí, a bylo to náročné. Celou dobu jsem měla husí kůži a stáhlý žaludek. Nedovedu si představit, jak by 17 dospělých a 7 batolat mohlo ŽÍT v malých chatrčích, které jsme viděli. Sedmnáct z nás se tam sotva vešlo ve stoje, nemluvě o tom, že tam byla taková zima jako venku. Je strašné pomyslet na to, v jakých podmínkách tam Romové museli žít, dá-li se to vůbec nazvat žitím.

Počet lidí, které nacisté chtěli vyhladit, je děsivý. Obyčejní lidé a děti - Židé, Romové, postižení a mnozí další čelili zacházení, jaké by žádný živý tvor neměl zažít. O to více je však pro nás důležité poučit se z minulosti a zajistit, aby NIKDO nikdy nemusel podstoupit stejnou bolest, trauma a strach. To je důvod, proč musíme zajistit bezpečnost lidí a dětí. Když jsem se dozvěděla o holocaustu a genocidě Romů, zjistila jsem, do jakých extrémů mohou lidé zajít, aby vládli ostatním, a jak tomu většina bude jen přihlížet; jen se dívat a nic s tím nedělat. Na holocaustu se podíleli i Češi, byli řediteli romských táborů v Československu. Nepostavili se za to, co bylo správné, a dovolili, aby se to dělo. Doufám, že se dokážeme poučit z minulosti a společnou prací vytvoříme svět bez válek a konfliktů, svět, kde jsou lidé k sobě laskaví a respektují se, bez ohledu na pohlaví, náboženství nebo etnickou příslušnost.

Ať všechny oběti holocaustu odpočívají ve věčném pokoji.

Amélie Fišerová, 3. ročník

Debate for Years 4 and 5/Debata pro 4. a 5. ročník

During the debate for students in Years 4 and 5, the panelists were discussing the following topics - What is freedom? What does it mean? How do l reach it? How do I know something is or is not freedom? 

The panelists included Jan Urban, a journalist, teacher and dissident of the communist regime; Patrik Banga, a Czech journalist, blogger, writer and musician of Roma nationality, Fr. Filip Boháč, a Prior of the Dominican Monastery in Prague, Emily Rankin, a servant of @WomenEd company and ECP staff member; and Ondřej Kozák, an ECP graduate.

Here are some reflections from the students:

What have you learned thanks to the debate?

Diversity of perspectives on freedom.

Arguments about freedom are very complex and lots of answers can be right.

Too much freedom affects other people.

We need to participate in raising awareness.

Social activism is important - even a small project or little help can make a difference.

We should not take our freedom and privileges for granted and we should help others to get that as well.

We have freedom to decide for ourselves what we do with our freedom; first comes freedom inside ourselves, then we can talk about external freedom.

One’s freedom ends when it limits freedoms of others, therefore media that spread disinformation should be limited.

How has the debate helped you to see different approaches to freedom?

The importance of intersectionality in discussions.

There are many ways to restrict someone’s freedom.

Experiences that people have in life affect how they define freedom.

We have freedom of responsibility and we should use it well, as people can use information as a weapon.

Has the debate left some questions open?

Some questions were left unanswered, especially those relating to religion.

The question of too much freedom and also restriction of certain media is still open - freedom of speech and censorship vs. spreading hate and lies.

Během debaty pro studenty 4. a 5. ročníku diskutovali členové panelu následující témata - Co je svoboda? Co to znamená? Jak dosáhnout svobody? Jak poznat, že něco je nebo není svoboda?

Mezi panelisty byli Jan Urban, novinář, pedagog a dizident komunistického režimu; Patrik Banga, český novinář, blogger, spisovatel a hudebník romské národnosti; Fr. Filip Boháč, převor dominikánského kláštera v Praze; Emily Rankin, členka organizace @WomenEd a pedagožka v ECP; a Ondřej Kozák, absolvent ECP.

Zde jsou některé úvahy studentů po debatě:

Co jste se díky debatě dozvěděli?

Rozmanitost pohledů na svobodu.

Argumentace na téma svoboda je velmi složitá a více odpovědí může být správných.

Příliš mnoho svobody má dopad na ostatní lidi.

Musíme se podílet na zvyšování povědomí o svobodě.

Sociální aktivismus je důležitý – i malý projekt nebo malá pomoc může něco změnit.

Svou svobodu a privilegia bychom neměli brát jako samozřejmost a měli bychom pomáhat ostatním, aby je také získali.

Máme svobodu rozhodnout se sami, co se svou svobodou uděláme; nejprve přichází svoboda uvnitř nás samých, pak můžeme mluvit o svobodě vnější.

Svoboda člověka končí tam, kde omezuje svobodu ostatních, a proto by měla být omezena média, která šíří dezinformace.

Jak vám debata pomohla vidět různé přístupy ke svobodě?

Význam intersekcionality v diskusích.

Existuje mnoho způsobů, jak omezit něčí svobodu.

Zkušenosti, které lidé v životě mají, ovlivňují to, jak definují svobodu.

Máme svobodu odpovědnosti a měli bychom ji dobře využívat, protože lidé mohou používat informace jako zbraň.

Nechala debata některé otázky otevřené?

Některé otázky zůstaly nezodpovězeny, zejména ty týkající se náboženství.

Otázka přílišné svobody a také omezování některých médií je stále otevřená - svoboda slova a cenzura vs. šíření nenávisti a lží.