Sports at ECP/Sport v ECP

ECP boys basketball teams

News from the PE Department /Novinky z oddělení tělesné výchovy

At this time of year we are usually looking forward to the long awaited return of the warm weather. Yet here we are in March with snow on the ground and frozen sports pitches in the morning! 

Some recent good news, however, has been the opening of our new pressure hall. It is still not quite finished but with a temporary floor and court markings, we have been able to teach some basketball and the students had the opportunity to showcase their basketball talents in the Inter house competition last week.  

V tomto období se obvykle těšíme na dlouho očekávaný návrat teplého počasí. Přesto tu máme březen se sněhem a se sportovišti, které jsou po ránu zamrzlé!

Nedávnou dobrou zprávou je však otevření naší nové nafukovací haly. Ještě není vše úplně hotové, ale s provizorní podlahou a značením kurtů jsme byli schopni procvičovat basketbal a studenti měli minulý týden příležitost předvést svůj basketbalový talent v soutěži mezi kolejemi.

Interhouse basketball competition/Soutěž v basketbalu mezi jednotlivými kolejemi

We had over 100 students playing, with boys and girls from Years 1-6 representing their houses, and the overall winners were Terra, with Aqua winning the girls’ competition and Ventus winning the boys’ competition. The crowd were involved too, having the opportunity to select their MVP (Most Valuable Player) from their house and also by supporting the ECP Allstars, (some ECP teachers!), who came on court at half time to try and score points for their house which will be converted into merits towards the house competition…!!! The winners were Mr Wyllyams (Ignis) and Mr McGrath (Aqua) with 8 points scored in one minute.  

Aktivně se zúčastnilo více než 100 studentů - chlapci i dívky ze všech ročníků reprezentovali své koleje a celkovým vítězem se stala kolej Terra, přičemž Aqua vyhrála soutěž dívek a Ventus vyhrál soutěž chlapců. Diváci byli také zapojeni, měli možnost vybrat nejužitečnějšího hráče ze své koleje a také tím, že podpořili tým ECP Allstars (některé učitele z ECP), kteří přišli na kurt o poločase, aby se pokusili získat body pro svou kolej!!! Vítězi se stali pan Wyllyams (Ignis) a pan McGrath (Aqua) s 8 body získanými za jednu minutu.

 

Results/Výsledky

1st place Girls - Aqua

1st place Boys - Ventus

Matches against other schools / Zápasy proti jiným školám

As we have been able to play basketball in lessons we have also taken the opportunity to play matches against some other local international schools and our senior boys recently played against Riverside, with our A team winning 51-38 and our B team narrowly losing 35-22, as well as taking part in an ISSAP tournament at ISP where we lost to ISP and also against PBIS, albeit by a point, and then we beat Meridian very comfortably. Our junior boys, junior girls and senior girls teams were also playing against Riverside in the last week of term. This is all geared towards having some strong school representative teams in basketball next school year when we will be able to train regularly both at lunchtime and after school. 

Senior boys basketball teams v Riverside International School
Senior boys basketball teams v Riverside International School

We have also played some football matches this term against Meridian International School with our u14 girls and boys teams being triumphant in their matches and I hope to have more students playing games against other schools in the summer term. 

Y2 boys football team v Meridian International School
Y2 boys football team v Meridian International School

With the summer term around the corner, we will be doing some track and field athletics with our classes in preparation for sports day as well as building some other recreational activities into the programme, both in lessons and after school too. 

We wish everyone a good Easter break and see you soon. 

The PE Department

Y1 boys football team v Meridian International School
Y1 boys football team v Meridian International School

Jelikož jsme měli možnost hrát basketbal v hodinách tělesné výchovy, využili jsme příležitosti zahrát si zápasy proti některým dalším mezinárodním školám v Praze. Naši starší chlapci nedávno hráli proti Riverside, přičemž náš A tým vyhrál 51-38 a náš B tým těsně prohrál 35-22. Účastnili jsme se rovněž turnaje ISSAP na ISP, kde jsme prohráli s ISP a také s PBIS, byť o jeden bod, a poté jsme velmi pohodlně porazil školu Meridiani. V posledním týdnu trimestru se proti Riverside utkali také naše týmy mladších žáků, juniorek a starších dívek. Cílem těchto aktivit je, abychom v příštím školním roce, kdy budeme moci pravidelně trénovat jak v polední pauze, tak i po vyučování, měli několik silných reprezentačních týmů v basketbalu.

V jarním trimestru jsme také odehráli několik fotbalových zápasů proti Meridian International School, kde naše dívčí a chlapecké týmy do 14 let ve svých zápasech triumfovaly, a doufám, že v letním trimestru se do zápasů proti jiným školám zapojí ještě více studentů.

S blížícím se letním trimestrem se ve výuce zaměříme na atletiku v rámci přípravy na sportovní den a také představíme rekreační aktivity, a to jak v hodinách, tak i po vyučování.

Přejeme všem krásné Velikonoce a brzy na viděnou.

Oddělení tělesné výchovy  

Bouldering/Lezení

Taking the new bouldering courses instead of the usual PE is very entertaining. It is nice that the PE department provides us with a variety of sports we can choose from. The climbing courses are led by Mr. Klaus, who is very experienced. Thanks to this, he can precisely give us helpful advice on how to grab or choose different holds. He also gives us challenges to complete at the start of the lesson which are very fun to warm up on. Even though the number of students taking the course is only half of what was originally expected, the atmosphere is very friendly. I like that there are different levels of difficulty on the climbing wall, so this way everybody gets to choose a difficulty, get better at it, and see the progress at their own pace. 

At the start of the course we received a list with all of the easier paths so we can tick paths that we have already done and improve. Also, the wall sometimes changes with new holds installed which increases the variety of different paths on the wall even more. Overall, I think bouldering is a good opportunity to learn new skills, and it definitely makes the PE subject more fun.

Tomáš Mašovský, Year 3

Absolvování nového kurzu lezení místo obvyklé náplně tělesné výchovy je velmi zábavné. Je příjemné, že nám oddělení tělesné výchovy poskytuje různé druhy sportů, ze kterých si můžeme vybrat. Lezecké kurzy vede pan učitel Klaus, který je velmi zkušený. Díky tomu nám může přesně poskytnout užitečné rady, jak uchopit nebo vybrat různé úchyty. Na začátku každé lekce nám také zadává výzvy, které je třeba splnit a které jsou v rámci rozcvičky zábavné. Přestože počet studentů absolvujících kurz je pouze poloviční oproti původnímu očekávání, atmosféra je velmi přátelská. Líbí se mi, že na lezecké stěně jsou různé úrovně obtížnosti, takže si každý může vybrat svoji úroveň, zdokonalit se v ní a dělat pokrok svým tempem.

Na začátku kurzu jsme dostali seznam všech jednodušších tras, abychom si mohli odškrtnout ty, které jsme již udělali a zlepšovat se. Stavba stěny se také někdy mění a instalovány jsou nové úchyty, což dále rozšiřuje rozmanitost různých tras na stěně. Celkově si myslím, že lezení je dobrá příležitost, jak se naučit nové dovednosti, a rozhodně to činí tělesnou výchovu ještě zábavnější.

Tomáš Mašovský, 3. ročník

Table tennis competition/ Soutěž ve stolním tenise

Congratulations to Ignis for winning the interhouse table tennis competition!/ Gratulujeme koleji Ignis k vítězství v soutěži ve stolním tenise!