Events/Akce

KarMUN trip

ECPA's Greek Evening/Řecký večer se sdružením rodičů ECPA

Our Parents’ Association Greek Evening, March 23, at Prague’s Agora Bistro was a lovely, warm occasion for ECP families and faculty to connect and get to know each other better, exactly what you would want from a venue named Agora. As the restaurant notes on their site: Agora is a “gathering place” or “assembly,”  the central public space in ancient Greek cities.  The 60+ parents and teachers who came can testify that we mingled in a very friendly space, helped along by excellent wine and tasty moussaka, choriatiki and souvlaki.  The baklava and kataifi desserts were easily worth a few extra hours in the gym! 

Besides the wonderful chance to chat with more members of our school community in a casual setting, we were impressed once again by the generosity of ECP parents who donated all kinds of prizes and also bought tickets for a raffle to support our students’ chosen charity. It is a project to help rebuild a number of kindergartens in Kharkiv that were destroyed by the Russian assault. It’s very exciting to see the engagement and awareness that ECP fosters in our kids. Two students in particular, Anise Napoleao and Sofia Petriv, gave their time to run the raffle for us, even with their IB exams approaching. You two did such a brilliant job!  Thanks to your help, we raised 16.700 CZK. 

As always, we thank Karolina Santander, ECP’s Marketing Manager, who coordinated the event with our ECPA leader, Gavin Flook, as well as Dr. Brown for his support of the Parents’ Association. This year, we can see clearly that the Parents’ Association has a positive, meaningful role in helping ECP parents participate and express themselves on ongoing school issues but this is only because of the receptivity and dialogue that we’re offered from the school leadership. It’s been really gratifying to be given so many chances to weigh in and to be updated on school issues, from the regular Parents Calls to the recent survey created by a working group comprising both parents and teachers that enabled parents to give feedback to the school on how our students are marked and assessed. 

From school issues, to fundraising, to just these lovely chances to meet more parents who are raising teens too, the ECPA is a good way to have a bigger involvement with the school that is defining our kids’ development in such meaningful years. We hope even more parents will consider joining the ECPA. And we’d love to see still more parents turn out for our next summer evening social event. You won’t want to miss it. Save Wednesday June 7th, for a wine tasting and snacks at the historic Werichova Vila on Kampa, with outdoor lawns next to the Čertovka!

Members of the English College Parents Association

Řecký večer pořádaný sdružením rodičů ECPA se uskutečnil 23. března v pražském Agora Bistru. Pro rodiny a učitele z ECP byl tento večer krásnou a vřelou příležitostí, jak se propojit a lépe se navzájem poznat, což je přesně to, co byste od místa s názvem Agora chtěli. Jak restaurace poznamenává na svých stránkách, Agora je „místo setkávání“ nebo „shromáždění“, tedy ústřední veřejný prostor ve starověkých řeckých městech. Více než 60 rodičů a učitelů, kteří přišli, může dosvědčit, že jsme se setkali ve velmi přátelském prostoru s nabídkou vynikajícího vína a chutných variací musaky, choriatiki a souvlaki. Dezerty baklava a kataifi určitě stály za pár hodin v posilovně navíc!

Kromě skvělé příležitosti popovídat si s dalšími členy naší školní komunity v neformálním prostředí nás opět ohromila štědrost rodičů ECP, kteří věnovali různé druhy cen a také si koupili vstupenky do tomboly na podporu charitativní organizace vybrané našimi studenty. Šlo o projekt, který pomáhá s rekonstrukcí mateřské školy v Charkově, která byla zničena ruským útokem. Je velmi povzbudivé vidět aktivitu a povědomí, které ECP u našich dětí podporuje. Zejména dvě studentky, Anise Napoleao a Sofia Petriv, nám věnovaly svůj čas a uspořádaly tombolu, a to i přes blížící se zkoušky IB. Děvčata, odvedla jste skvělou práci! Díky vaší pomoci jsme vybrali částku 16 700 Kč.

 

Jako vždy děkujeme Karolině Santander, marketingové manažerce ECP, která akci koordinovala společně s vedoucím sdružení ECPA, Gavinem Flookem. Děkujeme také panu řediteli Dr. Brownovi za jeho podporu sdružení. V tomto školním roce můžeme jasně vidět, že sdružení rodičů má pozitivní a smysluplnou roli ve zprostředkování toho, aby se rodiče studentů ECP mohli účastnit a vyjadřovat se k aktuálním školním problémům. Je to však možné pouze díky vnímavosti a dialogu ze strany vedení školy. Je velmi potěšující, že jsme dostali tolik příležitostí přispět do diskusí a dostávat aktuální informace o školních záležitostech, od pravidelných online schůzek ECPA až po nedávný průzkum na téma hodnocení, který vytvořila pracovní skupina složená z rodičů i učitelů. Tento průzkum umožnil rodičům poskytnout škole zpětnou vazbu ohledně způsobu známkování a hodnocení studentů. 

ECPA je dobrý způsob, jak se více zapojit do dění školy, která ovlivňuje rozvoj našich dětí v tak smysluplném věku, od školních záležitostí, přes získávání finančních prostředků až po tyto krásné příležitosti setkat se s ostatními rodiči, kteří také vychovávají dospívající děti. Doufáme, že i další rodiče zváží svoji účast ve sdružení. A byli bychom rádi, kdyby se na naši příští letní společenskou akci dostavilo ještě více rodičů. Nebudete o to chtít přijít. Zapište si do kalendáře středu, 7. června, kdy se rodiče i učitelé setkají při degustaci vín a občerstvení v historické Werichově vile na Kampě a v přilehlých venkovních prostorách u Čertovky!

Sdružení rodičů ECPA

KarMUN

March 7 -12, ECP students from Years 2 and 3 attended the KarMUN conference in Budapest, Hungary. In addition to meeting other delegates from all over the world, hearing from distinguished guest speakers, and debating about high-interest real world topics, MUN students enjoyed exploring the beautiful city of Budapest including the underground labyrinth below Buda Castle that is said to have once held Dracula!

During this conference, ECP students crafted and debated resolutions intending to solve complex real-world issues. This year’s KarMUN topics included the debate over reproductive rights in UN Women, ideas for colonizing an exoplanet in the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS), and ending child labour in Africa in the Human Rights Council (HRC). ECP delegates represented the views of a variety of countries on these topics including the USA, China, Lebanon and Bangladesh. 

ECP delegates made quite an impression at this international conference. In fact, two students, Amelie Fišerová and Šimon Donovan, each walked away with ‘Best Delegate’ awards and three students, Alex Howell, Richard Singer and Annáš Rychtera, were all formally recognised as stand-out delegates in their committees.  

ECP MUN delegates have now begun planning our very own conference for Fall 2023. If you’re in Years 2-4 and are interested in joining us, please email Ms. Kister or come to a meeting on Thursdays (period 8) in room 311!

Jaime Kister & Diana Young, MUN Directors

7. - 12. března se studenti ECP z 2. a 3. ročníku zúčastnili konference KarMUN v Budapešti. Kromě setkání s dalšími delegáty z celého světa, přednášek významných hostů a debat o zajímavých tématech ze skutečného světa si studenti MUN užili také prozkoumávání krásného města Budapešť včetně návštěvy podzemního labyrintu pod Budínským hradem, o kterém se říká, že zde kdysi býval Drákula!

Během této konference studenti ECP vytvářeli a diskutovali o rezolucích, jejichž cílem bylo vyřešit složité problémy reálného světa. Letošní témata KarMUN zahrnovala debatu o reprodukčních právech ve Výboru OSN pro ženy, nápady na kolonizaci exoplanety ve Výboru pro mírové využití vesmíru (COPUOS) a ukončení dětské práce v Africe v Radě pro lidská práva (HRC). Delegáti ECP zastupovali názory různých zemí na tato témata, včetně USA, Číny, Libanonu a Bangladéše.

Delegáti ECP udělali na této mezinárodní konferenci skvělý dojem. Dva studenti, Amelie Fišerová a Šimon Donovan, si dokonce odnesli cenu pro „Nejlepšího delegáta“ a tři studenti, Alex Howell, Richard Singer a Annáš Rychtera, byli získali formální uznání jako vynikající delegáti ve svých výborech.

Delegáti ECP MUN nyní plánují svoji vlastní konferenci, která se bude konat na podzim 2023. Pokud jste ve 2.–4. ročníku a máte zájem se k nám připojit, pošlete e-mail paní Kister nebo přijďte na čtvrteční schůzku po vyučování v místnosti 311!

Jaime Kister a Diana Young, vedoucí kroužku MUN

Photos from the Asian Festival /Fotografie z Asijského festivalu

Well done for collecting 27.000 czk for charity at the Asian Festival 2023!/Gratulujeme ke získání finančních příspěvků na charitu v hodnotě 27 000Kč na této akci!

A programme for UK trainees / Program pedagogické praxe

The 5-week #ITT placement with trainees from @PLSCITT and @TorchSCITT finished at ECP at the end of March. It was a great pleasure to grow with these future teachers, and we look forward to seeing what they accomplish with contribution from our initiative #TeachingTogetherEurope.

Na konci března byla završena 5ti týdenní pedagogická praxe budoucích učitelů z britských organizací @PLSCITT a @TorchSCITT. Bylo nám potěšením růst společně s těmito nastávajícími pedagogy a těšíme se, že uvidíme, čeho se jim podaří dosáhnout s přispěním naší iniciativy #TeachingTogetherEurope.

"We have been overwhelmed with the kindness and support from the staff," Amber Gregory mentions in her insight into teaching at ECP and living in Prague. You can read more here.

„Byli jsme ohromeni laskavostí a podporou zaměstnanců školy," zmínila Amber Gregory při popisu svých zkušeností z vyučování v  ECP a z života v Praze. Více si můžete přečíst zde.

British Chamber of Commerce Pub Quiz/Hospodský kvíz BCC

ECP students were asked to help the British Chamber of Commerce run a typical British pub quiz for their members. Many pubs in the UK hold quiz nights for their regular customers and they can be very competitive.

But the BCC’s pub quiz at The PUB Praha 6 was a very civilised evening and our students were praised for the breadth of the subjects the questions covered, which was described as ‘astounding’. 

Our team of Year 6 students - Kryštof Folbrecht, Emma Horáková, Estella Marlowe and Adéla Pretlová - were confident question masters and were particularly praised when a temporary problem with the microphone meant they had to carry on without it for a few

minutes while new batteries were found. The whole evening was a good example of teamwork and collaboration and certainly impressed the BCC members who took part.

Studenti ECP byli požádáni, aby pomohli Britské obchodní komoře uspořádat pro své členy typicky britský hospodský kvíz. Mnoho hospod ve Spojeném království pořádá pro své stálé zákazníky kvízové ​​večery, kde je velmi soutěživá atmosféra.

Avšak hospodský kvíz BCC uspořádaný v The PUB Praha 6 byl klidnější a velmi příjemný večer a naši studenti byli pochváleni za šíři témat, které v kvízu pokryli, což bylo označeno za ‚ohromující‘.

Členové našeho týmu studentů 6. ročníku - Kryštof Folbrecht, Emma Horáková, Estella Marlowe a Adéla Pretlová - byli sebevědomými zadavateli otázek a zejména bylo zdůrazněno, jak si poradili s dočasným problémem s mikrofonem, kdy museli několik minut pokračovat bez něj, než se našly nové baterie. Celý večer byl dobrým příkladem týmové práce a spolupráce a naši studenti velmi pozitivně zapůsobili na členy BCC, kteří se kvízu zúčastnili.

Open Mic II - coming up/Chystáme Open Mic II