HM's message/Slovo ředitele

Dr Brown with the Director of the ECF, Eva Dvořáková

HM's message

By concluding the spring term with an incredible week of activities celebrating both the Roma community and the notion of Freedom, we continue to try and live up to the standards and ideals of those who founded the school back in 1994. Each year in February, I meet with some of these founders along with other supporters of the school in London who want to hear how we are doing and whether the school is still following the same liberal principles that it set out all those years ago. This group of people, who some of our community here in Prague are only vaguely aware of, is a mix of the original founding governors, alumni and other UK-based people with Czech and Slovak connections or interests. Collectively, this UK charity is called the English College Foundation (ECF). 

The ECF has recently had its AGM in London and you can read more about what was discussed in the ECPN section of this newsletter. Eva Dvořáková, an alumna who is a Director of the ECF came to visit us at the end of last term and I was able to personally thank her for the donation that they have made to the school scholarship programme. This particular scholarship is called the English College Foundation Scholarship and is aimed at attracting students who for other financial reasons might only be able to come here for the final IB years. I have already interviewed five or six very promising candidates, one of whom I hope will join us in September.

Scholarships are a critical way of trying to make ourselves accessible to a wider range of students and deliver on one of our objectives which is “to attract and retain those students best suited to the education we offer through selection, as far as possible, by academic ability rather than ability to pay.”

Thanks to Mr. Barta, the Barta Scholarship programme is due to double over the next three years - separating into two strands (the Changemaker and the Changing Lives strands) and most recently we have been approached by Prague 9 to partner with a local school that we are planning to share our temporary home with (while our building is renovated and extended). We are hoping to use our expertise to help develop a bilingual programme at this basic school. 

My long-term aspiration is to develop the Prague 9 Scholarship which I hope in time will offer more places at ECP for these local children. There are quite a few years before this will become a reality but we are going to launch a major scholarship fundraising initiative to coincide with the start of the building project to set out on this journey to help improve our accessibility to a wider and wider range of families.

Nigel Brown

Headmaster

Slovo ředitele

Jarní trimestr byl završen neuvěřitelným týdnem plným aktivit oslavujících jak romskou komunitu, tak obecně pojem svobody, který je v souladu s naší snahou postupovat podle standardů a ideálů těch, kteří naši školu v roce 1994 založili. Každý rok se v únoru setkávám s některými ze zakladatelů Anglického gymnázia i s dalšími příznivci školy sídlícími v Londýně, kteří chtějí slyšet, jak se škole daří a zda stále dodržujeme stejné liberální principy, které zakladatelé před mnoha lety stanovili. Tato skupina lidí, o které někteří z naší komunity zde v Praze vědí jen málo, je směsí původních zakládajících členů správní rady školy, absolventů a dalších osobností z Velké Británie s českými a slovenskými vazbami nebo zájmy. Tato britská nadace se nazývá English College Foundation (ECF). 

ECF měla nedávno v Londýně svou valnou hromadu a více o obsahu diskusí si můžete přečíst v sekci ECPN tohoto zpravodaje. V pátek před prázdninami nás navštívila Eva Dvořáková, absolventka naší školy a současná ředitelka ECF, které jsem tak mohl osobně poděkovat za příspěvek nadace na školní stipendijní program. Nadace založila Stipendium ECF, které je zaměřeno na přilákání studentů, kteří by z finančních důvodů mohli nastoupit pouze na poslední dva roky studia, tedy na program IB. Už jsem měl pohovory s pěti či šesti velmi nadějnými kandidáty, z nichž jeden se k nám, doufám, od září díky stipendiu připojí. 

Stipendia jsou zásadní k tomu, abychom se pokusili zpřístupnit naši školu širšímu okruhu studentů a splnit jeden z našich cílů, a to „získat a podpořit nadané studenty vhodné pro vzdělání, které poskytujeme, a upřednostnit jejich akademické předpoklady pro studium na výběrové škole před těmi finančními."

Díky panu Bartovi se má jeho stipendijní program během příštích tří let zdvojnásobit a strukturálně rozdělit na dvě kategorie (typ Changemaker a typ Changing Lives). Nedávno nás také oslovila Praha 9 a nabídla nám uzavřít partnerství s místní školou, se kterou plánujeme sdílet náš dočasný domov (zatímco naše školní budova bude zrekonstruována a rozšířena). Doufáme, že se nám s využitím našich odborných znalostí podaří rozvinout na této základní škole bilingvní program. 

Mým dlouhodobým cílem je podporovat Stipendium pro Prahu 9, díky kterému, jak doufám, bude Anglické gymnázium moci nabídnout více míst pro děti z místních škol. Do realizace tohoto plánu zbývá ještě několik let, ale již brzy se chystáme zahájit velkou iniciativu na získávání prostředků pro stipendia, jež vznikne souběžně se spuštěním stavebního projektu školy a odstartuje naši cestu k tomu, abychom pomohli zlepšit dostupnost Anglického gymnázia pro rozšiřující se okruh rodin.

Nigel Brown

ředitel