ECPN

ECPN and Duke of Edinburgh/ECPN a vévoda z Edinburghu

Many ECP graduates will be reflecting on their participation in the Duke of Edinburgh's International Award and if you have a story that you would like to share about what you gained from the Scheme, an account of a challenging expedition or of your attendance at a Gold award ceremony, we would love to hear from you at gina.hearn@englishcollege.cz. We will produce a bound collection of your contributions and send them to ECP's Founder Patron, HRH The Prince of Wales, to show our appreciation of the Scheme started by his father over 60 years ago.

Mnoho absolventů ECP zavzpomíná na svou účast v programu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu a pokud máte příběh, o který byste se chtěli podělit v souvsilosti tímto programem a co vám přinesl, například popis náročné expedice nebo účast na předávání zlatého ocenění, rádi bychom, abyste nám napsali na gina.hearn@englishcollege.cz. Vyrobíme sbírku vašich příspěvků a pošleme ji zakládajícímu patronovi ECP, princi z Walesu, abychom ukázali, jak si vážíme programu DofE, který jeho otec zahájil před více než 60 lety.

 

Josef Müller (2004) and Kristýna Holíková - now Müllerová (2005)

We all need some good news at the moment and so we are delighted to be able to congratulate two ECP graduates on their birth of their daughter. 

The proud parents are Josef Müller (2004) and Kristýna Holíková (2005). Josefa was born on 1st November 2020, weighing in at 3,95kg. Everyone at the ECP wishes them all the health and happiness in the world and hopes that Josef and Kristýna will soon be able to bring Josefa into school to say hello.

 

Všichni v tuto chvíli potřebujeme nějaké dobré zprávy, a proto jsme rádi, že můžeme poblahopřát dvěma absolventům ECP k narození jejich dcery.

Hrdými rodiči jsou Josef Müller (2004) a Kristýna Holíková (2005). Josefa se narodila 1. listopadu 2020 a vážila 3,95 kg. Všichni v ECP přejí hodně zdraví a štěstí a doufají, že Josef s Kristýnou budou brzy moci přivést Josefu do školy, abychom se pozdravili osobně.

Filip Kulštrunk (2004)

 

Congratulations to Filip on his new job as Vice President, Defence & Intelligence at SpaceKnow Inc. He is a member of the Executive Management Team, responsible for the business development, sales, delivery and overall performance of the Defence & Intelligence business area. 

On leaving ECP, Filip did a BA in Economic and Social Studies at Manchester University, followed by a MSc in International Business and Management at the Manchester Business School. He then joined the Graduate Development Framework at BAE Systems in Newcastle, moving within the company to Sweden where he was Head of Strategy & Planning for BAE Systems Hagglunds AB before being recruited by Ernst & Young in Stockholm as a Senior Consultant.

After four years in Sweden, Filip returned to Prague as Projects Director & Chief of Staff to the Chairman of the Board at Omnipol before moving to SpaceHow this month https://spaceknow.com/ where he will feel very much at home. Spacehow’s two founders are also ECP graduates - Pavel Machálek (2000) and Jerry Javornický (2002). Some graduates and staff may remember Pavel coming into school in 2015 to speak to IB Physics students about careers open to those who go on to study Physics at university - let us hope that it will soon be possible once again.

 

Gratulujeme Filipovi k jeho novému zaměstnání ve funkci viceprezidenta pro obranu a sběr informací ve společnosti SpaceKnow Inc. Je členem týmu výkonného managementu a je odpovědný za rozvoj podnikání, prodej, dodávky a celkovou obchodní výkonnost oblasti obrany a sběr informací.

Po odchodu z ECP Filip absolvoval bakalářské studium ekonomických a sociálních studií na Manchester University a poté získal magisterský titul v mezinárodním obchodu a managementu na Manchester Business School. Následně začal pracovat v sekci pro rozvoj absolventů ve společnosti BAE Systems v Newcastlu. V rámci společností se později přemístil do Švédska, kde byl vedoucím pro strategii a plánování ve společnosti BAE Systems Hagglunds AB. Následně ho zaměstnala společnost Ernst & Young ve Stockholmu na pozici Senior Consultant.

Po čtyřech letech ve Švédsku se Filip vrátil do Prahy jako ředitel projektů a vedoucí štábu předsedy představenstva v Omnipolu. Tento měsíc přešel do společnosti SpaceHow, kde se bude cítit jako doma, protože dva zakladatelé této firmy jsou také absolventi ECP - Pavel Machálek (2000) a Jerry Javornický (2002). Někteří absolventi a zaměstnanci ECP si možná pamatují, že Pavel školu navštívil v roce 2015, aby promluvil se studenty předmětu IB Physics o kariéře pro ty, kteří pokračují ve studiu fyziky na univerzitě - doufejme, že to bude brzy možné uskutečnit znovu.

 

Šárka Sirůčková (2017)

Šárka left the ECP in 2017 to study Biotechnology at the University of Edinburgh. Now in her 4th year, she has been taking part in the University’s Edinburgh Leadership Award for the past two years and has been included in their focus on Women in Leadership, as President of the Squash Club, having been awarded the Colours Award by the University for outstanding service to the club.

Here, Šárka describes her involvement and what it has meant for her.

‘Seeing the amount of organisation that's needed, I was keen to help take care of the Squash Club that had become my home away from home. This is why I became Team Captain in my 2nd year at university and President in my 3rd and 4th years. Having a committee role has taught me the importance of teamwork, communication and leadership. However, there have been some tougher times to handle, resolving conflicts or recognising your own mistakes and learning from them.

We hosted an open World Cup tournament focusing on international inclusion. Over 50 people signed up allowing us to promote inclusivity for students, making them feel welcome and included within our community. My favourite memory was being in the squad qualifying for British Universities and Colleges (BUCS) Big Wednesday, which was an achievement I will never forget - going to Nottingham and seeing our Women’s 1st and 2nd teams play in the finals was unbelievable!

I am extremely grateful to be participating in the Edinburgh Leadership Award, focusing on self-reflection, decision-making and confidence to implement those decisions. I’ve recognised the importance of feedback and self-reflection, which are crucial for personal development.’

 

Šárka ukončila studium na Anglickém gymnáziu v roce 2017 a poté studovala biotechnologie na University of Edinburgh. Nyní je ve 4. ročníku a poslední dva roky se účastní programu University's Edinburgh Leadership Award a jako prezidentka Squash Clubu byla zahrnuta do iniciativy Women in Leadership. Od univerzity získala ocenění Colours Award za vynikající služby v klubu.

Níže Šárka popisuje své zapojení a co to pro ni znamená.

„Když jsem viděla, kolem je toho třeba zorganizovat, chtěla jsem pomoci postarat se o Squash Club, který se stal mým novým domovem daleko od skutečného domova. Proto jsem se ve 2. ročníku na univerzitě stala kapitánkou týmu a ve 3. a 4. ročníku jsem prezidentkou. Role ve výboru mě naučila důležitosti týmové práce, komunikace a vedení. Někdy však nastaly i těžší časy, kdy bylo třeba zvládnout konflikty nebo uznat vlastní chyby a poučit se z nich.

Pořádali jsme otevřený turnaj světového poháru zaměřený na mezinárodní inkluzi. Přihlásilo se více než 50 lidí, což nám umožnilo podporovat inkluzivitu studentů, aby se všichni cítili vítáni a mohli být součástí naší komunity. Moje oblíbená vzpomínka byla účast ve skupině, která se kvalifikovala na turnaj Velká středa britských univerzit a vysokých škol  (BUCS), což byl úspěch, na který nikdy nezapomenu - bylo neuvěřitelné odcestovat do Nottinghamu a vidět tam náš 1. a 2. tým žen hrát ve finále!

Jsem nesmírně vděčná za účast v programu Edinburgh Leadership Award zaměřeném na sebereflexi, rozhodování a důvěru při provádění těchto rozhodnutí. Poznala jsem důležitost zpětné vazby a sebereflexe, které jsou pro osobní rozvoj zásadní.“

 

Allison Mahmood (2019)

 

Congratulations to Allison who has achieved the Advanced Student Mentoring Certificate awarded by Cardiff University / Prifysgol Caerdydd.

Allison says ‘Due to the restrictions in place from the start of this academic year, being a mentor has been very different from the past years. I know from experience how daunting it can be moving a long way to attend university and the difficulties students normally face. In comparison to what first year students had to go through this time, my own experience as a first year was a breeze. I am proud of all my mentees for how well they have done both academically and generally. They have shown resilience, discipline, and perseverance. I am glad I got to play a small part in that as their mentor.’

Allison is studying Physics at Cardiff where he is also an active member of the Cardiff University Finance and Trading Society, which is a student-run association for those interested in the financial markets. 

 

Gratulujeme Allisonovi ke získání certifikátu Advanced Student Mentoring Certificate uděleném Cardiff University / Prifysgol Caerdydd.

Allison říká: „Vzhledem k omezením platným od začátku tohoto akademického roku se pozice mentora velmi lišila od minulých let. Ze zkušenosti vím, jak skličující může být dlouhá cesta k navštěvování univerzity a také potíže, kterým studenti mohou čelit. Ve srovnání s tím, čím si tentokrát museli projít studenti prvního ročníku, byla moje vlastní zkušenost prvního ročníku jednoduchá. Jsem hrdý na nové studenty, které jsem mentoroval, protože si vedlo dobře jak akademicky, tak i obecně. Prokázali odolnost, disciplínu a vytrvalost. Jsem rád, že jsem k tomu jako jejich mentor mohl trochu přispět.“

Allison studuje fyziku na univerzitě v Cardiffu, kde je také aktivním členem studentské asociace Cardiff University Finance and Trading Society zaměřené na finanční trhy.

Twenty Five Years on/O dvacet pět let později - Lucie Šmídová (2000)

Older graduates may remember that it is 25 years since Queen Elizabeth II paid a visit to Prague, an anniversary that has just been marked by Radio Prague International. 

 

One ECP graduate who will definitely remember that day is Lucie Urbanová (née Šmídová) from the Class of 2000, who was chosen to present Her Majesty with a bouquet of flowers on behalf of the English College.

 

Někteří absolventi si možná pamatují, že je to 25 let, co královna Alžběta II. navštívila Prahu. Toto výročí nedávno připomnělo Radio Prague International zde.

Jednou z absolventek Anglického gymnázia, která si ten den určitě pamatuje, je Lucie Urbanová (roz. Šmídová), která maturovala v roce 2000. Lucie byla vybrána, aby jménem Anglického gymnázia předala Jejímu Veličenstvu kytici.

Dr Barbara Day (Founder Governor)/Dr Barbara Day (Zakládající členka správní rady školy)

David Vaughan is a well-known British journalist based in Prague and he interviewed Dr Barbara Day, for Český rozhlas. You can hear the full interview, in Czech, here.

 

Barbara Day has been a Governor of the English College since 1995. Originally from the north of England where her father was a vicar in the Anglican Church of England, the theatre became her passion and when she left school, she became one of the first to enroll on a new Theatre Studies course at the University of Manchester. When at a theatre festival in Italy in her late teens, she met a group of young actors from Czechoslovakia, which inspired her to apply to the British Council for a scholarship and became so involved with the Na Zábradlí Theatre here. She was in Prague in 1968, including at the time of the August occupation, but this did not stop her returning to Czechoslovakia even during ‘normalization’. She wrote a dissertation on the Czech theatre, for which she recorded dozens of interviews with personalities of Czech theatre in the early 1980s, including those who were no longer allowed to work in theatre by the communist regime. 

 

In the second half of the 1980s, Barbara coordinated the visits of philosophers and other academics and artists from Britain and other Western European countries, who secretly lectured at residential seminars in Czechoslovakia, including the late Sir Roger Scruton, who visited the English College in 2015. Her book, Velvet Philosophers, maps the history of underground seminaries.

25 years ago, Barbara moved permanently to Prague, and is now a Czech citizen, and the English College is grateful to her for her wise counsel and loyal support over the years. It’s safe to say that given her passion for the theatre, and the length of her involvement with the College, that she has probably seen more ECP drama productions than anyone else!

 

David Vaughan je známý britský novinář sídlící v Praze a pro Český rozhlas připravil rozhovor s Dr. Barbarou Day. Celý rozhovor v českém jazyce si můžete vyslechnout zde.

Barbara Day je členkou správní rady Anglického gymnázia už od roku 1995. Původně je ze severní Anglie, kde byl její otec vikářem v Anglikánské církvi. Její vášní se stalo divadlo a když dostudovala, stala se jednou z prvních, kdo se zapsal na nový kurz divadelních studií na univerzitě v Manchesteru. Když ještě jako náctiletá navštívila divadelní festival v Itálii, potkala tam skupinu mladých herců z Československa, která ji inspirovala k tomu, aby se ucházela o stipendium organizace British Council, a zapojila se tak do českého divadla Na Zábradlí. V Praze byla v roce 1968, a to i v době srpnové okupace, ale to jí nezabránilo v návratu do Československa ani během ‚normalizace'. Napsala disertační práci o českém divadle, pro kterou začátkem 80. let natočila desítky rozhovorů s osobnostmi českého divadla, včetně těch, kterým již komunistický režim nedovolil v oboru pracovat.

Ve druhé polovině 80. let Barbara koordinovala návštěvy filozofů a dalších akademiků a umělců z Británie a dalších západoevropských zemí, kteří tajně přednášeli na rezidenčních seminářích v Československu, včetně zesnulého Sira Rogera Scrutona, který Anglické gymnázium navštívil v roce 2015. Její kniha Velvet Philosophers mapuje historii undergroundových seminářů.

Před 25 lety se Barbara natrvalo přestěhovala do Prahy a nyní je českou občankou a Anglické gymnázium je jí vděčné za moudré rady a věrnou podporu v průběhu let. Dá se s jistotou říci, že vzhledem k její vášni pro divadlo a délce jejího působení v ECP pravděpodobně viděla více dramatických inscenací naší školy než kdokoli jiný!

Careers Video Library/ Videotéka kariér absolventů ECP

A new video has been added to the careers video library. In it, Katie Chlumská (2008) talks about working for NGOs in the Palestinian Territories, Nepal, China and Somalia with some very useful advice for current students. Read more about it on the ECP website.

 

Do kariérní videotéky jsme přidali nové video, v němž Katie Chlumská (2008) hovoří o své práci pro nevládní organizace na palestinských územích, v Nepálu, Číně a Somálsku a přidává několik velmi užitečných rad pro současné studenty. Přečtěte si o tom více na webových stránkách školy.

 

English College Foundation Annual General Meeting/ Výroční valná hromada Nadace Anglického gymnázia (ECF)

Several ECP graduates joined members of the ECF for their online AGM recently. The ECF is the UK-registered charity that founded the College and still supports the school today. Amongst them were Courtney Kaye (2011) and Lenka Švorcová (2014) who told ECF members, including former Headmaster Peter de Voil, about their careers since leaving school. Both of them went to university in Scotland - Lenka to Heriot-Watt in Edinburgh to study Urban Planning and Property Development and Courtney studied Marine Biology at St Andrews - and we will be adding their speeches at the AGM to the careers video library.

 

Několik absolventů Anglického gymnázia se nedávno připojilo k členům nadace ECF na online schůzí valného hromady této nadace. Nadace ECF je charitativní organizace registrovaná ve Velké Británii, která založila Anglické gymnázium a školu dodnes podporuje. Schůze se zúčastnily například absolventky Courtney Kaye (2011) a Lenka Švorcová (2014), které informovaly členy ECF, včetně bývalého ředitele Petera de Voila, o své kariéře od ukončení studií v ECP. Obě si zvolily univerzitu ve Skotsku - Lenka studovala územní plánování a rozvoj nemovitostí na  Heriot-Watt v Edinburghu a Courtney absolvovala obor mořská biologie v St. Andrews - jejich proslovy ze schůze přidáme do kariérní videotéky ECP.