Literary Festival/Literární festival

ECP Literary Festival 2021: Time to Read!/Literární festival na Anglickém gymnáziu: Je čas číst!

This year’s Literary Festival brought live sessions with three renowned authors and a range of reading-related activities.

Letošní literární festival přinesl setkání se třemi známými autory živě a také řadu studentských aktivit zaměřených na četbu.

 

On March 2nd, 2021, The Literary Festival began.  Mrs Selbie, ECP's friendly librarian, prepared a fun day full of creative activities related to literature. Sadly, only Years 1-4 could take part, but this did not stop the younger years from participating in great numbers.

At 8:10, students started joining Mrs Selbie's live stream to be given information about the day's timetable and the list of activities.  Many famous authors like Kathryn Evans, Ross Welford and rapper Rob Bradley were kind enough to take us on their journey through the industry of literature.   

Kathryn Evans, the author of More of Me and Beauty Sleep, told us about her interesting life before she became a successful writer, where she gets inspiration for her novels and even answered some of our questions. 

 

 The author of The Dog who Saved the World, Time Traveling with a Hamster and more, Ross Welford, engaged us with some of his magic tricks and even with his childhood favourite book of magic.  He gave us some very useful tips and tricks on where to start with writing a book. His work might seem for a younger audience, but Mr Welfored proved us wrong. His books are full of adventure for everyone to enjoy. 

Rob Bradley is a rapper, music producer and poet. He shared his story of how he fell in love with rap and improvising. Students from our school came up with a list of sixty unrelated words for him to create a rap song from. He had no difficulty with our challenging task and still had enough energy to perform one of his works!

 

Book trailer by Anise Napoleao, Year 4 

 

Afterwards, students started working on their projects for Festival Activities including the following: creating a book trailer, making a reading den, writing an imaginary tweet, performing a poem, writing a poem, illustrating a scene from a book and writing a 500-word long story. The themes were literature and time. In addition, pupils from each year and house created a website promoting reading, put together a collaborative Twitterature Jamboard from previously mentioned tweets and participated in the Big Book Quiz. The submitted work was excellent from every house, but congratulations to Ignis for winning The Literary Festival 2021!

Veronika Moravcová, Year 2

 

 

Book trailer by Eilnee Griffin, Year 1 

 

 

2. března 2021 se konal Literární festival. Paní Selbie, přátelská knihovnice ECP, připravila zábavný den plný tvůrčích aktivit souvisejících s literaturou. Je škoda, že se ho mohli zúčastnit pouze studenti 1.-4. ročníku, ale ti se zapojili velmi aktivně.

V 8:10 hod. se studenti začali připojovat k živému vysílání paní Selbie, během něhož jsme dostali informace o časovém harmonogramu dne a seznamu aktivit. Mnoho slavných autorů jako Kathryn Evans, Ross Welford a rapper Rob Bradley byli tak laskaví, že nás vzali na cestu literárním průmyslem.

Kathryn Evans, autorka knih More of Me a Beauty Sleep, nám vyprávěla o svém zajímavém životě před tím, než se stala úspěšnou spisovatelkou, o tom, kde získává inspiraci pro své romány, a dokonce odpověděla i na některé z našich dotazů. 

 

Ross Welford, autor knih Pes, který zachránil svět, Cestování časem s křečkem a dalších, si nás získal několika svými kouzelnickými triky, a také svou knihou magie z dětství. Dal nám několik velmi užitečných tipů a rad, jak začít s psaním knihy. Jeho práce by se mohla zdát cílená na mladší publikum, ale pan Welford nám dokázal, že se mýlíme. Jeho knihy jsou plné dobrodružství, které si může užít opravdu každý.

Rob Bradley je rapper, hudební producent a básník. Podělil se s námi o svůj příběh o tom, jak se zamiloval do rapu a improvizace. Studenti z naší školy pro něj vymysleli seznam šedesáti nesouvisejících slov, ze kterých pak vytvořil rapovou píseň. S naším náročným úkolem neměl žádné potíže a zbylo mu i dostatek energie k prezentaci jedné ze svých písní!

Studenti poté začali pracovat na svých projektech v rámci festivalových aktivit, včetně následujících: vytvoření video upoutávky na knihu, výroba čtecího doupěte, psaní imaginárního knižního tweetu, recitace básně, složení básně, ilustrace k oblíbené knize nebo příběh v délce 500 slov. Hlavními tématy byly literatura a čas. Kromě toho žáci z každého ročníku a každé koleje vytvořili webové stránky propagující četbu, sestavili společný Twitterature Jamboard z dříve zmíněných tweetů a zúčastnili se velkého knižního kvízu. Práce studentů ze všech kolejí byla vynikající ale koleji Ignis gratuluji k vítězství v Literárním festivalu 2021!

Veronika Moravcová, Year 2

 

Book illustration by Elsa Sršňová - Deep Water

 

The Literary Festival was a really exciting day, especially for someone who likes books. We had talks given by actual authors, Kathryn Evans and Ross Welford. 

Kathryn Evans showed us that life takes you many different places. Not always where you expected yourself to be, but that’s ok. She also gave many book recommendations. 

Ross Welford showed us some magic tricks for writing and for show. We learned three phrases to start a story with and heard an excerpt from his new book “When We Got Lost in Dreamland.”

 

We also had poet and rapper, Rob Bradley, give us a talk. He also did a freestyle rap using words students chose for him, such as Quetzalcoatl and oompa-loompa.

Besides the talks, we had many activities to choose from to do in between talks. From writing poems and short stories to making a reading den or filming a book trailer. There was something for everyone, and all of them fun in their own way.

I took part in creating a webpage to show my class’s interest in reading books. It was fun to do and also fascinating to see what kind of books my classmates enjoyed. I also added more books to my to read list. 

 

 

By Sofie Balharová, Year 2

 

At the end of the day there was a Big Book Quiz. We were put into teams with people from different year groups to answer a hundred questions about books for young adults. I was nervous about participating since whilst I do read a lot, I don’t feel like I’ve read a lot of mainstream books. Lucky for me, there were a variety of genres from classics to fantasy. I felt able to answer a fair amount of questions, and with my team, answered all of them.

Overall the day was really enjoyable. The talks were inspiring and informative, the activities were full of variety and creativity, and the Big Book Quiz had questions for all kinds of readers. It was a well organized day and a whole lot of fun. I’m glad we have a day celebrating books and reading as they are a huge part of developing knowledge and creativity.

Sofia Nemeth, Year 4 

 

Literární festival byl opravdu vzrušujícím dnem, zejména pro ty, kdo mají rádi knihy. Měli jsme možnost zúčastnit se přednášek skutečných autorů, Kathryn Evans a Rosse Welforda.

Kathryn Evans nám ukázala, že život vás může zavést na mnoho různých míst. Ne vždy tam, kde jste očekávali být, ale to je v pořádku. Dala nám také mnoho doporučení na dobnré knihy. Ross Welford nám ukázal několik kouzelnických triků pro psaní a show. Naučili jsme se tři fráze, kterými jsme mohli začít příběh, a také jsme slyšeli výňatek z jeho nové knihy „Když jsme se ztratili v Dreamlandu“.

O své zkušenosti se s námi podělil také básník a rapper Rob Bradley. Přednesl freestylový rap složený ze slov, která mu studenti vybrali, jako například Quetzalcoatl a oompa-loompa.

Vedle přednášek jsme také měli na výběr mnoho různých aktivit, od psaní básní a povídek po vytvoření čtenářského doupěte nebo natočení knižní upoutávky. Pro každého se našlo něco a všichni se bavili dle vlastního gusta.

 

Book trailer by Kristina Prošková, Year 4 

 

Já jsem se podílela na vytvoření webové stránky, která měla ukázat zájem mé třídy o četbu knih. Byla to zábavná práce a bylo fascinující sledovat, jaké knihy mají moji spolužáci nejradši. Díky tomu jsem si přidala další knihy do svého seznamu.

Na konci dne se konal velký knižní kvíz. Byli jsme zařazeni do týmů se studenty z různých ročníků a měli jsme odpovědět na sto otázek o knihách pro naši generaci. Z účasti jsem byla nervózní, protože i když hodně čtu, nemám pocit, že jsem četla mnoho mainstreamových knih. Naštěstí pro mě kvíz zahrnoval řadu žánrů od klasiky po fantasy. Byla jsem schopná odpovědět na velké množství otázek, a společně s mým týmem jsme odpověděli na všechny.

 

Book trailer by Adéla Kloučková, Year 3

 

Celkově byl tento den opravdu příjemný. Přednášky byly inspirativní a poučné, aktivity plné rozmanitosti a kreativity a kvíz obsahoval otázky pro všechny druhy čtenářů. Byl to dobře zorganizovaný den, který přinesl spoustu zábavy. Jsem ráda, že v ECP oslavujeme den knih a četby, protože knihy jsou významnou součástí rozvoje vědomostí a kreativity.

Sofia Nemeth, 4. ročník