News/Novinky

ECP's Lord Holme Library

Interview for Czech Radio/ Rozhovor pro Český rozhlas

Listen to the interview on Czech Radio Plus with Ms Švejdová, ECP's Deputy Head Co-Curriculum, and our students talking about the school, IB and internationalism. The interview starts at 15:13 of the programme.

Poslechněte si rozhovor se zástupkyní ředitele pro mimoškolní aktivity, Mgr. Švejdovou, a našimi studenty na Českém rozhlase Plus. Tématy jsou škola, zkoušky IB a internacionalismus. Rozhovor začíná v minutě 15:13.

 

Watch the Václav Havel Scholarship Concert/Sledujte koncert na podporu Stipendia Václava Havla

 

You can watch the full concert at the link below:/Celý koncert můžete sledovat na odkazu níže:

 

Results of the Arts Competition/Vásledky výtvarné soutěže

The art competition Three About Me's has three winners this time! The art pieces are from Pavel Rafael and his siblings Martin Jungwira and Rozárka Hesounová. The winning pieces will be entered into the auction supporting the Václav Havel Scholarship.

Výtvarná soutěž Třikrát co má tentokrát tři vítěze! Umělecká díla pocházejí od Pavla Rafaela a jeho sourozenců Martina Jungwiry a Rozárky Hesounové. Vítězné obrázky budou zařazeny do aukce a výtěžek půjde na podporu Stipendia Václava Havla.

Read more here:/Více si přečtěte zde:

 
 

Positive discrimination debate /Debata o pozitivní diskriminaci

Unjust and unfair treatment of certain groups of people is a known and prevalent issue all around the World. Thus, ECP students and teachers are working hard to find a way to gradually eliminate the problem.

The online debate took place on the 11th of March 2021. The topic under discussion  was positive discrimination, and the question the two teams of two speakers were answering was, “Is positive discrimination the solution to inequality in education?”.

The speakers on the affirmative side were Priya Ghotane and Christopher Rossouw. The speakers against the motion were Oliver Grund and Nicolas Rossouw. Both teams brought up great points delivered in impressive speeches. Our guest, Štefan Balog, a university student from Slovakia who has faced discrimination due to his ethnicity, added insightful input to the discussion as well.

On one hand, not everyone has access to education. Not everyone is given the opportunity and not everyone can afford it. By helping those who need it, we can make quality education an  equally viable option for everyone. It is the best we can do to overcome discrimination in education and ensure it is accessible to everyone.

However, discrimination is still discrimination. No matter what one calls it. By lifting someone up, somebody else is being pushed down. Giving easier access to scholarships to one group inevitably impairs the remaining groups. Not only is that a starting point for hatred, but it is also against everything ECP stands for. We should not judge people based on groups, but rather on who they are as individuals. If the person has what it takes to obtain a scholarship, then money, class, gender or anything else should not be an obstacle.

In summary, positive discrimination is a complex issue. Utilizing it has its bright sides but also downsides, and it is up to you to decide your own opinion on the matter. Nevertheless, this debate of starkly different opinions is a step forward to a better future, and we are grateful you gave us your time and listened.

Taťána Horká, Year 3

 

Nespravedlivé a neférové zacházení s určitými skupinami lidí je celosvětově známou a klíčovou otázkou. Studenti a učitelé ECP se proto společně snaží najít způsob, jak tento problém postupně eliminovat.

Online debata na toto téma se konala 11. března 2021. Diskutovaným tématem byla pozitivní diskriminace a otázka, na kterou odpovídaly dva týmy o dvou řečnících, byla následující: „Je pozitivní diskriminace řešením nerovnosti ve vzdělávání?“

Řečníky na straně stoupenců této teze byli Priya Ghotane a Christopher Rossouw, zatímco řečníky s námitkami byli Oliver Grund a Nicolas Rossouw. Oba týmy přinesly skvělé argumenty ve svých působivých projevech. Náš host, pan Štefan Balog, vysokoškolský student ze Slovenska, který čelil diskriminaci kvůli své etnické příslušnosti, rovněž do diskuse přidal svůj pohled na věc.

 

Ne každý má přístup ke vzdělání, ne každému je dána příležitost a ne každý si vzdělání může dovolit. Když pomáháme těm, kteří to potřebují, můžeme z kvalitního vzdělávání udělat životaschopnou alternativu stejnou pro všechny. Je to to nejlepší, co můžeme udělat, abychom překonali diskriminaci ve vzdělávání a zajistili, aby bylo dostupné pro všechny.

Diskriminace však zůstává diskriminací. Bez ohledu na to, jak to kdo nazývá. Upřednostněním někoho musí být následně někdo jiný upozaděn. Snadnější přístup ke stipendiu pro jednu skupinu nevyhnutelně ovlivňuje ostatní skupiny. Nejen, že je to výchozím bodem pro nenávist, ale je to také proti všemu, co ECP představuje. Neměli bychom soudit lidi podle skupiny, nýbrž spíše podle toho, kým jsou jako jednotlivci. Pokud daná osoba má na to, aby získala stipendium, neměly by být překážkou peníze, status, pohlaví nebo cokoli jiného.

Stručně řečeno, pozitivní diskriminace je komplexní problém. Její využití má své světlé stránky, ale i nevýhody, a je jen na vás, abyste si na věc udělali svůj vlastní názor. Nicméně naše debata s ostře odlišnými názory byla krokem vpřed k lepší budoucnosti a jsme vděčni, že jste nám věnovali svůj čas a naslouchali.

Taťána Horká, 3. ročník

 

We all know that ECP strongly stands behind supporting diversity through its policies. The VHS is a good example of that and also of the topic of the debate, positive discrimination. This recent debate embodied what we as a school strive for: a respectful and productive dialogue in our society. We may not always agree, but we want to listen to each other. It is this devotion to freedom of speech, even to such an extent that the school risks being criticized, that made students so engaged and interested in the debate and want to share their opinions on the matter. Dialogue, where all opinions are discussed together is crucial for us to move forward as a society and I hope we will see many events in the same spirit in the future here at ECP.

Kryštof Folbrecht, Year 4

 

Všichni víme, že ECP svými postupy silně podporuje rozmanitost. Stipendium Václava Havla je toho dobrým příkladem a stejně jako školní debata o pozitivní diskriminaci. Nedávná debata ztělesňovala to, o co jako škola usilujeme: zdvořilý a produktivní dialog v naší společnosti. Možná ne vždy se vším souhlasíme, ale chceme si navzájem naslouchat. Právě oddanost svobodě projevu přiměla studenty k tomu, aby se tak aktivně zapojili do debaty a sdíleli své názory na toto téma, a to i do té míry, že by škola mohla být kritizována. Dialog, při němž jsou všechny názory diskutovány společně, je zásadní pro to, abychom se jako společnost posunuli kupředu a doufám, že zde v ECP uvidíme v budoucnu mnoho akcí ve stejném duchu.

Kryštof Folbrecht, 4. ročník

 

Giving us the opportunity to debate and discuss positive discrimination was very kind and had great potential to bring helpful perspectives to the issues of inequalities both in the Czech Republic and the broader world. The guest speaker, Mr.Balog, being very knowledgeable and working directly with the topic of discussion answered all of our questions wonderfully and provided eye-opening and sometimes rather upsetting insights. Unfortunately, I think the debate was a clear display of the close mindedness that has permeated our society, and that the practice of debate aims to lessen. Speakers focused more on promoting their personal political agendas than coming to a compromise. Questions were directed at the outspoken and radical student speakers and not at the knowledgeable and experienced guest speaker. I believe in an ideal world, we would have listened to each other rather than ruthlessly repeating our beliefs. If I were given this opportunity again, I would have made a more persistent effort to listen and learn and I hope that my fellow debaters would do the same. 

Priya Ghotane, Year 4

 

Příležitost pro studenty, aby mohli debatovat a diskutovat o pozitivní diskriminaci, byla velmi laskavé a měla velký potenciál přinést užitečné pohledy na problematiku nerovnosti v České republice i v širším světě. Hostující řečník, pan Balog, který má velmi dobré znalosti a pracuje přímo s tématem diskuse, úžasně odpověděl na všechny naše otázky a poskytl vhled, který otevírá oči a někdy i poněkud znepokojuje. Bohužel si myslím, že tato debata byla jasným projevem uzavřené mysli, která pronikla do naší společnosti, a že praxe debatování jako takového upadá. Řečníci se zaměřili na propagaci svých osobních politických myšlenek spíše než na kompromis. Otázky směřovaly spíše na hlasité a radikální studenty než na znalého a zkušeného hostujícího řečníka. Věřím, že v ideálním světě bychom si raději navzájem naslouchali, než abychom bezohledně opakovali svá přesvědčení. Kdybych dostala tuto příležitost znovu, vynaložila bych vytrvalejší úsilí naslouchat a učit se a doufám, že by to tak udělali i moji kolegové reprezentující hlasy studentů.

Priya Ghotane, 4. ročník

Parent comment/Pochvala od rodiče

"Please be aware that in our eyes the ECP teachers are true heroes of our lives in the current Covid time learning situation. We cannot express enough our appreciation of their work. Their efforts directly form our children and they are indispensable to them."

“V našich očích jsou učitelé ECP skutečnými hrdiny výuky v současné covidové situaci. Neskutečně oceňujeme jejich práci. Jejich úsilí přímo formuje naše děti a je pro nás nepostradatelné.”

Irena Duffková

 

New Chairman of Governors/ Nový předseda správní rady školy

The ECP has a new Chairman of Governors, but Denis Keefe is no stranger to the English College. Although he was only appointed to the Board in 2019, this is his second term as one of our Governors.

Anglické gymnázium má nového předsedu správní rady. Pan Denis Keefe však není pro ECP nikým neznámým. Ačkoli byl do správní rady jmenován teprve v roce 2019, jedná se o jeho druhé funkční období po několikaleté přestávce. 

 

Library's final look/Konečná podoba knihovny 

Take a look at the final pictures of our wonderful new library! We're so looking forward to our students coming back so they can enjoy this fabulous new space!

Podívejte se na následující fotografie, které ukazují konečnou podobu naší úžasné nové knihovny! Těšíme se, až se naši studenti vrátí a budou si moci užít tento báječný nový prostor!

 
 
 
 

Anniversary of royal visits/ Výročí královských návštěv

In a week that has seen the 25th anniversary of Queen Elizabeth II's historic visit to Prague, we at the ECP have been remembering that it was 11 years ago this week that we were delighted to welcome our English Patron, HRH The Prince of Wales, on his second visit to the College.

V týdnu, kdy jsme si připomněli 25. výročí historické návštěvy královny Alžběty II. v Praze, jsme si na Anglickém gymnáziu rovněž připomněli, že přesně před 11 lety jsme s potěšením přivítali našeho anglického patrona, Jeho královskou Výsost princ z Walesu, na jeho druhé návštěvě naší školy.

 
 

Studying English at ECP/ Studium anglického jazyka na Anglickém gymnáziu

 

Chcete se dozvědět více o Vašich možnostech během studia anglického jazyka před a po nástupu na Anglické gymnázium? Přečtěte si článek na odkazu výše.