Success stories/Úspěchy

COBIS competition results/ Výsledky soutěže organizace COBIS

Sofia Nemeth's poem which was entered in the COBIS Poetry Competition, ‘Connections’, was highly commended by judges and received a very high score. One judge commented, that it was “Very lucid about an experience we've all had, although it is so often difficult to articulate”. This is quite an achievement as there were more than 360 entries from 88 schools around the world and the quality of entries was extremely high.

 

Báseň Sofie Nemeth, která byla přihlášena do soutěže organizace COBIS o nejlepší báseň na téma „Spojení“, získala pochvalu rozhodčích a velmi vysoké skóre. Jeden z porotců uvedl, že to bylo „velmi jasné a představovalo zkušenost, kterou všichni máme, i když je tak často těžké ji formulovat“. Je to skvělý úspěch, protože do soutěže bylo zasláno více než 360 příspěvků z 88 škol z celého světa a kvalita básní byla extrémně vysoká.

 

The Connection That Didn’t Connect 
by Sofia Nemeth
I walk into a cafe
A person who I call my friend waves at me   
I sit at her table
We start talking
Our day, our lives, our struggles                     
But although she’s sending herself to me
I receive nothing
I’ve thrown one end of my rope to her
She does the same
She catches my end
Hers doesn’t reach me
I hang a message on my rope
And watch it slide to her 
She sends one back 
I see it
But I can’t reach it
I go back home
It feels like
I haven’t talked to anyone
And yet
I have
I just didn’t receive the end of the rope
I just didn’t feel any connection

LAMDA results/Výsledky zkoušek LAMDA

 

Congratulations to the Theatre students with their exceptional results in this year’s LAMDA (London Academy of Music and Dramatic Arts) exams. 95% of our students took either the Silver Medal (Grade 7) or Gold Medal (Grade 8) with 100% pass rate.  Students in Year 6 achieved particularly impressive outcomes with 71% receiving a Distinction, the highest grade awardable.

Mr Hillier, Head of Drama

Gratulujeme studentům dramatické výchovy k jejich vynikajícím výsledkům v letošních zkouškách LAMDA (London Academy of Music and Dramatic Arts). 95% našich studentů získalo stříbrnou medaili (stupeň 7) nebo zlatou medaili (stupeň 8) a všichni uspěli. Studenti 6. ročníku dosáhli obzvláště působivých výsledků, jelikož 71% z nich získalo vyznamenání, což je nejvyšší stupeň, který může být udělen.

Logan Hillier, vedoucí oddělení dramatické výchovy

Top Student Readers/Nejlepší čtenáři mezi studenty

Congratulations to two ECP students who read over a million words last term! What a fantastic range of books they have read!

Blahopřejeme dvěma studentkám ECP, které během minulého trimestru přečetly každá více než milión slov! Podívejte se, jak širokou škálu knih četly!

 

‘A triumph!’ ‘Amazing!’ ‘Such a treat!’/„Úžasný triumf!“

This year’s Václav Havel Scholarship concert, which was held online, has raised a very impressive 130,000 CZK towards a scholarship for a second Václav Havel Scholar! The student organisers want to say a big ‘thank you’ to the whole ECP community for their donations.

Letošní koncert na podporu Stipendia Václava Havla, který se konal online, vydělal velmi působivých 130 000 Kč na stipendium pro jeho druhého držitele. Organizační tým studentů děkuje celé komunitě ECP za dary.

 

The Lord Holme Prize for Service to the Community/ Cena Lorda Holma za přínos komunitě

The Lord Holme Prize is awarded in memory of the Founder Chairman of the Governors of the English College. Any member of the school community can nominate a student who has worked hard for the school community or who has helped people in need. Teachers then vote for the winner of the overall award. Deadline for the nominations is 14th April.

Cena Lorda Holma za přínos komunitě se uděluje na památku zakládajícího předsedy správní rady Anglického gymnázia. Kterýkoli člen školní komunity může nominovat studenta, který usilovně pracuje pro školní komunitu nebo pomáhá lidem v nouzi. Učitelé poté budou hlasovat pro celkového vítěze. Uzávěrka nominací je 14. dubna.

 

 

STAFF SUCCESSES/ÚSPĚCHY PEDAGOGŮ

ECP tips for distance learning/Tipy ECP pro distanční výuku

With the return to school widely discussed but still not definite, families with kids in schools in the Czech Republic are in it for the long haul with distance learning.

Reporters spoke with two experienced teachers from The English College in Prague to see how they are rising to the challenge of teaching from a distance and what advice they'd give parents and children on the other side of the screen. See more on this link.

 

S návratem do školy, který je široce diskutován, ale stále ještě není definitivní, jsou rodiny s dětmi ve školách v České republice součástí distanční výuky.

Novináři z Expats.cz hovořili se dvěma zkušenými pedagogy z Anglického gymnázia, aby zjistili, jak se vyrovnávají s výzvou výuky na dálku a jaké rady by dali rodičům a dětem na druhé straně obrazovky. Více na odkazu níže.

 
 

Language Teaching Online/ Výuka jazyků online

 

Communication and collaboration during language lessons are essential and teachers over the past few months have been experimenting with many different tools to help bring back the collaborative element of language learning, sometimes in a way that is not even feasible in the physical classroom. Tools like the ones in these pictures have allowed students to quickly share their own and see other students' work. This exposure to the language helps to deepen comprehension skills and allows the students to develop a sense of online classroom community in which we can have some creative fun with the language and strengthen student-to-student  communi-cation. In addition, as opposed to watching the lessons take place on a screen as a third party, active engagement with online tools such as Jamboard bring students back into the lesson and make their participation more meaningful.

James Foster, Teacher of German and Spanish

 

Komunikace a spolupráce během výuky cizích jazyků jsou zásadní aspekty úspěchu a učitelé v posledních měsících experimentovali s mnoha různými nástroji, které jim pomohou přenést prvek aktivní spolupráce při výuce jazyků z prezenční do distanční formy, a to někdy i způsobem, který není ve fyzické učebně ani proveditelný. Nástroje, které můžete vidět na obrázcích, umožnily studentům rychle sdílet vypracovanou práci a také vidět práce ostatních studentů. Takovéto vystavení se jazyku pomáhá prohloubit dovednosti porozumění a umožňuje studentům rozvíjet smysl pro online komunitu ve třídě, ve které si můžeme s jazykem užít trochu kreativní zábavy a posílit komunikaci mezi studenty. A navíc, místo sledování výuky na obrazovce z pozice třetí strany, aktivní zapojení prostřednictvím online nástrojů, jako například Jamboard, vtáhne studenty do hodiny a zefektivní jejich účast.

 

James Foster, učitel německého a španělského jazyka

 

Mr Tony Emmerson - Senior Deputy Head

 
 

Mrs Emily Rankin - Deputy Head for Upper School/Teaching&Learning

 

Mrs Barbora Pávková - Teacher of Russian

 

Ms Helen Hulová - Head of House, Head of PSME, Teacher of Maths