ECPN

The Bonds and the Hawards visiting ECP

ECF Sponsored Walk/ Sponzorovaná procházka s ECF

The English College Foundation (ECF) is the UK registered charity that established the English College. They still help the school today, with fundraising and, until Covid and changing working practices interrupted it, a work experience programme in London for ECP students.

Their latest fundraising event was a very imaginative sponsored walk through London, stopping off at places of interest to Czechs and Slovaks. Starting at the #kindertransport memorials at Liverpool Street station, taking in Bush House, where many Czechs and Slovaks worked for the BBC during WWII, King's College, where Czechoslovakia's first President, Tomáš G. Masaryk, lectured about small nations, the plaque dedicated to Czech and Slovak pilots on the memorial to the Battle of Britain on the Victoria Embankment, Grosvenor Place where Czechoslovak President Beneš had his office during WWII, and ending at the Czech Embassy. 

Nadace English College Foundation je britská charitativní organizace, která založila Anglické gymnázium. Dodnes škole pomáhá s fundraisingem a než to překazil covid a změna pracovní praxe, nadace také pro studenty ECP poskytovala program pracovních zkušeností v Londýně.

Poslední fundraisingovou akcí ECF byla velmi nápaditá sponzorovaná procházka Londýnem, při níž byly zastávky na místech zajímavých pro Čechy a Slováky. Počínaje u památníku #kindertransport na stanici Liverpool Street, přes Bush House, kde za 2. světové války pracovalo mnoho Čechů a Slováků pro BBC, dále King's College, kde první československý prezident Tomáš G. Masaryk přednášel o malých národech, plaketu věnovanou českým a slovenským pilotům na památníku bitvy o Británii na Victoria Embankment, Grosvenor Place, kde měl za 2. světové války svou kancelář československý prezident Beneš, a závěr na českém velvyslanectví.

We are particularly grateful to ECF’s Janet Gunn for all the fascinating research she carried out in preparation for the walk and to her and to our graduates and Denis Keefe - Chairman of Governors - for taking part. 

If you have a UK bank account and would like to make a contribution - which will go towards funding our scholarships and bursaries - you can do it here via Wonderful.org charity donations website.

Jsme obzvláště vděční paní Janet Gunn z ECF za veškerou fascinující přípravu této vycházky, a jí i našim absolventům a Denisu Keefeovi, předsedovi správní rady školy, za účast.

Pokud máte bankovní účet ve Spojeném království a chtěli byste přispět částku, která půjde na financování našich akademických a sociálních stipendií, můžete to udělat zde prostřednictvím teté charitativních webové stránky: Wonderful.org charity donations website.

ECF Autumn Drinks/Podzimní večírek s nadací  ECF

October is the month of a traditional English College Foundation event and the ECF has just held this year’s Autumn drinks, aimed at welcoming ECP graduates newly-arrived in London to begin their university studies.

The Savoy Tap is one of those traditional London pubs with loads of history and character, and it is a popular venue for this event, where graduates have the chance to meet ECF Directors and to catch up on what’s been going on in school, including the very impressive IB results this summer, the exciting new building plans and the date of the next ECPN event in Prague.

Říjen je měsícem tradiční akce English College Foundation, na níž nadace během podzimního večírku vítá absolventy ECP, kteří nově přijeli do Londýna, aby zde začali studovat na univerzitě.

Savoy Tap je jednou z tradičních londýnských hospod se spoustou historie a charakteru a je oblíbeným místem pro tuto událost, kde se absolventi mohou setkat s vedením ECF, sdílet aktuální informace o tom, co se děje ve škole, včetně vynikajících letošních výsledků IB, vzrušujících nových stavebních plánů na přestavbu školní budovy a data příští akce ECPN v Praze.

ECPN New Year Party/ Novoroční párty ECPN 

After the very successful ECPN event in April, where we said a fond goodbye to Vladimír and Dana Gavriněv, ECPN members will be pleased to know that we have again booked the Hard Rock Café on Friday 6 January for our traditional ECPN New Year party, the first since Covid.

If you are in Prague over Christmas, and would like to come along, we would love to see you. Because of the great demand there was for tickets in April, we are looking at ways to improve the accessibility of the event so look out for an email in the next few weeks with a questionnaire, asking you for your views.

And if any of your classmates aren’t receiving the ECP Newsletter or our emails, it is probably because they haven’t filled in a GDPR consent form, enabling us to hold their contact details. If you know someone who hasn’t heard from us for a while, please forward them this link and ask them to sign up for College news and details of future ECPN events.

Po velmi úspěšné dubnové akci sítě ECPN, kde jsme se srdečně rozloučili s Vladimírem a Danou Gavriněvovými, členové ECPN rádi uslyší, že jsme na pátek 6. ledna opět zarezervovali Hard Rock Café na naši tradiční Novoroční párty, první od časů covidu.

Pokud jste přes vánoční svátky v Praze a chtěli byste přijít, rádi vás uvidíme. Vzhledem k velké poptávce po vstupenkách na poslední akci hledáme způsoby, jak zlepšit její dostupnost, takže v příštích několika týdnech očekávejte e-mail s dotazníkem, v němž můžete vyjádřit svůj názor.

A pokud některý z vašich spolužáků nedostává ECP Newsletter nebo naše e-maily, je to pravděpodobně proto, že nevyplnil formulář o souhlasu s GDPR, který nám umožňuje uchovávat osobní kontaktní údaje. Pokud znáte někoho, kdo o nás nějakou dobu neslyšel, přepošlete mu tento odkaz a požádejte ho, aby se přihlásil k odběru novinek z ECP a informací o budoucích akcích ECPN.

English College Foundation AGM/Valná hromada nadace ECF

And for graduates in the UK, the next ECF event will be the AGM on Tuesday 28 February. It will be held in the usual venue, the St Bride Foundation Institute on Bride Lane, just off Fleet Street. As well as a short business meeting, there are usually a couple of ECP graduates who tell the story of their journey from Vysočany to where they are now and then there is an opportunity to catch up with old friends over a glass of wine. Read about 2011 graduate Chhavi Maggu’s career in climate advocacy at the ECF AGM in 2020.

A pro absolventy ve Spojeném království bude další událostí Valná hromada nadace ECF, a to v úterý 28. února. Bude se konat na obvyklém místě, v St. Bride Foundation Institute na Bride Lane, hned vedle ulice Fleet Street. Kromě krátkého obchodního jednání se většinou účastní i několik absolventů ECP, kteří vypráví o své cestě z Vysočan tam, kde jsou nyní, a je tu také příležitost popovídat si se starými přáteli u sklenky vína. Přečtěte si informace z valné hromady v roce 2020, kde absolventka z roku 2011 Chhavi Maggu hovořila o své kariéře v oblasti ochrany klimatu.

Four Special Visitors/Čtyři milí návštěvníci

Back at the English College, it’s always a pleasure to see ECPN visitors and we were particularly delighted to be able to welcome two very special couples back through the iconic blue doors recently.

Dinah and Martyn Bond are well known to successive cohorts of ECP students and staff as it was Martyn, together with Ann Lewis, who had the idea of opening an English-medium school in Prague, back in the early 1990s. And it was Martyn’s steady hand on the tiller of the College's finances as one of our Governors that meant we were able to build up, over twenty five years, a surplus large enough to enable the College to buy the building outright from Prague 9 last year.

And to our early students, Nigel and Jane Haward are very familiar faces. Nigel was Director of Studies and taught Biology and Jane was the first ECP Librarian who cut the ceremonial ribbon to officially open the new library in November 2021. Where, then, could have been more appropriate to take a photograph of Dr Brown with our visitors than in the Ann Lewis Reading Room in the Lord Holme Library? Lord Holme was the other key name in the early history of the College, as our first Chairman of Governors.

Vždy je nám potěšením přivítat na Anglickém gymnáziu návštěvu členů sítě ECPN a byli jsme obzvláště poctěni, že jsme se nedávno mohli setkat se dvěma velmi významnými páry, které po letech opět prošly našimi symbolickými modrými dveřmi.

Dinah a Martyn Bondovi jsou dobře známí studentům a zaměstnancům ECP, protože pan Bond společně s Ann Lewis byli těmi, kdo na počátku 90. let přišli s myšlenkou otevřít v Praze školu s výukou v anglickém jazyce. A právě pevná ruka pana Bonda při řízení financí školy v pozici člena správní rady pomohla tomu, že jsme byli schopni za dvacet pět let vybudovat finanční přebytek dostatečně velký na to, aby škola mohla školní budovu od Prahy 9 v loňském roce odkoupit.

Nigel a Jane Hawardovi jsou velmi známými tvářemi pro naše první studenty. Nigel Haward byl zástupcem ředitele pro akademické záležitosti a vyučoval biologii, zatímco jeho žena Jane byla první knihovnicí ECP, která také v listopadu 2021 přestřihla slavnostní pásku k oficiálnímu otevření nové knihovny. Je tedy jasné, že nejvhodnější místo pro společnou fotografii pana ředitele Browna s našimi návštěvníky byla Studovna Ann Lewis, která je součástí naší Knihovny Lorda Holma. Lord Holme je dalším klíčové jméno v rané historii gymnázia, byl to náš první předseda správní rady.

The Death of Her Majesty Queen Elizabeth II/Úmrtí Jejího Veličenstva královny Alžběty II

There have been expressions of condolence sent to our Founder Patron, Charles, Prince of Wales - now His Majesty King Charles II - from around the world. We used our ECP History Book, given to us by the English College Foundation to mark the opening of the College in 1994, for members of the ECP community to sign to express their condolences.

 

Celý svět zasílá kondolence našemu zakládajícímu patronovi, Charlesovi, princi z Walesu – nyní Jeho Veličenstvu králi Karlu III. Svou soustrast vyjadřovali také členové komunity ECP, a to prostřednictvím zápisu do knihy historie ECP, kterou nám věnovala nadace English College Foundation u příležitosti otevření školy v roce 1994.

 

In addition, our Prince of Wales Scholars, Kryštof Folbrecht and Ariya Man, wrote a moving letter to send condolences to our Founder Patron on behalf of the College, on the death of his mother.

Kromě toho také naši držitelé Stipendia prince z Walesu, Kryštof Folbrecht a Ariya Man, napsali dojemný dopis, aby jménem školy vyjádřili soustrast našemu zakládajícímu patronovi.

Elena Connell (1999)

ECP graduates were among the many thousands of people who visited Buckingham Palace in the days after HM The Queen’s death. Elena Connell, formerly Elena Čáslavová, who graduated in 1999, is married to fellow ECP graduate, Daniel. They took their children to see the floral tributes left at the gates of Buckingham Palace. 

Absolventi ECP byli mezi mnoha tisíci lidmi, kteří navštívili Buckinghamský palác ve dnech následujících po smrti královny. Elena Connell, dříve Elena Čáslavová, která maturovala roce 1999, je vdaná za spolužáka z ECP Daniela. Se svými dětmi se vydali k branám Buckinghamského paláce a prohlédli si památeční květiny.

Jan Brunner (1999)

It was good to hear Jan Brunner's thoughts, in a radio interview with Radio Zet, on the death of HM The Queen. Jan graduated in 1999, and as former Deputy Czech Ambassador in London, he is well-qualified to read the mood of the British people at an historic time.

Rádi jsme si poslechli myšlenky Jana Brunnera v rozhlasovém rozhovoru pro Radio Zet u příležitosti úmrtí britské královny. Jan zakončil studium ECP v roce 1999 a jako bývalý zástupce českého velvyslance v Londýně je kompetentní k tomu, aby pohovořil o náladě britského lidu v tomto historickém okamžiku.

 

Mercedes Remedi (1999)

Mercedes was one of the ECP’s first students. She came to the ECP in 1994 with her brother Leandro, when their father was the Uruguayan Ambassador in Prague. She graduated in 1999 and returned to her home country where she studied at the Universidad ORT Uruguay. 

She has put her language skills to good use, founding LearningInc, which specialises in designing English programmes for Spanish speaking adults working in English. A great communicator, she has created a series of videos called Tip of the Day, with bite-sized explanations of useful English expressions, and The Everything Else podcast. Here she is, explaining what keeping someone in the loop means. 

Mercedes byla jednou z prvních studentek ECP. Nastoupila v roce 1994 se svým bratrem Leandrem v době, když jejich otec působil jako uruguayský velvyslanec v Praze. Studium zakončila v roce 1999 a vrátila se do své rodné země, kde studovala na Universidad ORT Uruguay.

Své jazykové znalosti zúročila a založila LearningInc, což je společnost, která se specializuje na navrhování anglických programů pro španělsky mluvící dospělé, kteří angličtinu potřebují k práci. Jako skvělá komunikátorka vytvořila sérii videí nazvanou Tip of the Day s krátkými popisy užitečných anglických výrazů a podcast s názvem The Everything Else. V tomto videu vysvětluje, co znamená keeping someone in the loop.

Filip Čabart (2002)

On graduating from the ECP, Filip went on to study Law at Charles University and now he is a partner at the law firm Havel and Partners, heading the transaction desk of the firm’s Banking, Finance & Restructuring Practice & Art Law Practice Desk, and he has appeared in Forbes Magazine ‘Top Business Lawyers in the Czech Republic List’.

Filip recently took part in an event at PRAGUE ART WEEK, providing an insight, along with William Rudolf Lobkowicz and others, into the absence of legal regulation of NFTs and the pitfalls and opportunities this represents to tech-savvy collectors and investors. 

Filip po absolvování Anglického gymnázia pokračoval ve studiu práv na Univerzitě Karlově a nyní je partnerem v advokátní kanceláři Havel and Partners, kde vede transakční sekci v oddělení Banking, Finance & Restructuring Practice & Art Law Practice Desk. Je zmíněn v časopise Forbes v „Seznamu nejlepších korporátních právníků v České republice“.

Filip se nedávno zúčastnil akce během týdne PRAGUE ART WEEK, kde spolu s Williamem Rudolfem Lobkowiczem a dalšími diskutoval o absenci právní regulace NFT i úskalí a příležitosti, které to přináší technicky zdatným sběratelům a investorům.

Matej Zimák (2010)

Another ECP graduate taking part in an expert panel discussion recently was Matej Zimák. After graduating from the ECP in 2010, Matej studied European Law at Maastricht and did his Master’s in International and European Tax Law. Another ECPN NFT expert, he and other specialists presented at a web3 workshop with ŠKODA AUTO a.s. and other big names to explore the opportunities presented by web3.

Dalším absolventem ECP, který se nedávno zúčastnil odborné panelové diskuse, byl Matej Zimák. Po absolvování Anglického gymnázia v roce 2010 studoval evropské právo v Maastrichtu a magisterský titul získal v oboru mezinárodní a evropské daňové právo. Další expert ECPN na oblast NFT prezentoval společně s dalšími odborníky na workshopu web3 se ŠKODOU AUTO a.s. a dalšími velkými jmény a představili, které web3 nabízí.

Iveta Pudilová (2019) 

Many of us remember Iveta like this, playing the piano at school concerts:/Mnozí z nás si takto Ivetu pamatují - hrála na klavír na školních koncertech:

Now, three years after graduating from the ECP, here she is at the House of Lords:/Nyní, tři roky po zakončení studia v ECP, ji můžete vidět na snímku ve Sněmovně lordů:

 

Iveta took part in an Alumni Leadership Mentoring Programme at Birmingham University, and was invited to the House of Lords by Baroness Doreen Massey of Darwen to celebrate and reflect on her mentorship with Dr Marilyn Comrie OBE FRSA, also in the photograph.

Iveta says: “As expected, it was an excellent opportunity to network and reunite with old friends, including Adam Mckinnon, whom I hadn't seen since our trip to Washington D.C., representing the University of Birmingham at a Model NATO Conference.”

Iveta has just started an MSc in Computer Science at Birmingham University. She has kindly agreed to come into school to speak to current students thinking about studying Computer Science at university and we are looking forward to welcoming her back.

Iveta se zúčastnila programu Alumni Leadership Mentoring na Birminghamské univerzitě a baronka Doreen Massey z Darwenu ji pozvala do Sněmovny lordů v rámci oslavy a zamyšlením se nad její účastí v mentoringu s Dr Marilyn Comrie OBE FRSA (na fotografii).

Iveta říká: „Jak se dalo očekávat, byla to skvělá příležitost k opětovnému setkání se starými přáteli, včetně Adama Mckinnona, se kterým jsme reprezentovali University of Birmingham na Modelové konferenci NATO. Adama jsem neviděla od našeho výletu do Washingtonu D.C.“

Iveta právě zahájila magisterské studium informatiky na Birminghamské univerzitě. Laskavě souhlasila s tím, že přijde k nám do školy a promluví si se současnými studenty, kteří uvažují o studiu informatiky na univerzitě. Těšíme se, že ji u nás opět přivítáme.

ECP weddings/Svatby v komunitě ECP

September saw two ECP graduates tying the knot and we wish them every happiness in the future.

V září se dva absolventi ECP uvázali a my jim přejeme hodně štěstí do budoucna.

Barbora Šimicová (2011)

Barbora married Tobias Kosch on 17 September./Barbora se 17. září provdala za Tobiase Kosche.

Patricie Fuxová (2010)

Patricie married Tomáš Koňak on 19 September./Patricie se 19. září provdala za Tomáše Koňaka.

ECPN’s Got Talent!/ECPN má talent!

Markéta Vlčková (2010/11 & 2012/13)

The dancing career of our alumna, Markéta Vlčková, continues to go from strength to strength. She recently appeared on BBC Television when she and her partner were filmed as part of a documentary shown on BBC 1 entitled Blackpool’s Dance Fever. See the trailer here and if you are in the UK or have a VPN, you can watch the whole programme on BBC iPlayer.

Taneční kariéra naší absolventky Markéty Vlčkové jde i nadále od úspěchu k úspěchu. Nedávno se objevila v televizi BBC, když byla se svým partnerem součástí dokumentu Blackpool’s Dance Fever vysílaného na BBC 1. Na ukázku se můžete podívat zde a pokud jste ve Velké Británii nebo máte VPN, můžete celý program sledovat na BBC iPlayer.

Michaela Charvatová (2015)

Congratulations to Michaela on being chosen as the face of Spotify’s Equal CZ&SK campaign this month and on her appearance in Times Square in New York! With her jazz musician father, Michaela was probably always destined for a musical career. After graduating from the ECP, she studied songwriting at the British & Irish Modern Institute in London and then got her Master’s in Commercial Songwriting and Production with Tileyard Education. Now, under her stage name of Maella she has just released her new EP Slow Burn with her latest single ‘Tudu Tudu Tu’.

Blahopřejeme Michaele k tomu, že byla tento měsíc vybrána jako tvář Spotify kampaně Equal CZ&SK a je prezentována na Times Square v New Yorku! Jelikož její otec je jazzový hudebník, Michaela byla pravděpodobně vždy předurčena k hudební kariéře. Po absolvování ECP studovala skladbu písní v British & Irish Modern Institute v Londýně a poté získala magisterský titul v oboru komerčního psaní písní a produkce od Tileyard Education. Nyní vydala pod svým uměleckým jménem Maella nové EP Slow Burn s jejím nejnovějším singlem „Tudu Tudu Tu“.

Dominika Hašková (2014)

And after her Eurovision appearance earlier this year, Dominika also has a new record out ALIVE with her band, DOMI. She graduated from the ECP in 2014 and went on to study at the Leeds College of Music where, with Norwegian fellow students Casper Hatlestad and Benjamin Rekstadand, she formed her DOMI in 2018. 

Po vystoupení na Eurovision v první polovině tohoto roku Dominika také vydává novou desku ALIVE se svou kapelou DOMI. Na Anglickém gymnáziu odmaturovala v roce 2014 a dále studovala na Leeds College of Music, kde s norskými spolužáky Casperem Hatlestadem a Benjaminem Rekstadandem v roce 2018 založila kapelu DOMI.