Arts/Umění

 ECP students visit Prague Fringe Festival

Festival of Arts/Festival umění

The Festival of Arts returned in style to the English College after three years of pandemic hiatus. We were delighted that all students in Year 1 and Year 2 had access to a range of industry experts and creative professionals. A diverse array of workshops allowed students extended, intensive exposure to specialists in the areas of Dance, Movement, Theatre, Design, Art, Ceramics, and Music. Over 100 students participated; the ethos of the event was also to encourage students in Year 1 and 2 to mix, and develop new skills in collaboration and innovation. Well done to all students who showcased their work, either through the exhibition or performance.  

Katy MacLeod, Head of Arts

Festival umění se po třech letech pandemické pauzy vrátil do ECP ve velkém stylu. Potěšilo nás, že všichni studenti 1. a 2. ročníku měli přístup k řadě odborníků z oboru a kreativních profesionálů. Pestrá škála workshopů umožnila studentům rozšířit a intenzivně se setkávat se specialisty v oblastech tance, pohybu, divadla, designu, umění, keramiky a hudby. Zúčastnilo se více než 100 studentů. Étosem této akce bylo také povzbudit studenty 1. a 2. ročníku, aby mísili a rozvíjeli nové dovednosti, spolupracovali a nebáli se inovací.

Děkujeme všem studentům, kteří předvedli svou práci, ať už prostřednictvím výstavy nebo jednotlivých vystoupení.

Katy MacLeod, vedoucí oddělení umění

Lunchtime Concert/Polední koncert

Thanks to Mr Vojtech Bures, our new Music Teacher, the Music Department held the first Lunchtime concert of the year on Monday 10th October. The gym was packed with a supportive and enthusiastic audience of teachers and students.  We heard several impressive solo players as well as groups: the school’s bands, solo musicians, and an energetic performance by the whole of Y1. Well done to all performers! We are looking forward to the next concert. 

Natalie Bogner, Year 3 

Díky panu Burešovi, našemu novému učiteli hudební výchovy, uspořádalo hudební oddělení v pondělí 10. října první letošní polední koncert. Tělocvična byla plná vstřícného a nadšeného publika z řad učitelů a studentů. Slyšeli jsme několik působivých sólových muzikantů i skupin: školní kapely, sólové hudebníky a energické vystoupení celého 1. ročníku. Blahopřeji všem účinkujícím! Těšíme se na další koncert.

Natalie Bogner, 3. ročník

Performing at this year's first lunchtime concert was a great experience. The audience was very welcoming, and Mr Bureš helped us all introduce ourselves and especially set a good atmosphere during the entire concert. I had a great time singing a song by Adele - Skyfall and accompanying myself on piano, as well as watching and listening to the performances of my fellow classmates.I am very grateful for this opportunity and I am looking forward to the next concerts, as they always bring me so much joy. 

Amélie Žůrková, Year 5

 

Vystoupení na letošním prvním poledním koncertu bylo velkým zážitkem. Publikum bylo velmi vstřícné a pan učitel Bureš nám všem pomohl představit se a hlavně navodit během celého koncertu dobrou atmosféru. Skvěle jsem si zpěv písně od Adele Skyfall i doprovod na klavír užila a bavilo mě i sledování a poslech vystoupení mých spolužáků. Jsem za tuto příležitost velmi vděčná a těším se na další koncerty, které mi vždy přinášejí tolik radosti. 

Amélie Žůrková, 5. ročník

It was definitely a new experience, I have never performed any songs on stage. However it was fun and exciting, I'm happy that I did it. 

Určitě to byla nová zkušenost, nikdy jsem žádnou písničku na pódiu nezpíval. Bylo to však zábavné a vzrušující a jsem šťastný, že jsem do toho šel. 

Ariya Man, Year 1/1. ročník

Theatre & Drama/Divadlo a drama

A recent Theatre Trip to the Prague Fringe was a real highlight this half-term. Students watched a show by a Ukrainian Theatre Company, ProEnglish. The group created the piece, Book of Sirens, while living in a bomb shelter in Ukraine when Russia first attacked in March 2022. With special visas, they came to the Prague Fringe and our students were lucky enough to have a Q&A with the director and actor after the show. It was a very moving experience.

 

Nedávný výlet na divadelní festival Prague Fringe byl opravdovým vrcholem prvních dvou měsíců ve škole. Studenti sledovali představení ukrajinské divadelní společnosti ProEnglish. Skupina vytvořila představení Kniha sirén v době, kdy žila v protileteckém krytu na Ukrajině, když Rusko poprvé zaútočilo v březnu 2022. Se speciálními vízy přijeli na Prague Fringe a naši studenti měli to štěstí, že měli to štěstí, že po představení mohli klást otázky režisérovi i hercům a diskutovat s nimi. Byl to velmi dojemný zážitek.

Theatre Company/Divadelní společnost

Divadlo Na zábradlí has a close connection with ECP founder patron, Václav Havel. Close to Charles Bridge, this was where Havel started his career - first as a stagehand and latterly as a dissident playwright. The home of Theatre of the Absurd, it provides the perfect location for our upcoming November production. The performance includes short scenes from famous playwrights including Havel, Beckett, Pinter and Satre, woven together into a piece of Theatre of the Absurd. It is crafted and adapted with some original material from ECP students. 

Catherine Morgan, Head of Drama

 

Divadlo Na zábradlí je úzce spjato se zakládajícím patronem ECP Václavem Havlem. Nedaleko Karlova mostu zde Havel začínal svou kariéru – nejprve jako kulisák a později jako disidentský dramatik. Domov absurdního divadla poskytuje perfektní místo pro naši nadcházející listopadovou inscenaci. Představení obsahuje krátké scénky slavných dramatiků včetně Havla, Becketta, Pintera a Satra, které jsou vetkány do kusu absurdního divadla. Inscenace je vytvořena a upravena za použití původního materiálu od studentů ECP.

Catherine Morgan, vedoucí oddělení dramatické výchovy

Excellent Theatre grades/ Vynikající hodnocení v dramatické výchově

Well done to our Theatre students. We have had fantastic results at IB and LAMDA this year. This is the strongest suite of grades for Theatre on record and by far the highest average. Garik Pražák emerged as the highest attaining student ever in the history of IB Theatre. 50% of our examining LAMDA students attained medals at Distinction level. Congratulations to our highest attaining students: Eva Můllerová, Tomáš Jokl, Petr Papánek and Lily Huong Mac. A big thank you to Ms Linde and Ms Rankin for their guidance and support of students and to our Artist in Residence during our interim year - Vicki Close.

Blahopřejeme našim studentům divadla. Ve zkouškách IB a LAMDA jsme letos měli fantastické výsledky. Je to nejsilnější sada známek z předmětu divadlo přinášející zdaleka nejvyšší průměr. Garik Pražák se stal nejlépe prospívajícím studentem v historii IB divadla. 50 % našich studentů, kteří skládali zkoušky LAMDA, získalo medaili s vyznamenáním. Gratulujeme našim nejlepším studentům - Evě Mullerové, Tomáši Joklovi, Petru Papánkovi a Lily Huong Mac. Velké poděkování patří paní Linde a paní Rankin za jejich vedení a podporu studentům a také naší hostující odbornici na umění Vicki Close, která nás podporovala během našeho přechodného roku.

Garik Pražák
Garik Pražák

Technology in the Arts/Technologie v umění

ECPodcast (Ms Linde) 

ECPodcast is a new club run by Ms Linde which aims to give an informative, fun and fresh view on everything ECP. Taking advantage of the excellent recording technology at our disposal in the Arts Faculty, we will follow events, people and the history of this wonderful institution, through stories, interviews and good old-fashioned reporting!

ECPodcast je nový klub, které vede paní Linde. Jeho cílem je poskytnout informativní, zábavný a svěží pohled na vše kolem ECP. S využitím skvělé nahrávací techniky, kterou máme ve škole k dispozici, budeme moci sledovat události, lidi a historii této úžasné instituce prostřednictvím příběhů, rozhovorů a starých dobrých klasických reportáží!

 

3D Printing and Virtual Reality/3D tisk a virtuální realita

 

Adam Bajgar - Year 5:

Adam has been busy in the Art Department working independently with the 3D printing equipment for CAS, leading to a range of ambitious projects. Adam says:  The Prusa printer has already been used for several interesting projects. The last thing it created was a print model of a 3D scan of a man's face, effectively reproducing it. Adam has also been awarded a Talent Award this year: During the summer I participated in a month-long internship where I worked on several Virtual Reality projects.

Adam would like to purchase a bHaptics TactSuit X40. It is a Wearable Haptic Vest that allows VR developers to create more immersive experiences. “So far I have specialized mostly in creating environments and basic interactions on different platforms. This vest would allow me to create standalone applications that have mind-blowing immersion. This is thanks to the vest having the ability to simulate anything from gunshots to touches.”

Any student with an interest in 3D printing is welcome to visit the Art Department and independently run their projects. 

Adam Bajgar - 5. ročník:

Adam je v rámci uměleckém oddělení zaneprázdněn a samostatně pracuje se zařízením pro 3D tisk na splnění programu CAS, což vedlo k řadě ambiciózních projektů. Adam říká: „Tiskárna Prusa už byla použita pro několik zajímavých projektů. Naposledy byl vytvořen tiskový model 3D skenu mužské tváře, který ji efektivně reprodukoval". Adamovi letos bylo uděleno ocenění za talent: „Během léta jsem se zúčastnil měsíční stáže, kde jsem pracoval na několika projektech o virtuální realitě."

Adam by si rád pořídil vestu bHaptics TactSuit X40. Je to zařízení, které umožňuje vývojářům VR vytvářet pohlcující zážitky. „Zatím jsem se specializoval hlavně na vytváření prostředí a základní interakce na různých platformách. Toto zařízení by mi umožnilo vytvářet samostatné aplikace, které vás ohromí. Je to způsobeno tím, že vesta má schopnost simulovat cokoli od výstřelů až po dotyky."

Každý student se zájmem o 3D tisk může navštívit výtvarné oddělení a samostatně provozovat své projekty.

Congratulations to our Award winners/Gratulujeme vítězům ocenění

SPOTLIGHT ON ACADEMIC & TALENT AWARDS 

Early November sees our annual prize giving in the stunning venue of Prague Crossroads; below we spotlight our students who have been awarded the academic prizes (the highest award in their year group in recognition of ability). Also celebrated is a diverse selection of our Talent Awardees in the Arts - those students will receive 10,000kc from the school to develop their creative interests independently. 

ZAOSTŘENO NA OCENĚNÍ AKADEMICKÝCH A TALENTŮ

Začátkem listopadu proběhne naše každoroční předávání cen na úžasném místě v Pražské křižovatce. Níže uvádíme naše studenty, kteří získali akademické ceny (nejvyšší ocenění ve svém ročníku jako uznání jejich schopností). Slavíme také pestrý výběr našich oceněných za umělecký talent – tito studenti dostanou od školy každý 10 000 Kč, aby mohli samostatně rozvíjet své tvůrčí zájmy.

 

Music Prize - Adrian Hraboš

Adrian is a very talented and hardworking multi instrumentalist. He has immense charisma and stage presence, and is able to perform with great enthusiasm and flexibility. Adrian showed a great attitude during the rehearsals and concerts, and combines strong technical skill with thorough preparation. 

Adrian je velmi talentovaný a pracovitý multiinstrumentalista. Má obrovské charisma a výraznou prezentaci na jevišti a je schopen vystupovat s velkým nadšením a flexibilitou. Adrian během zkoušek a koncertů prokázal skvělý přístup a umí kombinovat silné technické dovednosti s důkladnou přípravou.

 

Talent Award for Music - Alexander Howell

Alexander has a great passion for music and loves to play songs which not only make him happy, but also please others. He often performs publicly, he attended all of the school concerts and music events last year. Alexander’s almost 2 year old keyboard has been played almost every day and it has some sound and technical issues. Alexander intends to use his Talent Award to rent an acoustic piano for his home. Alexander believes that investing in piano learning will push him even more forwards and allow him to enjoy this amazing instrument even more.

Alexander má velkou vášeň pro hudbu a rád hraje písně, které dělají radost nejen jemu, ale také potěší ostatní. Často veřejně vystupuje, v loňském roce absolvoval všechny školní koncerty a hudební akce. Alexander na téměř 2 roky staré klávesy hraje skoro každý den a už se tak objevují nějaké zvukové a technické problémy. Alexander hodlá využít částku v rámci svého ocenění k pronajmutí akustického piana na doma.

Alexander věří, že investice do studia klavíru ho dále posune a umožní mu užít si tento úžasný nástroj ještě více.

 

“In 2020, I received a digital Yamaha keyboard from my parents for Christmas. It was a great present for me, especially during the lonely times of COVID lockdown when I couldn't do much at home except play games. With the keyboard, I suddenly had a positive and very productive way to spend my time in the long hours where I used to do practically nothing useful. My Yamaha keyboard exposed me to the wonders of the music world and my only regret was that I didn't start playing sooner.”

„V roce 2020 jsem od rodičů dostal k Vánocům digitální keyboard Yamaha. Byl to pro mě skvělý dárek, zvláště během osamělých časů covidových karantén, kdy jsem doma kromě hraní her nemohl nic moc dělat. Díky klávesám jsem měl najednou pozitivní a velmi produktivní způsob, jak trávit dlouhé hodiny efektivněji než plýtváním času. Moje klávesy Yamaha mě přiblížily divům hudebního světa a litoval jsem jen toho, že jsem nezačal hrát dříve.“

 

Prize for Dramatic Performance - Kvetoslava Uhríková

Kvetoslava Uhríková's performance as Shen Te/Shui-Ta in The Underground Cabaret, a selection of Brecht scenes, showed tremendous growth and confidence as an actor. She took charge in rehearsals and gained a clear understanding of the actors' work, both in preparing alone and working as a group. Her characters were developed thoughtfully and she allowed herself to go deep into their mindset. The performance itself was full of joy, focus and vulnerability and immensely watchable - also due to her strong stage presence.

Herecký výkon Kvetoslavy Uhríkové v roli Shen Te/Shui-Ta v dramatu Underground Cabaret, což by výběr brechtovských scén, ukázal obrovský herecký růst a sebevědomí. Kvetoslava zkoušela velmi zodpovědně a získala jasné pochopení pro práci herců, jak při samostatné přípravě, tak při práci ve skupině. Její postavy byly nastudovány promyšleně a troufla si proniknout hluboko do jejich myšlení. Samotné představení bylo plné radosti, soustředění i zranitelnosti a nesmírně koukatelné – i díky její výrazné jevištní prezentaci.

 

Prize for Art&Design - Lara Ivanovic 

Congratulations to Lara Ivanovic on being awarded the Academic Prize at Founder’s Day. Lara is an exceptional student of the Visual Arts and has worked with dedication, commitment and flair to produce an outstanding selection of work. Lara's advanced technical competency allows her to achieve realism and detail in her work, though she is versatile and capable of investing expression, concept and imagination in her projects.  

 

Blahopřejeme Laře Ivanovic ke získání Akademické ceny za výtvarné umění v rámci Dne zakladatelů školy. Lara je výjimečnou studentkou výtvarného umění a pracovala s nasazením a vkusem, aby vytvořila vynikající výběr prací. Lařina pokročilá technická kompetence jí umožňuje dosáhnout ve své práci realismu a detailu, zároveň je všestranná a schopná vnést do svých projektů výraz, koncept a představivost.

 

Talent Award for Photography - Tobiáš Boček

Tobiáš is our current Photographer of the Year, and has just received a Talent Award for Photography. He would like to use his Talent Award to buy a new camera; a used Sony a7 with a 24-70mm lens.. Tobiáš is going to be the Ignis Media Captain and he is the photographer for the school newspaper, so the newer camera will allow him to post better quality pictures. 

“The autofocus on my current DSLR has prevented me from capturing many great images. A newer camera will provide better resolution as well as will allow me to get images I would otherwise have missed.”

Tobiáš je naším aktuálním fotografem roku a právě za své fotografie získal také ocenění za talent. Finanční odměnu by rád využil na nákup nového fotoaparátu - použitého Sony a7 s objektivem 24-70mm. Tobiáš bude mediálním kapitánem koleje Ignis a fotografem školních novin, takže novější fotoaparát mu umožní prezentovat kvalitnější snímky.

„Automatické ostření na mé současné DSLR mi bránilo pořídit mnoho skvělých snímků. Novější fotoaparát poskytne lepší rozlišení a zároveň mi umožní získat snímky, které bych jinak zmeškal.“

 

Y6 Visual Arts studio work by Tim Žiaran/Studiová práce Tima Žiarana - výtvarné umění v 6. ročníku

I decided to combine my origami with photography. To take this project, initially focused on portraying mathematical precision and beauty, further, I reflected and determined it would be interesting to contrast human beauty with mathematical beauty through photography. I found some models I could work with in my area, and planned out my shots beforehand and then I had photoshoots in which I experimented with different photography techniques.

Rozhodl jsem se propojit své origami s focením. Abych mohl tento projekt, původně zaměřený na zobrazování matematické přesnosti a krásy, rozvinout dále, rozhodl jsem se, že by bylo zajímavé dát prostřednictvím fotografie do kontrastu lidskou krásu s matematickou krásou. Našel jsem několik modelek, se kterými jsem mohl ve svém okolí spolupracovat, a předem jsem si své záběry naplánoval. Poté jsem se pustil do focení a experimentoval jsem s různými fotografickými technikami.