Student activities/Aktivity studentů

 ECP students visiting Fulbright Commission

Interest in US universities/ Zájem o americké univerzity

Year 5 students paid a quick visit to the Fulbright Commission to find out about study in the US, the application process and scholarships.

Studenti 5. ročníku navštivili Fulbrightovu komisi, aby se dozvěděli více o studiu v USA, o procesu přihlašování a stipendiích.

Mentoring Programme/ Mentorský program

The mentoring programme is still quite young - we have just  started its fourth year, but because of the pandemic it was really very limited for two years. Nevertheless it still helped students in year 1 to settle well into ECP.

In the last school year  students and their mentors could meet regularly without any restrictions. Therefore we were really happy to get very good feedback from Year 1 students as well as their mentors from Year 6.

Here are some examples of Year 1 students´ answers to the  question - What do you think you have achieved thanks to the Mentoring programme?

"Probably talking to someone who has been through the same thing and understands some of the fears I faced when changing schools. It helped me settle into the school because my mentor was very nice. I learned about the school and my mentor made sure I felt comfortable."

 

But it wasn’t only year 1 students who appreciated the Mentoring programme . The Mentors also learned a lot - in their reflections they mentioned how their communication skills had improved, how they had learned to be more patient and, most importantly, that they learnt how important friendship is.

This year we have 25 Mentors helping year 1 students again . They meet regularly every month, some even more often, and all of them  are looking forward to the Graduation Ball, where the mentors will officially welcome the Year 1 students to ECP and their mentoring mission will be completed.

Mrs Švejdová, Deputy Head Co-Curriculum

Mentorský program je ještě poměrně mladý – právě jsme zahájili jeho čtvrtý ročník, ale kvůli pandemii byl na dva roky velmi omezený. I tak program studentům 1. ročníku pomohl dobře se v ECP zorientovat a usadit.

V minulém školním roce se studenti a jejich mentoři konečně mohli pravidelně scházet bez omezení. Byli jsme opravdu rádi, že jsme dostali velmi dobrou zpětnou vazbu od studentů 1. ročníku i jejich mentorů ze 6. ročníku.

Zde je několik příkladů odpovědí studentů 1. ročníku na otázku - Čeho jste dosáhli díky mentorskému programu?

„Pravděpodobně toto, že jsem si mohla popovídat s někým, kdo si prošel stejnou situací a rozumí některým obavám, kterým jsem čelila při změně školy. Pomohlo mi to se ve škole zabydlet, protože moje mentorka byla velmi milá. Dozvěděla jsem se více o škole a moje mentorka se ujistila, abych se cítila komfortně."

Mentorský program ale neocenili pouze nováčci. Také mentoři se hodně naučili – ve svých úvahách zmiňovali, jak se zlepšily jejich komunikační schopnosti, jak se naučili být trpělivější a hlavně si uvědomili, jak důležité je přátelství.

Letos máme 25 mentorů, kteří opět pomáhají studentům 1. ročníku. Scházejí se pravidelně každý měsíc, někteří i častěji, a všichni se těší na maturitní ples, kde mentoři oficiálně přivítají studenty 1. ročníku na ECP a jejich mentorská mise bude zakončena.

Alena Švejdová, zástupkyně ředitele pro mimoškolní aktivity

Pre-CAS Programme/Program přípravy na CAS

Year 3 student Elen Sauerová presented her idea for the Pre-CAS charity project. She plans to carry out a project called EDU easy. Creativity, activity, service (CAS) is one of the three essential elements that every student must complete as part of the IB Diploma Programme.

Studentka 3. ročníku Elen Sauerová představila svůj nápad na charitativní projekt v programu Pre-CAS. Plánuje realizovat projekt s názvem EDU easy. CAS (kreativita, aktivita, služba) je jedním ze tří základních prvků, které musí každý student absolvovat v rámci diplomního programu IB.

Maths/Matematika

Talented Year 3 mathematicians recently explored a variety of different methods for solving a quadratic equation. The highlight of these was using the extremely recent Loh's method which was discovered back in 2019! You can see some examples below.

Talentovaní matematici z 3. ročníku nedávno zkoumali řadu různých metod řešení kvadratické rovnice. Vrcholem byla aplikace nedávno objevené Lohovy metody, která vznikla teprve v roce 2019! Některé příklady můžete vidět níže.

Punk "Crust Pants" project/ Punkový projekt Crust pants

Description: I started an art fashion project, which could possibly help me get a better understanding of making clothes and styling them, as I would like to work in fashion later in life. I got an old pair of pants, some fabrics from unusable t-shirts, and fabric paint. I cut rectangles of various sizes and patterns and painted whatever I wanted on them. Faces, political opinions and symbols or just random things. I also bought premade iron-on patches. I sowed all of the handmade patches onto the pants wherever I wished and ironed on the rest. These pants with a lot of patches, creating a "crust" on top of the fabric are referred to as crust pants in the punk community.

Reflection: I am definitely not finished with this project and I will keep adding patches where and when I want to. I'm hoping to customize my pants to make them fit my standards of not-boring pants. I want to show my creativity and style through my clothing and I can achieve that through this project.

Alex Šťovíček, 4. ročník

Popis: Rozjel jsem projekt umělecké módy, který by mi mohl pomoci lépe porozumět výrobě oděvů a jejich stylingu, protože bych se později v životě rád módě věnoval. Použil jsem staré kalhoty, látky z nepoužitelných triček a barvu na látky. Nastříhal jsem obdélníky různých velikostí a vzorů a namaloval na ně různé náměty: tváře, politické názory a symboly nebo jen náhodné věci. Koupil jsem si i předem vyrobené nažehlovací prvky. Všechny ručně vyrobené záplaty jsem přišil na kalhoty dle svých představ a zbytek jsem nažehlil. Tyto kalhoty se spoustou záplat vytvářejících na látce „krustu“ jsou v punkové komunitě označovány jako crust pants.

Zamyšlení: Rozhodně jsem s tímto projektem ještě neskončil a budu průběžně záplaty přidávat dle potřeby. Doufám, že přizpůsobím své kalhoty tak, aby odpovídaly mým standardům zajímavého oblečení. Prostřednictvím svého oblečení chci ukázat svou kreativitu a styl a díky tomuto projektu toho mohu dosáhnout.

Alex Šťovíček, 4. ročník