Trips/Výlety

     From Year 2 trip

Year 1/1. ročník

Welcome Trip to Jizerské hory - Janov nad Nisou

Activities/Aktivity: Teambuilding, introduction to school life and experience books, hiking, rope park/Teambuilding, úvod do školního života a zápisníku zážitků, turistika, lanový park

Year 2/2. ročník

Culture and History Trip - Třebíč, Telč and surroundings

Activities/Aktivity: Exploring historical sites, renaissance, teambuilding, Jewish culture/ Prohlídka historických památek, židovská kultura, renesance, teambuilding

Year 3/3. ročník

Mountain trip - Rokytnice nad Jizerou, Dvoračky

Activities/Aktivity: Teambuilding, learning about Krkonoše and National park - KRNAP, mountain rescue service, orienteering, work in the woods/Teambuilding, přednáška o Krkonoších a národním parku KRNAP, setkání s horskou službou, orientační běh, práce v lese

Year 4/4. ročník

Exploring History Trip - Lužické hory, Rybniště, Česká Kamenice, Rabštejn, Nový Bor, Hřensko

Exploring history of Sudetenland, meeting witnesses of post war history, ceremony in Rabštejn, workshops, visiting museums, sightseeing toursexploring area, tracking

 

Y4 Cycling and History Adventure - Konstantinovy Lázně

Activities/Aktivity: Exploring history of Sudetenland, discussion about post-war history in the area, camping, cycling, ball games, outdoor activities, hiking/Zkoumání historie Sudet, diskuse o poválečné historii v oblasti, kempování, cyklistika, míčové hry, outdoorové aktivity, turistika

 

The PE staff took 42 students on a cycling and history trip at the start of this school year to Konstantinovy Làznë along with Mr Sveda, Mr Foster and two sports students from Charles University. The purpose of the trip was to learn about the post-war history of the Sudetenland as well as explore the beautiful countryside by bicycle. We stayed in tents on a campsite and each day was full of activities, either cycling, hiking, team games, sports activities or destroying each other’s tents! 

The weather was not particularly kind to us but we made the most of the opportunity to get to know the group and for them to renew friendships that had maybe lapsed over the summer holiday. The cycling was challenging in different ways; some were keen to plan their own routes and test their navigation skills whilst others found the constant up and down of the roads made it hard to keep their speed and effort constant. The weather also played its part, limiting our riding but also giving us the chance to take some students hiking and exploring the area on foot instead. It also meant we could study the history of the area in the study room as opposed to on our bikes and discuss things which we may not have been able to whilst riding. 

The campsite was great in terms of the facilities, there was a volleyball court, tennis court, swimming pool, a firepit which we lit for two nights, although we never did get to sing campfire karaoke, and despite the very bad food in the restaurant, the addition of extra vegetables, fruit, yoghurt, nuts and plates full of dark chocolate kept spirits high! 

The trip was a great way to start the year in a great location, and we look forward to going back next year with an even better programme for the students. 

Jon Redding, Director of PE and Sports

Učitelé tělesné výchovy vzali na začátku tohoto školního roku 42 studentů na cyklistický a historický výlet do Konstantinových Lázní za doprovodu Dr. Švédy, pana Fostera a dvou studentů sportu z Univerzity Karlovy. Účelem výletu bylo lepší poznání poválečné historie Sudet a také poznávání krásné přírody ze sedla kola. Bydleli jsme ve stanech v kempu a každý den byl plný aktivit, ať už cyklistiky, turistiky, týmových her, sportovních aktivit nebo vzájemného boření stanů!

Počasí nám sice moc nepřálo, ale využili jsme příležitosti, abychom se se všemi seznámili a aby studenti mohli obnovit přátelství, která možná o letních prázdninách ochladla. Cyklistika byla náročná různými způsoby. Někteří chtěli plánovat vlastní trasy a testovat své navigační schopnosti, zatímco jiní zjistili, že neustálé stoupání a klesání po silnicích ztěžuje udržení konstantní rychlosti a úsilí. Svou roli sehrálo i počasí, které omezovalo naše jízdu, ale zároveň nám dalo možnost vzít některé studenty na pěší túru a prozkoumat danou oblast pěšky. Znamenalo to také, že jsme se mohli o historii více dozvědět ve studovně místo při jízdě na kole a věnovat se diskusi více, než by bylo možné při cyklistice.

Kemp byl skvěle vybavený, bylo tam volejbalové hřiště, tenisový kurt, bazén, ohniště, které jsme dvakrát využili, i když jsme se nedostali k tomu, abychom si zazpívali táborácké karaoke. Navzdory velmi špatnému jídlu v místní restauraci jsme si udrželi dobrou náladu díky přídavku zeleniny, ovoce, jogurtu, ořechů a talíře plného hořké čokolády!

Výlet byl skvělý způsob, jak začít školní rok na příjemné místě, a těšíme se, že se tam příští rok vrátíme s ještě lepším programem pro studenty.

Jon Redding, vedoucí pro tělesnou výchovu a sport

Year 5/5. ročník

IB-related start-of-year activities in school and on a field trip/Aktivity v programu IB ve škole i v terénu

Trips photo competition results/Výsledky soutěže o nejlepší fotografii z výletu

DofE trips/Výlety v programu DofE

DofE Silver Practice Cycling Trip

We met at Hlavní Nádraží in Prague on Friday early in the morning. We got on the train with our bicycles without any trouble and the train journey was very comfortable. After arriving in Ústí nad Labem, we separated into two teams and started our journey. We could admire beautiful nature along the Labe river during almost the whole expedition. Everything went well and as planned, until we got to the first big village, where we had to choose the right route. Thanks to our good mapping skills we turned the right way and headed towards a very steep hill. The journey uphill was very difficult and we had to stop for several pauses. Everybody was  exhausted but because we supported each other, we made it. 

This was followed by a very exciting but also dangerous downhill ride. We had to be very careful and brake really hard. Then we stopped for lunch. The rest of the journey to the camp was very exciting, as we had a chance to see almost every animal species from goose to doe or sheep. We were cycling on road as well as off road, uphill and downhill until we reached the camp. We reunited there with the other team and cooked dinner. We even managed to light a bonfire which was really convenient to keep us warm. 

The next day we kept on cycling but there were some difficulties. I snapped my bicycle chain. Luckily, one of our team members had experience with that and was able to repair it. This, however, wasn't all and after about 10 minutes the other team member had a defect and had to use two innertubes to fix it. Also, I almost forgot to mention that Mr. Foster was stung by a bee but luckily he recovered quickly. All of these events exhausted us and so we decided, with one exception, to stop the journey and get on a train in Kralupy even though our original plan was to cycle all the way to Prague. In conclusion, we cycled for approximately 100km in two days, learned a lot of new skills, gathered various useful experiences and were reminded of the value of teamwork.

Tomáš Mašovský, Year 3

V pátek brzy ráno jsme se sešli na Hlavním nádraží v Praze. Do vlaku jsme nasedli i s koly bez problémů a cesta vlakem byla velmi pohodlná. Po příjezdu do Ústí nad Labem jsme se rozdělili do dvou týmů a vydali se na cestu. Téměř po celou dobu expedice jsme mohli obdivovat krásnou přírodu podél řeky Labe. Všechno šlo dobře a podle plánu, až do chvíle, kdy jsme dojeli do první velké vesnice, kde jsme museli zvolit správnou trasu. Díky našim dobrým schopnostem pro práci s mapou jsme odbočili správným směrem a zamířili do velmi strmého kopce. Cesta do kopce byla velmi náročná a museli jsme si dát několik přestávek. Všichni byli vyčerpaní, ale protože jsme se navzájem podporovali, zvládli jsme to.

Následoval velmi napínavý, ale také nebezpečný sjezd. Museli jsme být velmi opatrní a brzdit opravdu silně. Pak jsme se zastavili na oběd. Zbytek cesty do kempu byl velmi napínavý, protože jsme měli možnost vidět téměř každý živočišný druh od husy až po srnu nebo ovci. Na kole jsme jezdili po silnici i v terénu, do kopce i z kopce, dokud jsme nedojeli do kempu. Tam jsme se sešli s druhým týmem a uvařili si večeři. Dokonce se nám podařilo rozdělat si oheň, což nás příjemně zahřálo.

Další den jsme pokračovali v jízdě na kole, ale vyskytly se nějaké potíže. Přetrhl se mi řetěz na kole. Naštěstí s tím měl jeden člen našeho týmu zkušenosti a dokázal to opravit. To však nebylo vše a asi po 10 minutách měl další člen týmu defekt a na opravu musel použít dvě duše. Také bych málem zapomněl zmínit, že pana Fostera bodla včela, ale naštěstí se rychle zotavil. Všechny tyto události nás vyčerpaly, a tak jsme

 se až na jednu výjimku rozhodli cestu zkrátit a nasednout na vlak v Kralupech, přestože jsme 

původně plánovali dojet na kole až do Prahy. 

Celkově jsme za dva dny ujeli na kole přibližně 100 km, naučili se spoustu nových dovedností, nasbírali různé užitečné zkušenosti a připomněli si hodnotu týmové práce.

Tomáš Mašovský, 3. ročník

 

From Year 4 DofE trip/Z DofE výletu pro 4. ročník