New staff/Noví zaměstnanci

 Whole staff photo - September 2022

Catherine Morgan - Head of Drama/Vedoucí oddělení dramatické výchovy

Catherine graduated from Northumbria University before working as an actor and stage manager in Newcastle Upon Tyne. She moved home to Edinburgh, where she got a job at the International Film Festival. She began volunteering to teach film, acting and dance workshops with local youth groups. This led her to discover her love of teaching. She enrolled at Moray House, Edinburgh University where she gained her PGDE in Drama for Primary and Secondary Education.

Catherine moved to Mexico in 2010, where she led the Film, Theatre and Drama Department at the Edron Academy (El Colegio Británico, A.C.). This is when she first encountered the International Baccalaureate. By the end of her 5 years as Head of Department, she had a wealth of experience teaching IB Theatre, IB Literature and Performance and IB Film. She developed her knowledge of the courses by becoming an examiner for both IB Theatre and IB Literature and Performance. Catherine then moved back to Europe, to Munich, where she taught for another 4 years. During this time, she developed her pastoral leadership as the very first House System Coordinator.

In 2019, Catherine moved once more, back home to Scotland. This was a very new experience, as she worked, not only as a full-time Drama teacher, but as an Assistant Housemistress in the oldest boarding school in Scotland. This involved living-in with the pupils and gaining a great appreciation for their challenges during the global pandemic.

Catherine is looking forward to bringing her passion for Theatre to ECP. She is always interested to learn more about theatre traditions from around the world and is taken with Prague’s rich theatrical history and culture. Catherine is excited to bring more productions to ECP after a few years of heavy restrictions following the pandemic.

Catherine Morgan vystudovala Northumbria University a poté působila v  Newcastlu Upon Tyne jako herečka a divadelní manažerka. Následně se přestěhovala domů do Edinburghu, kde pracovala pro místní Mezinárodním filmovém festivalu. Jako dobrovolník zde také začala vést filmové, herecké a taneční workshopy pro mladé, což probudilo její lásku k vyučování. Pedagogickou kvalifikaci PGDE pak získala v Moray House, Edinburgh University, v oboru dramatická výchova pro základní a střední školy.

V roce 2010 se přestěhovala do Mexika, kde vedla filmové, divadelní a dramatické oddělení místní školy The Edron Academy (El Colegio Británico, A.C.). Tehdy se poprvé setkala s mezinárodní maturitou International Baccalaureate. Během pěti let ve funkci vedoucí oddělení získala bohaté zkušenosti s výukou předmětů IB divadlo, IB literatura a vystupování a IB film. Své znalosti rozvinula tím, že se kvalifikovala jako mezinárodní zkoušející pro IB divadlo a IB literaturu a vystupování. Catherine Morgan se poté přestěhovala zpět do Evropy – do Mnichova, kde působila čtyři roky. Během této doby rozvinula své schopnosti vedení výchovných záležitostí na pozici první koordinátorky kolejního systému.

V roce 2019 se přestěhovala zpět domů do Skotska. Zde získala další nové zkušenosti, protože pracovala nejen jako učitelka dramatické výchovy na plný úvazek, ale také jako zástupkyně vedoucí koleje v nejstarší internátní škole ve Skotsku. To zahrnovalo bydlení na internátu a citlivou podporu pro studenty během globální pandemie.

Catherine Morgan se těší, že se na Anglickém gymnáziu podělí se studenty o svou vášeň k divadlu. Neustále se zajímá o nové informace o divadelních tradicích z celého světa a je nadšená bohatou divadelní historií a kulturou v Praze. Po několika letech pandemických omezení chce Catherine Morgan do školy vrátit více divadelních produkcí.

Jon Redding - Head of PE and Sports/ Vedoucí oddělení tělesné výchovy a sportu

Born in England where he trained as a secondary school Physical Education teacher from 1992-1996, Jon has worked in four schools in the UK, including 11 years at one school in London as Head of PE, leading teams in national schools competitions and many trips overseas to Dubai, USA and Switzerland. He also spent two years in the USA as a professional soccer coach.

On becoming Director of Sport & Activities at Haut-Lac International Bilingual School in Vevey, Switzerland in 2012, Jon was able to use his knowledge of French to teach in both languages. He ran ski programmes, organised many sports events and trips, and also fell in love with cycling in the mountains in Switzerland, France and Italy. In 2018 Jon and his family moved to Hong Kong where he became Director of Sport at South Island School, a large international school for 1400 students, where he stayed for four years, running basketball, athletics and football programmes.

Jon has always played many sports, competing in some, like football and tennis, to a high standard – and also the occasional ski race – but he also enjoys participating in others, such as cycling, skiing, yoga and golf, just for pleasure. He came to Prague in the summer of 2022 as ECP’s Director of Sport and is looking forward to bringing all his experience to the school to create an exciting sports programme that the students will enjoy and benefit from.

Jon Redding se narodil v Anglii a v letech 1992-1996 se věnoval pedagogickému studiu v oboru středoškolský učitel tělesné výchovy. Vyučoval na čtyřech školách ve Velké Británii, například strávil 11 let na jedné škole v Londýně jako vedoucí tělesné výchovy. Vedl školní týmy do národních školních soutěží a uspořádal mnoho zahraničních cest do Dubaje, USA nebo Švýcarska. Dva roky strávil v USA jako profesionální trenér fotbalu.

V roce 2012 se stal vedoucím oddělení sportu a dalších aktivit na mezinárodní bilingvní škole Haut Lac ve švýcarském Vevey a mohl tak využít své znalosti francouzštiny k výuce v obou jazycích! Vedl lyžařské kurzy, organizoval mnoho sportovních akcí a výletů a také se zamiloval do horské cyklistiky ve Švýcarsku, Francii a Itálii. V roce 2018 se pan Redding a jeho rodina přestěhovali do Hong Kongu, kde se stal ředitelem oddělení sportu na South Island School, velké mezinárodní škole pro 1,400 studentů. Zde působil čtyři roky a vedl basketbalové, atletické a fotbalové programy.

Jana Fuchsová - Teacher of PE & Sports/Výuka tělesné výchovy a sportu

Jana is a native Czech, born in Brno. She graduated from Masaryk University’s Faculty of Sports Studies with a teacher´s degree in Physical Education, also graduating in Applied Kinesiology. She spent 2016 in Spain on the Erasmus programme, completing courses in several different sports. In 2017 she signed up for another study programme abroad, this time in Denmark, and stayed on after completing the course, working as a PE teacher at the Aarhus International School, until returning to the Czech Republic in August 2022 to teach PE at the ECP.

In her spare time, Jana competed in ballroom dancing competitions for over 15 years and as a teenager, she also competed in athletics. She is  interested in a variety of sports, which she practises on a regular basis, and among her favourites are dancing, fitness, skiing, running and hiking.

Jana is interested in a healthy lifestyle, which includes not only physical activities, but also a  balanced diet, healthy habits, rest and overall well-being. She hopes to pass on this message to her students and to motivate them by being the best example herself.

Jana Fuchsová  je rodilá Češka narozená v Brně. Na Masarykově univerzitě vystudovala Fakultu sportu, obor učitelství tělesné výchovy. Kromě toho vystudovala také aplikovanou kineziologii. V roce 2016 žila v rámci studijního programu Erasmus ve Španělsku, kde absolvovala kurzy zaměřené na různé sporty. V roce 2017 se přihlásila na další studijní program v zahraničí, tentokrát v Dánsku. Po ukončení studií se rozhodla v Dánsku zůstat a brzy zde začala pracovat jako učitelka tělesné výchovy na Aarhus International school, kde působila až do roku 2022. Do České republiky se vrátila v srpnu 2022, aby zde vyučovala tělesnou výchovu na Anglickém gymnáziu v Praze.

Jana Fuchsová soutěžila ve společenském tanci více než 15 let a jako náctiletá rovněž závodila v atletice. Dodnes se zajímá o různé sporty, kterým se ve volném čase pravidelně věnuje. Mezi její oblíbené patří tanec, fitness, lyžování, běh a turistika.

Zajímá se také o zdravý životní styl, který zahrnuje nejen pohybové aktivity, ale také vyváženou stravu, zdravé návyky, odpočinek a celkovou pohodu. Doufá, že k tomu povzbudí i své studenty a bude je motivovat tím, že pro ně sama bude příkladem.

Jan Klaus - Teacher of PE & Sports/Výuka tělesné výchovy a sportu

Jan is a native Czech, born in Hradec Králové. He studied Sport and Physical Education at Charles University and spent the summers either working in Norway – first as a kayak guide and later, as a guide for rock climbing and other outdoor activities – or travelling to Southeast Asia and Mexico with his surfboard. While at school, he also spent a year studying in Florida and a university term at the School of Human Kinetics in Lisbon, Portugal. 

Jan started his teaching career at a primary school in Prague in 2020, where he taught various subjects, before moving to the ECP in 2022.

Since childhood Jan has taken part in many sports, including whitewater kayaking, freestyle snowboarding, rock climbing, surfing, cycling and more, some of them at a competitive level. In his spare time he enjoys all these sports and also strength training, skateboarding, photography and travelling whenever possible, usually to the mountains or to the ocean.

Jan Klaus je rodilý Čech narozený v Hradci Králové. Vystudoval obor sport a tělesná výchova na Univerzitě Karlově. Během univerzitních let strávil všechny letní prázdniny buď prací v Norsku jako průvodce na kajaku, později jako průvodce pro horolezectví a další outdoorové aktivity, nebo cestováním do jihovýchodní Asie a Mexika se svým surfem. Během školních let také na rok studoval na Floridě a jeden semestr vysoké školy strávil na School of Human Kinetics v portugalském Lisabonu. Svou učitelskou dráhu začal na základní škole v Praze v roce 2020, kde vyučoval různé předměty. Od r. 2022 působí na Anglickém gymnáziu v Praze.

Od dětství provozoval různé sporty, včetně kajaku na divoké vodě, freestyle snowboardingu, horolezectví, surfování, cyklistiky a dalších, některé z nich na závodní úrovni. Ve volném čase se věnuje výše zmíněným sportům a také silovému tréninku, skateboardingu, fotografování a cestování. Jak jen to jde, rád vyráží do hor nebo k oceánu.

Elizabeth Platt - Head of Physics/Vedoucí oddělení fyziky

Elizabeth grew up in the north east of Scotland but moved to Hertfordshire to complete a Bachelor of Science in Astrophysics. She then took a year out to work as a database designer before returning to academia to complete an MSc in Astrophysics. Elizabeth spent a few years as a researcher in the field of planetary science in London before returning to Scotland to become a programmer. After several years working as both a programmer and web video creator, Elizabeth returned to academia once again to complete an MLitt in Celtic Studies. It was this most recent return to university that renewed her passion for education. Immediately after completing the MLitt, Elizabeth trained to become a teacher of Physics, achieving her PGDE. She has spent most of her teaching career working throughout Scotland and, most recently, Germany.

In her spare time, Elizabeth writes novels with her fiancée, knits avidly and makes handbags.

Elizabeth Platt vyrostla na severovýchodě Skotska a poté v Hertfordshiru absolvovala bakalářský program v oboru astrofyzika. Po roční pauze, kdy pracovala jako designérka databází, se vrátila ke studiu a získala magisterský titul v oboru astrofyzika. Paní Platt strávila několik let jako výzkumný pracovník v oblasti planetární vědy v Londýně. Poté se vrátila do Skotska a několik let působila jako programátorka a tvůrce videí pro web. Její další kroky vedly zpět na akademickou půdu a získala titul MLitt v keltských studiích. Právě tento poslední návrat na univerzitu obnovil její vášeň pro vzdělávání. Hned poté absolvovala pedagogickou kvalifikaci PGDE se specializací pro učitelství fyziky. Jako pedagog působila převážně ve Skotsku a nedávno také v Německu.

Ve volném čase Elizabeth Platt píše se svou snoubenkou romány, vášnivě se věnuje pletení a šije své vlastní kabelky.

Vojtěch Bureš - Teacher of Music/Výuka hudební výchovy

Vojtěch graduated from the Jaroslav Ježek Conservatory of Music in Prague with a degree in electric guitar. He holds a scholarship to the Berklee College of Music in Boston, Massachusetts.

As well as teaching music for over 15 years, Vojtěch is the founder of the band DOCTOR VICTOR and of the international music school, the Doctor Victor Music Academy in Prague. He has played with his band in Europe, USA and Asia, supporting world famous stars such as AC/DC, Jack White and The Dead Daisies.

Vojtěch is dedicated to studio production, composition and is the winner of several international competitions. The song Can’t Stop Rock’n’Roll became a finalist winner in the rock category of the John Lennon Songwriting Contest in New York in 2019 and he has collaborated with Ida Nielsen (Prince) and with Dan McCafferty of Nazareth on his solo album. He has also worked for various companies in the commercial music industry.

He joined the ECP in 2022 and his goal is to awaken a greater interest in music among students and to motivate them to develop artistically. Vojtěch firmly believes that music has a positive effect on self-confidence, communication and creativity.

Vystudoval hudební konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze, obor elektrická kytara. Je držitelem stipendia z Berklee College of Music, USA.

Hudbu vyučuje už více než 15 let a je zakladatelem kapely DOCTOR VICTOR a mezinárodní hudební školy Doctor Victor Music Academy v Praze. Se svojí kapelou vystupuje po Evropě, v USA, Asii a jeho kapela byla předskokanem světových hvězd, jako jsou AC/DC, Jack White a The Dead Daisies. 

Pan Bureš se věnuje produkci ve studiu, skládá hudbu a je vítězem několika mezinárodních soutěží.

Jeho skladba Can’t Stop Rock’n’Roll se dostala do finále v rockové kategorii mezinárodní soutěže pro skladatele John Lennon Songwriting Contest v New Yorku.

V minulosti pan Bureš spolupracoval s Idou Nielsen (Prince) a na sólovém albu Dana McCaffertyho (Nazareth). Pracoval i pro různé společnosti v sektoru propagační hudby. Pan Bureš nastupuje na Anglické gymnázium s cílem probudit u studentů větší zájem o hudbu a motivovat je k uměleckému rozvoji. Pevně věří, že hudba pozitivně ovlivňuje sebevědomí, komunikaci a kreativitu.

Stanislava Jirešová - Registrar/Koordinátorka přijímacího řízení

Stanislava comes from Eastern Slovakia, but has spent most of her life in the Czech Republic. She graduated from Charles University with an MA in Musicology and the Finnish language. For a few years she enjoyed teaching in a language school and later, worked as a Floor Manager in an international school. Recently, she spent five years in Belgium with her family.

In her spare time, she likes travelling, sightseeing and hiking in the mountains. Long walks in the countryside with her husband and three children bring her peace and joy.

Stanislava pochází z východního Slovenska, ale většinu života strávila v České republice. Na Univerzitě Karlově v Praze vystudovala magisterský obor hudební věda a finština. Několik let učila v jazykové škole a později pracovala jako Floor Manager v mezinárodní škole. Nedávno se svou rodinou strávila pět let v Belgii.

Ve volném čase ráda cestuje, poznává památky a chodí po horách. Dlouhé procházky v přírodě s manželem a třemi dětmi jí přináší klid a radost.

Inka Drážková - Receptionist/ Recepční

Inka is Czech, born in Prague. She worked in the tourism sector in Prague’s city centre for many years before deciding to travel around the UK on her own, including staying in Glasgow, Scotland, for a time in 2019.

After returning to Prague, she completed her TEFL certificate, and in August 2022, Inka joined the ECP team as a receptionist. She also teaches English privately in her spare time and is passionate about languages, where her primary focus is now Korean, but her other hobbies include travelling, exploring foreign cultures, movies, dancing, singing, painting, reading and listening to psychology podcasts.

Inka se narodila v Praze. Řadu let pracovala v turistickém sektoru v centru Prahy. Poté se rozhodla cestovat sama po Velké Británii. Následně strávila rok 2019 ve skotském Glasgow. 

Po návratu do Prahy získala certifikát TEFL. V srpnu 2022 nastoupila na Anglické gymnázium jako recepční. Kromě toho také vyučuje soukromě angličtinu. Inka je zapálená pro jazyky a nyní se zaměřuje především na korejštinu. Mezi její další koníčky patří cestování, poznávání cizích kultur, film, tanec, zpěv, malování, čtení a podcasty o psychologii.