News/Novinky

 New Student Council President and Vice President, Radim Sirůček and Tomáš Jokl

Open Days/Dny otevřených dveří

You are very welcome to visit our Open Day on Wednesday, 23rd November 2022.

Srdečně vás zveme na náš Den otevřených dveří ve středu, 23. listopadu 2022.

Watch our Open Day video spot./Podívejte se na naše krátké video ke Dni otevřených dveří.

ECP Family BBQ/Rodinné grilování v ECP

The English College held a House Parents’ Meeting and Family Barbecue at the end of September. It was a great opportunity for parents to meet with their child’s tutor, Senior Tutor and other teachers. After a short introductory assembly in the Gym for all parents, there was an opportunity to meet with individual tutors in their house groups. To make identification of the houses easier, tutors as well as parents received stickers in house colours. The family barbecue on the school’s playground was well-attended and parents enjoyed informal discussion with ECP staff as well as other parents over nice food and drink.

Anglické gymnázium na konci září uspořádalo úvodní třídní schůzky s novými třídními učiteli a vedoucími kolejí. Byla to skvělá příležitost pro rodiče setkat se s třídními učiteli svých dětí, s vedoucím koleje i dalšími pedagogy a vedením školy. Nejprve proběhlo krátké úvodní shromáždění pro všechny rodiče, po kterém následovala příležitost setkat se jednotlivě v rámci kolejí. Pro snazší identifikaci kolejí měli učitelé i rodiče samolepky v barvě své koleje. Modrá značí kolej Aqua, červená Ignis, žlutá Ventus a zelená kolej Terra. Rodinné grilování na školním hřišti mělo hojnou účast a rodiče si užili neformální konverzace se zaměstnanci  školy i s dalšími rodiči u dobrého jídla a pití. 

New leaders of the Student Council/Nové vedení   studentské rady

Message from President Radim Sirůček: 

The best thing about being able to lead the student council as president is that I get to collaborate with many amazing people, both students and staff. I love working with people that are passionate and excited about what they are doing. Only recently I realised that this is the main source of my motivation and why I love being a student at ECP so much.

Our goal is to make sure the student council acts as a bridge between students & ECP management to ensure efficient communication between the two to help align student needs and wellbeing with constantly improving standards of education. We want to achieve this goal by being available to all students. Combined we have 10 years of experience at the College which makes us competent to listen to people’s needs and find effective solutions to their problems. 

Message From Vice-president Tomáš Jokl:

As students we see what possible changes could make the lives of people at ECP easier and more comfortable. As presidents we would like to see these changes carried out. It is our goal to accommodate the needs of the students and hear out their suggestions. As this school year is my last in the old school building with the symbolic blue doors, due to the renovations and temporary relocation next year, I want to leave it behind even better than when I first entered it 5 years ago.

Vzkaz místopředsedy Tomáše Jokla:

Nejlepší na vedení studentské rady je to, že mohu spolupracovat s mnoha úžasnými lidmi, jak studenty, tak zaměstnanci školy. Rád pracuji s lidmi, kteří jsou zapálení a nadšení z toho, co dělají. Teprve nedávno jsem si uvědomil, že to je hlavní zdroj mé motivace a důvod, proč jsem miluji rád studentem ECP.

Naším cílem je zajistit, aby studentská rada fungovala jako most mezi studenty a vedením školy, aby byla zajištěna efektivní komunikace, která by pomohla sladit potřeby studentů a jejich spokojenost s neustále se zlepšujícími standardy vzdělávání. Tohoto cíle chceme dosáhnout tím, že budeme k dispozici všem studentům. Společně s Tomášem máme 10 let zkušeností z ECP, díky čemuž jsme schopni naslouchat potřebám studentů a nacházet efektivní řešení jejich problémů.

Vzkaz místopředsedy Tomáše Jokla:

Jako studenti vidíme, jaké změny by mohly usnadnit a zpříjemnit studentský život v ECP. Jako vedoucí studentské rady bychom byli rádi, kdyby se tyto změny uskutečnily. Naším cílem je vyhovět potřebám studentů a vyslechnout jejich návrhy. Vzhledem k tomu, že letošní školní rok je můj poslední ve staré školní budově se symbolickými modrými dveřmi, z důvodu rekonstrukce a dočasného přestěhování, chci pomoci školu vylepšit v porovnání se situací před pěti lety, kdy jsem do ní poprvé vstoupil.

Christmas Fair/Vánoční jarmark

The School would like to hold its first Christmas Fair on December 9th. This  is an occasion for parents, students and staff to come together and enjoy a pre-Christmas atmosphere at lunchtime and/or after school.  This is an opportunity for parents to participate by promoting their businesses, offering refreshments or entertainment at stalls at the School.  There may also be a sale of Christmas items for charity.  The students (and staff) will be invited to contribute with Christmas carols or performances. If you are interested in contributing to the event, please contact Karolina Santander at karolina.santander@englishcollege.cz or Gavin Flook.

gavinmade2measure@yahoo.co.uk 

Svůj první vánoční jarmark by škola ráda uspořádala 9. prosince. Je to příležitost pro rodiče, studenty a zaměstnance, aby se sešli a užili si předvánoční atmosféru v době polední pauzy a/nebo po vyučování. Rodiče mají možnost se zapojit prostřednictvím svých podniků, nabídkou občerstvení nebo zábavy ve stáncích. Součástí bývá i charitativní prodej vánočního zboží. Studenti (a zaměstnanci) 

budou vyzváni, aby přispěli vánočními koledami nebo vystoupeními. Pokud máte zájem zapojit se do této akce, kontaktujte prosím Karolinu Santander nebo Gavina Flooka. karolina.santander@englishcollege.cz gavinmade2measure@yahoo.co.uk

Václav Havel Scholarship Exhibition Opening/Vernisáž výtvarné výstavy v rámci Stipendia Václava Havla

ECP shares best practice/ECP sdílí osvědčenou praxi

 

COBIS Data Conference at ECP/COBIS konference na téma Data v ECP

Headmaster visits UK teacher training centres to offer placements at ECP./Ředitel školy navštívil britská pedagogická centra a nabídl praxi v ECP.

ECP hosted COBIS training on DEIJ and Transclusivity./ECP hostila konferenci COBIS na téma inkluze a transkluze.

Dr. Švéda was lecturing on didactics of literature at Charles University./Dr. Švéda přednášel na Univerzitě Karlově o didaktice literatury.