HM's message/Slovo ředitele

HM's message

The positive energy which I felt so strongly from both staff and students at the start of term seems to have propelled us all the way to half-term in the blink of an eye. Despite the later date, the (not quite so) start-of-term family BBQ was an opportunity for the parents to add their obvious enthusiasm into the mix. We seem to be a happy school which knows where it's going. On the back of the school’s best ever exam results we know we are academically on the right track. We certainly haven’t in any way sacrificed the richness and fun that comes with being a student at ECP - and you have my personal guarantee that we will never sacrifice that. As with all schools there is a huge amount of work that goes largely unseen.

Our recent invisible progress was that we formally submitted our planning application for the extension and renovation of the existing premises. This keeps us on track to start the building work this academic year and find alternative accommodation for September 2023 for just one year. The site we are planning to use is a new school building owned by Prague 9 on U Elektry street near Poděbradská, about 8 minutes by tram from Palmovka. 

It is incredibly exciting to think about what the school will look like in a few years, especially as we now know that we can all - staff and students alike - handle change and disruption. But don’t worry, we have no intention of going back online, unless of course forced to by law, even with the disruption of a huge building project and temporary relocation. I’d like to reassure you that we are relatively well insulated (excuse the pun) from the impacts of the energy crisis because of the price cap that will apply to our institution and those like it from next year. 

So really, the way is clear for a great year, in which I hope we will deepen our students' sense of the importance of international thinking and specifically our European connections. Against the backdrop of the invasion of the Ukraine and the regretableness of Brexit we have partnered with Charles University and ZŠ Mikoláše Alše in Suchdol to look at different aspects of European culture and how to support teaching about European culture in Czech lessons, particularly in literature studies. 

As part of the project we are also looking at how this could be taught at school more effectively. Within the EU funded programme, our staff have already been to Paris and Kandava and are due to liaise with other partners in Ireland, Austria, Bulgaria, France, Germany, Italy, Netherlands and Spain to really understand how we, as schools, can strengthen our students’ understanding of what it means to be European. At the same time we have applied to be an Erasmus+ school which should allow us to connect our students directly with other schools in this partnership and beyond. In addition to our French exchange, we are running a Spanish exchange for the first time this year and I hope next year we will be able to add a German exchange too. 

At the start of this article I was struggling for a theme - as ever - it's easy to write about a school like ECP. There is just so much going on and the problem is simply choosing what to write about - a problem of choice or as we say in idiomatic English “an embarrassment of riches”.

Nigel Brown

Headmaster

Slovo ředitele

Zdá se, že pozitivní energie, kterou jsem na začátku školního roku velmi silně vnímal jak ze strany zaměstnanců, tak studentů, nás mžikem oka posunula až k říjnovým prázdninám. Navzdory pozdějšímu datu bylo rodinného grilování příležitostí pro rodiče, aby do celkového dojmu přispěli svou dávkou nadšení. ECP se jeví jako spokojená škola, která ví, kam směřuje. Na základě vůbec nejlepších výsledků zkoušek IB víme, že jsme akademicky na správné cestě. Rozhodně jsme tomu však v žádném případě neobětovali pestrost zábavy, která se pojí se studiem na naší škole – a máte mé osobní ujištění, že ji neobětujeme nikdy. Stejně jako na všech školách se v pozadí odehrává obrovské množství práce, která je z velké části neviditelná. 

Naším nedávným neviditelným pokrokem bylo, že jsme formálně podali naši žádost o vydání společného povolení pro rozšíření a rekonstrukci stávajících prostor. To nás udržuje v kurzu směrem k zahájení stavebních prací v tomto akademickém roce a přesunu do náhradní budovy od září 2023 pouze na jeden rok. Lokalitou, kterou plánujeme využít, je nová budova školy v majetku Prahy 9 v ulici U Elektry blízko Poděbradské, přibližně 8 minut tramvají z Palmovky. 

Je neuvěřitelně vzrušující zamýšlet se nad tím, jak bude škola vypadat za několik let, zvláště když nyní víme, že všichni – zaměstnanci i studenti – dobře zvládáme změny i různé formy narušení. Nemusíte se bát, že bychom kvůli velkému stavebnímu projektu a dočasnému přemístění měli v úmyslu přejít zpět do režimu online, pokud k tomu samozřejmě nebudeme nuceni zákonem. Rád bych vás ujistil, že jsme relativně dobře izolováni od dopadů energetické krize díky cenovému stropu, který bude od příštího roku platit pro instituce našeho typu. 

Cesta ke skvělému roku je tedy skutečně volná. Doufám, že v tomto roce u našich studentů prohloubíme smysl pro důležitost mezinárodního smýšlení a konkrétně pro naše evropské vazby. Na pozadí invaze na Ukrajinu a politováníhodného brexitu jsme se spojili s Univerzitou Karlovou a ZŠ Mikoláše Alše v Suchdole, abychom se podívali na různé aspekty evropské kultury a podporu výuky o evropské kultuře v hodinách českého jazyka, zejména ve studiu literatury. 

V rámci tohoto projektu se také zabýváme tím, jak by se dané téma dalo ve škole obecně vyučovat efektivněji. Součástí programu financovaného z EU již byla návštěva našich učitelů v Paříži a Kandavě. Dojde také k propojení s dalšími partnery v Irsku, Rakousku, Bulharsku, Francii, Německu, Itálii, Nizozemsku a Španělsku, abychom lépe pochopili, jak můžeme, jako školy, posílit porozumění našich studentů o tom, co to znamená být Evropanem. Zároveň jsme naši školu také přihlásili do programu Erasmus+, což by nám mělo umožnit přímé propojení našich studentů s jinými školami v tomto partnerství i mimo něj. Kromě naší tradiční studentské výměny se školou ve Francii letos poprvé pořádáme také výměnu se školou ve Španělsku a doufám, že příští rok budeme moci přidat i výměnu se školou v Německu. 

Na začátku článku jsem si nebyl jist, na co se zaměřím, ale opět se potvrdilo, že je snadné psát o škole, jako je ECP. Děje se zde toho tolik, že je spíše problémem, co konkrétně vybrat, což je pouze problém volby, nebo jak vyjadřuje anglický idiom „rozpačitost z přebytku.“

Nigel Brown

ředitel