ECPN / Síť ECPN

English College Foundation Garden Party

Every year, the ECF holds a garden party, by kind permission of the Czech Ambassador in London, at the residence in Hampstead. ECP graduates are invited and although this year the weather wasn’t very kind to us, it was good to see two former Headmasters there, Peter de Voil and Hubert Ward, together with the current HM, Nigel Brown.

 

Zahradní slavnost nadace ECF

Nadace ECF každoročně pořádá zahradní slavnost v rezidenci Hampstead, s laskavým svolením českého velvyslance v Londýně. Absolventi ECP jsou pozváni a přestože letos moc nevyšlo počasí, bylo pěkné vidět dva bývalé ředitele ECP, pány Petera de Voila a Huberta Warda, společně se současným ředitelem školy, Nigelem Brownem.

 

 

Mrs Sečka (wife of the Czech Ambassador), Dr Nigel Brown, Elizabeth Cooke (Chairman of the ECF), Deputy Ambassador & ECP graduate, Jan Brunner (1999) and Ann Lewis, Chairman of the ECP Governors / Paní Sečková (manželka českého velvyslance), Dr Nigel Brown, Elizabeth Cooke (předsedkyně nadace ECF), zástupce velvyslance & a absolvent ECP Jan Brunner (1999) a Ann Lewis, předsedkyně správní rady ECP.

Gerald Heys (1998-2009)

If you were a student at the ECP from 1998-2009, your former teacher, Gerald Heys, has written a crime novel based in Prague. You can order a copy on Amazon and Mr Hubbell is going to make sure we get one for the Library!

 

Pokud jste studovali v ECP v letech 1998-2009, byl vaším učitelem Gerald Heys, který právě napsal detektivní román situovaný v Praze. Knihu si můžete objednat na Amazon. com a pan Hubbell zajistí, abychom měli výtisk k dispozici i ve školní knihovně!

 

Odessa Primus (2012)

Many of us at the ECP will remember Odessa Primus and her work with refugees on Lesbos and in the Bekka Valley. In recognition of her experience, she was invited to speak as a Young Leader at the European Commission’s EUdevDays 2017 last month. She took part in several panel discussions and conducted two interviews with senior UN officials:

Panel discussion on migration: ‘Root causes of migration: new narrative, new purpose, and new targets for development funding' with photos: https://eudevdays.eu/sessions/root-causes-migration-new-narrative-new-purpose-and-new-targets-development-funding

Panel discussion on ’The role of religions and beliefs building sustainable communities' : https://eudevdays.eu/sessions/role-religions-and-beliefs-building-sustainable-communities

Gervais Appave, Senior Advisor to the Director General of IOM with United Nations SDG stand at EDD 2017, interviewed by Odessa Primus https://www.youtube.com/watch?v=Oshuhy2uJsY&index=23&list=PLxqPwHD3yBpFq1QdSL0TBo3kQjn723q-c

Cecile Riallant, Head of UN Joint Migration and Development Initiative, interviewed by Odessa Primus at the #SDGStudio at European Development Days, #EDD17 in Brussels on 8 June 2017: Role of Local Authorities in Implementing Migration-related elements of SDGs: https://www.youtube.com/watch?v=dGag2uVC30o&index=24&list=PLxqPwHD3yBpFq1QdSL0TBo3kQjn723q-c

 

 

Odessa Primus (2012)

Mnozí z nás v ECP si budou pamatovat Odessu Primus a její práci s uprchlíky na ostrově Lesbos a v Bekka Valley. Jako uznání za své zkušenosti byla Odessa  pozvána, aby přednášela jako mladý vůdce na akci Evropské komise EUdevDays 2017, která se konala minulý měsíc. Odessa se účastnila několika panelových diskusí a vedla dva rozhovory s vysokými úředníky OSN:

Panelová diskuse o migraci: "Hlavní příčiny migrace: nový příběh, nový účel a nové cíle pro financování rozvoje" s fotografiemi: https://eudevdays.eu/sessions/root-causes-migration-new-narrative-new-purpose-and-new-targets-development-funding

Panelová diskuse na téma "Role náboženství a přesvědčení při budování udržitelných komunit": https://eudevdays.eu/sessions/role-religions-and-beliefs-building-sustainable- communities

Gervais Appave, vrchní poradce generálního ředitele IOM v rámci OSN/SDG na EDD 2017, rozhovor vedla Odessa Primus https://www.youtube.com/watch?v=Oshuhy2uJsY&index=23&list=PLxqPwHD3yBpFq1QdSL0TBo3kQjn723q-c

Cecile Riallant, vedoucí Společné iniciativy OSN pro migraci a rozvoj, rozhovor vedla Odessa Primus v #SDGStudio v rámci akce EDD ( #EDD17 v Bruselu) dne 8. června 2017: Úloha místních orgánů při implementaci prvků týkajících se migrace do SDG: https://www.youtube.com/watch?v=dGag2uVC30o&index=24&list=PLxqPwHD3yBpFq1QdSL0TBo3kQjn723q-c

Laura Koblicová (2010)

Laura graduated from ECP in 2010 and went on to study at AAU, first a Bachelor’s in International Relations & Diplomacy and then a Master’s in Business and Law in International Markets. In May this year, she and her mother opened Petit Ami on nám. Svobody in Prague 6, a store with exclusive products and fashion for dogs and their owners.

Laura says: “I was inspired by my puppy, Lilly, whom I saved two years ago from life on the street and she has become a much loved member of our family. Because Lilly is a charming and pretty lively creature with a big personality, I wasn’t satisfied with what was being offered for dogs on every corner in Prague. All last year, we visited countless trade fairs throughout Europe and have now brought to Prague the most interesting, top of the range products on the market. And we have started importing organic and vegan cosmetics and natural, healthy food suitable for animals with health problems. We also stock hippy and princess collars, handmade from high quality materials, dog beds that are uniquely original because only a few are made of each design and bags for dogs that even those who don’t have dogs love!

https://www.facebook.com/petitamiprague/  https://www.instagram.com/petitaniprague/ 

 

Laura Koblicová (2010)

Laura je absolventkou ECP z roku 2010 a poté studovala na univerzitě AAU v Praze, kde nejprve získala bakalářský titul v oboru Mezinárodní vztahy a diplomacie a pak magisterský titul v oboru Obchod a právo na mezinárodních trzích. Letos v květnu spolu se svou matkou otevřeli obchod s exkluzivními výrobky a módou pro psy a jejich majitele Petit Ami, lterý se nachází na nám. Svobody v Praze 6.

Laura říká: ”K otevření mého obchodu mi byla velkou inspirací moje fenka Lilly, kterou jsem před dvěma lety zachránila od života na ulici a která se stala milovaným členem naší rodiny. Protože Lilly je pěkná rošťanda, okouzlující stvoření a velká osobnost, nebyla jsem spokojena s tím, co Praha běžně nabízela v péči o psy. Celý loňský rok jsme navštěvovali nespočet veletrhů napříč Evropou a nyní jsme přivezli do Prahy to nejzajímavější a nejkvalitnější, co trh nabízí. A začali jsme také do Čech dovážet například Bio a veganskou kosmetiku a přírodní a zdravé krmivo vhodné i pro zvířata se zdravotními problémy. Skladem máme i hippie i princeznovské obojky, které jsou vždy ručně vyráběné z kvalitních materiálů, pelíšky, které se vyrábí pouze kusově a jsou tak neopakovatelně originální nebo tašky na psy, které milují i ti, kteří psa ani nemají.

https://www.facebook.com/petitamiprague/  https://www.instagram.com/petitaniprague/

 

ECPN

The English College in Prague Network (ECPN) is the extended alumni association for all graduates and former pupils at the ECP, their parents and members of staff. Its aims are to support The English College and to promote a life-long relationship between the College and its members. The ECP coordinates and organises regular events, including careers and networking events and reunions, and circulates the ECP E-Newsletter. Please up-date your contact details with us so that you are kept informed of the latest news and events. The ECPN secretariat is based in the College and its events are co-ordinated by Gina Hearn, Director of External Relations - gina.hearn@englishcollege.cz

 

Síť ECPN

The English College in Prague Network (ECPN) je rozšířená asociace absolventů sdružující všechny bývalé studenty naší školy, jejich rodiče a zaměstnance. Jejím cílem je podporovat ECP a celoživotní vztah mezi školou a jejími členy. ECP koordinuje a organizuje pravidelné akce, včetně setkání zaměřených na kariéru a networking, a rozesílá členům elektronický zpravodaj. Aktualizujte si, prosím, své kontaktní údaje, abyste mohli být stále informováni o nejnovějších zprávách a událostech. Sekretariát ECPN sídlí ve škole a akce asociace koordinuje Gina Hearn, vedoucí pro vnější vztahy - gina.hearn@englishcollege.cz