Super Curriculum/Nadstavbové kurikulum

Sharing our Love of Learning through a “Super Curriculum”/ Sdílené nadšení z učení skrze Super kurikulum

Some might assume that when school exams are cancelled, learning ceases. At The ECP, however, we believe that lifelong learning is a privilege and a gift. When we learned that our Year 6 students would not be sitting IB exams because of the pandemic, we developed a “Super Curriculum” programme for them which ran April 12 - May 14. The aims of the programme were:

 • University readiness
 • Role modeling for younger students; “school isn’t just about exams”
 • Enjoying learning as an end in itself
 • Autonomy and self-management of schedule
 • Extension of learning toward post-secondary studies
 • The chance for Year 6s to showcase themselves as accomplished scholars

Students had the opportunity to develop a “core learning project” under the supervision of a subject specialist and attend a rich variety of lectures and webinars from many disciplines. Those who completed a project and engaged in enrichment earned a certificate, which was distributed at graduation.

Because this programme was not compulsory, we weren’t sure about how much Year 6 students would engage with it. Our uncertainty ended up being unfounded, as many of our soon-to-be graduates immersed themselves in programme offerings and produced phenomenal outcomes. 

 

Enrichment activities

Students were able to attend talks given by people within our ECP network as well as global lectures and webinars. For example, Ms Gail Reardon asked three of her friends who work in law to sit on a panel called “Working in the Legal Sector.” Year 6 student Gaetana Fagone said of this session, “...it was directly targeted to what I am interested in pursuing in the future and I got an email address from one of the experts which I will definitely use.” 

Fellow student Viktor Bednar cited appreciation for ECP parent Mr Chris Richardson’s lectures on life in the third millennium as “quite interesting” with “good topics that it was clear he knew a lot about.” He added he wished the online events could have stretched on as he enjoyed the discussion. 

Other ECP session topics included personal branding, using academic research in the real world, entrepreneurship, personal financing, university life and more. Additionally, students were able to attend external online events like The Cambridge Spring Literary Festival, a webinar on “The Future of Ecommerce” by the CNN Director of Product, and a journalism discussion on “Democracy vs Illiberal Democracy: Which Will Win in Eastern Europe?” among other things.

 

Screenshot of a Google site on analysing a Russian poem, developed by Arina Smirnova

 

Core projects

Staff were thoroughly impressed by what our Year 6s produced in terms of research and project work. Outcomes ranged from “beautifully designed information leaflets to detailed and informative web pages and essays,” in Biology, according to Ms Jean Kerr, and “focus groups and fascinating research review articles,” Ms Terri Collier said of her Psychology cohort. The scope of presentations, evaluations, reports and more were extraordinary.

Although this is not an exhaustive list, some students of particular note were:

 • Nella Orszaghova and Krystof Lorenc for presenting their Medical Physics work to the Year 5s
 • Filip Prochaska for his historical investigation of Witchcraft in Great Britain
 • Rita Kyjovska and Ella Doboszova’s series of interviews investigating the experience of being visually “out” as LGBTQ in Prague, which they have submitted to a research journal
 • Kuda Kawara’s presentation on “Why do we pay taxes?”
 • Kristyna Nyugen’s research review on the role of childhood teasing in the aetiology of eating disorders
 • Adam Hanus’s academic report on “What would life look like on TRAPPIST-1e”?
 • Zuzana Rozdalovska’s briefing paper on UN agencies and NGOs

Year 6 Fred Byrne said of the programme, “Though I was sad to prematurely graduate some of my courses... the [Super Curriculum] was great in that it allowed us to structure our days as we wanted and gave us the freedom to choose what we did.” 

Special thanks to all of the staff and community members who provided the content and ingenuity for this experience, and well done to our graduating class who showed their love of learning palpably and continue to make us proud.  

Emily Rankin, Deputy Head Upper School/Teaching & Learning

 

Někteří by mohli předpokládat, že zrušením školních zkoušek se učení zastaví. V ECP však věříme, že celoživotní učení je výsadou a darem. Když jsme se dozvěděli, že naši studenti 6. ročníku nebudou kvůli pandemii skládat zkoušky IB, vytvořili jsme pro ně program „Super kurikulum“, který probíhal od 12. dubna do 14. května. Cíle programu byly následující:

 • připravenost na studium na univerzitě
 • role vzoru pro mladší studenty; „Škola není jen o zkouškách“
 • užívání si učení jako cíle a ne prostředku
 • autonomie a vlastní plánování
 • posunutí učení směrem k vysokošloskému stylu
 • příležitost pro 6. ročník ukázat se jako fundovaní odborníci

Studenti měli příležitost vypracovat „základní vzdělávací projekt“ pod dohledem učitele z daného oboru a zúčastnit se široké škály přednášek a webinářů na různá témata. Ti, kteří projekt dokončili a podíleli se na programu, získali certifikát, který byl předán na maturitní slavnosti.

Protože tento program nebyl povinný, nebyli jsme si jisti, do jaké míry se ho studenti 6. ročníku zapojí. Naše nejistota se však ukázala jako neopodstatněná, protože mnoho našich maturantů se ponořilo do nabídek programu a dosáhlo fenomenálních výsledků.

 

Obohacování

Studenti se mohli zúčastnit přednášek specialistů z ECP, ale i globálních přednášek a webinářů. Například paní Gail Reardon požádala tři ze svých přátel, kteří pracují v oboru práv, aby se zúčastnili přednášky s názvem „Práce v právnickém sektoru“. Studentka 6. ročníku Gaetana Fagone o tomto zasedání řekla: „... bylo přímo zaměřeno na to, co mě zajímá v budoucnu, a také jsem dostala e-mailovou adresu od jednoho z odborníků, čehož určitě využiji.“

Spolužák Viktor Bednář ocenil přednášku rodiče studentky ECP, Chrisa Richardsona o životě ve třetím tisíciletí jako zajímavou a přínosnou ohledně dobrých témat, o nichž toho zjevně hodně věděl. Dodal, že byl rád, kdyby tato online setkání mohla trvat déle, protože diskuse byly užitečné.

Mezi další témata webinářů ECP patřil osobní branding, využití akademického výzkumu v reálném světě, podnikání, osobní finance, život na univerzitě a další. Kromě toho se studenti mohli zúčastnit i externích online akcí, jako byl například Cambridge Spring Literary Festival, webináře „The Future of Ecommerce“, který vedl CNN Director of Product, či novinářské diskuse na téma „Democracy vs liberal democracy: Which Will Win in Eastern Europe?“ 

 

Screenshot of a presentation in French about decolonisation in Africa, by Vojtěch Kopřiva

 

Základní projekty

Učitelé byli ohromeni tím, co náš 6. ročník vytvořil v rámci výzkumu a projektové práce. Výsledky byly na škále od „krásně navržených informačních letáků po podrobné a poučné webové stránky a eseje“ v biologii pod vedením paní Jean Kerr, a od „focus group skupin po fascinujících článků o výzkumu,“ v psychologii pod vedením paní Terri Collier. Rozsah prezentací, vyhodnocení, reportáží a dalších prací byl mimořádný.

Zde je několik příkladů toho, čeho dosáhli někteří ocenění studenti:

 • Nella Orszaghová a Kryštof Lorenc prezentovali své práce v oblasti lékařské fyziky studentům 5. ročníku
 • Filip Procháska připravil historickou rešerši o čarodějnictví ve Velké Británii
 • Rita Kyjovská a Ella Doboszová zaslali svoji sérii rozhovorů o zkušenostech s vizuálním vyřazením jako LGBTQ v Praze do výzkumného časopisu
 • Kuda Kawara prezentoval o tom, proč platíme daně
 • Kristýna ​​Nyugen analyzovala úlohu popichování v dětství v etiologii poruch příjmu potravy
 • Adam Hanus připravil akademickou zprávu o tom, jak by vypadal život na planetce TRAPPIST-1e
 • Zuzana Rožďalovská vytvořila informační materiál o agenturách a nevládních organizacích OSN

Fred Byrne ze 6. ročníku o programu řekl: „I když jsem byl smutný, že jsem některé ze svých kurzů zakončil předčasně ... [Super kurikulum] bylo skvělé v tom, že nám umožnilo strukturovat naše dny tak, jak jsme chtěli, a dalo nám svobodu volby v tom, do čeho se zapojíme."

Zvláštní poděkování patří všem učitelům a členům komunity ECP, kteří poskytli náplň a důmysl pro tento program. Blahopřejeme našim maturantům, kteří průkazně projevili svou lásku k učení, za což jsme na ně náležitě hrdí.

Emily Rankin, zástupkyně ředitele pro program IB/Vyučování a učení

 

From Law to Poetry: Judy Brown / Od práv k poezii: Judy Brown

On 10th May, 2021, poet Judy Brown held an online talk for the students of The

English College in Prague as part of the Year 6 “Super Curriculum”, about her shift from

practising law to penning poetry. Not only is she internationally renowned, but she is also our Headteacher Dr. Brown’s sister.

Ms Brown won the prestigious Manchester Poetry Prize, and her first collection, Loudness, published by Seren, was shortlisted for the Forward Felix Dennis Prize for Best First Collection and the Fenton Aldeburgh First Collection Prize.

The session held by Judy Brown was undoubtedly motivational for the students. Her main

message was not about poetry as such; rather, it was about courage to make a change in

one’s life. Brown, who used to be a lawyer, said: “I gave up my house - I had a big lawyer

house - and I bought a flat. But I didn’t really give anything up,” reminding the students that it is not impossible to start from scratch. Even though one might think that law practice and poetry do not link well together, Ms Brown said, “It’s naive and it’s wishful thinking because all of life feeds into poetry.” Perhaps, not only into poetry, but in fact into anything one truly enjoys.

Her story could be seen as a modern fairytale; however, she emphasized the importance of persistence and realistic expectations when she said, “I was writing every morning from

about 7:30 until 9:00, in a cafe near work... I don’t think when I started that I expected to be published.”

As for the realistic expectations, she also mentioned some (relative) disadvantages that

come with being a poet “there is a lot of solitude, but I wouldn’t change it, I don’t think... I don’t regret it at all.”

Sebastian Koděra, Year 5

 

Dne 10. května 2021 uspořádala básnířka Judy Brown online přednášku pro studenty Anglického gymnázia v rámci programu Super kurikulum pro 6. ročník. Zaměřila se hlavně na posun ve své kariéře od právnické praxe k psaní poezie. Judy Brown je nejen mezinárodně uznávaná básnířka, ale také sestra našeho ředitele, Dr. Browna.

Judy Brown získala prestižní cenu Manchester Poetry Prize a její první sbírka Loudness, kterou vydalo vydavatelství Seren Books, byla nominována na cenu Forward Felix Dennis Prize za nejlepší první sbírku a také na cenu Fenton Aldeburgh za první sbírku.

Přednáška Judy Brown byla pro studenty jednoznačně motivační. Jejím hlavním poselstvím nebyla poezie jako taková, ale spíše to odvaha udělat změnu v životě. Autorka, která dříve bývala právničkou, řekla: „Vzdala jsem se svého domu - jako právnička jsem měla velký dům - a koupila jsem si byt. Ale v podstatě jsem se nevzdala ničeho.” Připomněla tak studentům, že není nemožné začít znovu od nuly. I když by si někdo mohl myslet, že právní praxe a poezie spolu moc nesouvisí, Judy Brown řekla: „Je to naivní a je to zbožné přání, protože celý život je zdrojem pro poezii.” Možná se to týká  nejen poezie, ale vlastně všeho, co člověka opravdově těší.

Její příběh lze považovat za moderní pohádku. Autorka však zdůraznila důležitost vytrvalosti a realistických očekávání, když řekla: „Psala jsem každé ráno asi od 7:30 do 9:00 hod., v kavárně blízko práce ... nemyslím si, že když jsem začínala, tak jsem očekávala, že mé básně budou zveřejněny.“

Pokud jde o realistická očekávání, zmínila také některé (relativní) nevýhody, které souvisí s profesí básníka. „Obnáší to hodně samoty, ale já bych to neměnila, nemyslím sí, že bych to měnila, ... vůbec toho nelituji.“

Sebastian Koděra, Year 5

“Tell yourself you’re worthy, you have merit”/ „Řekněte si, že za to stojíte, že máte svoji cenu“

Ground-breaking Dana Abdulkarim speaks to ECP students/Průkopnice Dana Abdulkarim hovoří se studenty ECP

 

There aren’t many people who can boast that they’ve been the “first” to do something, but Ms Dana Abdulkarim, a senior education lead across PE and PSHE in the UK, has held this torch - literally and figuratively - many times. 

Ms Abdulkarim spoke to our Year 4 and Year 6 students in early May about breaking barriers, as she’s had a lot of experience in this as the first Hijabi Muslim woman to compete in and coach international sport in England. She’s also the first hijab-wearing female to qualify to teach PE in England.

 

Firsts for Ms Abdulkarim:
- First Muslim female British international athlete, coach and captain - in rounders
- First PE teacher in England to qualify to teach wearing a hijab
- First female Muslim Head of Faculty for PE in a non-faith school

Ms Abdulkarim told the story of her childhood in Yorkshire, UK, and how she overcame challenges like overt prejudice and more subtle obstacles like sport uniform dress codes that weren’t as modest as she needed for her faith. She impressed upon us that we should “see opportunities for how we can make things better so everyone can thrive” and encouraged our ECP audience to speak up about removing barriers to receiving honours on merit. 

A key message to our students was to persist in the face of the adversity that the pandemic has faced us with. She said we must know our skills and “Tell yourself you’re worthy, you have merit,” along with staying true to our core values when things feel overwhelming. “We control the controllables” when faced with challenges, she reminded us.

Ms Abdulkarim also spoke about the incredible value of intercultural understanding and the importance of education and sport for all ages, cultures and races. She is a trustee of the Muslim Women’s Sport Foundation and the Change to Shine Charity, and she also carried the Olympic torch in 2012.

Year 4 David Al Daher said of Ms Adbulkarim’s presentation:

“I enjoyed Ms. Abdulkarim's talk which we had recently. It opened my eyes to many things, and I finally got to see a perspective on certain issues that I wanted to see. Ms. Abdulkarim really went into her personal life experiences which I enjoyed listening to, and also tried to put myself in her position and decide how I would react. I saw that in some situations we would react differently, and in some particularly in the same way. I really recommend listening to Ms. Abdulkarim, you can find her on Youtube for example and probably elsewhere!”

 

Není mnoho lidí, kteří by se mohli pochlubit, že byli „první“ v něčem, co podnikli, ale paní Dana Abdulkarim, která působí ve vedoucích pozicích ve vzdělávání v předmětech tělesná výchovy a občanská nauka ve Velké Británii, měla možnost držet tuto pochodeň - doslova i obrazně - mnohokrát.

 

Prvenství paní Abdulkarim:
- První muslimská žena, která Británii reprezentovala mezinárodně, jako sportovkyně, trenérka a kapitánka - ve hře rounders
- První kvalifikovaná učitelka tělesné výchovy v Anglii, která nosí hidžáb
- První muslimská vedoucí oddělení tělesné výchovy ve škole bez vyznání

Paní Abdulkarim promluvila začátkem května s našimi studenty 4. a 6. ročníku o překonávání překážek, protože v této oblasti má jako první hidžábská muslimka spoustu zkušeností ze své cesty k tomu, aby mohla v Anglii závodit a trénovat v oboru mezinárodní sport. Zároveň je také první ženou v hidžábu, která získala kvalifikaci pro výuku tělesné výchovy v Anglii.

Emily Rankin, Deputy Head Upper School/Teaching & Learning

 

Paní Abdulkarim vyprávěla o svém dětství v Yorkshiru ve Velké Británii a o tom, jak překonala výzvy, jakými jsou zjevné předsudky i menší překážky, jako například sportovní uniformy, které nebyly pro její víru vhodné. Zdůraznila, že bychom měli „vidět příležitosti, jak můžeme dělat věci lépe tak, aby se dařilo každému“, a povzbudila naše studenty v publiku, aby promluvili o odstraňování překážek k tomu, aby bylo možné odměňovat pouze dle zásluh.

Klíčovým poselstvím pro naše studenty bylo vytrvat tváří v tvář nepřízni osudu, které čelíme během pandemie. Řekla, že si máme být vědomi našich dovedností: „Řekněte si, že za to stojíte, že máte svoji hodnotu“. Povzbudila nás, abychom zůstali věrní našim základním hodnotám, i když toho na nás bude příliš. „Když čelíme výzvám, měli bychom situaci sami ovládat,“ připomněla nám.

Paní Abdulkarim také hovořila o neuvěřitelné hodnotě mezikulturního porozumění a důležitosti vzdělávání a sportu pro všechny věkové kategorie, kultury a rasy. Je správkyní muslimské sportovní nadace muslimek a organizace Change to Shine Charity. V roce 2012 také nesla olympijskou pochodeň.

David Al Daher, student 4. ročníku, o prezentaci paní Adbulkarim řekl:

„Nedávná přednáška paní Abdulkarim se mi velmi líbila.“ Otevřelo mi to oči vůči mnoha věcmi a konečně jsem získal pohled na určité problémy, který jsem hledal. Paní Abdulkarim se nám otevřeně svěřila se svými osobními životními zkušenostmi, což bylo velmi zajímavé. Zkoušel jsem si také představit, že bych byl v její situaci, a jak bych reagoval. Zjistil jsem, že v některých situacích bychom reagovali odlišně a v jiných zase úplně stejně. Opravdu doporučuji, abyste si paní Abdulkarim poslechli. Najdete ji například zde na Youtubu a pravděpodobně i jinde!“

Emily Rankin, zástupkyně ředitele pro program IB/Vyučování a učení