Physics/Fyzika

Thermal Physics

Back in school / Po návratu do školy

Year 5 IB Core Days at ECP - Nisan Yildiz collected data for her Physics Extended Essay on turbulent and laminar flow.

5. ročník a IB Core Days v ECP - Nisan Yildiz nashromáždila data pro svoji závěrečnou písemnou práci z fyziky na téma turbulentní a laminární proudění.

 

In their last Physics lesson of the year, Yr 4-4 students Ema Pilná and Selma Kaymakci won the Electric Motor best build competition. Congratulations!

V poslední hodině fyziky studentky 4. ročníku, Ema Pilná a Selma Kaymakci, zvítězily v soutěži o nejlépe sestavený elektrický motor. Gratulujeme!

 

Students of Year 3-2 Physics were completing their parabolic solar cookers - on the day the sun disappeared!

Studenti 3. ročníku ve fyzice zhotovili parabolické solární vařiče, a to v den, kdy se slunce schovalo!

 

 

Students of Yr 2-2 Physics were completing their study of Applied Forces by doing the 'egg drop' challenge - the egg must remain intact after being dropped 1m, 2m and 3m.

Ve fyzice pro 2. ročník studenti na své studii aplikovaných sil prostřednictvím výzvy padajícího vejce - vejce musí zůstat neporušené poté, co padá z výšky 1m, 2m a 3m.

 

 
 

Lucie Vašicová and Alžběta Viačková didn't win the Year 2 Physics Egg Drop Competition!:)/Lucie Vašicová  a Alžběta Viačková tuto soutěž nevyhrály! :) 

 
 

 

Year 3-1 Physics were busy making Parabolic reflectors to be used as 'Sun Cookers' as part of their studies into Thermal Physics.

Studenti 3. ročníku ve fyzice v rámci studia termální fyziky pilně pracovali na parabolách, které mají fungovat jako 'solární vařiče'. 

 

Physics video projects/Video projekty do fyziky

Watch this really great Physics Project film by Alžběta Horáková about Security. 

Podívejte se na tento skvělý filmový projekt do fyziky, který Alžběta Horáková připravila na téma bezpečnost.

 

Here is a really good film made by Iza Mae Jumalon as part of her Physics project on General Relativity and Black Holes.

Zde je velmi dobrý film od Izy Mae Jumalon v rámci fyzikálního projektu o obecné relativitě a černých dírách.

 

Robin Hermann produced a really excellent Physics project film about Space Exploration.

Robin Hermann natočil vynikající film o zkoumání vesmíru v rámci projektu do fyziky.

 

Watch an excellent Physics project film by Lily Huong Mac about Space Travel to Mars.

Podívejte se na úžasný filmový projekt do fyziky od Lily Huong Mac na téma vesmírná cesta na Mars.

 

Here is another great film about Time by Karolína Hájková based on her Physics Essay.

Zde je další pěkný film na téma čas od Karolíny Hájkové v rámci její eseje do fyziky.

 

Adrian Hraboš produced an excellent and fun Physics project film about Medical Physics (and Frankenstein!).

Adrian Hraboš připravil báječný a zábavný film na téma medicínská fyzika (a Frankenstein!).

 

Here is an excellent film by Ema Pilná of Year 4 about Physics and Music based on her practice extended essay.

Zde je vynikající film Emy Pilné ze 4. ročníku o propojení fyziky a hudby na základě její cvičné maturitní práce.

 

Watch a superb film about Tsunamis and Earthquakes by Beatrice Doubová in Year 3 as part of her Physics project work.

Podívejte se na skvělý film Beatrice Doubové z 3. ročníku o tsunami a zemětřesení v rámci jejího projektu do fyziky.