Events/Akce

ECP Sports Day

Community event at ECP/ Komunitní akce ECP

In the spirit of reconnecting as a community after many months online, our staff and students enjoyed a long lunch in the park at Podvinný Mlýn on Wednesday, June 9. It was wonderful to see everyone breaking bread together, playing catch, participating in collaborative activities and just having a laugh.

 

Abychom podpořili propojení komunity ECP po mnoha měsících distanční výuky, uspořádali jsme pro naše studenty a učitele ve středu, 9. června, dvouhodinový piknik v parku na Podvinném Mlýně. Bylo úžasné vidět, jak všichni trávili čas společně, hráli hry, účastnili se různých aktivit a dobře se bavili.

 
 

 

You can look at the best picnic photo competition winners below:/Níže se můžete podívat na vítězné příspěvky do soutěže o nejlepší fotografie z akce.

 

 

Picnic for Year 4/Piknik pro 4. ročník

 

Undoubtedly, everyone who is reading this can relate to the quiet loneliness that accompanied the slowly crawling quarantine months. I daresay that those of us who are currently in school may have had an even more difficult time with going back to “normal”. When “fitting in” and finding yourself, there are things occupying our mind constantly and it is very difficult to try and see where a post-quarantine world fits into the narrative we’re trying to write for ourselves. Which is why events and efforts by the school to reassure us that we have returned to the same school premises, with the same peers entering the blue doors (although with a startling yet impressive amount of stubble now), are more important than ever. 

One such bond-strengthening event took place on Tuesday afternoon, when Y4 had the opportunity to go to the park together and enjoy the sun. Goodie bags were provided, we played frisbee and rugby, and we had the singular opportunity to truly reconnect with all of our classmates again. It was incredibly refreshing to remember that school is supposed to be an educational facility, as well as a community. 

Ema Horáková, Napoleao dos Reis, Year 4

 

Každý, kdo tohle čte, se může nepochybně ztotožnit s tichou osamělostí, která doprovázela pomalu se plížící karanténní měsíce. Troufám si tvrdit, že ti z nás, kteří chodí do školy, prožívali možná ještě obtížnější návrat do „normálu“. Když se snažíme zapadnout a najít sami sebe, neustále v naší myslí přemítáme a je velmi těžké rozpoznat, jak postkaranténní svět zapadá do příběhu, který pro sebe píšeme. Z tohoto důvodu jsou akce a snahy školy ujistit nás, že jsme se vrátili do stejných školních prostor se stejnými spolužáky, kteří vchází do školy stejnými modrých dveřmi (i když teď vypadají jinak), důležitější než kdy jindy.

 

Jedna taková akce na posílení vzájemných vazeb se konala v úterý odpoledne, kdy měl 4. ročník příležitost jít společně do parku a užít si trochu slunce. Dostali jsme pár dobrot, hráli jsme frisbee a ragby a měli jsme jedinečnou příležitost se znovu opravdově propojit se všemi našimi spolužáky. Bylo neuvěřitelně osvěžující si připomenout, že škola má být nejen vzdělávacím zařízením, ale i společnou komunitou.

Ema Horáková, Anise Napoleao dos Reis, 4. ročník

 

The Live Sports Day - A Dream Come True/Sportovní den naživo - splněný sen

 

The ECP Sports Day, serial number 20+, was held on Tuesday 29th June 2021 at the Sparta Praha sports grounds.

When the PE staff set off at 6:00am, some 40km southwest of the scene of the event, to get there well in advance, we were sad we would have to switch to plan B - indoor volleyball tournament. So hopeless the heavy rain and dark grey lead skies looked like in the west. But our prayers were answered once again, the lead skies changed into blue before the students arrived and the whole show performed in hot, sunny weather.

 

Mrs Švejdová and the students suggested some new activities which were duly added to the old favourites, so that the complete programme of nine different Interhouse sports competitions ran like a well oiled Swiss watch. It is fair to say that such a smooth and successful progress of the whole programme was only possible thanks to lots of work done by a good number of staff outside the PE department who did an excellent job as referees. All of them showed their real spirit for sports. The students of all Years of studies found their satisfaction in boys' football, girls' football, mixed teams grass volleyball (a speciality that the PE department are particularly proud of), archery, long jump, shot put, and two different running contests, respectively.

 

No one shied away from competing and everybody tried their very best. The highlight of the day - the House Run event, offered an especially constructed system of awarding points so that none of the House Teams started without a chance of final complete victory. In the end it was the House of Terra whose pair of House Sports Captains, a boy and a girl, received the desired big golden trophy from the hands of Dr Brown, the Headmaster.

In my closing speech I stressed how very happy I was that we could all meet on the green and share our emotions face to face rather than compete on-line, the way we had still been planning this year's Sports Day back in March. I also expressed my hope that we shall be able to practise sports live in regular PE classes throughout the next school year and be heading for the ECP Sports Day 2022 in the best possible way.

Vladimír Gavriněv, Head of PE

 

Sportovní den ECP, pořadové číslo 20+, se konal v úterý 29. června 2021 na sportovních hřištích Sparty Praha.

Když učitelé tělesné výchovy v 6:00 ráno vyrazili, z lokality asi 40 km jihozápadně od místa konání akce, aby se dostali v dostatečném předstihu, vypadalo to, že budeme muset přejít na plán B - halový volejbalový turnaj. Tak beznadějně vypadal na západě silný déšť a tmavě šedá olověná obloha. Ale naše modlitby byly znovu vyslyšeny, obloha se před příchodem studentů změnila na modrou a celá akce poté probíhala za teplého a  slunečného počasí.

 

Paní Švejdová a studenti navrhli několik nových aktivit, které byly přidány k těm tradičně oblíbeným, a výsledný kompletní program devíti různých sportovních soutěží mezi kolejemi pak probíhal jako dobře promazané švýcarské hodinky. Je třeba říci, že takový hladký a úspěšný průběh celého programu byl možný pouze díky skvělé práci velkého počtu učitelů, kteří odvedli vynikající výkon jako rozhodčí. Všichni ukázali dobrého sportovního ducha. Studenti všech ročníků studia si užili chlapecký fotbal, dívčí fotbal, smíšená družstva pro travní volejbal (specialita, na kterou je oddělení tělesné výchovy obzvláště hrdé), lukostřelbu, skok do dálky, vrh koulí a dvě různé běžecké soutěže.

 

Nikdo se závodění nevyhnul a všichni se snažili ze všech sil. Vrchol dne - společný běh kolejí, nabídl speciálně konstruovaný systém udělování bodů, takže tým žádné koleje nebyl bez šance na konečné úplné vítězství. Nakonec zvítězila kolej Terra, jejíž dva kapitáni obdrželi vytouženou velkou zlatou trofej z rukou ředitele Dr. Browna.

V závěrečné řeči jsem zdůraznil, jak jsem velmi šťastný, že jsme se všichni mohli setkat na zelené a sdílet své emoce tváří v tvář, spíše než soutěžit on-line, tak, jak jsme plánovali letošní sportovní den již v březnu. Rovněž jsem vyjádřil naději, že budeme moci v průběhu příštího školního roku trénovat naživo v běžných hodinách tělesné výchovy a že budeme co nejlépe mířit na ECP Sports Day 2022.

Vladimír Gavriněv, vedoucí oddělení tělesné výchovy

 

Máj on the Petřín Hill/Máj na Petříně

It was late evening, the first of May. These words were heard this year at the statue of Karel Hynek Mácha on Prague's Petřín, as is the custom at the English College in Prague every year. Despite the fact that this year's tradition took place in a slightly different way than usual, the content and essence of this event remained the same. Unfortunately, due to the regulations issued by the government at that time, we could not meet on Petřín in full numbers, but even that did not discourage many students from participating in the online recitation. So only a selected few gathered on Petřín while the others joined in from the peace and comfort of their homes.

 

As part of the preparations for the upcoming Maturita exams, this year we had the opportunity to analyse this celebrated work of high romanticism during Czech lessons. Even though we were never big fans of poetry, after some time of intensive study of this poem, we immersed ourselves in its depths and began to realise the importance and message that this poem carries, which was one of the main reasons why we  immediately jumped at the opportunity to recite the poem live.

The belief that reading Mácha's Máj directly on Petřín Hill was a good idea was lost while climbing the seemingly endless Prague Petřín Hill, but after seeing the beautiful and majestic statue of one of our most important Czech poets, it quickly returned.

The atmosphere at Mácha's statue was magical. It was not only our classmates but also a graduate of our school who met in front of the stone monument. It is probably worth noting that most of the people who participated were students of Mrs Lisa Švejdová.

It was very interesting; when one of us started reading, people stopped to listen to at least a part of the poem. Unfortunately, it was sometimes difficult to understand recitations shared over telephones and other devices.

Philip Press, Pavel Garik Pražák, Year 5

 

Byl pozdní večer, první máj. Tato slova se i letos rozezněla u sochy Karla Hynka Máchy na pražském Petříně, jak tomu na Anglickém gymnáziu bývá zvykem každý rok. I přes to, že se letošní ročník této tradice uskutečnil v trochu jiném podání než obvykle, náplň a podstata této události zůstala stejná. Kvůli nařízením, která vláda v té době vydala, jsme se bohužel na Petříně nemohli potkat v plném počtu, avšak ani to mnohé studenty neodradilo od účasti v online hovoru. Na Petříně se tedy sešlo pouze pár vyvolených mezitím co ostatní recitovali z klidu a pohodlí jejich domovů.

V rámci příprav na nadcházející maturitní zkoušky jsme letos během hodin češtiny měli příležitost toto oslavované dílo vrcholného romantismu rozebírat a analyzovat. I přesto, že jsme nikdy nebyli velkými fanoušky poezie jsme se i my po nějaké době intenzivního studia této básně ponořili do jejích hlubin a začali si uvědomovat důležitost a poselství, které v sobě tato báseň nese, což byl jeden z hlavních důvodů, proč jsme se příležitosti báseň naživo recitovat ihned chopili.

 

Přesvědčení o tom, že číst Máchův Máj přímo na Petříně byl dobrý nápad nás po chvilce šplhání do nekonečného pražského kopce přešlo, avšak po spatření oné překrásné a majestátní sochy jednoho z našich nejvýznamnějších českých básníků se zase rychle vrátilo.

Atmosféra u Máchovy sochy byla kouzelná. Před kamenným monumentem se sešli nejen naši spolužáci, ale dokonce i absolvent našeho gymnázia. Asi je namístě podotknout, že většina lidí, kteří se přidali, byli žáci a žákyně paní profesorky Lízy Švejdové. 

Bylo velice zajímavé, když jeden z nás začal číst, lidé se zastavovali, aby si poslechli, alespoň část tohoto díla. Bohužel, bylo občas těžké porozumět recitací přes telefonní zařízení.

Philip Press, Pavel Garik Pražák, 5. ročník

The Tales of Malá Strana/ Malostranské povídky

This year, Year 3 students worked independently on a project about Jan Neruda’s book Malostranské povídky. Their task was not just to read Malostranské povídky, listen to at least one short story narrated by significant actors, or to watch a TV adaptation by director Pavel Háša. The students were also to go to the Malá Strana quarter and try to find the spirit of the place, which Jan Neruda captured in his short stories so masterfully.

The students then had to record everything without using technology, and even had to make the cover boards themselves because the shops were closed at the time of the assignment. The results of their work were outstanding. You can find the project assignment at this link.

 

Studenti 3. ročníku letos pracovali samostatně na projektu Malostranské povídky. Jejich úkolem nebylo si jen přečíst Malostranské povídky, poslechnout si alespoň jednu povídku v přednesu významných herců, či se podívat na televizní zpracování režiséra Pavla Háši. Studenti se také měli vydat na Malou Stranu a pokusit se najít genia loci, které tak mistrně Jan Neruda ve svých povídkách zachytil. 

Studenti pak museli vše zaznamenat bez použití techniky, a dokonce si museli sami vyrobit desky, protože obchody v době zadání byly zavřené. Výsledky práce byly naprosto skvělé. Na zadání projektu se můžete 

podívat zde.