News/Novinky

Year 1 Day Trip

Trainee teachers at ECP/ Pedagogická praxe v Anglickém gymnáziu

We are excited to announce that from the next academic year ECP will be hosting trainee teachers from the UK. They will come to the College to develop their skills in an international environment.

S potěšením oznamujeme, že od příštího akademického roku bude na Anglickém gymnázium probíhat pedagogická praxe pro učitele z Velké Británie. Budou působit na naší škole, aby mohli rozvinout své dovednosti v mezinárodním prostředí.

 
 

ECP deputies presenting at a COBIS conference/Zástupci ECP přednášeli na konferenci COBIS

 

New ECP video about IB and universities/Naše nové video o programu IB a univerzitách

 

June Day Trips/Červnové výlety

From the Year 1 Trip/Z výletu 1. ročníku

Year 1 students spent a day exploring the Old Town through its towers and learnt a lot about medieval culture. They visited the Charles Bridge Museum and also went on a boat trip where they could enjoy the beautiful views of Prague with their friends, as well as learn more about this important waterway. 

Studenti 1. ročníku strávili den zkoumáním Starého Města a jeho věží a dozvěděli se více o středověké kultuře. Navštívili Muzeum Karlova mostu a také se vydali na výlet lodí, kde si mohli se svými přáteli užít krásný výhled na Prahu a zjistit více o této důležité vodní cestě.

 
 
 

Year 3 Trip to Stromovka/Výlet 3. ročníku do Stromovky

Students had to complete seven tasks in the Stromovka park and find certain trees, animals, buildings, benches, work on models and examine the history.

Studenti museli ve Stromovce splnit sedm úkolů, najít různé druhy stromů, zvířat, budov, lavičku, pracovat na různých modelech a zkoumat historii.

 
 
 

The end of the trip 7 Secrets of Stromovka. Ignis students found Mrs. Švejdová! / Konec výletu na téma sedmero tajemství Stromovky. Studenti z koleje Ignis našli paní profesorku Švejdovou!

 

 

From the Year 4 Trip/Z výletu 4. ročníku

Year 4 students took part in a treasure hunt with a map of Prague 5 towers, had a picnic and played games on the Petřín Hill.

Studenti 4. ročníku hledali poklad v Praze 5, měli piknik a hráli různé hry na Petříně.

 

IB Induction Day/Vstup do programu IB

 

Colours of Charity - Under the Sea/Barvy charity - Pod mořem

ECP helped raise the amazing amount of CZK 160,405 Czech Crowns for Médecins Sans Frontières and their mission in Yemen, 900 

Czech Crowns is enough to provide two-weeks of medical care for three severely malnourished children. 500 Czech Crowns makes it possible to provide clean water supplies for 20 families. For 420 Czech Crowns, Médecins Sans Frontières can purchase a tailor-made children's hand prosthesis. Unfortunately, Yemen is not a pleasant place to live. Many thanks to everyone who is helping alleviate the suffering of its citizens.

A huge thank you for your contribution and we hope ECP will participate in this project next year too!

Amal Foundation

 

Pro organizaci Lékaři bez hranic a její mise v Jemenu nám Anglické gymnázium pomohlo vybrat úžasnou částku 160 405 Kč.

900 korun stačí na dvoutýdenní lékařskou péči pro tři těžce podvyživené děti. 500 korun umožňuje vyčistit zásoby vody pro dvacet rodin. Za 420 korun českých mohou Lékaři bez hranic zakoupit dětskou protézu ruky na míru. Jemen bohužel není příjemným místem k životu. Děkujeme všem, kteří pomohli zmírnit utrpení občanů této země.

Velké díky za váš příspěvek a doufáme, že se ECP k tomuto projektu připojí i příští rok!

Nadace Amal Foundation

Adaptive Curriculum/Flexibilní studijní plán

After over a year of predominantly remote learning, we have been thinking of ways to fill in the skill gaps while maintaining high levels of academic rigour and progression. One is a Flexi-Period, whereby students have a single lesson a week with a task which they can do whenever they like. This simulates homework without increasing workload. As student wellbeing is at the core of productive learning, we have introduced these flexible working periods giving the student choices and ownership of how they use their time. Read more here.

Daniel Ibbitson, E-learning Co-ordinator

 

Po více než roce převážně distanční výuky jsme přemýšleli o způsobech, jak vyplnit mezery v dovednostech při zachování vysoké úrovně akademických požadavků a rozvoje. Jedním ze způsobů bylo zavedení flexi hodiny, kdy studenti měli stanovenou jednu hodinu týdně s tím, že zadanou práci mohli dělat kdykoli chtěli. Toto schéma simuluje domácí úkoly bez vyššího zatížení studentů. Duševní pohoda studentů je klíčem k produktivnímu učení, a proto jsme zavedli tyto flexibilní hodiny, které studentům dávají možnost výběru a rozhodování o tom, jak využijí svůj čas. Více si můžete přečíst zde.

Daniel Ibbitson, koordinátor e-learningu

 

End-of-Year Assembly/ Shromáždění na konci školního roku