ECPN

Tomáš Pospíšil (1999) visited the school

Tomáš Pospíšil (1999)

We were delighted to welcome one of our early graduates back into school recently - one of only a handful of graduates to be able to speak to students personally during this academic year.  Students who are considering a career in the diplomatic service were able to quiz Tomáš on what a diplomat actually does and what skills you need to be able to represent your country abroad. 

Tomáš graduated from the English College in 1999. He studied at the Moscow State Institute of International Relations and the Europacollege in Bruges. His first overseas posting was to Brussels during the first Czech Presidency of the EU, then serving in Moscow and New York before being promoted and posted to Uruguay as Deputy Head of Mission (Deputy Ambassador), in 2019.

Although he studied International Relations, often regarded as the obvious degree for diplomats, Tomáš explained that other subjects are just as relevant, because there are several specialisms within the diplomatic service, such as Economics for trade negotiators. Other specialist areas include consular work, human rights and foreign aid. He said that helping to coordinate your country’s aid programme is very rewarding.

Students asked Tomáš some perceptive questions including whether diplomats are allowed any independence or are they simply messengers and had he ever felt conflicted when having to do something he didn’t entirely agree with. He explained that such moments do happen, just as in any other profession when you may not like the tasks given to you. But the beauty of being a diplomat is that you can still perform a task you dislike in such a way that you don't compromise your own moral standards and your counterparts understand it.

Life as a diplomat is very varied. Tomáš gets to meet and work with many interesting, talented people. He remembered the time he had to host a well-known Czech musician during his stay in the country. The musician didn’t know anyone there so Tomáš was able to spend a lot of time with him and got to know him quite well. However, it is not all positives: it can take its toll on family life, for example, with very long working hours and extended periods abroad.

But he told students that he saw his work as helping his country and he reminded them of the famous line by John F Kennedy: 'Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.’

 

Bylo nám potěšením, že jsme nedávno mohli přivítat jednoho z našich prvních absolventů zpět ve škole - je to jeden z mála absolventů, se kterým se studenti mohli během tohoto akademického roku setkat osobně. Ti z nich, kteří uvažují o kariéře v diplomatických službách, mohli Tomášovi pokládat dotazy o tom, co vlastně diplomat dělá a jaké dovednosti potřebujete, abyste mohli reprezentovat svou zemi v zahraničí.

Tomáš zakončil studium v Anglickém gymnáziu v roce 1999. Studoval na Moskevském státním institutu mezinárodních vztahů a na Europacollege v Bruggách. Jeho první zahraniční mise byla v Bruselu během prvního českého předsednictví EU, poté působil v Moskvě a New Yorku, dále byl v roce 2019 povýšen a vyslán do Uruguaye jako zástupce vedoucího mise (zástupce velvyslance).

Přestože Tomáš studoval mezinárodní vztahy, což je často považováno za zřejmý titul pro diplomata, vysvětlil, že stejně důležité jsou i jiné předměty, protože v diplomatických službách existuje několik specializací, například ekonomie obchodních vyjednavačů. Mezi další specializované oblasti patří konzulární práce, lidská práva či zahraniční pomoc. Tomáš řekl, že podpora koordinace programu pomoci země je velmi obohacující.

Studenti položili Tomášovi několik vnímavých otázek. Zeptali se například, zda mají diplomaté jakoukoli nezávislost, nebo jsou to prostě poslové a zda se někdy cítil v konfliktu, když musel dělat něco, s čím úplně nesouhlasil. Vysvětlil, že k takovým okamžikům skutečně dochází, stejně jako v jakékoli jiné profesi, když se vám nemusí líbit úkoly, které vám byly zadány. Avšak krásné na diplomacii je, že úkol, který se vám nelíbí, i tak můžete vykonávat takovým způsobem, abyste neohrozili své vlastní morální standardy a vaše protějšky tomu porozuměli.

Život diplomata je velmi rozmanitý. Tomáš se setkává a pracuje s mnoha zajímavými a talentovanými lidmi. Vzpomněl si na dobu, kdy musel během pobytu v zemi hostit známého českého hudebníka. Hudebníka tam nikoho neznal, takže Tomáš s ním mohl trávit spoustu času a docela dobře ho poznal. Nejsou tu však jen pozitiva: může si to vybrat daň na rodinném životě, například s velmi dlouhou pracovní dobou a delší dobou pobytu v zahraničí.

Tomáš však sdělil studentům, že svou práci považuje za pomoc své zemi a připomněl jim slavnou větu Johna F. Kennedyho: „Neptejte se, co pro vás může udělat vaše země, ale ptejte se, co vy můžete udělat pro ni.“

 

Lucie Samcová (2000)

In the 21st issue of the newsletter, we congratulated Lucie Samcová on her appointment as the EU’s Head of Mission in Iceland, ECP’s first graduate to achieve ambassador status. 

But here we can see that being a diplomat isn’t just a constant round of high level meetings and cocktail parties! And it is good to see that Lucie is doing her bit to improve the environment, just as current students seek to do in Vysočany.

Lucie says: “This isn’t me on my way to the bowling alley...:) At a beach clean-up recently, joining forces with EU Member States embassies, SEEDS & the Blue Army, we cleared 400kg of litter in an afternoon. Feeling proud to have such an excellent team!”

 

 

V 21. čísle našeho zpravodaje jsme poblahopřáli Lucii Samcové k jejímu jmenování do pozice vedoucí mise EU na Islandu, čímž se stala první absolventkou ECP, která dosáhla statusu velvyslankyně.

 Zde můžeme vidět, že být diplomatem není jen neustálý kolotoč schůzek na vysoké úrovni a koktejlů! A je dobré vidět, že Lucie také dělá něco pro zlepšení životního prostředí, stejně jako se to ve Vysočanech snaží dělat současní studenti ECP.

Lucie říká: „To nejsem já na bowlingu ... Nedávno jsme při úklidu pláže spojili své síly s velvyslanectvími členských států EU, SEEDS & Blue Army, a za odpoledne jsme uklidili 400 kg odpadu. Cítím hrdost na to, že máme tak vynikající tým! “

Darko Silajdžić (1998)

Darko graduated in 1998 and read International Territorial Studies at Charles University, followed by a Master’s in International Relations at MUP. His professional career took him into marketing and he built DDB Prague, one of the best creative agencies in the region. He has now branched out into the specialised world of gaming, founding DDB FTW Worldwide, the first global exports and gaming agency network, and Marketing and Media (MAM) recently carried this interview with him and his DDB colleague, Dora Pružincová.

 

Darko absolvoval ECP v roce 1998 a poté vystudoval Mezinárodní teritoriální studia na Univerzitě Karlově a dále získal magisterský titul v oboru mezinárodních vztahů na univerzitě MUP. Jeho profesionální kariéra ho zavedla do marketingu. Vybudoval pobočku DDB Prague, jednu z nejlepších kreativních agentur v regionu. Nyní se zaměřuje na speciální svět her a založil DDB FTW Worldwide, první globální síť pro export a herní agentury. Časopis Marketing and Media (MAM) nedávno vydal tento rozhovor s ním a s jeho kolegyni z DDB, Dorou Pružincovou.

 

Martin Čeněk (2000)

Another early graduate, Martin is a member of the Class of 2000, who went on to graduate with an Ing.arch from the Czech Technical University before achieving a PhD in Sustainable Architecture. He has his own studio in Prague - Martin Čeněk Architecture - and is also Assistant Professor and Researcher at the Faculty of Architecture, at ČVUT. 

He has recently published a book with fellow collaborator, Dalibor Hlaváček. The book Učit [udržitelnou] architekturu, which looks at sustainable architectural projects, discusses what concepts such as self-sufficiency, sustainability, environmental responsibility mean (or should mean) in architecture.

Rather like the IB learner profile, students of architecture learn that designing is a collaborative exercise and that they should learn how to work and make decisions in the framework of a team.

 

Další z prvních absolventů, Martin, absolvoval ECP v roce 2000 a poté získal titul Ing. Arch. na ČVUT. Dále pak obdržel doktorát z udržitelné architektury. Má svůj vlastní ateliér v Praze - Martin Čeněk Architecture - a působí také jako odborný asistent a výzkumný pracovník na Fakultě architektury ČVUT.

Martin nedávno vydal knihu se spolupracovníkem Daliborem Hlaváčkem. Kniha Učit [udržitelnou] architekturu, která se zabývá udržitelnými architektonickými projekty, pojednává o tom, co v architektuře znamenají (nebo by měly znamenat) pojmy jako je soběstačnost, udržitelnost či odpovědnost za životní prostředí.

Studenti architektury se ve stylu profilu studenta IB učí, že navrhování je společná práce a že by se měli naučit pracovat a rozhodovat v rámci týmu.

 

Ingmar Gorman (2003)

Ingmar is one of the contributors to the ECP Careers Video Library. He is a Clinical Psychologist whose research involves the use of psychedelics in the treatment of Post-Traumatic Stress Disorder.

Ingmar says: “It's out! The first half of the Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS) Phase 3 study has been published in Nature Medicine! Hundreds of people have worked together to make this possible. And I'm completely honored to be listed as a co-author on the paper. Fifteen years ago I set off to make a contribution to the field and this feels like a pinnacle. There's still a long way to go, but this is a huge personal accomplishment.”

You can read the study here: MDMA-assisted therapy for severe PTSD: a randomized, double-blind, placebo-controlled phase 3 study

 

Ingmar je jedním z přispěvatelů do naší videotéky kariér. Je klinickým psychologem, jehož výzkum zahrnuje použití psychedelik při léčbě posttraumatické stresové poruchy.

Ingmar říká: „Je to venku! První polovina Fáze 3 studie Multidisciplinární asociace pro psychedelické studie (MAPS) vyšla v časopise Nature Medicine. Aby to bylo možné, musely na tom spolupracovat stovky lidí. A je mi velkou ctí, že mohu být uveden jako spoluautor dokumentu. Před patnácti lety jsem se vydal přispět k dílu a tohle mi připadá jako vyvrcholení. Je před námi ještě dlouhá cesta, ale je to obrovský osobní úspěch. “

 Studii si můžete přečíst zde.

Ilja Mazánek (2007)

 

 

Ilja was President of the Student Council during his time at the ECP. After graduating in 2007, he went to Leeds University to read Arabic and International Development. He worked for ExxonMobil in Prague as Project Consultant, developing and implementing new technology and processes for the global supply chain organisation before becoming Head of Office (Regional Airport Reconstruction Project, Senegal) in Dakar.

He has just been in the news, following the launch of work at the future  Ourossogui-Matam Airport, where he was featured with the Head of State, H.E. President of Senegal, Macky Sall.

 

Ilja byl během svého studia v ECP  předsedou studentské rady. Po absolvování v roce 2007 odešel na univerzitu v Leedsu ke se věnoval studiu arabštiny a mezinárodního rozvoje. Pracoval pro firmu ExxonMobil v Praze jako projektový konzultant, vyvíjel a implementoval nové technologie a procesy pro globální dodavatelského řetězce, a poté se stal vedoucím kanceláře (Regional Airport Reconstruction Project, Senegal) v Dakaru.

Nedávno byl ve zprávách kvůli zahájení prací na budoucím letišti Ourossogui-Matam, kde se objevil po boku hlavy státu, prezidenta Senegalu, Mackyho Salla.

Apolena Ondráčková (2013)

After graduating from the ECP, Apolena studied law in Geneva, Exeter and Charles University. She is a compliance specialist and has worked for Transparency International, Sanofi Pharmaceuticals and is now Local Compliance Officer for CZ and SR for Teva Pharmaceuticals.

Apolena writes: “I was honoured to be one of the contributors to Restoring Trust in Sport - Corruption Cases and Solutions edited by Catherine Ordway, PhD and published in April 2021. This topic is especially relevant in the context of the current situation in the National Sports Agency (CZ) that is in a long-term crisis caused by a lack of expertise, transparency, and accountability, cumulating in the resignation of Mr Hnilička.”

“Integrity and the fight against corruption need to be embedded in each athlete, sports club, or association. But what happens when we lose these and how can we repair the damage that was done? You will find inspiration and a lot more here: Restoring Trust in Sport

 

 

Po ECP studovala Apolena právo v Ženevě, Exeteru a na Univerzitě Karlově. Je specialistkou na dodržování předpisů a pracovala pro Transparency International, Sanofi Pharmaceuticals a nyní je místním zástupcem pro dodržování předpisů pro ČR a SR ve společnosti Teva Pharmaceuticals.

Apolena píše: „Bylo mi ctí být jednou z přispěvatelů k Obnově důvěry ve sport - Případy korupce a jejich řešení, pod vedením editorky Catherine Ordway, PhD. Dokument byl publikován v dubnu 2021. Toto téma je obzvláště relevantní v kontextu současné situace v Národní sportovní agentuře (CZ), která se nachází v dlouhodobé krizi způsobené nedostatkem odborných znalostí, transparentnosti a odpovědnosti, což vyvrcholilo v rezignaci pana Hniličky.“

„Integrita a boj proti korupci musí být součástí každého sportovce, sportovního klubu nebo asociace. Co se ale stane, když je ztratíme a jak můžeme napravit škody, které jsme způsobili? Inspiraci a mnoho dalšího najdete zde: Obnovení důvěry ve sport

Dominika Hašek and Ruy Okamura (2014)

Covid has been a difficult time for many sectors, including the performing arts, but we have several talented artists amongst our graduates who have continued to create and make music.

Dominika and Ruy both graduated in 2014, and they have obviously not forgotten the  collaborative skills they learned at the ECP while studying for the IB. They have been working together creatively and have produced this great video in which Dominika  performs her fifth single Come Get Lost, with her band Domi while Ruy stays behind the camera to produce the video.

 

Období pandemie bylo obtížnou dobou pro mnoho odvětví, včetně múzických umění, ale mezi našimi absolventy máme několik talentovaných umělců, kteří pokračovali v tvorbě a produkci hudby.

Dominika a Ruy absolvovali Anglické gymnázium v roce 2014 a očividně nezapomněli na dovednosti spolupráce, které se naučili během studia programu IB. Kreativně spolupracují a vytvořili toto skvělé video, ve kterém Dominika vystupuje se svým pátým singlem Come Get Lost, se svou kapelou Domi, zatímco Ruy při produkcí videa zůstává za kamerou.

 

Iveta Pudilová (2019)

Iveta left the ECP in 2019 to study Political Economy at Birmingham University. She represented the university at the International Model NATO Washington 2020 Conference - winning the Best Delegate Award and the team won the Best Delegation Award. Here she is with the other members of the team in Washington DC.

Iveta opustila ECP v roce 2019 a věnuje se studiu politické ekonomii na University of Birmingham. Minulý rok Iveta reprezentovala univerzitu na mezinárodní modelové NATO konferenci ve Washingtonu, kde získala cenu za nejlepšího delegáta a její tým získal cenu za nejlepší delegaci. Na fotografii je s ostatními členy týmu.

 

Iveta has been reflecting on the past year and has shared her thoughts with us./Iveta se zamýšlí nad uplynulým rokem a sdílí s námi své myšlenky.

 

Self-Isolation Reflections/Zamyšlení nad izolací

We’re all too familiar with quarantine and self-isolation, but did you know it’s possible to accidentally self-isolate for several months? I did. I hated it… but I had a great time. Somehow, as all my university friends and housemates rushed back to their families during the pandemic, I found myself staying behind with eventually no flight connections to return home. With socials and lectures being cancelled it was hard to stay positive let alone have something to look forward to, so I at least started searching for some enjoyable, one-man, virtual activities; that being a synonym for “I channeled my inner introvert (we all know how difficult that is for an IB Diploma student) and probably satisfied it for a lifetime”.  A few of these activities included browsing through Uber Eats, partaking in online courses and of course hanging out with our long-term best friend: Zoom. Ordering meals was my all-time favourite, because you get to eat yummy food whilst patting yourself on the back for supporting the crumbling economy. Who doesn’t enjoy that? 

What left the biggest impact on me though was the freedom to reflect on the modules I enjoyed the most during my first year of Political Economy - business and marketing - and explore them in further depth through online workshops. It also led to having a quarter-life crisis (if that even exists) thinking I chose the wrong degree, panicking about potentially ‘wasting’ three years of my life and 28 thousand pounds - but that’s besides the point... 

Instead I accepted an offer at Imperial Business School for a Digital Marketing crash course taking place during the summer holidays of 2021 and until then decided to apply what I like to call the “it’s a COVID-life” principle, more commonly known as making the best of a bad situation. While I accidentally isolated myself, I used all that free time to do a bit of self-studying and searching for a hands-on learning approach. 

At the start of this year I was lucky to find two amazing work opportunities. One included a marketing position in an orchestra I onced played with - the Prague Philharmonia - followed by being voted in as the Head of Marketing for Women in Politics; a university student organisation that hosts talks and workshops focusing on gender equality, inclusivity and diversity in the politics world with the aim to empower and educate its approximately 250 society members. 

I’m sure we can all agree that all students are looking forward to the upcoming academic year and finally returning to in-person activities. However, knowing I’ll be working as part of a committee of amazing women makes it all the more exciting. We’ve already got a whole list of ideas for our society from guest speakers and inclusive socials to a summer Politics Festival on which we’re collaborating with a handful of other societies and organisations. 

I’m happy to have the opportunity to take all that I’ve learnt from my own studies, work experience and my (yet-to-happen) time at Imperial Business School and apply it at Women in Politics where I’m aiming to increase engagement, event participation and potentially even joining in on the global aim of rekindling my social skills to a pre-COVID level… So in the end even though those few months were challenging, I'm grateful for them. At least now I know that if I’m ever unsure about what I want to do with my future, all I need to do is go to a deserted island for three months. Who knows? Maybe you’ll find me there again next year...road trip anyone?

 

Všichni jsme obeznámeni s karanténou a izolací, ale věděli jste, že je možné se omylem izolovat na několik měsíců? Mě se to stalo. Bylo to hrozné... ale měla jsem se skvěle.

Jak se všichni moji univerzitní přátelé a spolubydlící rozutekli zpět ke svým rodinám, zůstala jsem pozadu, a než jsem se nadála, už nezbyla žádná letecké spojení, abych se vrátila domů. Vzhledem k tomu, že byly zrušeny veškeré sociální aktivity a přednášky, bylo těžké zůstat pozitivní, natož mít se na co těšit každý den, a tak jsem alespoň začala hledat nějaké příjemné online činnosti pro jednoho, takzvaně: „povzbudila jsem svého vnitřního introverta (všichni víme, jak obtížné to je pro studenta IB) a pravděpodobně jsem ho uspokojila na celý život.” Některé z těchto aktivit zahrnovaly brouzdání se po Uber Eats, různé online kurzy a samozřejmě trávení času s naším nejlepším kámošem: aplikací Zoom. Objednávání jídel bylo mojí nejoblíbenější aktivitou, protože jsem si mohla dát báječné jídlo a přitom být na sebe hrdá, že jsem podpořila rozpadající se ekonomiku. Koho by to nebavilo?

Co na mě však zanechalo největší dopad, byla svoboda přemýšlet o předmětech, které jsem si během svého prvního roku Politické ekonomie užila nejvíc - Podnikání a Marketing - a prozkoumat je hlouběji prostřednictvím online workshopů. Také to vedlo ke krizi čtvrtinového věku (pokud něco takového vůbec existuje) a k panice z toho, že jsem si možná zvolila špatný obor, a tím potenciálně ‚promarnila‘ tři roky svého života a 28 tisíc liber - ale to je jiný problém...

Místo toho jsem přijala nabídku na Imperial Business School na rychlokurz Digitálního marketingu, který se bude konat během letošních letních prázdnin. Do té doby jsem se rozhodla uplatnit to, co ráda nazývám principem „Covidový život“, neboli schopnost vytěžit to nejlepší ze špatné situace. Při mé samovolné izolaci jsem tedy využila veškerý ten volný čas k tomu, abych se něco naučila a našla praktický přístup ke vzdělání.

Na začátku letošního roku jsem měla to štěstí, že jsem našla dvě úžasné pracovní příležitosti. Jedna zahrnovala pozici v marketingu v orchestru, se kterým jsem kdysi hrála - PKF/Pražská filharmonie - a poté jsem byla zvolena vedoucí marketingu pro Ženy v politice; vysokoškolská studentská organizace, která pořádá přednášky a workshopy zaměřené na rovnost žen a mužů, inkluzivitu a rozmanitost ve světě politiky s cílem posílit a vzdělávat svých přibližně 250 členů.

Jsem si jistá, že všichni můžeme souhlasit s tím, že se všichni studenti těší na nadcházející akademický rok až se konečně vrátí k osobním aktivitám. Vědět, že budu pracovat s úžasným týmem žen, je o to více vzrušující. Už jsme i vytvořili seznam nápadů, od mluvčích a inkluzivních aktivit až po letní politický festival, na kterém spolupracujeme s několika dalšími organizacemi. Jsem vděčná, že mám příležitost využít vše, co jsem se naučila z vlastního studia, pracovních zkušeností a mého (budoucího) času na Imperial Business School, a aplikovat to v naší organizaci, kde mým cílem je zvýšit angažovanost, účast na událostech a potenciálně se i zapojit do globálního cíle obnovení mých sociálních dovedností na stejnou úroveň, na jaké byly před Covidem...

Takže nakonec, i když těch pár měsíců bylo náročných, jsem za ně vděčná. Přinejmenším teď vím, že pokud si někdy nebudu jistá, co chci dělat se svou budoucností, stačí odjet na tři měsíce na opuštěný ostrov. Kdo ví? Možná mě tam příští rok zase najdete... přidá se někdo na výlet?

Iveta Pudilová (2019)

Careers Video Library/ Videotéka kariér absolventů ECP

 

Because of Covid, we have not been able to see the usual number of graduates in school this year, which is why we established the ECP Careers Video Library. We now have 11 videos in the CVL, which have been watched over 900 times!

Huge thanks go to all our contributors for their videos and if you are an ECP graduate and have an interesting story to tell and some advice for current students, we would love to hear from you. Just record a short video, talking about your own journey from when you walked through the Blue Doors for the very last time to where you are now and send it to gina.hearn@englishcollege.cz.

The latest edition to the CVL is a video from 2008 graduate, lawyer Jiří Švorc, with his advice to current students considering a career in the legal profession. You can see Jiří’s video and all the others in the ECP Careers Video Library here.

 

 

Kvůli Covidu jsme letos ve škole neviděli obvyklý počet absolventů, a proto jsme založili Videotéka kariér absolventů ECP. Nyní máme již 11 videí, která byla shlédnuta více než 900krát!

Obrovské poděkování patří všem našim přispěvatelům za jejich videa a pokud jste absolventem ECP a máte zajímavý příběh, který chcete vyprávět, a několik rad pro současné studenty, rádi bychom, abyste nás kontaktovali. Stačí nahrát krátké video, které by pojednávalo o vaší vlastní cestě od chvíle, kdy jste naposledy procházeli modrými dveřmi, až do místa, kde jste nyní. Video, prosím, pošlete na adresu gina.hearn@englishcollege.cz.

Nejnovější video je od absolventa roku 2008, právníka Jiřího Švorce, a přínáší rady současným studentům uvažujícím o kariéře v právnické profesi. Jiřího video a i všechny ostatní si můžete prohlédnout ve videotéce zde.

Tony Emmerson’s Covid Letters/Dopisy Tonyho Emmersona během pandemie Covidu

During the closure of the school because of Covid, communication was even more important than usual. Parents were understandably anxious to know how their children were going to be taught exclusively online, something that would have been thought impossible only a few years ago. Dr Nigel Brown, the current Headmaster, kept in close touch with parents with a weekly email and the plaudits we received from parents show how much this was appreciated.

But students also needed to hear from us regularly and Tony Emmerson took on this job with a weekly email to them that kept them directly connected to the leadership of the school, and discussed both the practical and philosophical issues that the lockdown presented. 

Those of you who were taught by Tony may remember his slightly unconventional tastes in music, and he took full advantage of the situation to broaden the musical education of students and colleagues alike. In these weekly letters, he managed to combine his usual wit and wisdom with a sprinkling of pertinent musical numbers and the occasional cricketing moment! If you are feeling nostalgic for his musings, you can read Tony Emmerson's Covid Letters & Music.

 

Během uzavření školy kvůli pandemii byla komunikace ještě důležitější než obvykle. Rodiče pochopitelně dychtili po informacích, jak se jejich děti budou učit výlučně online, což by se ještě před pár lety považovalo za nemožné. Dr. Nigel Brown, současný ředitel, udržoval úzký kontakt s rodiči pravidelnými e-maily každý týden a pochvaly, které jsme od rodičů dostali, ukazují, jak moc to bylo oceněno.

Avšak i studenti potřebovali pravidelné informace. Ujal se toho Tony Emmerson, který jim každý týden posílal e-maily, a tím udržoval přímé spojení s vedením školy. Diskutoval také o praktických i filozofických otázkách, které lockdown přinesl.

Ti z vás, které Tony učil, si možná pamatují jeho mírně nekonvenční vkus v hudbě. Této situace plně využil k rozšíření hudebního vzdělávání studentů i kolegů. Ve svých týdenních dopisech se mu podařilo spojit svůj obvyklý vtip a moudrost s dávkou hudebních čísel a příležitostným zprávám o kriketu! Pokud cítíte nostalgii a chybí vám jeho styl, můžete si jeho dopisy přečíst zde.

ECP Graduates and the Duke of Edinburgh’s International Award Scheme/Absolventi ECP a Mezinárodní cena vévody z Edinburghu

In the last newsletter, we paid tribute to the Duke of Edinburgh and remembered the Duke of Edinburgh’s International Award Scheme that so many ECP students have been involved with over the years. We are gathering their reflections and will produce a collection of them to send to our Patron, HRH The Prince of Wales, but in the meantime, here is a contribution from 2018 graduate, Michal Zapletal.

V minulém čísle zpravodaji ECP jsme vzdali hold vévodovi z Edinburghu a vzpomínali jsme na jeho projekt Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DofE), do kterého se během let zapojilo mnoho studentů ECP. Shromažďujeme jejich úvahy a vytvoříme jejich sbírku, kterou pošleme našemu patronovi, princi z Walesu. Prozatím přinášíme příspěvek od absolventa ECP z roku 2018 Michala Zapletala.

 

 

Takeaways from the journey through The Duke of Edinburgh’s International Award/Co jsem si odnesl z účasti v projektu DofE

The story begins with the first training expedition to a stunning part of the Czech Republic, the Šumava mountains, where I have regularly returned with my friends since then. We had a great time as a group cycling the local hills and exploring the water canals used for timber hauling from the surrounding woods, yet none of us was aware of the skills, memories and experiences all yet to come on our journey through the programme towards the Gold Level. 

The moments I value the most are the instances where I had to overcome challenges, whether it was in one of the activities or during the planning phase of our expeditions. Those moments taught me the most valuable skills, which I carry in my toolset every day, such as the value of teamwork in taking a project much further than if done on my own. Or the importance of giving back to the community through mentoring younger generations and offering advice on the university application process. 

The ethos of the DofE Award became truly close to me during the completion of the Gold Level as I became an Ambassador for the Award. This role involved a lot of public speaking at various institutions and fundraising events to get more like-minded people to participate in the programme. This act of presenting in front of larger groups was indeed one of my challenges as I used to get nervous before the speeches and presentations.  However, the more I took part in them, the more I started to enjoy the experience and seeing people getting interested drove me further. 

The two highlights of my DofE Award experience include the Gold Award ceremony in Prague, attended by HRH Prince Edward, followed by a gala dinner where I had the wonderful pleasure of delivering a speech in front of His Royal Highness, reflecting on the most important lessons learnt through the programme. The second highlight was our residential trip to the Low Tatras mountains in Slovakia with the team, to spend five incredible days hiking the mountain ridge, observing the beautiful views of the astounding landscape, and sharing meals every night in front of our tents watching the sunset. 

A couple of years later, I regularly reflect on the importance of going on these trips as I believe they do make you more productive in your work. Taking that time off gave me the opportunity to step back and look at the bigger picture of what I am doing at the moment, to learn from those experiences and plan what comes next. My passion for spending time in the mountains has definitely stayed with me. I cannot wait until I can go off on the next trip with my friends to remind ourselves of the good times we had on our DofE Award journeys.

 

Příběh začíná první cvičnou expedicí do úchvatné části České republiky - na Šumavu, kam jsem se od té doby pravidelně vracel se svými přáteli. Jako skupina jsme se skvěle bavili při jízdě na kolech po místních kopcích a prozkoumávali vodní kanály používané k těžbě dřeva z okolních lesů. Přesto si nikdo z nás neuvědomoval jaké dovednosti, vzpomínky a zkušenosti nás ještě čekají na naší cestě programem až do zlaté úrovně.

Nejvíc si vážím okamžiků, kdy jsem musel překonat výzvy, ať už to byla některá z aktivit nebo během plánovací fáze našich expedic. Tyto okamžiky mě naučily nejcennějším dovednostem, které ve své sadě nástrojů každý den nosím, jako je hodnota týmové práce při posouvání projektu mnohem dále, než kdybych je získával sám. Je důležité vrátit něco komunitě prostřednictvím mentoringu mladších generací a nabízet rady ohledně procesu přihlašování na univerzitu.

Étos ceny DofE se mi během dokončování zlaté úrovně stal opravdu blízkým, když jsem se stal vyslancem této ceny. Tato role zahrnovala mnoho projevů na veřejnosti v různých institucích a fundraisingové akce tak, aby se do programu zapojilo více podobně smýšlejících lidí. Tento akt prezentace před většími skupinami byl skutečně jednou z mých výzev, protože jsem byl před projevy a prezentacemi velmi nervózní. Čím více jsem se jich však účastnil, tím víc jsem si ten zážitek začal užívat a to, že se lidé o mou řeč zajímali, mě posunulo dále.

Mezi dva hlavní body mých zkušeností s programem DofE patří slavnostní udílení zlatých cen v Praze, kterého se zúčastnila Jeho královská výsost princ Edward. Poté následovala slavnostní večeře, kde jsem měl to potěšení přednést projev před Jeho královskou výsostí, na téma nejdůležitějších lekcí, které jsem se prostřednictvím programu naučil. Druhým vrcholem byl náš týmový výlet do Nízkých Tater na Slovensku, kde jsme strávili pět neuvěřitelných dní procházkami po horském hřebeni, pozorováním krásných výhledů na ohromující krajinu a sdílením jídla každý večer během sledování západu slunce.

I o pár let později pravidelně přemýšlím o důležitosti těchto cest, protože věřím, že díky nim budu ve své práci produktivnější. Využití tohoto volna mi dalo příležitost podívat se s odstupem na širší kontext toho, co v tuto chvíli dělám, poučit se ze zkušeností a naplánovat, co přijde dál. Moje vášeň pro trávení času v horách mi rozhodně zůstala. Nemůžu se dočkat, až budu moci vyrazit na další cestu se svými přáteli, abychom si připomněli dobré časy, které jsme zažili na našich expedicích v rámci programu DofE.

Michal Zapletal (2018)

 

ECPN New Year Party/ Novoroční večírek ECPN

 

In the hope that we are moving towards a return to normality, we have again provisionally booked a floor of the Hard Rock Café for our ECPN New Year Party - on Friday 7 January 2022. So make sure that you save the date and come along to catch up with your former classmates and teachers. More information will be posted on the ECPN Facebook page nearer the time so look out for details.

V naději, že se pohybujeme směrem k návratu k normálu, jsme opět předběžně zarezervovali Hard Rock Café pro náš novoroční večírek ECPN - a na pátek 7. ledna 2022. Nezapomeňte si tedy datum uložit a přijít, abyste se mohli vidět se svými bývalými spolužáky a učiteli. Více informací bude zveřejněno na facebookové stránce ECPN blíže k termínu akce, takže vyhlížejte podrobnosti.

Farewell to the Class of 2021/Rozloučení s ročníkum 2021

And particularly welcome to the New Year party will be this year’s graduates. We wish you all every success in whatever you choose to do in the future. But remember, you are now valued members of the English College in Prague Network (ECPN), which is the extended alumni association for the wider ECP community, providing a way for everyone who has been part of the ECP family to keep in touch, maintaining a link between the College, its alumni, their parents, former members of staff and Governors.

 

A obzvláště vítáni budou na našem večírku nově také letošní absolventi. Přejeme vám všem mnoho úspěchů v tom, co se v budoucnu rozhodnete dělat. Nezapomeňte však, že už nyní jste váženými členy sítě English College in Prague Network (ECPN), což je rozšířené sdružení absolventů pro širší komunitu ECP, které umožňuje všem, kdo jsou součástí rodiny ECP, zůstat v kontaktu a udržovat spojení mezi školou, jejími absolventy, jejich rodiči, bývalými zaměstnanci a členy správní rady.