ECPN

ECPN New Year Party

Eurovision 2023 comes to the ECP!/Soutěž Eurovision 2023 přichází na ECP!

ECP has definitely got Talent! 2010 graduate, Patricie Fuxová, has been voted the Czech entry in Eurovision 2023 with her band, Vesna, and we were delighted when she came into school recently to sing for us. Dr Brown is now looking forward to the Eurovision finals in May. He’s a great Eurovision fan and his family always holds a Eurovision party. Even more exciting for the Brown family is that his daughter lives in Liverpool and so they are going to try to get tickets to the live event!

 

Vesna’s song for Eurovision 2023 is called My Sister’s Crown. It was inspired by wanting to encourage women to have the confidence to shine. The band sings in Czech, English and Ukrainian and their rapper is Bulgarian. Many will find the Ukrainian lyrics of the chorus particularly powerful. Vesna’s official video of My Sister’s Crown also features 2005 graduate Lilia Khousnoutdinova. 

 

Anglické gymnázium rozhodně má Talent! Absolventka z roku 2010 Patricie Fuxová byla zvolena českou účastnicí mezinárodní hudební soutěže Eurovize 2023 se svou kapelou Vesna. Byli jsme potěšeni, že nedávno přišla k nám do školy a zazpívala nám. Dr. Brown se těší na květnové finále Eurovize. Je velkým fanouškem této soutěže a jeho rodina vždy při finále pořádá párty. Ještě více vzrušující pro rodinu Brownových je, že jeho dcera žije v Liverpoolu, a tak se pokusí na akci získat vstupenky!

Píseň kapely Vesna pro Eurovizi 2023 se jmenuje My Sister’s Crown. Byla inspirována snahou povzbudit ženy, aby měly sebevědomí zazářit. Kapela zpívá česky, anglicky a ukrajinsky a její rapperka je z Bulharska. Pro mnohé budou ukrajinské texty sboru obzvlášť silné. V officiálním klipu k písni My Sister’s Crown se objevuje také absolventka ECP z roku 2005, Lilia Khousnoutdinova.

Commiserations to the other ECP finalist for Eurovision 2023, Michaela Charvátová (2015). Michaela, whose professional name is Maella, also came into school to sing her song, Flood. To highlight the importance of the friends our students make at the English College, her official video was produced by 2014 graduate Ruy Okamura. Ruy is in demand as a music video producer. He also produced Eurovision 2022 finalists DOMI’s official video Lights Off for Dominika Hašková, another ECP graduate, from the Class of 2014.

Poděkování patří i další finalistce Eurovize 2023 za ČR, rovněž absolvetce ECP, Michaele Charvátové (2015). Michaela, profesionálním jménem Maella, také ECP navštívila a zazpívala nám svou píseň Flood. Pro zajímavost doplňujeme, její oficiální video produkoval další absolvent ECP z roku 2014 Ruy Okamura, což zdůrazňuje důležitost přátelství, která mezi studenty ECP vznikají. Ruy je jako producent hudebních videí žádaný. Pro další absolventku z roku 2014, Dominiku Haškovou, a její kapelu DOMI produkoval oficiální video Lights Off, se kterým reprezentovali Českou republiku v Eurovizi 2022!

We asked Patricie why she thought the ECP had produced so many Eurovision singers and she said, “I think the reason the English College has produced so many Eurovision contenders is because students are encouraged to be creative and to follow their passion. Academic studies are very important, but it is also important for students to pursue their passion and to be given every opportunity to shine. I have seen in the music industry something else ECP students learn – that there is nothing wrong with making mistakes. It’s what helps us to learn and to develop as individuals and performers.”

Patricie jsme se zeptali, proč si myslí, že ECP vyprodukovalo tolik zpěváků, kteří uspěli s účastí v Eurovizi. Odpověděla: „Myslím, že důvod, proč má ECP historicky tolik kandidátů na Eurovizi, je ten, že studenti jsou povzbuzováni k tomu, aby byli kreativní a následovali svou vášeň. Akademické studium je velmi důležité, ale je stjně důležité, aby se studenti věnovali tomu, pro co jsou zapáleni, a dostali příležitost zazářit. V hudebním průmyslu jsem vypozorovala i něco dalšího, co se studenti ECP ve škole učí – že není nic špatného na tom, dělat chyby. Pomáhá nám to k tomu, abychom se jako jednotlivci i jako umělci učili a rozvíjeli.”

Dominika Hašková  (2014)

ECP’s Czech entry in Eurovision 2022, Dominika Hašková, has also been busy. Her new album, Paradise, has just been released.

 

Absolventka ECP, která se účastnila finále Eurovize 2022, Dominika Hašková, má také napilno. Právě vyšlo její nové album Paradise.

 

And DOMI have their first headline gig at the Lucerna Music Bar on 26 April. Book here 

and let’s go to support Dominika!

A její skupina DOMI má také svůj první koncert v Lucerna Music Baru dne 26. dubna. Rezervaci můžete provést  zde - pojďme podpořit Dominiku!

ECPN New Year Party/ Novoroční večírek ECPN 

Over 150 ECPN members and staff - including Dominika Hašková - had another great evening at the Hard Rock Café on 6 January. ECP graduates ranging from 1999 to 2022, came together to catch up and tell us what they are getting up to.

So save the date: we have already booked Hard Rock for next year’s ECPN New Year party, on Friday 5 January 2024. And if you know anyone who didn’t know about this year’s event or doesn’t get the ECP newsletters, it’s probably because they haven't given us their consent to contact them. If you do, please forward them the ECP GDPR Consent Form to sign up for College news and details of future ECPN events. 

Více než 150 členů sítě ECPN a zaměstnanců školy – včetně Dominiky Haškové – prožilo 6. ledna další skvělý večer v Hard Rock Café. Absolventi ECP z let 1999 až 2022 se sešli, aby zjistili, co je nového a řekli nám, co plánují.

Rezervujte si termín: Hard Rock Café jsme již zarezervovali na příští akci ECPN na pátek 5. ledna 2024. A pokud znáte někoho, kdo o letošní akci nevěděl nebo nedostává newslettery ECP, je to pravděpodobně proto, že nám nedal souhlas, abychom ho kontaktovali. Přepošlete jim prosím formulář souhlasu s GDPR, aby se mohli přihlásit k odběru novinek a dalších informací o budoucích akcích ECPN.

ECF AGM/Valná hromada Nadace ECF

Chhavi Maggu (2011) and Anna-Marie Mašková (2015) speaking at the 2018 ECF AGM

 

Another date for your diary is Tuesday 28 February. The English College Foundation is holding its AGM at the St Bride Institute, just off Fleet Street. So if you are in London at the end of the month, come along to hear more news from school and enjoy a glass of wine with Nigel Brown and our ECF supporters. The meeting starts at 18.15, with a brief business section, followed by two short talks from ECP graduates Jacob Gloser (2006) and Martin Enev (2017). Please contact Ann Lewis on ann@annlewis.net if you are able to attend.

Dalším termínem pro váš diář je úterý 28. února. Nadace English College Foundation  (ECF) pořádá svou valnou hromadu v Institutu St Bride nedaleko Fleet Street. Pokud budete na konci února v Londýně, přijďte si poslechnout další novinky ze školy a vychutnejte si sklenku vína s ředitelem ECP, Nigelem Brownem, a s našimi podporovateli z ECF. Setkání začíná v 18.15 hod. Po krátké pracovní části nás čekají dva příspěvky od absolventů ECP Jacoba Glosera (2006) and Martina Eneva (2017). Budete-li se moci zúčastnit, kontaktujte prosím paní Ann Lewis na emailu ann@annlewis.net.

Dr Barbara Day Honoured

Dr Barbara Day is one of ECP’s Founder Governors and we were delighted to hear the announcement in the Czech Senát recently that she was one of eight people honoured by the Institute for the Study of Totalitarian Regimes – Ústav pro studium totalitních režimů. ÚSTR paid tribute to Dr Day for ‘her extraordinary contribution to the reflection of modern history’. The Institute is a Czech government agency and research institute. Founded in 2007, its purpose is to gather, analyse and make accessible documents from the Nazi and Communist totalitarian regimes. Dr Day said, “I’ve always admired the Institute for the Study of Totalitarian Regimes and the work they do, and am honoured to receive this award. I feel that the award is not only for me but for all those involved in the underground seminars passing on their knowledge to the next generation.” A Founder Governor of the English College in 1994, Dr Day serves on the Education Committee. She is also Chairman of the School Council. She received the Commemorative Medal of President Václav Havel in 1998 and an MBE in 2002. You can read her full profile on the ECP website.    

Dr. Barbara Day je zakládající členkou správní rady Anglického gymnázia a potěšilo nás, když nedávno zaznělo v českém Senátu oznámení, že je jednou z osmi osobností oceněných Ústavem pro studium totalitních režimů. ÚSTR vyznamenal Dr. Day za „její mimořádný přínos k reflexi moderní historie“. Ústav pro studium totalitních režimů je česká vládní agentura a výzkumná instituce. Od svého založení v roce 2007 je jeho cílem shromažďovat, analyzovat a zpřístupňovat dokumenty z nacistického a komunistického totalitního režimu. Dr. Day řekla: „Vždy jsem obdivovala Ústav pro studium totalitních režimů a jeho práci a je mi ctí, že jsem toto ocenění získala. Vnímám, že ocenění není jen pro mne, ale také pro všechny, kteří se podíleli na undergroundových seminářích a předávali své znalosti další generaci.“ Dr. Day je zakládající členkou správní rady Anglického gymnázia od roku 1994 a působí ve výboru rady pro vzdělávání. Je také předsedkyní školské rady. V roce 1998 obdržela Pamětní medaili prezidenta Václava Havla a v roce 2002 řád britského impéria MBE. Její profil si můžete přečíst na webu ECP.

Work Shadowing/Krátké pracovní stáže

Many ECP graduates have benefited in the past from the English College Foundation’s work experience programme, spending a week in London with individuals, businesses and organisations who support the English College, with other ECF members providing accommodation in their homes. Covid called a halt to the programme and unfortunately, because of the widespread change in working arrangements in London where regular working from home has become the norm, it has so far not been possible to re-start the programme. So we have been working with the ECP Parents Association to identify volunteers willing to provide placements here in Prague for current students.

Now, in tandem with this new programme, we are hoping to start a Work Shadowing scheme involving those employers for whom it would be hard to accommodate a student for a week’s placement. Instead, if you think that you could take an ECP student for a day’s work shadowing, observing you at your work, sitting in on meetings and undertaking basic clerical duties, we would love to hear from you. This is far less of a commitment than a whole week’s work experience, but could, nevertheless, provide an interesting snapshot for a student thinking of making a career in your field. Please get in touch with nicholas.hill@englishcollege.cz  or gina.hearn@englishcollege.cz for more information.

Mnoho absolventů ECP v minulosti využilo programu pracovních zkušeností nabízených nadací ECF (English College Foundation) tím, že strávili týden v Londýně s jednotlivci, podniky a organizacemi, které podporují ECP, přičemž ostatní členové ECF poskytovali ubytování ve svých domovech. Covid tento program zastavil a bohužel kvůli rozsáhlým změnám v pracovních podmínkách v Londýně, kde se pravidelná práce z domova stala normou, nebylo dosud možné program znovu obnovit.

Spolupracujeme tedy s Asociací rodičů ECP, abychom našli dobrovolníky ochotné poskytnout stáže zde v Praze pro současné studenty.

Společně s tímto novým programem se nyní také chystáme zahájit program Work Shadowing, který bude zahrnovat ty zaměstnavatele, pro které by bylo těžké umístit studenta na týdenní stáž. Pokud si myslíte, že byste mohli studenta ECP umístit na jednodenní pracovní stínování, kdy by vás pozoroval při práci, chodil s vámi na schůzky a prováděl základních administrativních povinností, budeme moci rádi, když nás budete kontaktovat.

Je to mnohem menší závazek než celotýdenní pracovní zkušenost, ale přesto by mohla poskytnout zajímavé zkušenosti pro studenta, který uvažuje o kariéře ve vašem oboru. Pro více informací nás prosím kontaktujte na emailových adresách  nicholas.hill@englishcollege.cz nebo gina.hearn@englishcollege.cz.

Join us in Oxford in June/ Připojte se k nám v červnu v Oxfordu

School trips are another very important part of the ECP experience and we are putting a shout out to any ECPN members who are in the UK during the last week in June and could help us with a trip to Oxford.

Školní výlety jsou další velmi důležitou součástí zkušeností získaných v ECP, a proto chceme oslovit všechny členy sítě ECPN, kteří budou ve Spojeném království během posledního červnového týdne a mohli by nám pomoci se školním výletem do Oxfordu.

 

Tony Emmerson, Laurence Baxter and Gina Hearn are taking a group of Year 4 students to Oxford and they would like to include in the programme a session with ECP graduates with experience of studying or working in the UK. If you are in London, we can cover your travel expenses to Oxford so if you can help, please get in touch with tony.emmerson@englishcollege.cz or gina.hearn@englishcollege.cz for more details.

Tony Emmerson, Laurence Baxter a Gina Hearn pojedou se skupinu studentů 4. ročníku do Oxfordu a rádi by do programu zařadili setkání s absolventy ECP se zkušenostmi se studiem nebo prací ve Velké Británii. Pokud jste v Londýně, můžeme pokrýt vaše cestovní náklady do Oxfordu, takže pokud můžete pomoci, kontaktujte prosím tony.emmerson@englishcollege.cz nebo gina.hearn@englishcollege.cz pro více informací.

Jiří Švorc (2008)

Congratulations and good luck to 2008 graduate, Jiří Švorc, who has just gone solo! Since graduating from the University of Exeter with an LLB in Law and International Studies and from Queen Mary, University of London with an LLM in IP Law, he has had an impressive legal career including a period at the European Commission, where he was one of 600 successful candidates out of around 28,000 applicants. It was while he was a Legal and Policy Assistant at the Directorate General for Communications Networks, Content & Technology at the European Commission that Jiří came into school to talk to students wanting to follow a career in law.

Jiří Švorc in school in March 2017

 

Now he has just embarked on a solo legal practice in London. Jiří says he is looking forward to working with clients and niche law firms on legal issues, specialising in technology and recent digital developments, including in the fields of commercial and company law, intellectual property law and personal data protection - www.jiri.legal.

Gratulujeme a přejeme hodně štěstí absolventovi ECP z roku 2008 Jiřímu Švorcovi, který se právě vydal na sólovou dráhu! Od absolvování University of Exeter s titulem LLB v oboru právo a mezinárodní studia a Queen Mary, University of London s titulem LLM v oboru právo duševního vlastnictví, má Jiří za sebou působivou právnickou kariéru včetně působení v Evropské komisi, kde byl jedním z 600 úspěšných kandidátů z přibližně 28 000 uchazečů. V době, kdy byl právním a politickým asistentem na Generálním ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie při Evropské komisi, Jiří navštívil ECP a promluvil se studenty, kteří zvažovali právnickou kariéru.

Nyní se Jiří pustil do samostatné právní praxe v Londýně. Říká, že se těší na spolupráci s klienty a specializovanými advokátními kancelářemi na právních otázkách se specializací na technologie a nejnovější digitální vývoj, včetně oblasti obchodního práva a práva společností, práva duševního vlastnictví a ochrany osobních údajů -  www.jiri.legal.

Yegor Lanovenko (2010)

Congratulations to Yegor Lanovenko (2010) whose work in setting up an organisation to help those affected by the war in his native Ukraine has been recognised with an invitation to 10 Downing Street.

Yegor says: "It was a pleasure to be invited to 10 Downing Street and to represent Opora at the PM’s reception to celebrate the Orthodox New Year and all the achievements of the Ukraine Schemes so far. Though much work remains to be done to support the sustainable rebuilding of lives, continued collaboration between the UK Government, charities and community organisations is incredibly encouraging for our team. It was inspiring to meet so many friends and supporters old and new in person."

Blahopřejeme Yegoru Lanovenkovi (2010), jehož práce na založení organizace na pomoc postiženým válkou v jeho rodné Ukrajině byla oceněna pozváním na Downing Street 10.

Yegor říká: „Bylo mi potěšením být pozván na Downing Street 10 a reprezentovat Oporu na recepci premiéra u příležitosti oslavy pravoslavného Nového roku a všech dosavadních úspěchů ukrajinských projektů. I když je třeba udělat ještě hodně práce na podporu udržitelného obnovení života, pokračující spolupráce mezi vládou Spojeného království a charitativními i komunitními organizacemi je pro náš tým neuvěřitelně povzbuzující. Bylo inspirativní osobně se setkat s tolika dlouhodobými i novými přáteli a příznivci."

Martina Sebalo Vňuková (2010)

Another graduate who has been into school to speak to students about her career is Martina Vňuková (2010). She and fellow psychologist Jiří Valášek came in in December 2017. Although they are both psychologists, Martina is pursuing an academic career path, conducting research, whereas Jiří is using his degrees in a commercial environment and has gone on to work for the world famous fashion house Vera Wang and jewellers Tiffany & Co.

But in January, Martina had a much more important engagement, her wedding to Ivan Sebalo. All her former teachers at the ECP wish her and her new husband every happiness in the future.

Další absolventkou, která v ECP hovořila se studenty o své kariéře, je Martina Vňuková (2010). Spolu s kolegou psychologem Jiřím Valáškem přišli v prosinci 2017. Přestože jsou oba psychologové, Martina se věnuje akademické kariéře a vede výzkum, zatímco Jiří své znalosti uplatňuje v komerčním prostředí, pracoval pro světoznámý módní dům Vera Wang a klenotnictví Tiffany & Co.

V lednu se ale Martina věnovala něčemu ještě důležitějšímu, a to své svatbě s Ivanem Sebalo. Všichni její bývalí učitelé z ECP jí a jejímu novomanželovi přejí do budoucna hodně štěstí.

Nikol Kadeřábková (2013)

After graduating from the English College in 2013, Nikol studied at Heriot-Watt University in Edinburgh, completing her Master’s in Chemistry/Pharmaceutical Chemistry before moving to Imperial College London, completing her PhD on the contribution of the DSB system to antimicrobial resistance. In 2020, she moved to the USA where she is now a Postdoctoral Research Fellow at the University of Texas in Austin, working in the very important field of antibiotic resistance.

Nikol came into school recently to speak to students who are interested in studying Science when they leave the English College. She talked about her time at the ECP and about her academic career. Having studied in Scotland, London and now in the USA, she is also well-placed to assess the advantages and disadvantages of life as a student in these three very different locations.

This is not the first time that Nikol has helped ECP students. She provided a work experience placement in her lab at Imperial College as part of the English College Foundation work experience programme.

Po absolvování Anglického gymnázia v roce 2013 studovala Nikol na Heriot-Watt University v Edinburghu, kde dokončila magisterské studium oboru chemie/farmaceutické chemie. Poté  se přesunula na Imperial College London, kde dokončila doktorát o přínosu systému DSB pro antimikrobiální rezistenci. V roce 2020 se přestěhovala do USA, kde nyní působí jako postdoktorandský výzkumný pracovník na Texaské univerzitě v Austinu ve velmi důležitém oboru antibiotické rezistence.

Nikol nedávno přišla k nám do školy a promluvila se studenty, kteří mají zájem o studium přírodních věd na vysoké škole. Hovořila o svém působení v ECP a o své akademické kariéře. Poté, co studovala ve Skotsku, Londýně a nyní v USA, má také dobrou pozici k tomu, aby mohla posoudit výhody a nevýhody studentského života v těchto třech velmi odlišných lokalitách.

Není to poprvé, co Nikol pomáhá studentům ECP.  V minulosti už poskytla pracovní stáž ve své laboratoři na Imperial College v rámci programu pracovních stáží nadace ECF.

Kristina Boda (2014)

If you are a reader of the Czech and Slovak Leaders magazine, you might have noticed the interview with Cornel and Kristina Boda.  

When she was asked how she joined the family business, Kristina replied, “Well, my parents wanted to give me the best possible education, so I studied at an English College here in Czechia right until I graduated, and then did my bachelor’s degree in London. However, since I was always around Cobra from my early childhood, I knew I wanted to continue the legacy. You see, for me, it was absolutely obvious I would return to Prague and work here.” Thank you, Kristina!

Kristina graduated from ECP in 2014 and went to Anglia Ruskin University in Cambridgeshire where she gained her Bachelor’s Degree in International Business Management before returning to Prague. She joined her father in the family door hardware business Cobra where she is now General Director.

Pokud jste čtenáři magazínu Czech and Slovak Leaders, možná jste si všimli rozhovoru s Cornelem a Kristinou Boda.

Když se jí zeptali, jak se dostala do rodinného podniku, Kristina odpověděla: „No, moji rodiče mi chtěli dát to nejlepší možné vzdělání, tak jsem až do maturity studovala Anglické gymnázium tady v Čechách a pak jsem získala bakalářský titul v Londýně. Nicméně, protože jsem se vždy kolem Cobry pohybovala od raného dětství, věděla jsem, že chci pokračovat v tomto odkazu. Víte, pro mě bylo naprosto jasné, že se vrátím do Prahy a budu zde pracovat.“ Děkujeme, Kristino!

Kristina absolvovala ECP v roce 2014 a odešla na Anglia Ruskin University v Cambridgeshiru, kde před návratem do Prahy získala bakalářský titul v oboru International Business Management. Připojila se ke svému otci v rodinném podniku pro dveřní příslušenství Cobra, kde je nyní generální ředitelkou.

Dana Pivec

Here at the English College, we do all we can to help students to get into the university of their choice.

Ireland is becoming an increasingly popular destination so we were very grateful to ECP alumna Dana Pivec, who came into school recently to talk to current students. Dana was only at the ECP for Years 1 and 2, from 2016 to 2018, before she moved to live in Ireland with her Irish mother. But obviously the ECP had a great effect on her because she very kindly offered to come into school to talk about her experience of studying at an Irish university - Trinity College, Dublin - and of studying Computer Science.

She was delighted to hear that after her talk, several of the students in the audience decided definitely to apply to Triníty. If you would like to come in to talk about your university or degree course and to inspire current students, just let gina.hearn@englishcollege.cz know and we can arrange it!

Na Anglickém gymnáziu děláme vše, co je v našich silách, abychom pomohli studentům dostat se na univerzitu dle jejich výběru.

Irsko se stává stále populárnější destinací, takže jsme byli velmi vděční absolventce ECP Daně Pivec, která nedávno ECP navštívila, aby si popovídala se současnými studenty. Dana byla na ECP pouze v 1. a 2. ročníku, od roku 2016 do roku 2018, než se přestěhovala ke své irské matce do Irska. Evidentně na ni ale mělo ECP velký vliv, protože velmi laskavě nabídla, že přijde do školy a pohovoří o svých zkušenostech ze studia na irské univerzitě – Trinity College, Dublin – o jejím studiu informatiky.

Potěšilo ji, že se po její přednášce několik studentů rozhodlo definitivně na Trinity College přihlásit. Pokud byste i vy chtěli přijít popovídat o své univerzitě nebo studijním oboru a inspirovat současné studenty, dejte vědět na gina.hearn@englishcollege.cz a my to zařídíme!

Welcome to the new British Ambassador/Uvítání nového britského velvyslance

In the last edition of the newsletter, we said farewell to the outgoing British Ambassador, Nick Archer. In this edition, we can report that Tony Emmerson and Gina Hearn have already met his replacement, Matt Field. 

They recently attended an event organised by the British Chamber of Commerce at which Mr Field was the principal guest and were able to welcome him to Prague and tell him about the English College. Matt Field was British Ambassador to Bosnia & Herzegovina from 2018 to 2022, where he worked with our Chairman of Governors, Denis Keefe, who was British Ambassador to Serbia.

The new British Ambassador, Matthew Field, at a British Chamber of Commerce event/Nový britský velvyslanec Matthew Field na akci britské obchodní komory

 

V minulém vydání našeho newslettru jsme se rozloučili s odcházejícím britským velvyslancem Nickem Archerem. V tomto vydání můžeme oznámit, že Tony Emmerson a Gina Hearn se již setkali s jeho nástupcem, Mattem Fieldem.

Nedávno se zúčastnili akce pořádané Britskou obchodní komorou, na které byl pan Field hlavním hostem a mohli ho přivítat v Praze a povědět mu o Anglickém gymnáziu. Matt Field byl britským velvyslancem v Bosně a Hercegovině v letech 2018 až 2022, kde spolupracoval s naším předsedou správní rady Denisem Keefem, který dříve působil jako britský velvyslanec v Srbsku.