Book Talk/O knihách

The Iris Book Club

Top Readers/Nejlepší čtenáři

Congratulations to Ventus for doing the most reading again last half term. Our top readers in Years 1-3 between October-December were:/Gratulujeme koleji Ventus, že si udržela prvenství v četbě z předchozího období. Našimi nejlepšími čtenáři v 1.-3. ročníku v období od října do prosince byli:

Karolína Chvátalová

Ellen Semerádová

Julie Musilová

Kavita Doddová

Lian Al Taji

Stella Sečková 

Adaelie Crosby

Daniela Kadeřábková

Sofie Hafoudh

Josephine Součková

Accelerated Reader

You may be wondering how we calculate the top readers each half term.  We do this by accessing data that is collected by the Accelerated Reader program in which all students in Years 1-3 take part. One of our students reflects on the programme below:

Our school provides an Accelerated Reader reading program which ultimately encourages students to read regularly. What we have to do is complete a test and based on how we do in it, it gives us a target that we have to achieve by taking quizzes on books that we have read. Each book will give us a different number of points depending on the difficulty of the book.   

As we are encouraged to read whatever we enjoy, the book does not have to be on the Accelerated Reader program. Instead, we can write our own quiz and then quiz on it. If you would like to create your own quiz you need to ask Ms. Selbie to send you a template that you fill out (it has to be the right format so it is better to do it on the school computer) and email it back to her. Knowing that you get to complete a quiz after reading a book gives you a goal to look forward to and motivates you to read more frequently. 

To conclude, Accelerated Reader is an excellent tool that ensures that you read regularly and makes you more motivated to accomplish your reading target each month. 

Veronika Maximova, Year 3

Možná vás zajímá, jakým způsobem nejlepší čtenáře vyhodnocujeme. Děláme to tak, že sledujeme údaje, které shromažďuje program Accelerated Reader, jehož se všichni studenti 1.–3. ročníku účastní. Jedna z našich studentek o programu AR říká:

Naše škola poskytuje čtenářský program Accelerated Reader, který povzbuzuje studenty k pravidelnému čtení. Po přečtení knihy musíme udělat test a na základě toho, jak si v něm vedeme, nám program dá cíl, kterého musíme dosáhnout tím, že budeme vyplňovat kvízy o knihách, které jsme četli. Každá přečtená kniha představuje jiný počet bodů v závislosti na obtížnosti textu.

Jelikož jsme vybízeni k tomu, abychom četli to, co nás baví, naše kniha nemusí být v programu Accelerated Reader registrována. Místo toho  můžeme sestavit svůj vlastní kvíz na novou knihu. Pokud si chcete vytvořit svůj vlastní kvíz, musíte požádat paní Selbie, aby vám poslala šablonu, kterou vyplníte (musí mít správný formát, takže je lepší to udělat na školním počítači) a poslat e-mailem zpět. Vědomí, že po přečtení knihy vyplníte kvíz, vám dává cíl, na který se můžete těšit, a motivuje vás číst častěji.

Závěrem lze říci, že program Accelerated Reader je vynikající nástroj, který zajišťuje, že budete pravidelně číst, a díky kterému budete každý měsíc více motivováni ke splnění vašeho čtenářského cíle. 

Veronika Maximova, 3. ročník 

Short Story Winners/Vítězové soutěže ve psaní povídek

We’re delighted to announce the winners of ECP’s annual short story competition.  We had more entries than ever this year which made the judges’ decision even more difficult and I have to thank the support staff at ECP for their help with judging the stories.  The winning entry was written by Tarik Younis in Year 3 and the runner up was written by Christopher Rossouw in Year 4.  All the entries will be included in our annual Literary Journal which will be published in June, but you can read Tarik’s winning story here.

S potěšením oznamujeme vítěze každoroční soutěže ECP ve psaní povídek. Letos jsme měli více příspěvků než kdy jindy, což rozhodování porotců ještě ztížilo a musím poděkovat administrativním pracovníkům v ECP za pomoc při posuzování příběhů. Vítězný příspěvek napsal Tarik Younis z 3. ročníku a za ním následovalo dílo Christophera Rossouwa ze 4. ročníku. Všechny příspěvky budou zahrnuty do našeho výročního Literárního žurnálu, který vyjde v červnu, ale Tarikův vítězný příběh si můžete přečíst již nyní zde.

Author Focus/Zaměřeno na autora

Alice Oseman is a British author who writes serious young adult novels.   Her writing addresses complex and challenging issues related to friendship, sexuality, identity and mental health. “Most adults see teenagers as confused kids who don't understand much, while they're the pillars of knowledge and experience and know exactly what is right at all times.  I think the truth is that everyone in the entire world is confused and nobody understands much of anything at all.” (I Was Born for This)

Heartstopper is a serialised graphic novel about the slow-burn romance between two high school students, Nick and Charlie, and deals with coming out and acceptance. It captures the essence of teenage life with its sympathetic characters, realistic dialogue and relatable themes, dealing with important topics like sexual orientation, bullying and mental health in a sensitive and meaningful way.

Oseman’s novel Solitaire explores the struggles of an introverted protagonist, Victoria, as she navigates high school, relationships and family expectations. Solitaire is a darker, more serious book than the Heartstopper series and deals with mental illness, self-harm and depression. Radio Silence delves into the themes of academic pressure and self-discovery as the protagonist realises her true passions and struggles to find her place in the world.

In I Was Born for This, Oseman creates a compelling story about internet celebrities and the pressures of fame and the online world. The novel presents a realistic portrayal of the ups and downs of being a public figure and the challenges of navigating relationships in the digital age.

Alice Oseman's writing is for anyone who is looking for a compelling and thought-provoking read. Her works are a testament to the power of storytelling, the importance of representation in young adult literature and deal with issues with which many young people are struggling today.  

Kayti Selbie, Librarian

 

Alice Osemanová je britská autorka, která píše vážné romány pro dospívající. Její díla se zabývají složitými a náročnými problémy souvisejícími s přátelstvím, sexualitou, identitou a duševním zdravím. „Většina dospělých vidí teenagery jako zmatené děti, které tomu moc nerozumí, zatímco oni jsou pilíři znalostí a zkušeností a v každé době přesně vědí, co je správné. Myslím, že pravdou je, že všichni na celém světě jsou zmatení a nikdo ničemu moc nerozumí." (z knihy I Was Born for This)

Heartstopper je grafický román, podle něhož vznikl seriál, o pomalém románku mezi dvěma středoškolskými studenty, Nickem a Charliem, a zabývá se coming outem a přijetím. Zachycuje podstatu života teenagerů se svými sympatickými postavami, realistickými dialogy a příbuznými tématy a citlivým a smysluplným způsobem se zabývá důležitými tématy, jako je sexuální orientace, šikana a duševní zdraví.

Román Osemanové s názvem Solitaire zkoumá problémy introvertní protagonistky Victorie, když prochází střední školou, vztahy a rodinnými očekáváními. Solitaire je temnější, vážnější kniha než série Heartstopper a zabývá se duševními chorobami, sebepoškozováním a depresí. Dílo Radio Silence se noří do témat akademického tlaku a sebeobjevování, zatímco si hlavní hrdinka uvědomuje své skutečné vášně a snaží se najít své místo ve světě.

V knize I Was Born for This Osemanová vytváří působivý příběh o internetových celebritách a tlacích slávy a online světa. Román představuje realistický obraz vzestupů a pádů veřejné osobnosti a problémů spojených s orientací ve vztazích v digitálním věku.

Díla Alice Osemanové jsou pro každého, kdo hledá poutavé a podnětné čtení. Její knihy jsou důkazem síly vyprávění, důležitosti reprezentace v literatuře pro mládež a zabývají se problémy, se kterými se dnes potýká mnoho mladých lidí. 

Kayti Selbie, knihovnice

Student Spotlight/Studenti doporučují

1984 by George Orwell

This book is an absolute classic, and there is a reason for it. For a book released in the late 1940s, its themes and ideas are still relevant today. It is a fictional dystopian novel about life in a country of a world in perpetual war, omnipresent government surveillance, and public manipulation.  The plot of the book functions as a conduit for Orwell's political and social ideas. 1984 is heavy in commentary on both the communist and fascist regimes and serves as a good reminder of what can become of our world. There is little to dislike about the book, so unless you are a totalitarian regime fan, you will love reading it. With the rise of surveillance technology and totalitarian states, this book is relevant today more than ever.

Tato kniha je naprostá klasika a má to svůj důvod. U knihy vydané koncem 40. let jsou její témata a myšlenky aktuální i dnes. Jde o fiktivní dystopický román o životě v zemi ve věčné válce, všudypřítomném vládním dohledu a veřejné manipulaci. Děj knihy funguje jako kanál pro Orwellovy politické a sociální myšlenky. Dílo 1984 reflektuje na komunistický i fašistický režim a slouží jako dobrá připomínka toho, co se může stát z našeho světa. Na knize toho není moc, co by se mi nelíbilo, takže pokud nejste příznivci totalitního režimu, budete ji číst rádi. S rozmachem sledovacích technologií a totalitních států je tato kniha dnes aktuální více než kdy jindy.

 

Can't Hurt Me by David Goggins

Can't Hurt Me is a short book by US athlete and SEAL David Goggins. The book is an interesting mix of autobiography and self-help. And it's not the traditional autobiography or self-help either. Goggins describes how he travelled the world, fought insurmountable obstacles and pushed himself to become the best in his work. If you are the “body-positivity-love-yourself-be-kind-to-yourself” person, you will not like this book at all. Goggins actively tries to show the reader how they can push themselves to their very limits, even if it breaks them on the way. Can't Hurt Me is a different kind of book written by a different kind of man. It's perfect for anyone who has slight tendencies towards masochism and wants to juice themselves for every drop of value they might have inside them.

Can't Hurt Me je krátká kniha od amerického atleta a člena jednotky SEAL Davida Gogginse. Kniha je zajímavým mixem autobiografie a svépomoci. A není to ani tradiční autobiografie nebo svépomoc. Goggins popisuje, jak cestoval po světě, bojoval s nepřekonatelnými překážkami a snažil se stát nejlepším ve své práci. Pokud jste člověk typu „pozitivita těla-milujte sebe-buďte k sobě  laskaví“, nebude se vám tato kniha vůbec líbit. Goggins se aktivně snaží čtenáři ukázat, jak je možné se posouvat až na samé hranice svých možností, i když vás tato cesta zlomí. Can't Hurt Me je jiný druh knihy napsané jiným typem lidí. Je ideální pro každého, kdo má mírné sklony k masochismu a chce ze sebe vydolovat každou píď hodnoty, kterou v sobě může mít.

 

Fahrenheit 451 by Ray Bradbury

This very short dystopian novel written by Ray Bradbury tackles ideas like knowledge, freedom and thought. The book has a distinct 1984-feeling, and anybody who liked that best-seller will probably like this one too. The story takes place in a world in which all books are burnt to prevent the spread of free thought and individuality. The book will remind you of certain aspects of real life, but I won't spoil that for you. All I will say is: TikTok. Fahrenheit 451 is a little too realistic for comfort, as it is much more similar to the real world than its other “oppressive-government-bad” books. This novel will definitely make you change your view on the medium of books.  

Tento velmi krátký dystopický román autora Raye Bradburyho se zabývá myšlenkami jako vědění, svoboda a myšlení. Kniha je typově podobná jako 1984 a každému, komu se líbí tento bestseller, se pravděpodobně bude líbit i tato. Příběh se odehrává ve světě, ve kterém jsou všechny knihy spáleny, aby se zabránilo šíření svobodného myšlení a individuality. Kniha vám připomene určité aspekty skutečného života, ale nebudu vám to prozrazovat. Jediné, co řeknu, je: TikTok. 451 stupňů Fahrenheita je trochu příliš realistický na to, abychom se při četbě cítili pohodlně, protože je mnohem podobnější skutečnému světu než jeho knihy bradburyho o opresivitě, vládě a špatnosti. Tento román vás určitě přiměje změnit pohled na hodnotu knih. 

Adam Bajgar, Year 5/5. ročník 

Librarian Likes/Knihovna vybírá

I would like to recommend Z kouře a kamene by Alžběta Bílková . When one of the four rulers of the town gives his powers to a girl - an ordinary human - just before he dies, he changes her whole life. She has to face her own demons while learning to use her new powers so they do not destroy her. Will she have it in her to become the new fourth ruler of the hidden supernatural world in her town? Will the town and the other rulers accept her? There are many challenges ahead for her and other “creatures” from Šerosvět while they fight for power, identity, love, humans, independence and Šerosvět itself. It is a great fantasy novel!

A second book I would recommend is by Stefania Auci called Sicilští lvi - Sága rodu Floriů.  It lets you peek into the lives of the men and women of the Florio family, charting their rise to wealth and power and their personal sacrifices and losses.  It also demonstrates the customs and mentality of the Sicilian people who never really accepted the family because they were not born in Sicily and did not have true blue blood. The story begins in 1799 and ends in 1868. It has a quick pace and is full of interesting dialogue, emotions and drama. 

Alena Turneberová, Assistant Librarian

 

Ráda bych doporučila knihu Z kouře a kamene Alžběty Bílkové. Když jeden ze čtyř vládců města předá své pravomoci dívce - obyčejnému člověku - těsně před svou smrtí, změní celý její život. Musí čelit svým vlastním démonům, zatímco se učí používat své nové síly, aby ji nezničily. Bude mít na to, aby se stala novou čtvrtou vládkyní skrytého nadpřirozeného světa ve svém městě? Přijme ji město a ostatní vládci? Na tuto dívku a další „stvoření“ ze Šerosvěta čeká mnoho výzev během boje o moc, identitu, lásku, lidi, nezávislost a Šerosvět samotný. Je to skvělý fantasy román!

Druhá kniha, kterou bych doporučila, je od Stefanie Auci a má název Sicilští lvi - Sága rodu Floriů. Umožňuje čtenáři nahlédnout do životů mužů a žen z rodiny Florio, mapovat jejich vzestup k bohatství a moci a jejich osobní oběti a ztráty. Ukazuje také zvyky a mentalitu sicilských lidí, které rodiny nikdy skutečně nepřijali, protože se nenarodili na Sicílii a neměli pravou modrou krev. Příběh začíná v roce 1799 a končí v roce 1868. Má rychlý spád a je plný zajímavých dialogů, emocí a dramatu. 

Alena Turneberová, asistentka knihovnice

Teacher Feature/Doporučení učitele

Here are some of the books I’ve been reading recently - I tend to read fiction before going to sleep and non-fiction when I’m more alert!

Zde jsou některé z knih, které jsem v poslední době četla – před spaním čtu raději beletrii a během dne, kdy jsem více svěží, spíše literaturu faktu!

 

Lessons in Chemistry by Bonnie Garmus

I highly recommend this book if you’re interested in scientific research, cooking, workplace politics or for a story with a backdrop of sexism in the 1960’s! The main character is a female scientist who is tenacious, uncompromising, rational and single-minded.  Despite being dedicated to scientific research, Elizabeth Zott finds herself not only a single mother but the reluctant star of America’s most beloved cooking show Supper at Six. She takes a highly unusual approach to cooking for television audiences by giving instructions such as 'combine one tablespoon acetic acid with a pinch of sodium chloride'. 

Her television following grows but not everyone is happy as she seems to be teaching women to do more than just cook. Rowing features too, as a metaphor for balance, working together and cooperating as a team and last but not least, Elizabeth has a highly intelligent dog called 6:30. Now what’s a story without a lovable dog!?

Tuto knihu vřele doporučuji, pokud se zajímáte o vědecký výzkum, vaření, politiku na pracovišti nebo o příběh s kulisou sexismu v 60. letech! Hlavní postavou je vědkyně, která je houževnatá, nekompromisní, racionální a cílevědomá. Přestože se Elizabeth Zott věnuje vědeckému výzkumu, není jen svobodnou matkou, ale i neochotnou hvězdou nejoblíbenější americké kuchařské show Supper at Six. Zaujímá velmi neobvyklý přístup k vaření pro televizní diváky tím, že dává pokyny jako „smíchejte jednu polévkovou lžíci kyseliny octové se špetkou chloridu sodného“.

Její televizní sledovanost roste, ale ne každý je šťastný, protože se zdá, že učí ženy dělat více než jen vařit. Objevuje se také veslování jako metafora rovnováhy, spolupráce a týmové práce a v neposlední řadě má Elizabeth vysoce inteligentního psa jménem 6:30. Co by to bylo za příběh bez roztomilého psa!?

 

The Complete Guide to Memory - The Science of Strengthening your mind by Richard Restak

This book starts with a set of questions: Is my memory functioning normally? And moves on to how memories form, different kinds of memory and the relationship between memory and emotional regulation. Although the book is said to be a guide, a lot of the guidance to strengthen your memory is quite well-known in teaching; methods such as chunking, visualisation and frequency of retrieval. I discovered lots of fascinating facts and anecdotes, such as the potentially disastrous effects of allowing your procedural memory to override your working memory. Another area touched upon is the reshaping of memories in response to current historical-political moments, including the effect of misinformation campaigns. An interesting read and a book to keep on your desk to keep dipping back into. 

Tato kniha začíná sadou otázek: Funguje moje paměť normálně? A přechází k tomu, jak se tvoří vzpomínky, různé druhy paměti a k tomu, jaký je vztah mezi pamětí a emoční regulací. I když se o knize říká, že je to průvodce, spousta návodů na posílení paměti je docela známá ve vyučování, například metody, jako je trhání, vizualizace a frekvence vyhledávání. Objevila jsem spoustu fascinujících faktů a anekdot, jako jsou potenciálně katastrofální účinky toho, když dovolíte, aby vaše procedurální paměť přepsala vaši pracovní paměť. Další zmíněnou oblastí je přetváření vzpomínek v reakci na aktuální historicko-politické momenty, včetně vlivu dezinformačních kampaní. Je to zajímavé čtení a typ kniha, kterou můžete mít neustále na svém stole a vracet se k ní.

 

Time to Think by Nancy Kline

This is a book that was recommended to us in the coaching committee by Mr Wyllyams. Nancy Kline describes a process and conditions for improving the quality of thinking in organisations, and in pairings she terms ‘thinking partnerships’. In the coaching committee, we’ve been practising the 6-stage process of the thinking partnership and discussing how we might be able to apply elements of it to some form of future academic guidance. Understanding how to ask a well-crafted incisive question has been particularly thought-provoking. The author also showcases how companies make use of the thinking environment to change the effectiveness of meetings. 

Toto je kniha, kterou mi doporučil pan Wyllyams. Nancy Kline popisuje proces a podmínky pro zlepšení kvality myšlení v organizacích a přichází s myšlenkou „partnerství v myšlení“. V našem koučovacím týmu jsme procvičovali 6ti fázový proces partnerství v myšlení a diskutovali o tom, jak bychom mohli být schopni aplikovat jeho prvky na nějakou formu budoucího akademického vedení. Pochopení toho, jak položit dobře vytvořenou pronikavou otázku, bylo obzvláště podnětné. Autorka také ukazuje, jak společnosti využívají prostředí myšlení ke změně efektivity porad.

 

Of Mice and Men by John Steinbeck 

I am currently re-reading this novella with my Y3 English class and recommend it to everyone who wants a short read with a big impact, not to mention 4.0 points on Accelerated Reader!

V současné době znovu čtu tuto novelu v rámci učiva angličtiny pro 3. ročník a doporučuji ji všem, kteří chtějí krátké čtení s velkým dopadem, nemluvě o získání 4,0 bodů v programu Accelerated Reader!

Anna Beard, English teacher and EAL support/učitelka angličtiny a podpora angličtiny jako cizího jazyka