Student successes/Úspěchy studentů

DofE Ceremony - Bronze award holders

DofE Ceremony/Ceremonie v rámci Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu

In January we had the opportunity to reflect on our Duke of Edinburgh’s award journey during the silver and bronze ceremony in Prague city centre of. Since last September, in Year 4, we have been working very hard, not only on planning and executing the training expedition and final expedition, but on completing all of our hours of activity, creativity and service. Completing the silver level was certainly challenging, but definitely worth it. 

I personally really enjoyed the journey as well as the ceremony, and was very grateful for the opportunity to make a speech about my journey to this award. Preparing the speech was a new test for me. This ceremony was not only another example of how the DofE award helps our development, but also another area that the DofE award excels in. Dofe is unique in its contribution to education and service but also in many other areas such as creativity and activity. I enjoyed completing this course because it allowed me to freely express myself, pick between numerous activities, service opportunities and creativities, and reflect on my progress. I am currently at the start of my gold level journey and cannot wait for the adventures this next phase will bring.

Amélie Žůrková, Year 5

 

V lednu jsme měli příležitost zamyslet se nad naší cestou programem Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DofE) během předávání stříbrných a bronzových ocenění v centru Prahy. Od loňského září, během 4. ročníku, jsme velmi tvrdě pracovali nejen na plánování a realizaci nejprve cvičné a později závěrečné expedice, ale také na dokončení všech našich projektů aktivit, kreativity a služby. Absolvování stříbrné úrovně programu DofE bylo nesmírně náročné, ale rozhodně to stálo za to. 

Osobně jsem si cestu i závěrečný ceremoniál velmi užila a byla jsem velmi vděčná za příležitost pronést při předávání ocenění projev o své cestě ke stříbrné úrovni. Příprava tohoto projevu byla pro mě novou zkouškou. Ceremoniál byl nejen dalším příkladem toho, jak cena DofE pomáhá našemu rozvoji, ale také další oblastí, ve které program DofE vyniká. DofE je unikátní svým přínosem pro vzdělávání a službu, ale také v mnoha dalších oblastech, jako je kreativita a aktivita. Svoji cestu jsem si velmi užila, protože mi umožnila svobodně se vyjadřovat, volit mezi různými aktivitami, příležitostmi pro dobrovolnictví a kreativitu a zamyslet se nad svým rozvojem. Momentálně jsem na začátku své cesty za zlatým oceněním a nemohu se dočkat dobrodružství, která mi tato další fáze přinese.

Amélie Žůrková, 5. ročník

Presidential essay by Linda Tomášková/Prezidentksá esej Lindy Tomáškové

Linda Tomášková took part in the essay competition organised by the Václav Havel Library and focused on the role of the president. Although Linda did not win, her essay is excellent, especially because it mirrors opinions that young people have about the President. You can read it here.

Linda Tomášková se zúčastnila soutěže Knihovny Václava Havla o nejlepší studentský esej. Tématem v tomto ročníku byla funkce prezidenta. I když Linda nevyhrala, jeji esej považujeme za zdařilý a to také proto, že dobře zrcadlí názory mladých lidí na prezidenta:

Stejně jako si včely vypěstují svou královnu, jako vlčí smečka běhá za alfa samcem a jako se mladé surikaty podvolí rozhodnutím dominantní samice, tak i lidé mají potřebu následovat svého vůdce. Narozdíl ale od zvířat člověk je tvor přemýšlivý a neřídí se pouhými instinkty. Proto společnost vynalezla decentralizovaný systém, kde vůdčí role nepřipadá na pouhého jedince, nýbrž ve kterém je řízení lidského společenství, v našem případě tedy českého národu, rozděleno mezi více správních složek. Rozeznáváme je tři: složku zákonodárnou, výkonnou a soudní. 
Proč svou zem neřídí samotní občané?....

Čtěte dále zde.

The student paper / Studentské noviny

The student paper ECP Times is now revamped and a whole new team of students from our Journalism Club is involved!

Studentské noviny ECP Times jsou nyní v novém formátu a do jejich přípravy je zapojen také nový tým studentů z našeho žurnalistického klubu!