Cultural Olympiad/Kulturní olympiáda

Ventus victory

Ventus wins Cultural Olympiad 2023/Ventus vyhrál Kulturní olympiádu 2023

I’ve performed in every Cultural Olympiad since I came to the English College in Prague in 2019. Now that I’m in Year 4, I am the Cultural Captain, and Ventus has finally won another Cultural Olympiad. This has been one of the most rewarding experiences, not only because we won, but also because it was finally my ideas that I got to expand upon. Very often when you're performing in the Cultural Olympiad, you think to yourself: “Oh, I don’t like this. I have a way better idea.” So it was nice that it was finally in my control. On the other hand, there's an added responsibility to make it good - you’re responsible for everything on the stage, so there's a whole new level of pressure. 

As rewarding as it has been to be Ventus Culture Captain, it has also been very stressful. I would recommend it to people who have excellent time management skills and who are willing to give up many lunch times. The role requires a lot of communication skills, and asking favours from teachers and students. You have to be patient and forgiving when people don’t show up to rehearsals, and it can be really frustrating because you need the whole house to cooperate or else there is no way that you’ll win.

Furthermore, there is a lot of controversy after the Cultural Olympiad over the final placings. Whilst this is expected, the disappointing part is that it often comes from people who did not participate on the stage. Next year, it would be nice if people could channel their enthusiasm into supporting the performances. Looking forward, I think we need to find a way to make the Cultural Olympiad more supportive between the other houses.

It would be remiss of me not to thank the supportive members of my house - I feel like it’s such an amazing and important way to make new friends and to develop your own passions. The actual experience of the Olympiad is unforgettable and magical. I love the fact that you have so many different year groups supporting each other and helping each other get ready and I wouldn’t change a single thing about that aspect. If the lead up to it wasn’t so stressful, I would definitely do it again. Overall, it is one of my favourite things that I have done in the English College and I am so proud of Ventus for pulling through as a team.

Christopher Paul Rossouw, Year 4

Ventus wins the Culture Cup
Ventus wins the Culture Cup

 

Už od svého nástupu na Anglické gymnázium v roce 2019 jsem každý rok vystupoval na kulturní olympiádě. Nyní, když jsem ve čtvrtém ročníku, jsem kulturní kapitán naší koleje Ventus a konečně se nám podařilo vyhrát. Byl to pro mne jeden z nejvíce obohacujících zážitků, nejen proto, že jsme vyhráli, ale také proto, že jsem mohl zužitkovat svoje nápady. Když vystupujete na kulturní olympiádě, velmi často si říkáte: „Tohle se mi moc nelíbí. Měl bych lepší nápad." Bylo tedy fajn, že jsem to tentokrát mohl více řídit já. Na druhou stranu je to další zodpovědnost za to, aby to bylo dobré – jste zodpovědní za všechno, co se děje na jevišti, takže je tu úplně nová úroveň tlaku.

Jsem velmi vděčný, že mohu být kulturním kapitánem koleje Ventus, i když je to také velmi stresující. Tuto pozici bych doporučil lidem, kteří mají vynikající dovednosti v řízení času a kteří jsou ochotni vzdát se mnoha poledních přestávek. Tato role vyžaduje hodně komunikačních dovedností a připravenost žádat učitele a studenty o laskavost. Musíte být trpěliví a shovívaví, když se lidé neobjeví na zkouškách, a to může být opravdu frustrující, protože potřebujete, aby spolupracoval celý tým koleje, jinak nemůžete vyhrát.

Navíc je po kulturní olympiádě hodně sporů o konečné umístění. I když se to do čekat, zklamáním je, že spory často vyvolají lidé, kteří se na pódiu vůbec nezúčastnili. Příští rok by bylo fajn, kdyby lidé mohli své nadšení nasměrovat do podpory všech představení. Při pohledu do budoucna si myslím, že musíme najít způsob, jak kulturní olympiádu více cílit na podporu mezi kolejemi.

Bylo by ode mě nedbalé nepoděkovat členům mé koleje – cítím, že kulturní olympiáda je úžasný a důležitý způsob, jak získat nové přátele a rozvíjet své vlastní vášně. Vlastní zážitek z olympiády je nezapomenutelný a magický. Líbí se mi, že studenti z různých ročníků se navzájem podporují a pomáhají si s přípravou, a na tomto aspektu bych neměnil vůbec nic. Pokud by finiš s přípravou nebyl tak stresující, určitě bych to chtěl dělat znovu. Celkově je kulturní olympiáda jedna z mých nejoblíbenějších aktivit v ECP a jsem moc hrdý na vítězný tým koleje Ventus.

Christopher Paul Rossouw, 4. ročník

About Cultural Olympiad 2023/O letošní kulturní olympiádě

On the 7th February, ECP hosted the 11th annual Cultural Olympiad. This year's olympiad took place at Divadlo na Fidlovačce, a larger and older venue, with an amazing atmosphere. The large rehearsal spaces were highly appreciated by the performers, and the viewers were delighted to find cushioned comfortable seats this year. Mr Redding experienced his first cultural olympiad as the host of the evening, alongside longtime professional host - Ms Linde. The whole evening worked like a well oiled machine, both performances and performers were on time, creating an image of a professional production. Aqua has managed to gain loads of points through student participation in photo and art category however, after amazing performances in Drama and mostly Dance, Ventus has managed to secure the trophy, breaking their long lasting dry spell. 

Tobiáš Boček, Year 4

Dne 7. února se v ECP konal 11. ročník kulturní olympiády. Letošní olympiáda proběhla v Divadle na Fidlovačce, větším a starší lokalita s úžasnou atmosférou. Učinkující velmi ocenili velké prostory pro zkoušky a diváky potěšily pohodlná polstrovaná sedadla. Pan Redding zažil svou první kulturní olympiádu jako hostitel večera po boku dlouholeté profesionální hostitelky této akce, paní Linde. Celý večer fungoval jako dobře namazaný stroj, program vystoupení proběhl na čas a vše tvořilo image profesionální produkce. Kolej Aqua dokázala získat spoustu bodů díky studentské účasti v kategoriích fotografie a výtvarné dílo, ale po úžasných výkonech v dramatických scénkách a především v tanci se podařilo získat nejvyšší trofej koleji Ventus, čímž bylo prolomeno jejich prokletí předchozích neúspěchů.

Tobiáš Boček, 4. ročník

Spectator’s report/Zpráva z publika 

When I first arrived, I could feel the atmosphere was very enthusiastic. A lot of students were getting hyped up to support their house. There were also art and photography submissions shown before the event started, which made the students more excited, especially when they identified works of their own and their friends. I think some of the houses really stepped up their game this year with the video ideas. I haven’t seen anything like this year’s videos since I’ve been around. Also, I found that some of this year’s drama performances were performed really well and I’m sure a lot of students enjoyed them a lot. The Cultural Olympiad is an event lots of students look forward to every year. This event allows students to show and compete with their talents in the arts (visual, drama, music…). The Cultural Olympiad is generally a fun event where students could enjoy the artistic talents of others as well as support their house. 

Alexandra Nemeth, Year 4

Když jsem přišla do divadla, cítila jsem, že atmosféra byla velmi nadšená. Hodně studentů bylo připraveno hlasitě podporovat svoji kolej. Před zahájením akce byla vystavena výtvarná a fotografická díla, což diváky povzbudilo, zvláště když identifikovali díla vlastní a svých přátel. Připadalo mi, že některé koleje letos opravdu zintenzivnily svou práci na nápadech na videa. Od té doby, co jsem v této škole, jsem neviděla tak dobrá videa jako letos. Také jsem si všimla, že některé letošní dramatické scénky byly provedeny opravdu dobře a jsem si jistá, že měly u studentů úspěch. Kulturní olympiáda je událost, na kterou se studenti každý rok těší. Tato akce umožňuje studentům předvést se a soutěžit se svým talentem v některé z uměleckých oblastí (vizuální, dramatické, hudební…). Kulturní olympiáda je celkově zábavná a studenti mohou sledovat umělecký talent učinkujících a podpořit svoji kolej.

Alexandra Nemeth, 4. ročník

 

Here is the video from the event:/Zde je video z akce:

Winning Music/Vitěz hudební kategorie - Ignis

I am very happy the way that music turned out for Ignis this year. We were lucky enough to have the support of Mr. Bureš, who was able to organise us to bring the best out of each of our members. This was something that we would have never been able to do ourselves. Given the confusions and chaos in the first few weeks of practising, we are very happy with the final result, something that we would not have expected even a week or two prior to the event.

Jsem velmi šťastný, jak se hudební vystoupení koleje Ignis letos povedlo. Měli jsme štěstí, že nás podpořil pan Bureš, který nás dokázal zorganizovat tak, abychom z každého našeho člena skupiny získali to nejlepší. Sami bychom to nikdy nedokázali. Vzhledem ke zmatkům a chaosu v prvních týdnech zkoušek jsme s konečným výsledkem velmi spokojeni, a výhru jsme ještě týden či dva před akcí nečekali.

Tarik Younis, Year 3/3. ročník

 

Winning Dance/Vítěz taneční kategorie - Ventus

I am so grateful that I got the opportunity to choreograph for Ventus. Our main idea was the theme “Star Crossed Lovers”, with the Capulets being equivalent to faster dancers wearing black and the Montegues being slower lyrical dancers dressed in white. There was so much collaboration between houses and I’m so proud that Ventus finally got amazing participation. I feel as though we were able to see new talent on the stage this year and I loved that the dance had a sort of story behind it. Overall I’m so grateful for the work that we were able to do and I’m so proud of everyone involved. My favourite part was at the end when everyone wears yellow and signifies the newfound unity in Ventus, that we hope to see continue.

Jsem velice vděčný, že jsem dostal příležitost dělat choreografii pro tanec koleje Ventus. Naší hlavní myšlenkou bylo téma „Star Crossed Lovers“, přičemž Kapuleti byli rychlejší tanečníci v černém a Montegové pomalejší, lyričtí tanečníci v bílém. Mezi kolejemi probíhala spolupráce a jsem hrdý, že kolej Ventus konečně měla vysokou účast. Mám pocit, že jsem letos mohli na pódiu vidět nové talenty a líbilo se mi, že náš tanec představoval jakýsi příběh. Celkově jsem vděčný za práci, kterou jsme odvedli, a jsem hrdý na všechny zúčastněné. Moje oblíbená část byla na konci vystoupení, kdy všichni měli na sobě žlutou barvu, což představovalo nově nalezenou jednotu ve Ventusu, která, jak doufáme, bude pokračovat.

Christopher Paul Rossouw, Year 4/4. ročník

 

Winning Drama/Vítěz dramatické kategorie - Ventus 

I am very grateful for the work our cultural captains put in; I feel like Ventus was very motivated this year. I think that our efforts resulted in a nice combination of creativity and humour from the younger students, as well as some practical skills the older students obtained during their time at ECP. I think it was because of the collaboration that we were able to put together a piece which entertained the judges just as much as it did us during the creative process.

Jsem velmi vděčný za práci, kterou naši kulturní kapitáni vložili; Mám pocit, že Ventus byl letos velmi motivovaný. Myslím, že naše snažení vyústilo v pěknou kombinaci kreativity a humoru mladších studentů a také praktických dovedností, které starší studenti získali během svého působení na ECP. Myslím, že právě díky spolupráci se nám podařilo dát dohromady kousek, který bavil porotce stejně jako nás během tvůrčího procesu.

Anise Napoleao dos Reis, Year 6/6. ročník

Winning Photographer/Vítězka fotografické kategorie - Lara Ivanovič Y5

This year's Cultural Olympiad was very strong and I am curious for next year as it will be hard to beat. The participation in Ventus was higher than ever and the performances were impressive. The work put into it was evident and very much appreciated. Photography runner-ups where very talented and I wish them luck for next year.

Letošní kulturní olympiáda byla velmi silná a jsem zvědavá na další ročník, protože bude těžké překonat ten letošní. Účast v koleji Ventus byla vyšší než kdy jindy a výkony byly působivé. Práce vložená do příprav byla evidentní a velmi ceněná. Fotografové na dalěích příčkiách byli velmi talentovaní a přeji jim hodně štěstí v příštím roce.

 

Winning Artist/Vítězka výtvarné kategorie - Eliška Loeblová Y1

This CO was my first since I am in Year 1 and it was absolutely amazing. I come from a public czech school, so we didn't have events like this. I think that it is great that the school organises these events because it enhances creativity and we also get to meet with the older years. I can't wait til next year. 

Letošní kulturní olympiáda byla pro mne první, jelikož jsem v 1. Ročníku, a byla naprosto úžasná. Přišla jsem z české státní školy, takže u nás podobné akce nebyly. Myslím si, že je skvělé, že škola tyto akce pořádá, protože to podporuje kreativitu a setkáváme se i se studenty ze starších ročníků. Nemůžu se dočkat dalšího ročníku!

Experience of Culture Captains/Zkušenosti kulturních kapitánů

Thanks to Culture Captains
Thanks to Culture Captains

VENTUS - Winning House 

Although the month leading up to the Cultural olympiad is a lot of work, being the winning house pays off in the end. The experience has helped me alot with my own organisational skills and the emotions that are felt when stepping onto the stage as winners are truly indescribable.

Přestože měsíc před kulturní olympiádou byl velmi vytížený, vyplatil se, jelikož naše kolej Ventus vyhrála. Tato zkušenost mi hodně pomohla s mými vlastními organizačními schopnostmi a emoce, které jsem cítila, když jsme vstoupili na pódium jako vítězové, byly opravdu nepopsatelné.

 Culture Captain Sophie Tajani Ventus, Year 5

 

AQUA 

Even though the organising and planning of a house’s categories is quite a bit of work and a bit of chaos, the CO is an extremely interesting and fun experience. It brought insights about rehearsals, performances and the background of how a show runs, before and after. Even after some mishaps, the experience is exciting and seeing the final product of each category is quite rewarding. 

 

I když je organizování a plánování vystoupení koleje docela pracné a trochu chaotické, kulturní olympiáda je nesmírně zajímavá a zábavná zkušenost. Získali jsme postřehy o průběhu zkouškách, představení a pozadí toho, jak vše probíhá a co tomu předchází a následuje. I přes pár obtíží je to vzrušující zážitek a je velmi uspokojivé vidět konečný produkt v každé kategorii.

Culture Captain Sarika Malik, Year 5

 

The Cultural Olympiad is such a magical event. This time of the year, the best dancers, artists, filmmakers and actors come all together and make such beautiful performances. It is a big pleasure to just watch the performances and support your house, but is even more exciting when you are actually on the stage enjoying your moment. 

Kulturní olympiáda je taková kouzelná událost. V únoru se ti nejlepší tanečníci, umělci, filmaři a herci sejdou a vytváří krásná představení. Je velkým potěšením sledovat představení a podporovat svoji kolej, ale ještě více vzrušující je, když jste skutečně na pódiu a užíváte si svůj okamžik.

Culture Captain Karolina Hamdanová, Year 3

 IGNIS

The Cultural Olympiad was a lot of hard work but at the same time a rewarding experience. Despite the long hours and the effort required to organise the event, I found myself thoroughly enjoying planning and cooperating with others, especially Emma. One of the highlights for me was writing the drama script as it was a creative challenge in which Emma and I had to come up with a compelling story that would interest both the audience and the judges. The satisfaction of seeing all of our plans come together and the excitement of the participants made all of the hard work worth it.

Kulturní olympiáda byla hodně náročná, ale zároveň obohacující zkušenost. Navzdory dlouhým hodinám a úsilí, které si organizace akce vyžádala, mě plánování a spolupráce s ostatními, zejména s Emmou, velmi bavila. Jedním z vrcholů pro mě bylo psaní scénáře pro dramatickou scénku, protože to byla kreativní výzva, ve které jsme s Emmou musely vymyslet působivý příběh, který by zaujal diváky i porotce. Uspokojení z toho, že se všechny naše plány sešly, společně s nadšením účastníků způsobilo, že všechna ta dřina stála za to.

Culture Captain Eva Mullerová, Year 5 

The Cultural Olympiad is a wonderful school event held every year that flows with creativity from all houses and categories. This year I was lucky to have such a big role within it and got to help organise and see all the hard work put into it. It was definitely tough work at times but overall extremely rewarding. I am grateful to have had such a great group of people working on the CO with me throughout. 

 

Kulturní olympiáda je nádherná školní akce pořádaná každý rok a jejím cílem je rozproudit kreativitou v všech kolejích a kategoriích. Letos jsem měla to štěstí, že jsem měla velkou roli a mohla jsem pomáhat vše organizovat a vidět všechnu tvrdou práci, která do příprav byla vložena. Někdy to byla skutečně dřina, ale celkově to bylo nesmírně obohacující. Jsem vděčná, že jsem mohla na této akci spolupracovat s tak skvělou skupinou lidí.

Culture Captain Emma Chovancová, Year 5 Ignis

TERRA

Being a Culture Captain was obviously difficult work, but seeing everything we had been working so hard on being performed on stage was really amazing. The teamwork and support everyone showed was just so lovely to be a part of. Even though we didn't win, we gave it our all and that's what I think matters.

Být kulturním kapitánem byla samozřejmě těžká práce, ale vidět na pódiu vše, na čem jsme tak tvrdě pracovali, bylo opravdu úžasné. Bylo skvělé být součástí týmové práce a podpory, kterou všichni projevovali. I když jsme nevyhráli, dali jsme do toho všechno, a to je podle mě důležité.

Culture Captain Karolina Mammadli, Year 4 

 

I really enjoyed the creative process of being a Culture Captain and seeing our ideas come to life. I think the atmosphere of the event, the way everyone came together and supported each other was what really made this year's Cultural Olympiad special. Despite the difficulties that came with organising the event, I thoroughly enjoyed the process and I am proud of all the work we produced.

Jako kulturním kapitánka jsem si velmi užila tvůrčí proces a vdechnutí života našich nápadům. Myslím si, že atmosféra akce a to, jak se všichni spojili a vzájemně se podporovali, učinilo letošní kulturní olympiádu výjimečnou. Navzdory potížím, které s organizací akce souvisely, jsem si celý proces užili a jsem hrdá na všechnu naši práci.

Culture Captain Alexandra Klett, Year 5