HM's message/Slovo ředitele

HM’s message

I’m sure as many of you know, we have been woken up to the realisation of the emergence of increasingly effective, albeit rather bland, AI writing tools … ChatGPT is the one most people seem to be talking about, but there are various different algorithms out there. As in all walks of human life the emergence of AI has the ability to transform, to disrupt.

To get the ball rolling in the debate, I did an entire presentation to the whole school about AI - it was only at the end that I revealed that the entire speech was written by an AI. I left the students to reflect on whether they could tell they were not my words, whether indeed it was important or not and what it might mean for them. Rather cruelly a teacher later told me they could tell that the assembly was not written by me as it was much clearer than my usual ones!! Very drôle!!

I could see a twinkle in the eye of certain students who were rapidly seeing an opportunity for a bit of unsolicited coursework help. In the same vein we teachers could easily jump into the “What about plagiarism?” argument. Indeed, how will we tell if the essay is really done by the student? 

Almost immediately a wider perspective emerged as we discovered in a short session I held at our most recent pedagogical training day. At this session, we discussed how one teacher had used AI to prepare a lesson plan and analysed that lesson against what he would have planned anyway. Another teacher experimented using the tool to do the preliminary leg-work in getting started on the basic structures for student mid-year reports, another used the tool to create a literary analysis of a course textbook with deliberate error for students to read and spot…. and the list goes on….. 

In schools, it's natural enough to immediately see a threat, but the speed that schools widen the argument into, how it can improve learning and how quickly, as a mirror of the real world, we adapt, change and innovate is a good measure of the school’s health and educational philosophy. Getting an AI to help you “cheat” in an essay is a first and ultimately pointless route to take - the AI’s true potential will emerge, of course provided that it doesn’t make friends with the drones and enslave humanity first… 

Seriously though, the AI will provide huge opportunities, but as we found out during Covid lockdown there’s nothing to beat students and teachers in a room together in the very unartificial business of learning from each other.

This article was written solely by me, I promise. But would it matter if it wasn’t? Yes, I hope.

Nigel Brown

Headmaster

Slovo ředitele

Mnozí z vás jistě vědí, že čelíme vzniku stále efektivnějších, i když poněkud nevýrazných, nástrojů pro psaní textů za pomoci umělé inteligence (AI)… Zdá se, že většina lidí mluví o aplikaci ChatGPT, ale existují i různé další podobné algoritmy. Stejně jako jiné oblasti pokroku v lidském životě má i vznik umělé inteligence schopnost transformovat a narušovat systém.

Chtěl jsem na toto téma ve škole rozpoutat debatu, a proto jsem pro ročníková shromáždění připravil celou prezentaci o umělé inteligenci. Teprve na jejím konci jsem odhalil, že ji kompletně sestavila aplikace pro umělou inteligenci. Vyzval jsem studenty, aby se zamysleli nad tím, zda dokážou odhadnout, jestli byla v prezentaci moje slova, zda je skutečně důležité, jestli byla moje nebo ne a co to pro ně může znamenat. Bylo poněkud tvrdé, když mi později jeden z učitelů řekl, že mohl odhadnout, že jsem prezentaci nesestavoval já, protože byla mnohem jasnější než obvykle!! Velmi komické!!

Při prezentaci jsem si všimnul záblesku v očích jistých studentů, kteří to rychle vnímali jako příležitost pro nějakou tu výpomoc s úkoly. Ve stejném duchu bychom my učitelé mohli snadno vznést argument: „A co plagiátorství?” Jak vlastně zjistíme, zda esej skutečně zpracoval student? 

Téměř okamžitě jsme během našeho pedagogického školení začali diskutovat širší perspektivu umělé inteligence. Sdíleli jsme své zkušenosti například s tím, jak jeden z učitelů použil umělou inteligenci k přípravě plánu výuky a analyzoval danou hodinu v porovnání s tím, jak by ji naplánoval sám. Jiný z učitelů experimentoval s využitím tohoto nástroje k tomu, aby vytvořil základní strukturu pro písemné komentáře pro pololetní vysvědčení. Další za pomoci umělé inteligence připravil literární analýzu učebnice se záměrně zanesenými chybami, které měli studenti při četbě najít… a tento seznam by mohl pokračovat....

Je přirozené, že ve školách můžeme umělou inteligenci okamžitě vidět jako hrozbu, ale rychlost, se kterou školy na situaci reagují a zkoumají, jak by to mohlo zlepšit učení a jak rychle se přizpůsobíme, uděláme změny a budeme inovovat - stejně jako skutečný svět - je dobrým měřítkem zdravé vzdělávací filozofie dané školy. Využití umělé inteligence k „podvodu“ při eseji je prvoplánová a ve finále bezvýznamná cesta – skutečný potenciál umělé inteligence se ještě ukáže, samozřejmě za předpokladu, že se nejprve nespřátelí s drony a nezotročí lidstvo…

Ale vážně, umělá inteligence poskytne obrovské příležitosti, avšak jak jsme zjistili během uzavření škol v pandemii covidu, není nic silnějšího než když jsou studenti a učitelé společně ve třídě a vzdělávají se velmi neumělým způsobem.

Celý tento článek jsem napsal sám, slibuji. Ale vadilo by, kdyby tomu tak nebylo? Doufám, že ano.

Nigel Brown

ředitel