ECPN

Eva Indruchová (2002)

 

Eva graduated in 2002. She is a successful lawyer and is Head of the International Department of the Czech Bar Association. She has just published an article on how to achieve a good work-life balance, specifically for those working in the legal profession, but with lessons for everyone. "Work-Life Balance: A Prerequisite for a Successful Lawyer" has been published in the "Juriste International'', the renowned magazine of the UIA Union Internationale des Avocats. In the article, she tackles the mental health crisis facing lawyers, which has been exacerbated by the pandemic. 

You can also see Eva’s advice to current students thinking of a career in the legal profession in her contribution to the ECP Careers Video Library on the ECP YouTube Channel.

 

Eva ukončila studia na Anglickém gymnáziu v roce 2002. Je úspěšnou právničkou a vedoucí mezinárodního oddělení České advokátní komory. Právě zveřejnila článek o tom, jak dosáhnout správné rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, zejména pro ty, kteří pracují v advokacii, ale s informacemi pro všechny. Článek Work-Life Balance: A Prerequisite for a Successful Lawyer“ byl zveřejněn v Juriste International, renomovaném časopise organizace UIA Union Internationale des Avocats. V článku se zabývá krizí duševního zdraví, které právníci čelí během pandemie.

Rady Evy současným studentům, kteří uvažují o kariéře v právnické profesi, naleznete v jejím příspěvku ve videotéce ECP Careers Video Library on the ECP YouTube Channel.

 

Nikita Poljakov (2008)

 

Nikita graduated from the ECP in 2008 and read Journalism at Charles University. He then studied for a BA in Political Science at University College London and a Master’s in International Economics at the London School of Economics. He joined Economia as their London correspondent in 2010 before becoming Chief Economics Editor and then Deputy Editor in Chief at Hospodářské noviny.

We now congratulate him on his recent appointment as Editor in Chief at Deník E15.

Nikita has been into school to talk to students interested in pursuing a career in journalism and we look forward to welcoming him in again in the future, when school reopens and we can again put on such live events for students. 

Nikita says: "ECP helped me to develop my potential as a student and taught me not to take knowledge for granted. And I am very thankful for such acknowledgment."

 

Nikita absolvoval ECP v roce 2008 a poté studoval obor žurnalistika na Univerzitě Karlově. Po získání bakalářského titulu v oboru politologie na University College London a magisterského titulu v oboru mezinárodní ekonomie na London School of Economics nastoupil v roce 2010 do společnosti Economia jako jejich londýnský dopisovatel. Posléze se stal šéfredaktorem sekce ekonomie a následně zástupcem šéfredaktora v Hospodářských novinách.

Nyní mu gratulujeme k jeho nedávnému jmenování šéfredaktorem deníku E15. Nikita byl u nás ve škole a promluvil si se studenty, kteří mají zájem o kariéru v žurnalistice. Těšíme se, až ho v budoucnu znovu přivítáme, jakmile se škola znovu otevře a my budeme moci pořádat setkání pro studenty.

Nikita říká: „ECP mi pomohlo rozvinout můj studentský potenciál a naučilo mě nebrat znalosti jako samozřejmost. A za takové poznání jsem velmi vděčný.“

Isha Maggu (2012)

 

Isha Maggu left the ECP in 2012 and went on to study for a BSc in Development Economics at SOAS, moving to UCL for her MSc in Human-Computer Interaction where her dissertation - Is Technology helping or hurting our ability to cope with the COVID-19 pandemic? - led to her inclusion in UCL’s Dean’s List of Top Performing Students for 2019-20.

She is now working as a Product Designer at Clariness, the business management consultants in Hamburg, where she is leading the design of the Marketplace product, a platform connecting patients to suitable and potentially life-changing clinical trials. She is delighted that her 'Design in the Age of the Crisis’ submission has been selected for the London Design Biennale.

Isha says: “While walking around the City of London during the pandemic, I couldn't help feeling unnerved by the abundance of empty office space, with the awareness that a large amount of people (including myself) have been cramped in small flats, struggling to find space and more specifically, to  separate our digital/physical lives. I really wanted to explore the opportunities to re-utilise space based on constantly changing needs, and proposed an idea to develop versatile, multi-purpose buildings. While I have only scratched the surface, I'm very keen to continue learning more about solutions and projects in the re-purposing and plug-in city space.”

You can see Isha's submission here, together with more projects from around the world. 

 

Isha Maggu maturovala na Anglickém gymnáziu v roce 2012 a pokračovala ve studiu bakalářského programu o rozvojové ekonomii na univerzitě SOAS. Následovalo magisterské studium oboru interakce člověk-počítač na UCL, zakončené disertační prací na téma - Technologie pomáhají nebo škodí naší schopnosti vyrovnat se s pandemií COVID-19? Díky této práci byla zařazena na seznam děkana UCL, který přináší jména nejlepších studentů za akademický rok 2019-20.

Isha nyní pracuje jako produktová designérka ve společnosti Clariness v týmu konzultantů v Hamburku, kde vede design produktu Marketplace, platformy spojující pacienty s vhodnými klinickými studiemi, které mohou pomoci změnit jejich život. Je potěšena, že její projekt „Design in the Age of the Crisis“ byl vybrán pro prezentaci na London Design Biennale.

Isha říká: „Při chůzi po londýnské čtvrti City během pandemie jsem se nemohla ubránit pocitu nervozity z velkého počtu prázdných kancelářských prostor s vědomím, že velké množství lidí (včetně mě) bylo stísněno v malých bytech a bojovalo s tím, jak najít prostor a konkrétně oddělit náš digitální a fyzický život. Chtěla jsem prozkoumat příležitosti k opětovnému využití prostoru na základě neustále se měnících potřeb a navrhla jsem myšlenku rozvoje univerzálních, víceúčelových budov. I když jsem se tohoto tématu pouze dotkla, jsem odhodlaná se dál učit o řešeních a projektech pro nové účely prostoru města.“

Zde můžete vidět Ishin návrh spolu s dalšími projekty z celého světa.

Eliška Thompsonová (2014)

 

Eliška graduated from the ECP in 2014, studied speech therapy at the University of Valencia, and is currently attending FTVS in Prague, majoring in Applied Physical Education for People with Special Needs.

However, Eliška is also an award-winning softball player and has played for not one, but two national teams. She has recently given an interview to David Nejedlý of Pražský deník to mark her achievement in being named Best Batter in the Czech Extraliga for the second season in succession. You can read the full interview in Czech and find out how she came to represent not only the Czech Republic, but also team GB here: Pražský deník.cz 1.2.2021

 

Eliška ukončila studium na Anglickém gymnáziu v roce 2014, poté vystudovala logopedii na univerzitě ve Valencii a v současné době navštěvuje fakultu FTVS v Praze, obor Aplikovaná tělesná výchova pro lidi se speciálními potřebami.

Eliška je však také oceněnou softballovou hráčkou a hrála nikoli za jeden, ale za dva národní týmy. Nedávno poskytla rozhovor Davidovi Nejedlému z Pražského deníku u příležitosti jejího úspěchu, kdy byla jmenována nejlepší pálkařkou české extraligy již druhou sezónu po sobě. Celý rozhovor si můžete přečíst v češtině zde (Pražský deník.cz 1.2.2021) a dozvíte se, jak se stala reprezentantkou nejen České republiky, ale také za tým Velké Británie. 

 

 

Karolína Opová (2015)

The ECP is well-known for the number of its graduates who go on to study Science at university, and Karolína Opová a good example. After graduating in 2015, Karolína studied Neuroscience at Queen Mary University of London before moving to University College London for her Master’s in Clinical Neuroscience, which focussed on the clinical features of various neurological disorders.  Her final research project was a comprehensive review of clinical studies focussed on spinal cord stimulation on gait in Parkinson’s Disease.

After an internship with the NHS in London and gaining experience with the Czech National Institute of Mental Health and the European Clinical Research Infrastructure Network, she now works for Wren Healthcare in the UK as their Clinical Trials Country Co-ordinator.

She was recently asked by the Association of Biomedical Research to give a scientist’s perspective on her research and professional experiences. The ABR is a non-profit organisation that supports student researchers by providing them with access to good quality  research labs, mentoring and education.

Karolína said: “I believe that all endeavours to facilitate young people's entry into the world of science and to lower any systemic financial barriers that might prevent them from doing so should be strongly supported at all times.” When asked to contribute to the ECP iNewsletter, she responded enthusiastically: “Absolutely, I’d be delighted if it nudged even a single student towards the STEM pathway.”

 

Anglické gymnázium je známé tím, že velké množství absolventů pokračuje na univerzitě ve studiu přírodních věd a Karolína Opová je toho dobrým příkladem. Po maturitě v roce 2015 Karolína studovala neurovědu na Queen Mary University v Londýně a poté pokračovala na University College London v magisterském programu klinická neurověda se zaměřením na klinické rysy různých neurologických poruch. Jejím posledním výzkumným projektem byl komplexní přezkum klinických studií zaměřených na stimulaci míchy při chůzi u Parkinsonovy choroby.

Po stáži v národní zdravotní službě NHS v Londýně a získání zkušeností v Národním ústavu duševního zdraví v České republice a v Evropské síti pro infrastrukturu klinického výzkumu nyní pracuje pro Wren Healthcare ve Velké Británii jako jejich koordinátorka pro klinické studie.

 

Nedávno byla požádána Asociací biomedicínského výzkumu (ABR), aby poskytla vědecký pohled na svůj výzkumu a profesní zkušenosti. ABR je nezisková organizace, která podporuje výzkumné pracovníky/studenty poskytováním přístupu ke kvalitním výzkumným laboratořím, mentoringu a vzdělávání.

Karolína řekla: „Jsem přesvědčena, že je třeba vždy silně podporovat všechny snahy usnadnit mladým lidem vstup do světa vědy a snížit jakékoli systémové finanční překážky, které by jim v tom mohly bránit.“ Když byla požádána, aby přispěla do našeho zpravodaje, odpověděla s nadšením: „Určitě, byla bych potěšena, kdybych inspirovala třeba jen jednoho studenta pro koncept STEM.“

Meet Karolina Opová: A Clinical Neuroscientist/ Poznejte Karolinu Opovou: klinickou neurovědkyni

What is your name, institution, and field of study?

My name is Karolina, and I have a BSc in Neuroscience from Queen Mary University of London and have recently graduated from University College London with an MSc in Clinical Neuroscience. My primary focus is on neurodegeneration and clinical research. Parallel to higher education, I started coordinating the ‘Translational Neuroscience’ research program at a National Institute of Mental Health and continue to manage clinical trial projects within a European clinical research organisation.

Why did you choose to join a research lab and what has the research taught you about a career in science?

During my time in my undergraduate degree, I have gained diverse laboratory experience, from brain dissections to histology and many other (mostly) entertaining lab activities. I always took it extremely seriously, as clearly documented on the image above - sarcasm implied. But without a doubt, I have found my main calling in the research more directly in contact with human patients. It was also one of the primary reasons why I chose to focus my research endeavors on topics with strong potential to enhance clinical practice in the near future.

 

Nonetheless, due to the COVID-19 situation slowly gaining momentum, no lab-based projects were allowed. I soon found out systematically reviewing existing literature carried its own challenges, forcing many students like me to learn new skills, e.g. how to devise effective strategies to search through the databases or how to operate statistical software whilst being able to interpret its outputs. So, if you happen to be a scientist in the making, disappointed by lab research being put on hold – do not underestimate the role of well-interpreted, review-based articles for the sake of scientific progress or the learning opportunities it might bring you.

What are your career goals and how has your research experience helped with this?

I would say that my ultimate career goal is to expand my understanding of how the process of clinical trials works and how I can help to better that process through the lens of a scientist.

Both my academic and professional experience has taught me that clinical trials can be extremely complex and nuanced. There are many regulatory and safety protocols in place, to protect the patients involved, all with the rather challenging goal of developing life-changing treatments. These complex projects need input from professionals with many different backgrounds to ensure that goal will be achieved. My involvement in clinical trials has taught me a qualified scientist can be invaluable not only whilst wearing a lab coat, and this realization leads me to consider science-related career options outside of the lab environment.

How could a scientist contribute to your field of research?

As a scientist involved in clinical trials, you can contribute to research from many different angles. My involvement in clinical research has contributed to the field of Translational Neuroscience by ensuring the studies are run and managed effectively and safely, in accordance with local legislation, and as dictated by governing authorities. Additionally, I am responsible for determining what procedural challenges could arise and how these problems could affect other important aspects of smooth research conduction, such as study ethics, good patient retention, or securing sufficient funding.

Although not a responsibility in my current role, a scientist involved in clinical trials could also contribute to research by synthesizing the investigated medicinal products, running any tests for outcome assessment, or analysing the biological samples collected from patients.

What is something that a non-scientist or prospective scientists would find interesting/should know about?

Some non-scientists or prospective scientists might still find it surprising that studying STEM-based subjects ultimately leads to the development of a broad range of transferable skills, e.g. data management, causal reasoning, and enhanced critical thinking. This breadth of knowledge from studying these subjects can predispose STEM students to successful careers in a wide array of healthcare and science disciplines.

 

Jaké je vaše jméno, instituce a obor?

Jmenuji se Karolina a mám bakalářský titul v oboru neurověda z Queen Mary University v Londýně a nedávno jsem dokončila magisterský program v oboru klinická neurověda na University College London. Mým hlavním zaměřením je neurodegenerace a klinický výzkum. Souběžně s vysokoškolským vzděláním jsem začala koordinovat výzkumný program „Translational Neuroscience“ v Národním ústavu duševního zdraví a pokračovala v řízení projektů klinických studií v rámci evropské organizace pro klinický výzkum.

Proč jste se rozhodla vstoupit do výzkumné laboratoře a co vás výzkum naučil o kariéře ve vědě?

Během svého vysokoškolského studia jsem získala různé laboratorní zkušenosti, od pitvy mozku po histologii a mnoho dalších (většinou) zábavných laboratorních činností. Brala jsem to vždy nesmírně vážně, jak jasně dokumentuje výše uvedená fotografie - sarkasticky řečeno. Ale bezpochyby jsem našla své hlavní poslání ve výzkumu přímo v kontaktu s lidskými pacienty. Byl to také jeden z hlavních důvodů, proč jsem se rozhodla zaměřit své výzkumné úsilí na témata se silným potenciálem pro zlepšení klinické praxe v blízké budoucnosti.

Vzhledem k tomu, že situace COVID-19 pomalu nabírala na síle, nebyly povoleny žádné laboratorní projekty. Brzy jsem zjistila, že systematické přezkoumání existující literatury má své vlastní výzvy a nutí mnoho studentů, jako jsem já, naučit se nové dovednosti, např. jak navrhnout efektivní strategie prohledávání databází nebo jak pracovat se statistickým softwarem a zároveň umět interpretovat jeho výstupy. Pokud jste tedy náhodou vědeckým pracovníkem, zklamaným pozastaveným laboratorním výzkumem - nepodceňujte roli dobře interpretovaných článků založených na recenzích v rámci podpory vědeckého pokroku nebo možnostem studia, které mohou přinést.

Jaké jsou vaše kariérní cíle a jak vám s nimi pomohly vaše zkušenosti ve výzkumu?

Řekla bych, že mým konečným kariérním cílem je rozšířit mé chápání toho, jak proces klinických studií funguje a jak mohu pomoci tento proces vylepšit optikou vědce.

Moje akademické i profesionální zkušenosti mě naučily, že klinické studie mohou být extrémně složité a křehké. Existuje mnoho regulačních a bezpečnostních protokolů, které chrání zúčastněné pacienty, a to vše s poměrně náročným cílem vyvinout léčbu měnící život. Tyto komplexní projekty vyžadují spolupráci odborníků z mnoha různých prostředí, aby bylo zajištěno dosažení cíle. Moje účast v klinických studiích mě naučila, že kvalifikovaný vědec může být neocenitelný nejen v laboratorní plášti, a tato myšlenka mě vede k úvahám o možnostech vědecké kariéry mimo prostředí laboratoře.

Jak by mohl vědec přispět do vaší oblasti výzkumu?

Jako vědec zapojený do klinických studií můžete přispívat k výzkumu z mnoha různých úhlů. Moje zapojení do klinického výzkumu přispělo k oblasti translační neurovědy tím, že jsem zajistila, aby studie probíhaly a byly řízeny efektivně a bezpečně, v souladu s místní legislativou a podle pokynů řídících orgánů. Dále jsem zodpovědná za stanovení, jaké procedurální výzvy by mohly nastat a jak by tyto problémy mohly ovlivnit další důležité aspekty plynulého vedení výzkumu, jako je etika studia, dobrá retence pacientů nebo zajištění dostatečného financování.

Vědec podílející se na klinických studiích, i když v mé současné roli nejsem za toto zodpovědná, by také mohl přispět k výzkumu syntézou zkoumaných léčivých přípravků, provedením jakýchkoli testů pro posouzení výsledku nebo analýzou biologických vzorků odebraných od pacientů.

O čem by nevědec nebo potenciální vědci měli vědět?

Někteří nevědečtí pracovníci nebo potenciální vědci možná stále považují za překvapivé, že studium předmětů založených na konceptu STEM nakonec vede k rozvoji široké škály přenositelných dovedností, např. správa dat, kauzální uvažování a vylepšené kritické myšlení. Tato šíře znalostí ze studia těchto předmětů může studenty v rámci STEM předurčit k úspěšné kariéře v široké škále zdravotnických a přírodovědných oborů.

Františka Vosátková (2020)

First impressions of Edinburgh

Last September, despite all adversities, I was able to embark on my studies at the University of Edinburgh. With most of my classes being delivered online, I have tried to spend more of my free time outside, which has helped shape my freshers' experience into a memorable one so far. The city of Edinburgh is a place full of wonders. With its majestic castle, dark alleyways with eerie closes and areas of greenery secluded from the buzzing of everyday life, the city seems to change its tone with each new place you discover. While most cultural institutions remain closed in light of the current circumstances, luckily Edinburgh still has a wide range of unique outdoor experiences to offer. 

 

One of the first places that springs to mind is the famous Arthur’s Seat, an extinct volcano which - among other things - makes an appearance in Mary Shelley's Frankenstein or David Nicholls's One Day. Arthur's Seat is not just an all-time favourite of tourists and groups of excited freshers. Conveniently located near the Old Town, many locals of all ages find themselves returning to the alluring peak in the middle of Holyrood Park for a fresh breath of nature in their busy days. Side note: in winter, the steep slope is also excellent for sledging. 

 

The Royal Mile, filled with tourist sites, statues and historical buildings, is the walk leading up to the Edinburgh Castle. Lying atop Castle Rock, the castle offers an impeccable view of the city, which could only be made better if the wind wasn't so strong. But if you're a student at the university, make sure to stop at the gates! Legend has it that anyone who steps beyond them will not graduate, so is it really worth the risk?

To me the most striking aspect of Edinburgh was to see that it is a meeting place of many polarities: rich history and contemporary culture, old and new architecture, preserved nature and growing industry. Perhaps this is one of the reasons why it attracts students from all around the world. 

Joining the Edinburgh University Mountaineering Club was one of the best decisions I have made at university so far, not least because the Scottish countryside is a sight you just don't want to miss. Only a 40-minute bus ride from the city centre, the Pentland Hills are a popular escape for students overwhelmed with exams and deadlines. I was no exception - right after my first exam period, I set out on a short solo camping trip, hiking from Caerketton Hill to the West Kip (the farthest pointy peak on the horizon) and back again. Scottish hills are perfect for any mountain-related activity in every season and finding people to go with is never a challenge. Although, my best advice in regard to the ever-changing weather would be: hope for the best, prepare for the worst.

 

There are a myriad other places to see, from the elegant Princes Street Gardens to Portobello beach, from the observatory on Calton Hill to the peaceful Royal Botanic Garden. The city is so picturesque and versatile that everyone will find something they love about Edinburgh. Being stuck in the Czech Republic at the moment due to travel restrictions, I find myself itching to go back and explore more of this charming city, which I am lucky to be calling my second home for the next few years.

Františka is studying English and Scottish Literature at the University of Edinburgh. She has kindly offered to answer any questions current students may have about studying in Edinburgh or about Scotland. Email Ms Hearn on gina.hearn@englishcollege.cz and she will pass on your queries.

 

 

První dojmy z Edinburghu

Loni v září jsem se navzdory všem nepříjemnostem mohla pustit do studia na University of Edinburgh. Vzhledem k tomu, že většina mých kurzů probíhá online, snažila jsem se trávit více svého volného času venku, což mi pomohlo přeměnit pocit nováčka v nezapomenutelné zážitky. Město Edinburgh je místem plným divů. Díky jeho majestátnému hradu, temným uličkám s děsivými zákoutími a zeleným plochám oddělenými od ruchu každodenního života se zdá, že město mění svůj tón s každým novým místem, které objevíte. Zatímco většina kulturních institucí zůstává s ohledem na současnou situaci uzavřena, Edinburgh má naštěstí nadále k dispozici širokou škálu jedinečných outdoorových zážitků.

Jedním z prvních míst, které se mi vybaví, je slavné místo Arthur's Seat, vyhaslá sopka, která se mimo jiné objevuje ve Frankensteinovi od Mary Shelley nebo v One Day Davida Nichollse. Arthur's Seat není jen oblíbeným cílem turistů a skupin vzrušených výletníků. Příhodně se nachází v blízkosti Starého Města a mnoho místních obyvatel všech věkových skupin se vrací na vrcholek uprostřed Holyrood Parku kvůli svěžímu dechu přírody, který si mohou užít v průběhu svých rušných dnů. Poznámka na okraj, v zimě je strmý svah vynikající také pro sáňkování. 

Královská míle (Royal Mile) plná turistických památek, soch a historických budov je procházkou vedoucí k edinburskému hradu. Hrad situovaný na hradní skálu nabízí dokonalý výhled na město, které by se dalo vylepšit, jen kdyby nebyl tak silný vítr. Pokud jste však studentem univerzity, zastavte se u bran! Legenda praví, že každý, kdo je překročí, nebude promovat, stojí to tedy za to riziko?

 

 

Pro mě je nejvýraznějším aspektem Edinburghu to, že je místem, kde se setkává mnoho polarit: bohatá historie a současná kultura, stará a nová architektura, zachovalá příroda a rostoucí průmysl. Možná i to je jeden z důvodů, proč toto město přitahuje studenty z celého světa. 

To, že jsem vstoupila do klubu Edinburgh University Mountaineering Club, bylo jedno z nejlepších rozhodnutí, která jsem na univerzitě dosud učinila, v neposlední řadě proto, že skotská krajina je pohled, který si prostě nechcete nechat ujít. Pouhých 40 minut jízdy autobusem od centra města jsou Pentland Hills, což je oblíbené únikové místo pro studenty zavalené zkouškami a termíny. Nebyla jsem výjimkou - hned po mém prvním zkouškovém období jsem se sama vydala na krátký kempovací výlet, putovala z kopce Caerketton Hill na West Kip (nejvzdálenější špičatý vrchol na obzoru) a zase zpátky. Skotské kopce jsou ideální pro jakékoli túry v každém ročním období a najít lidi, se kterými můžete jít, nikdy není problém. Moje nejlepší rada s ohledem na neustále se měnící počasí by však byla: doufat v nejlepší, připravit se na nejhorší.

Existuje spousta dalších míst k vidění, od elegantních zahrad Princes Street Gardens až po pláž Portobello, od observatoře na kopci Calton Hill po klidnou Královskou botanickou zahradu. Město je tak malebné a všestranné, že každý v Edinburghu najde něco, co má rád. Momentálně jsem uvízla v České republice kvůli cestovním omezením, ale už se moc těším, až se vrátím zpět a budu moci prozkoumat toto půvabné město ještě více. Mám štěstí, že jej mohu na několik příštích let nazývat svým druhým domovem.

 

Františka, která studuje anglickou a skotskou literaturu na University of Edinburgh, laskavě nabídla, že odpoví na všechny dotazy, které mohou mít současní studenti ohledně studia v Edinburghu nebo o Skotsku. Pošlete e-mail paní Hearn na adresu gina.hearn@englishcollege.cz a dotazy budou předány.

ECP Governor, Dr Barbara Day, joins in tribute to Sir Roger Scruton/Členka správní rady ECP, Dr Barbara Day, se připojuje k poctě za Sira Rogera Scrutona

Sir Roger Scruton, the author and philosopher who died just over a year ago on 12 January 2020, was one of the founding members of the English College Foundation, established in the United Kingdom in 1992.

The anniversary of his death was marked by the Washington-based Roger Scruton Legacy Foundation with an online tribute, Remembering Roger Scruton. Dr Barbara Day, one of our Founder Governors, took part in the tribute. Dr Day worked with Roger Scruton, as organising secretary of the Jan Hus Foundation, which he established with other philosophy teachers, mainly from Oxford, in the early 1980s, and which operated in Prague, Brno and Bratislava. In her contribution, she talks about Sir Roger and the Underground University, which provided clandestine philosophy seminars for students, some from dissident families who had been barred from attending university by the communist regime, others from ordinary homes who wanted to learn “how to live in this world of Communism and lies”. 

The Foundation was responsible for smuggling in the latest academic literature, organising its translation into Czech and circulation as samizdat, as well as organising the seminars, held in private homes in conditions of great secrecy. Roger Scruton eventually managed to arrange for the students to study for the Cambridge Diploma, an external degree in Theology. This was the only examination board that responded positively to his approaches and allowed the students to study and sit exams in secret, thus achieving a UK educational qualification.

You can watch Remembering Roger Scruton on YouTube here. Dr Day’s contribution begins at 19:44 and you can read more about her memories of this period of the country’s history in an interview she gave to the publication Universitas in December last year.

 

Although a supporter of the aims of the ECF, Roger Scruton did not join the ECP’s Board of Governors because he felt that he could not spend enough time in the Czech Republic to watch over the school, but he was always interested in its progress and activities, and had been hoping to make another visit when struck by illness in 2019. 

His last journey outside the United Kingdom was to the Czech Republic in November 2019 when he was awarded the Silver Medal of the Senate. Although his programme was very curtailed, he did meet several people from the ECP on that occasion. However, Sir Roger did visit the school in 2015 and following his death, we have named the school’s annual philosophy prize, awarded to the Year 6 student who has excelled in the subject, the Roger Scruton prize for Philosophy in his memory.

 

 

Sir Roger Scruton, spisovatel a filozof, který zemřel před více než rokem, 12. ledna 2020, byl jedním ze zakládajících členů nadace English College Foundation (ECF), která byla založena ve Spojeném království v roce 1992.

Vzpomínka na výročí jeho úmrtí proběhla online z washingtonské Roger Scruton Legacy Foundation v rámci pocty Remembering Roger Scruton. Pocty se zúčastnila i Dr. Barbara Day, jedna ze zakládajících členů správní rady naší školy. Počátkem 80. let Dr. Day pracovala s Rogerem Scrutonem jako organizační tajemnice Nadace Jana Husa, kterou založil s dalšími učiteli filozofie, většinou z Oxfordu. Nadace působila v Praze, Brně a Bratislavě. 

Ve svém příspěvku Dr. Day hovoří o Siru Rogerovi a o Underground University, která pořádala tajné filozofické semináře pro studenty, z nichž někteří byli z disidentských rodin a za komunistického režimu nemohli studovat na univerzitě, a jiní byli z obyčejných rodin a chtěli se naučit, jak přežít ve světě komunismu a lží.

Nadace byla odpovědná za pašování nejnovější akademické literatury, organizaci jejího překladu do češtiny a oběhu jako samizdat, jakož i organizaci seminářů konaných v soukromých domech v podmínkách velkého utajení. Rogerovi Scrutonovi se nakonec podařilo zařídit, aby studenti mohli studovat program Cambridge Diploma zakončený externím diplomem z teologie. Byla to jediná zkušební komise, která na jeho přístupy reagovala pozitivně a umožnila studentům tajně studovat a skládat zkoušky, čímž dosáhli britské vzdělávací kvalifikace.

Zde se můžete podívat na vzpomínku Remembering Roger Scruton na kanálu YouTube. Příspěvek Dr. Day začíná v čase 19:44 a více o jejích vzpomínkách na toto období české historie si můžete přečíst v rozhovoru, který poskytla v prosinci loňského roku v publikaci Universitas.

 

Roger Scruton sice zastával cíle nadace ECF, ale do správní rady ECP nenastoupil, protože měl pocit, že v České republice nemůže trávit dost času na to, aby na školu dohlížel, ale vždy se zajímal o její rozvoj a aktivity a doufal, že ji navštíví, avšak tyto plány překazila v roce 2019 nemoc.

Jeho poslední cesta mimo Spojené království vedla do České republiky v listopadu 2019, kdy mu byla udělena Stříbrná medaile Senátu. I když byl jeho program velmi omezený, podařilo se mu setkat se při této příležitosti s několika lidmi z ECP. Sir Roger však školu navštívil v roce 2015 a po jeho smrti jsme po něm pojmenovali výroční cenu školy za filozofii, která je každoročně udělována studentovi 6. ročníku, který v tomto předmětu vynikl. Škola se tímto připojila k poctě jeho památce.

ECPN Chess Club/Šachový klub ECPN

Are you an ECP graduate or a current or former ECP teacher? Do you play chess? Join the English College in Prague Network Chess Club online!

Jste absolventem ECP nebo současným či bývalým učitelem ECP? Hrajete šachy? Připojte se do online šachového klubu komunity ECPN!

 

Lockdown has been an opportunity to cultivate our interest in things we can do at home. What better time can there be to either learn about, or develop our skills in, something mentally stimulating, internationally-recognised, and thoroughly absorbing? That’s right: Watching The Queen's Gambit on Netflix! There’s even an accompanying board game to go with the series!

We have set up the The English College in Prague Network Chess Club on Chess.com, an online chess platform, with over 30 million users around the world. Sign up to Chess.com and send a request to join the club - using a recognisable user name so we know who you are - and we will accept you as a member.  This is a bit of an experiment, and good friendly fun: we hope that ECP alumni will be able to connect with their former teachers and classmates as well as enjoying the game.

Tony Emmerson, Senior Deputy Head

 

Uzavření škol je příležitostí pěstovat náš zájem o aktivity, které můžeme dělat doma. Jakou lepší příležitost bychom mohli mít k tomu, abychom se dozvěděli něco nového nebo rozvíjeli své dovednosti v aktivitě, která je mentálně stimulující, mezinárodně uznávaná a nesmírně pohlcující? Ano, jde o sledování seriálu Queen's Gambit na Netflixu! K sérii vyšla dokonce i doprovodná desková hra!

Na stránkách Chess.com jsme založili skupinu The English College in Prague Network Chess Club. Chess.com je online šachová platforma s více než 30 miliony uživatelů po celém světě. Zaregistrujte se na Chess.com a odešlete žádost o vstup do našeho klubu pomocí rozpoznatelného uživatelského jména, abychom věděli, kdo jste, a my vás přijmeme jako člena. Jedná se o takový experiment a dobrou přátelskou zábavu: doufáme, že se absolventi ECP budou moci spojit se svými bývalými učiteli a spolužáky a hru si také užít.

Tony Emmerson, zástupce ředitele