Helping others/Pomáháme

Charity competition/ Charitativní soutěž

Dear friends,

We would like to ask you once again to disseminate information about our art competition and the Václav Havel Scholarship for Roma students. It is still possible to send entries to the competition. Here is our new website - it's very nice - our students did a good job with it. You can find the first contribution to the competition with an interesting story here.

 

We have decided to prepare a traditional scholarship concert in virtual form this year. It will take place in March (12.3.). We are a little sad that we can't organise a live concert, but on the other hand an online concert will allow us to introduce various musicians who would have trouble getting to Prague. We have postponed the auction for now and we hope to be able to hold it live in the summer months.

If you know about a talented Roma musician in a school or of high school age - be sure to connect him / her with us. We will be happy to include her / his musical performance in the concert programme!

The VHS Team

 

Milí přátelé,

rádi bychom Vás ještě jednou poprosili o šíření informací o naší výtvarné soutěži a o Stipendiu Václava Havla určeného romským studentům/studentkám. Stále je možné příspěvky do soutěže posílat. 

Zde jsou naše nové webové stránky - jsou moc hezké - naši studenti si dali opravdu záležet. Najdete tam také první příspěvek do soutěže se zajímavým příběhem. 

Česká verze webu je na tomto odkazu:

https://stipendium-vaclava-havla-cz.webnode.cz/

 

Rozhodli jsme se připravit i tradiční koncert, který se letos bude konat v březnu (12.3.), a to on -line. Jsme trochu smutní, že nemůžeme uspořádat koncert naživo, ale na druhou stranu koncert on line nám umožní představit nejrůznější hudebníky, kteří by měli problém se do Prahy dostat. Aukci jsme zatím odložili a doufáme, že v letních měsících ji budeme moci uspořádat již naživo. 

Kdybyste věděli o talentované romské hudebnici či  hudebníkovi ve školním a gymnaziálním věku - určitě ji/ho s námi spojte. Rádi její/jeho hudební vystoupení do programu koncertu zařadíme! 

Tým Stipendia Václava Havla

 

The Václav Havel Scholarship was founded by a group of Year 6 students who graduated in June 2011 and was intended to give Roma students access to an education at the English College. Listen to an interview about this unique project here:

 

Projekt Stipendia Václava Havla založila skupina studentů 6. ročníku, kteří ukončili studium v červnu 2011. Cílem iniciativy bylo poskytnout romským studentům přístup ke vzdělání na Anglickém gymnáziu. Poslechněte si rozhovor o tomto jedinečném projektu na odkazu výše.

Students supporting disadvantaged children/ Studenti podporují znevýhodněné děti

“We are a team of enthusiastic students aged 15 to 18, mostly from the English College in Prague. We are aware of the importance of educating young people to take advantage of better job offers on the labour market and thus achieve  a higher quality of life.

Teaching online during a pandemic is not always effective for schools and thousands of children lag behind. We would like to provide children from socially disadvantaged families with regular, free and high-quality education that will help them understand school material and gain self-confidence. Many capable young people are behind our project. Every week they help children and we already have over 35 registrations! We want to thank our team of student tutors for their great work.”

 

Jsme tým nadšených studentů ve věku 15 až 18 let, převážně z Anglického gymnázia v Praze. Uvědomujeme si důležitost vzdělávání mladých lidí v souladu s lepšími pracovními nabídkami na trhu práce a tím i vyšší kvalitou života. Školní výuka v době pandemie není efektivní a tisíce dětí jsou pozadu.

Rádi bychom umožnili dětem ze sociálně znevýhodněných rodin pravidelné, bezplatné a kvalitní vzdělávání, které jim pomůže v pochopení školní látky a získání sebedůvěry. Za naším projektem stojí mnoho schopných mladých lidí, kteří každý týden pomáhají dětem, kterých je u nás zapsaných už přes 35! Chceme našemu týmu doučovatelů poděkovat za jejich skvělou práci.”

Mental health CAS project/ Projekt CAS na téma duševní zdraví

ECP students Arina Smirnova and Eliška Nourse took a creative approach to raising awareness about mental health issues. In their dance, Arina represents a mental health disorder, while Eliška represents a person struggling with it. Take a look!

 

Studentky ECP Arina Smirnova a Eliška Nourse zvolily kreativní přístup k tomu, aby zvýšily povědomí o problémech s duševním zdravím. Arina v jejich tanci představuje duševní poruchu, zatímco Eliška představuje osobu, která s ní bojuje. Podívejte se!