News/Novinky

Library news/Novinky z knihovny

The final touch to the new library was the addition of artwork by students based on books they really enjoyed. A competition was organised by the library and 6 fabulous pieces of work were chosen which are now on permanent display.

 

Six of Crows, Leigh Bardugo, by  Elsa Sršňová

 

The Fault in our Stars, John Green, by David Šťovíček

 

Divergent, Veronica Roth, by Ela Sršňová

 

Twilight, Stephenie Meyer, by Emilie Kašparová

 

The Tell-tale Heart and the Raven, Edgar Allan Poe, by Taťána Horká

 

We’re thrilled that, for the first time, The English College is taking part in the IRIS Book Award. Copies of all the books are available in the library and a team of 10 students will be competing in the IRIS Bookbowl in May this year.

Despite lockdown, we continue to enjoy reading!  The Library Click and Collect system is working well, plans are underway for our Literary Festival: Time to Read! and our new staff book club has got off to a flying start!  

Mrs Selbie

 

Posledním doladěním nové knihovny byla instalace uměleckých děl studentů, která byla inspirována jejich oblíbenými knihami. Knihovna uspořádala soutěž na toto téma a šest krásných děl bylo vybráno pro trvalou instalaci.

Jsme nadšeni, že se Anglické gymnázium poprvé účastní čtenářského programu pro mezinárodních školy knižní ceny IRIS Book Award. Výtisky všech příslušných knih jsou k dispozici v knihovně a tým 10 studentů bude v květnu letošního roku soutěžit v IRIS Bookbowl.

 

I přes uzavření škol si četbu nadále užíváme! Systém “Click and Collect” pro vyzvedávání knih z knihovny funguje dobře a připravujeme také plány na náš Literární festival s podtitulem Je čas číst! Náš nový čtenářský klub pro učitele se také slibně rozvíjí! 

Kayti Selbie, knihovnice

 

Northern Lights, Philip Pullman, by Eliška Jarvisová

 

Watch a video about the renovated Lord Holme Library/Podívejte se na video o renovované knihovně ECP.

 
 

Diversity workshop/Webinář o odlišnostech

The English College in Prague's first Chairman of Governors Lord Holme of Cheltenham named "a community built on reciprocity... guided by mutual care and respect" as a principle virtual when our school was founded and opened to students in September 1994. Nearly three decades later this still rings true, and in the spirit of this tenet we invited international educator, school evaluator and consultant Angeline Aow to tell us about how valuing diversity of identity and thought is an imperative part of education. 

On December 8, Ms Aow delivered a thought-provoking virtual presentation titled "Diversity: A fact, a right and a resource" to staff and parents. In it, she encouraged us to see our differences as a resource and challenge our unconscious biases. "I believe education really can be the key to changing the world, and it is my hope that your students will be advocates for diversity, for inclusivity, equity and anti-racism," she said. Ms Aow's talk will be shown and discussed through our Personal, Social, Moral and Ethical (PSME) programming. 

Of note, Ms Aow serves as a member of the Council of International Schools' (CIS) I-DEA Board Committee and has recenlty been instrumental in the organisation's updated guidance on and standards for equity and anti-racism in teaching, leadership and safeguarding.

Mrs Rankin, Deputy Head for Upper School and Teaching & Learning

 

Když bylo Anglického gymnázium založeno a v září 1994 otevřeno studentům, první předseda správní rady školy, Lord Holme z Cheltenhamu, označil „komunitu postavenou na vzájemnosti ... vedenou vzájemnou péčí a respektem“ za základní princip Téměř o tři desetiletí později to stále zní pravdivě a v duchu tohoto principu jsme k nám pozvali mezinárodní pedagožku, školní hodnotitelku a konzultantku, Angeline Aow, aby pohovořila o tom, jak je oceňování rozmanitosti identity a myšlení nezbytnou součástí vzdělávání.

8. prosince paní Aow uspořádala pro zaměstnance a rodiče podnětnou virtuální prezentaci s názvem „Odlišnost: skutečnost, právo a zdroj“, v níž nás povzbudila, abychom viděli naše rozdíly jako zdroj inspirace a překonali naše nevědomé předsudky. „Věřím, že vzdělání může být klíčem ke změně světa, a doufám, že vaši studenti budou zastánci odlišností, inkluze, rovnosti a antirasismu,“ uvedla. Přednáška paní Aow bude prezentována studentům v rámci předmětu občanská nauka (PSME).

Za zmínku stojí, že paní Aow je členkou výboru rady I-DEA Rady mezinárodních škol (CIS) a nedávno se podílela na aktualizaci pokynů a standardů rovnosti a antirasismu ve výuce, ochraně dětí a řízení.

Emily Rankin, zástupkyně ředitele pro IB/Vyučování a učení

ECP staff sharing expertise/ ECP sdílí své zkušenosti

 

Staff Training Day on a student holiday/Pedagogické školení v den pololetních prázdnin

It was not a day off for teachers. The pandemic prevents us from being physically together, but learning never ends. Teachers discussed in smaller breakout sessions what the pandemic has taught us and what we shall take into our lessons. ECP staff form a community of learners and our teachers still value each input and one another’s ideas. We are not letting remote learning prevent us from our fortnightly learning walks. Teachers also have a plethora of bespoke made videos to help ECP staff maintain their outstanding pedagogy throughout remote learning. 

 

Pro učitele to nebyl volný den. Pandemie nám brání být fyzicky spolu, ale učení nikdy nekončí. V malých skupinkách učitelé diskutovali o tom, co nás pandemie naučila a co budeme i nadále aplikovat do výuky. Pedagogové v ECP tvoří komunitu neustále se vzdělávajících profesionálů, kteří si váží práce a nápadů kolegů, a nedovolí, aby distanční výuka zabránila pravidelným vzájemným návštěvám v hodinách. Učitelé také mají k dispozici nepřeberné množství interně vytvořených videí, která jim pomáhají udržovat vynikající pedagogický přístup i během online výuky.

 
 

Being Ten Percent Braver/O deset procent statečnější

Mrs Emily Rankin, our Deputy Head for Upper School/Teaching & Learning, had a short chapter titled "Making Middle Leadership Count" published in a book called "Being Ten Percent Braver." This book offers guidance and inspiration on how to rise above challenging situations and find personal and professional growth through the real-life stories of women leaders in education, drawn from across the #WomenEd community. 

Key points in Mrs Rankin’s chapter include the conditions needed for middle leaders to flourish, and how we can leave the safety of paper-pushing to lead with dynamism. It discusses wedding vision and culture with systems and accountability in middle leadership roles. 

 

Naše zástupkyně ředitele pro vyšší školu a metodiku vyučování, paní Emily Rankin, napsala krátkou kapitolu o středním managementu ve školách pod názvem „Making Middle Leadership Count“, která vyšla v knize s názvem "Being Ten Percent Braver." Tato kniha nabízí pokyny a inspiraci, jak se vymanit z náročných situací a najít osobní a profesní růst prostřednictvím skutečných příběhů ženských vůdkyň ve vzdělávání, čerpaných z celé komunity #WomenEd.

Mezi klíčové body v její kapitole patří podmínky potřebné k rozkvětu středního managementu a to, jak můžeme vést nutnou administrativu dynamicky. Zabývá se propojením vize a kultury se systémy a odpovědností ve středních vedoucích pozicích.

 

COBIS webinar/Webinář organizace COBIS

As a @COBISorg Training School, ECP is committed to sharing expertise with the world. Our Senior Deputy Head, Tony Emmerson, will be presenting a COBIS webinar on using data and speaking at the Apogee Academia online conference.

Jako školící středisko @COBISorg se Anglické gymnázium zavázalo ke sdílení odborných znalostí se světem. Zástupce ředitele ECP, Tony Emmerson, bude prezentovat na online konferenci Apogee Academia a povede webinář COBIS o využití dat.

 

Lecture/Přednáška