HM's message/Slovo ředitele

HM's message

With the Czechs’ passion for outdoor sports, especially those of the winter variety, I thought it would be frustrating for them to see idle ski lifts and closed mountain hotels. However, as Charles Darwin discovered, it is not the strongest or the most intelligent creatures that survive, it's the most adaptable ones. In fact so adaptable were the Czechs, that the slopes of Bedřichov, Krkonoše, Jeseníky were full to the brim with families enjoying the snow without the usual comforts of chairlifts with heated seats. There were toboggans, the cross country ski tracks saw a boom in numbers, and snowmen and snow-women were popping up everywhere. 

Outside my flat in Palmovka the old dock started to freeze over and by last week there was just one small trace of open water left visible. Late in the week a couple of brave souls ventured out onto the surface, while others looked on curiously. The actions of those brave souls heralded an explosion of activity. By Sunday I counted roughly 300 people on the ice, four separate hockey pitches and most strikingly a feeling of everyday normality. Today the ice is melting fast and I’m wondering if those first brave souls will also be the last ones to leave. 

 

To me, this impromptu sporting facility is a reminder not only of change but of the speed of change and of course how people can “find a way” often following a few brave souls and pioneers. We are all adapting - schools and their pupils and teachers probably more so than many organisations - but change is coming again, a change back to normality. Not today, not tomorrow or next week, but change is coming and we will be back in school. 

The government has rightly prioritised our Year 6 this year. Metaphorically, the Year 6s were first on the ice back in November when the school briefly opened and they will be again in a couple of weeks I’m sure. They are in more ways than one, leaders of our students. They will shrug off the uncertainty of the summer assessments, and they will, I know, take their first steps beyond school after the summer with bravery and confidence - the rest of our students will watch them and, in their turn, follow. They will draw inspiration from seeing the successful steps of those whose path seemed, at times, to melt away in front of them, but ultimately their path will be firm enough to hold the weight of their expectations.

Nigel Brown

Headmaster

Slovo ředitele

Jelikož Češi jsou vášniví vyznavači zimních venkovních sportů, domníval jsem se, že pro ně bude velmi frustrující vidět nečinné vleky a uzavřené horské hotely. Jak však zjistil Charles Darwin, přežijí ti, kteří jsou nikoli nejsilnějšími a nejinteligentnějšími tvory, nýbrž ti, kteří jsou nejvíce adaptabilní. A právě Češi se ukázali býti velmi přizpůsobiví. Sjezdovky v Bedřichově, 

Krkonoších i Jeseníkách byly přeplněné rodinami, které si užívaly sněhu bez obvyklého pohodlí sedačkové lanovky s vyhřívanými sedadly. Objevily se sáňkařské dráhy, běžecké tratě zaznamenaly nárůst zájmu a všude vykukovali sněhuláci a sněhulačky. 

 

Před mým bytem na Palmovce začal zamrzat starý přístav a minulý týden byl vidět už jen jeden úzký pruh otevřené vody. Koncem týdne vyrazilo několik statečných duší na zamrzlý led, zatímco jiní to zvědavě sledovali. Akce těchto statečných jedinců předznamenala výbuch aktivity. V neděli jsem na ledě napočítal zhruba 300 lidí, čtyři samostatná hokejová hřiště a co je nejpozoruhodnější, také pocit každodenní normálnosti. Dnes led již rychle taje a já jsem zvědav, jestli ty první statečné duše budou také posledními, které z ledu odejdou. 

Pro mě je toto improvizované sportoviště připomínkou nejen změn, ale také rychlosti změn a samozřejmě toho, jak si lidé mohou „najít cestu“, často tak, že následují několik odvážlivců a průkopníků. Všichni se přizpůsobujeme - školy a jejich žáci a učitelé pravděpodobně více než mnoho jiných organizací - ale další změna se blíží, změna zpět k normálu. Ne dnes, ne zítra, ani příští týden, ale změna přichází a my se vrátíme do školy. 

Vláda správně stanovila maturitní ročník jako prioritu. Metaforicky řečeno, 6. ročník byl poprvé na ledě v listopadu, kdy se škola krátce otevřela, a jsem si jistý, že bude brzy opět ve škole. Maturanti jsou vůdci našich studentů v mnoha ohledech. Brzy se zbaví nejistoty kolem závěrečného hodnocení a na podzim jistě podniknou své první kroky po ukončení střední školy s odvahou a sebevědomím. Ostatní naši studenti je budou sledovat a až budou na řadě, tak také následovat. Inspiraci načerpají při pohledu na úspěšné kroky těch, u nichž se zdálo, že jejich cesta před nimi občas roztála, ale nakonec bude dostatečně pevná na to, aby udržela váhu jejich očekávání.

Nigel Brown

ředitel